Ett av skälen till Yrkesprogramsutredningens tillkomst

Yrkesprogramsutredningen
Yrkesprogramsutredningen
Från Teknikprograms- till
Yrkesprogramsutredningen
• Öka attraktionskraften för teknisk utbildning
och möta industrins behov av mer utvecklad
industriteknisk kompetens.
• Översyn av gymnasieskolans yrkesprogram,
men berör även de högskoleförberedande
programmen
• Slutbetänkande 31 mars 2015
Yrkesprogramsutredningen
Ett av skälen till Yrkesprogramsutredningens tillkomst
Yrkesprogramsutredningen
Övergripande syfte
öka attraktiviteten
Matchning och dimensionering
Arbetsmarknadens behov
Elevernas efterfrågan
Yrkesprogramsutredningen
Utbildningsutbudet
Öka attraktiviteten
1. Allmän och särskild behörighet
2. Studie och yrkesvägledning
3. Hanteras matchningen bäst regionalt?
4. Branschlärling – modell för ökat branschinflytande
Yrkesprogramsutredningen
Arbetsmetod - så har vi hanterat uppdraget
Branschkontakter – tät kontakt med
arbetsmarknadens parter.
Skolbesök – besök hos 18 fristående och 22
kommunala gymnasieskolor över hela landet.
Hearing, programrådskonferens,
underlagsrapport och fokusgrupp
Yrkesprogramsutredningen
Vård- och omsorgprogrammet
Yrkesprogramsutredningen
Vård- och omsorgprogrammet
Läsåret 2013/14 gick 9279 elever på vård- och
omsorgsprogrammet. Av dessa var 82 %
kvinnor och 18 % män. 28 % av eleverna hade
utländsk bakgrund.
Yrkesprogramsutredningen
Vård- och omsorgprogrammet
Läsåret 2012/13 var det genomsnittligt
meritvärdet från grundskolan 181 poäng.
Genomsnittlig betygspoäng för elever med
slutbetyg från Omvårdnadsprogrammet var
samma år 13,4 poäng.
Yrkesprogramsutredningen
Vård- och omsorgprogrammet
31 % av de elever som gick ut
Omvårdnadsprogrammet 2009/10 hade
påbörjat högskoleutbildning inom tre år. De
vanligaste högskoleutbildningarna var
sjuksköterskeprogrammet och lärarutbildning.
Yrkesprogramsutredningen
Vård- och omsorgprogrammet
• 85 % av de kvinnor som lämnat programmet
arbetar inom vård- och omsorgssektorn
• 53 % bland männen
Yrkesprogramsutredningen
Problembild
• Sned könsfördelning
• Lägre status än tex.
samhällsvetenskapsprogrammet
• Få plats med grundläggande och särskild
behörighet
• Möjlighet till meritpoäng
Yrkesprogramsutredningen
Vilka kurser behöver läggas till?
• Matematik 2a
• Samhällskunskap 1a2
Yrkesprogramsutredningen
100 poäng
50 poäng
Sjuksköterska, arbetsterapeut,
socionom och sjukgymnast mm.
• Behörighet enligt A14 (bl.a.
sjuksköterskeutbildning), enligt
Högskoleverkets föreskrifter (HSVFS 2007:8)
om områdesbehörigheter.
• Matematik 2a alternativt matematik 2b
alternativt matematik 2c, samhällskunskap 1b
alternativt samhällskunskap 1a1 + 1a2,
naturkunskap 2/biologi 1 + fysik 1a alternativt
fysik 1b1 + 1b2 + kemi 1/ hälsopedagogik,
medicin 1, och etik och människans livsvillkor.
Yrkesprogramsutredningen
Undersköterskeexamen
Utredningen föreslår att en examen från vårdoch omsorgsprogrammet ska benämnas
undersköterskeexamen. Detta bidrar till att
höja statusen för utbildningen och förtydligar
utbildningens status när eleverna ska söka
arbete.
Yrkesprogramsutredningen
Nya direktiv?
• Grundläggande högskolebehörighet på alla
yrkesprogram
• Yrkescollege införs som modell på alla
yrkesprogram
Yrkesprogramsutredningen