FFU_Brandväggar_Mailfilter_SSL_Portal 2013 - Tredje AP

Förfrågningsunderlag
Diarienr: XXXXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 1 (33)
2013-03-07
Datum
2013-03-25
Sista anbudsdag
2013-04-25
Diarienummer
2013/64
Anbudets giltighet
2013-09-30
Upphandling
förenklat
förfarande
FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG
Tredje AP-fonden (AP3) avser upphandla
Brandväggar, Mailfilter samt SSL Portal enlighet med
angivna förutsättningar i detta förfrågningsunderlag
inklusive bilagor.
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
TELEFAX
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 2 (33)
Innehållsförteckning
1
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
4
1.1
Inledning
4
1.2
Mål, syfte
4
1.3
Omfattning
4
1.4
Definitioner m.m.
5
1.5
Upphandlande myndighet
5
1.6
Kontaktpersoner
5
1.7
Förfrågningsunderlag
6
1.8
Upphandlingsform
6
1.9
Formella krav på anbud
6
1.10
Prövning och utvärdering av anbud
8
1.11
Upphandlingssekretess
10
1.12
Kommersiell sekretess
10
1.13
Tilldelningsbeslut
12
2
KRAV PÅ ANBUDSGIVARE
13
2.1
Uteslutning av anbudsgivare
13
2.2
Anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning
14
2.3
Underleverantörer
14
2.4
Teknisk och yrkesmässig kapacitet
16
3
KRAVSPECIFIKATION
3.1
Omfattning
19
3.2
Funktionalitet, ansvarsgränser
19
3.3
Inledning
19
3.4
Nuläge
20
19
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 3 (33)
3.5
Funktion
23
3.6
Installation
25
3.7
SLA
27
Support
28
3.8
Incidentrapport
30
3.9
Övriga krav
30
4
PRIS
32
5
KOMMERSIELLA VILLKOR
32
6
UNDERTECKNANDE AV ANBUD
33
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
1
UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER
1.1
Inledning
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 4 (33)
AP3 är en av fem buffertfonder i det svenska allmänna pensionssystemet som består av Första,
Andra, Tredje, Fjärde och Sjätte AP-fonden. AP-fonderna är statliga pensionsfonder vars styrelser
tillsätts av regeringen. Fonderna har en mer självständig ställning än vanliga myndigheter eftersom
styrelsen har fullt ansvar och AP-fonderna endast styrs av lag och inte av direktiv från regeringen.
AP-fonderna utvärderas varje år av Finansdepartementet.
Första-Fjärde AP-fonderna har samma placeringsregler. Riksdagen har givit fonderna samma
entydiga uppdrag: att skapa bästa möjliga långsiktiga avkastning i relation till vårt åtagande i
pensionssystemet.
:AP3s mål
:AP3s mål är att långsiktigt skapa en real avkastning, dvs. inflationsrensad avkastning, om minst
4 procent per år över tiden.
AP3 investerar i en diversifierad portfölj
AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar
och alternativa investeringar. Fondens alternativa investeringar består av onoterade aktier,
fastigheter, skog, infrastrukturtillgångar och nya strategier. Värdet på AP3s portfölj uppgick per 30
juni 2012 till 222,3 mdkr.
1.2
Mål, syfte
Målet med upphandlingen är att teckna avtal med en (1) leverantör som uppfyller de behov som
AP3 har i dagsläget och som även har förmåga att under avtalsperioden utveckla och förfina
tjänsterna som under avtalsperioden ger en säker och tillförlitlig lösning.
1.3
Omfattning
Denna upphandling genomförs i enlighet med lagen om offentlig upphandling, nedan benämnt
LOU och avser tjänster i form av brandväggar, mailfilter – molnlösning, SSL portal samt övriga
närliggande tjänster som anses komma att behövas under avtalsperioden. Se vidare detaljerad
beskrivning under kap. 3. Upphandlingen kan inte delas upp.
Avtalet kommer att gälla i två (2) år från och med avtalstecknandet med möjlighet för AP3 att
förlänga avtalet med ett (1) år i taget vid två (2) tillfällen, dvs. maximalt fyra (4) år.
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
1.4
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 5 (33)
Definitioner m.m.
Förfrågningsunderlaget består av en allmän del innehållande grundläggande administrativa
bestämmelser för anbudet samt bestämmelser för utvärdering m.m. (kapitel 1). Utöver detta finns ett
avsnitt som behandlar krav på Anbudsgivaren (kapitel 2), ett avsnitt som behandlar krav på
varan/tjänsten (kapitel 3,) samt kommersiella villkor (kapitel 5).
I förfrågningsunderlaget finns ett antal krav formulerade. De krav som är uttryckta genom att ordet
”ska” används är s.k. ska-krav. Ska-krav är ovillkorliga krav som måste uppfyllas för att anbudet ska
prövas och utvärderas. För det fall ett ska-krav inte är besvarat kommer anbudet att förkastas. Ett
otydligt besvarat ska-krav kan endast förtydligas i de fall det är möjligt i enlighet med 9 kap 8 § i
LOU. Det är därför viktigt att Anbudsgivaren besvarar ställda frågor och krav i enlighet med vad
som efterfrågas. Om anbudsgivaren finner att en fråga eller ett krav är otydligt, uppmanas anbudsgivaren att snarast ställa en fråga om kravet.
Utöver ska-kraven finns även krav som är angivna med ordet ”bör”. Dessa är s.k. ”bör-krav” och
används i samband med tillämpning av utvärderingskriterier. Bör-krav behöver inte vara uppfyllda
för att anbudet ska prövas och utvärderas, men utgör ett mervärde i enlighet med instruktionerna i
1.10.2 och i anslutning till respektive bör-krav.
I anslutning till ett ska- eller bör-krav finns angivet hur kravet bevisas. Bevis presenteras på det sätt
och vid den tidpunkt som anges i anslutning till kravet. Om inget annat anges bifogas beviset till
anbudet i samband med inlämnandet.
1.5
Upphandlande myndighet
Tredje AP-fonden
Box 1176
Org. nr: 802014-4120
1.6
Kontaktpersoner
Eventuella frågor ställs via Sentensia Q AB, till de som anges som kontaktpersoner nedan. Frågor
ställs skriftligen och senast tio (10) kalenderdagar innan sista dag att lämna anbud.
Annons samt frågor och svar som har betydelse för alla anbudslämnande kommer att publiceras via
http://www.opic.com/
Anbudsgivare är skyldiga att själva hålla sig uppdaterade under anbudstiden. Det som sagts om
frågor och svar gäller även eventuella tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget.
Notera att information som berör denna upphandling kommer att skickas ut till den e-postadress
som angetts vid registrering av användarkonto hos OPIC.
Sentensia Q AB
Sentensia Q AB
Sören Jellheden
Göran Norlén
Tel: 0733-210 511
Tel: 0733-210 511
e-post: [email protected]
e-post: [email protected]
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 6 (33)
2013-03-07
1.7
Förfrågningsunderlag
1.7.1
Förteckning
Detta förfrågningsunderlag består av:




Denna skrift – upphandlingsföreskrifter, krav på anbudsgivare och kravspecifikation
med integrerat svarsformulär.
Avtalsutkast, bilaga 1
Priser, bilaga 2
Begreppsdefinitioner, bilaga 3
Det åligger anbudsgivarna att kontrollera att samtliga dokument enligt denna förteckning har
erhållits.
1.8
Upphandlingsform
Detta är en upphandling som sker enligt ett förenklat förfarande enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om
offentlig upphandling. Vid en sådan upphandling kan ett anbud komma att antas utan föregående
förhandling.
1.9
Formella krav på anbud
1.9.1
Anbuds giltighet och form
Anbudet ska vara skrivet på svenska samt vara bindande till och med 2013-09-30, vilket ska
bekräftas nedan. Fördjupande beskrivningar, certifikat, intyg, bevis etc. kan vara på engelska.
Fyll i uppgifter om företag och kontaktperson.
Företagsnamn (obl.)
Organisationsnummer (obl.)
Adress (obl.)
Kontaktperson 1 (obl.)
Telefonnummer (obl.)
E-postadress (obl.)
Kontaktperson 2
Telefonnummer
E-postadress
Anbudets giltighetstid bekräftas:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
1.9.2
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 7 (33)
Anbudsinlämnande
Anbudet inlämnas i enlighet med nedanstående anvisningar. Om anbudet inte går att identifiera till
följd av att anbudsgivaren inte följer anvisningarna, kommer anbudet att förkastas.
Anbudet skickas med e-post till Sentensia Q AB märkt ”Anbud” och ”DNR: 2013/64
E-post: AP3DNR 2013/[email protected]
Observera att Anbudet ska vara undertecknat av behörig/a företrädare för anbudsgivaren, vilket ska
göras i slutet av detta dokument.
E-postadress enligt 1.9.2 kan inte användas för frågeställningar eller fråga om information under
anbudstiden. E-postlådan öppnas först och endast en timme vid anbudsöppning.
För frågor eller annan kontakt, använd den e-postadress angivitsangiven i punkten 1.6 ovan.
1.9.3
Datum och tid för inlämning av anbud
Anbudet ska finnas på e-postkonto enligt 1.9.2 senast 2013-04-25 klockan 23.59.
Anbud som ankommer till e-postlådan efter ovanstående tid kommer inte att beaktas. Serversystemets tid är den tid som gäller vid avgörande av huruvida anbud har inkommit i tid eller inte.
.
1.9.4
Disposition av anbud
Bifoga inte i anbudet uppgifter som inte uttryckligen efterfrågas i förfrågningsunderlaget. Bifoga
således inte t ex allmänna beskrivningar av anbudsgivarens verksamhet, organisation eller tjänster
såvida detta inte uttryckligen efterfrågats i förfrågningsunderlaget eller det görs med direkt syfte att
besvara ett specifikt i förfrågningsunderlaget ställt krav.
1.9.5
Instruktioner för ifyllande av svarsformulär
I svarsrutorna i detta dokument är endast ett svarsalternativ per krav tillåtet. Om bägge kryssrutor
eller ingen av dem har markerats äger AP3 rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt. Kryss i
ruta görs med ”mellanslagstangenten” eller musklick. Om valt kryssalternativ inte överensstämmer
med eventuell text som anbudsgivaren angivit i direkt anslutning till kryssruta (där sådan text
efterfrågas), så kommer texten att bedömas i första hand.
I vissa punkter förekommer flera olika ska-krav i ett och samma stycke/avsnitt. Markering av
kryssruta ”Ja” eller ”Nej” som svar på frågan ”Är kraven uppfyllda?” avser i dessa fall samtliga i
punkten förekommande krav.
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
1.10
Prövning och utvärdering av anbud
1.10.1
Prövning av anbud
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 8 (33)
Prövningen sker med avseende på de ska-krav som finns uppställda i underlaget. Ska-kraven avser
formella krav på anbudet, krav på leverantören och krav på varan/tjänsten. För det fall en
anbudsgivare inte uppfyller ett ska-krav kommer anbudet inte att prövas vidare.
1.10.2
Utvärdering av anbud
De anbud som kvarstår efter den inledande prövningen kommer att utvärderas enligt nedan.
Utvärderingen sker efter värderingsprincipen ”ekonomiskt mest fördelaktiga” med hänsyn tagen till
nedanstående kriterier. Kriterierna är kort definierade nedan samt inbördes rangordnade och viktade
efter den betydelse varje enskilt kriterium tillmäts i förhållande till varandra.
Utvärderingskriterier
1. Lösningsfunktion
2. Pris
3. Support
1.10.3
Viktning
40 %
20 %
40 %
Definition av kriterier:
1. Utvärderingskriterium 1: Lösningsfunktion (punkt 3.5)
Anbudsgivarens svar på bör-kraven utvärderas och poängsätts utifrån angivna poängskalor. Poängen
summeras och ligger till grund för kriteriets betyg. I kriteriet ingår följande bör-krav med inbördes
vikt enligt nedan.
Punkt 3.5.1.4, ger 9 poäng
Punkt 3.5.1.5, ger 5 poäng
Punkt 3.5.5, ger 5 poäng
Maxpoäng för kriterium 1 är 19 poäng
2. Utvärderingskriterium 2: Pris (punkt 4)
Anbudsgivarens offererade pris/-er kommer att ligga till grund för utvärderingen.
3. Utvärderingskriterium 3: Support (punkt 3.8 )
Punkt 3.8.3, ger 15 poäng
Punkt 3.8.4, ger 8 poäng
Punkt 3.8.5, ger 2 poäng
Maxpoäng för kriterium 3 är 25 poäng
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 9 (33)
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 10 (33)
Anbud med den högsta poängsumma inom respektive utvärderingskriterium respektive lägsta pris
erhåller betyget 5,00 inom respektive utvärderingskriterium. Övriga anbud erhåller betyg inom
respektive utvärderingskriterium i relation till högsta erhållna poängsumma respektive lägsta
offererade pris.
Anbudets erhållna poängsumma
Högsta erhållna poängsumma
Lägsta offererade pris
Anbudets pris
1.11
x5
x5
Upphandlingssekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) till dess att upphandlingen har offentliggjorts, beslut har fattats eller upphandlingen på
annat sätt har avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan än den som behöver
informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av upphandlingen. Efter
upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga
handlingar.
1.12
Kommersiell sekretess
Uppgifter kan omfattas av sekretess även efter ovan nämnda tidpunkt. För att kommersiell sekretess
ska föreligga med hänsyn till en anbudsgivares uppgifter erfordras att uppgifterna avser
anbudsgivarens affärs- eller driftförhållanden, samt att det av särskild anledning kan antas att
anbudsgivaren lider skada om uppgifterna röjs.
För det fall anbudsgivaren anser att de uppgifter som lämnats i upphandlingsärendet uppfyller vad
som erfordras för kommersiell sekretess, kan anbudsgivaren skriftligen inkomma med begäran om
att uppgifterna ska behandlas med sekretessen sådan begäran ska innehålla en precisering av vilka
uppgifter som avses samt vilken skada som skulle åsamkas anbudsgivaren om uppgifterna röjs.
Observera dock att uppgifter som rör utvärderingen endast undantagsvis är av sådan karaktär att de
kan sekretessbeläggas av kommersiella skäl. I det fall anbudsgivare vill begära kommersiell sekretess
ska tillämpas avseende delar av sitt anbud, ska detta anges i utrymmet nedan.
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 11 (33)
Begäran om kommersiell sekretess
Uppgifter i rubricerad upphandling begärs sekretessbelagda med hänvisning till 31 kap. 16 §
Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Uppgifter som begärs sekretessbelagda är (hänvisning till sidor, punkter i anbud etc.):
Motivering (Beskriv vilken skada som kan uppstå om uppgifterna röjs):
Prövning av sekretessbegäran sker i samband med att handling begärs ut. Observera dock att
uppgifter som rör utvärderingskriterierna endast undantagsvis är av sådan karaktär att de kan
sekretessbeläggas av kommersiella skäl.
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
1.13
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 12 (33)
Tilldelningsbeslut
Beslut i upphandlingen fattas av AP3 och kommer att skriftligen meddelas samtliga anbudsgivare
innan upphandlingskontrakt tecknas. Tilldelningsbeslutet innebär inte att ett civilrättsligt bindande
avtal uppkommer, utan detta förutsätter att avtalsparterna undertecknar avtalet och att eventuella i
avtalet uppställda villkor för ikraftträdande är uppfyllda.
När en upphandlande myndighet eller enhet har meddelat ett tilldelningsbeslut inträder en
avtalsspärr, vilket innebär ett förbud mot att ingå ett avtal under viss tid. När avtalsspärren har
upphört kan avtalet undertecknas
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 13 (33)
2013-03-07
2
KRAV PÅ ANBUDSGIVARE
Detta avsnitt innehåller krav på anbudsgivaren i egenskap av leverantör. Syftet med dessa krav är att
säkerställa att kontraktet blir utfört i enlighet med de behov den upphandlande myndigheten har.
2.1
Uteslutning av anbudsgivare
10 kap 1 § LOU är tillämplig på upphandlingen. För det fall AP3 får kännedom om däri beskrivna
omständigheter som avser anbudsgivaren, kommer sådana omständigheter att beaktas.
Enligt LOU 10 kap. 2 § får en anbudsgivare uteslutas från upphandlingen om denne:
1. är försatt i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning, är föremål för ackord eller
tillsvidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud;
2. är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord eller annat
liknande förfarande;
3. är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom;
4. har gjort sig skyldig till allvarligt fel i yrkesutövningen;
5. har underlåtit att fullgöra sina åligganden avseende skatter eller sociala avgifter; eller
6. i något väsentligt hänseende har låtit bli att lämna begärda upplysningar eller lämna felaktiga
upplysningar som begärts med stöd av bestämmelserna i 10 eller 11 kap LOU. Paragraf.
Vidare kommer AP3 att kontrollera att anbudsgivaren:


är registrerad i aktiebolagsregister, handelsregister eller liknande register
är registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär
A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger
Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav. Dessa ska till sitt anbud bifoga
intyg från behöriga myndigheter i det egna landet som visar:



att omständigheter enligt LOU 10 kap. 1-2 § enligt ovan inte föreligger;
att registrering i yrkes- eller handelsregister föreligger; samt
att föreskrivna skatter och sociala avgifter är erlagda
Anbudsgivare ska på heder och samvete genom kryssmarkering till höger intyga att
samtliga krav enligt ovan är uppfyllda och att uteslutningsgrund enligt ovan inte
föreligger.
Ja
Nej
AP3 kommer att kontrollera att anbudsgivaren uppfyller ovanstående krav genom att inhämta
uppgifter från ett kreditupplysningsföretag och företagsuppgifter genom e-4820 från Skatteverket.
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
2.2
Anbudsgivares ekonomiska och finansiella ställning
2.2.1
Krav på ekonomisk stabilitet
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 14 (33)
Anbudsgivarens finansiella och ekonomiska ställning ska vara tillräckligt god och stabil så att
uppdraget med rimlig sannolikhet kan genomföras utan risk för störningar p.g.a. ekonomiska
problem. Som bevis för detta ska följande bifogas:


Handlingar som visar Anbudsgivarens ekonomiska styrka, t ex den senaste årsredovisningen med balans- och resultaträkning. Anbudsgivare med nystartad verksamhet
kan istället redovisa sina ekonomiska resurser
Handlingar som visar att anbudsgivaren har en Kassalikviditet om minst 80 %, en
Soliditet om minst 10 % samt en omsättning inom området som inte understiger 10 milj.
kronor per år under de senaste två åren.
Associationsformer som genom sin natur inte tillhandahåller ovanstående nyckeltal kan ändå anses
motsvara dessa krav om denne lämnat en sådan förklaring/intyg att det kan anses klarlagt att denne
ändå innehar motsvarande ekonomiska stabilitet. Sådan förklaring ska bifogas anbudet.
Förutom ovanstående krav ska Anbudsgivaren uppfylla krav enligt nedan.
En kreditbedömning kommer att göras av Anbudsgivarens ekonomiska ställning med stöd av
Businesscheck ratingmodell. Anbudsgivaren ska uppfylla minimum riskklass 3 hos businesscheck.
För anbudsgivare som uppfyller riskklass 2 kommer särskild prövning att göras. (Definition:
Businesscheck är ett företag som utför kreditbedömningar enligt egen ratingmodell.)
2.2.2
Ej fastställd rating
I de fall tillräckligt med information saknas eller då den är bristfällig fastställs ingen rating på
företaget och anbudet förkastas. Exempel på detta är när företaget inte bedriver någon verksamhet
eller om företaget har lämnat ett fel summerat bokslut.
2.3
Underleverantörer
Detta krav gäller endast om underleverantörer ingår i anbudet. Utelämna svar om underleverantörer
inte ingår i anbudet.
För det fall anbudsgivaren avser att använda underleverantörer för att fullgöra de tjänster som
anbudet avser ska dessa anges nedan. Anbudsgivaren ska ange namn och organisationsnummer för
varje underleverantör. Anbudsgivaren ska även Beskriva vilken del av tjänsterna som respektive
underleverantör kommer att anlitas för.
Namn
Org. nr
Beskrivning
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 15 (33)
2013-03-07
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 16 (33)
2013-03-07
2.4
Teknisk och yrkesmässig kapacitet
2.4.1
Leveranskapacitet
Anbudsgivaren ska erbjuda erforderligt antal resurser för att kunna genomföra uppdrag med den
kunskap och erfarenhet som efterfrågas enligt detta förfrågningsunderlag. Anbudsgivaren ska bifoga
en kortfattad beskrivning av sin kapacitet att tillgodose det behov som AP3 har.
Av beskrivningen ska framgå:






Anbudsgivarens organisationsstruktur
Anbudsgivarens leverans och utförande av i anbudet efterfrågade funktioner och tjänster
Anbudsgivarens personalstyrka med olika IT-kompetenser som krävs inom efterfrågade
områden
Leveransförmåga
Vilken beredskap som anbudsgivaren har vid exempelvis sjukdom, arbetstoppar eller
semester.
Anbudsgivarens leverans och utförande av support och underhåll
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
Ange beskrivning av kapacitet alternativt hänvisning till bilaga i anbudet:
2.4.2
Referensuppdrag
För att säkerställa att anbudsgivaren är verksam inom efterfrågat område, ska anbudsgivaren ange
två (2) referensuppdrag som avser uppdrag av liknande omfattning genomförda de senaste tre (3)
åren. Med liknande omfattning avses beskrivning av tjänsten under kap 3 i detta dokument.
Ange i utrymmet nedan:



uppdragets omfattning och karaktär;
den tidsperiod då uppdraget utfördes, samt
uppdragets beställare samt kontaktperson med kontaktuppgifter
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Redovisa referenser alternativt hänvisning till bilaga i anbudet:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 17 (33)
2013-03-07
2.4.3
Kvalitetssystem/kvalitetsplan
Anbudsgivaren ska ha ett kvalitetssäkringssystem.
För att verifiera att ovanstående krav uppfylls ska anbudsgivaren redovisa intyg om certifiering
alternativt redovisa egen kvalitetssäkring enligt nedan. Intyget ska vara giltigt vid tidpunkten för
anbudets undertecknande. Vidimerad kopia går bra.
Anbudsgivaren ska redovisa den egna kvalitetssäkringen av verksamheten i en handling som minst
innehåller följande information:



Ansvarig person.
Senaste uppdatering av styrande dokument.
En beskrivning av de metoder som används för att fortlöpande verifiera och validera
organisationens processers/tjänsters prestanda så att de motsvarar kundernas behov och
krav.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:
2.4.4
Kvalitetssäkring av underleverantörer (i det fall underleverantörer används)
Anbudsgivaren ska beskriva:


Hur denne fortlöpande kvalitetssäkrar underleverantörer och leveranser från underleverantörer.
Hur denne kontrollerar att underleverantörer utför tjänster i enlighet med anbudssökandes
kvalitetssäkringssystem.
Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:
2.4.5
Certifiering
Anbudsgivare ska redovisa nuvarande status på certifieringar, vilka certifieringar som idag finns
samt plan i närtid för nya certifieringar.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 18 (33)
2013-03-07
2.4.6
Miljöledningssystem
AP3 arbetar med att bidra till en hållbar miljöutveckling. I samma anda ställer AP3 likartat krav på
sina leverantörer. Avsikten är att tillsammans med leverantörer höja ambitionsnivån i arbete för en
hållbar miljö.
Anbudsgivare ska ha ett dokumenterat system som beskriver hur anbudsgivaren på ett systematiskt
sätt arbetar med miljöfrågor. För att verifiera att ovanstående krav är uppfyllt ska Anbudsgivaren i
anbudet bifoga:

Ett giltigt intyg om certifiering enligt SS EN-ISO 14001 (Intyget ska vara giltigt vid
tidpunkten för anbudets undertecknande).
eller
Ett dokument som minst bör innehålla:


En miljöpolicy, d v s en redogörelse för de grundprinciper och den inriktning som styr
anbudsgivarens handlande inom miljöområdet
Beskrivningar av de rutiner som anbudsgivaren tillämpar för att säkerställa att
anbudsgivaren uppfyller vid varje tidpunkt gällande miljölagstiftning
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Svar eller hänvisning till bilaga i anbudet:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
3
KRAVSPECIFIKATION
3.1
Omfattning
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 19 (33)
Upphandlingen omfattar följande teknik- och tjänsteområden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
brandväggsfunktioner inklusive management-system
mailfilter (molntjänst)
SLL-portal för extern åtkomst inklusive Management-system
support inklusive uppgraderingar
service inklusive ärendehantering
Ett service level agreement omfattande SLA på systemens tekniska driftstid (felfria tid), hårdvara
och programvara
3.2
Funktionalitet, ansvarsgränser
Enligt punkt 6 ovan ska leveransen omfatta SLA på teknisk tillgänglighet. Med detta avses att AP3
själva kommer att ansvara för regelverk och konfiguration i de delar som inte avser teknisk
konfiguration såsom
användarkonton, regelverk osv. för hantering av användarnas funktionalitet och åtkomst. SLA
kommer således inte att omfattas av att systemen ”fungerar” fullt ut och ansvaret fördelas som:


3.3
Leverantören: Inom ramen för tjänsten - systemens tekniska funktionalitet
AP3 - användarnas funktionalitet och åtkomst
Inledning
Leverantören ska under hela avtalsperioden ansvara för att kraven på tjänstefunktioner uppfyller de
behov som redovisas i detta dokument, förutom detta ska Leverantören erbjuda förbättringar för att
AP3 alltid ska ha tillräckligt bra funktioner för att erhålla hög kapacitet, funktion och säkerhet.
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
3.4
Nuläge
3.4.1
Brandväggar (fw)
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 20 (33)
AP3:s brandväggar är uppbyggda i ett cluster för att tillgodose maximal tillgänglighet. Det är ett
aktivt passivt kluster som är fysiskt placerade i hall A respektive hall B med automatisk Failover, se
skiss på nästa sida.
Brandväggsfunktionen har en koppling mot befintligt Active Directory i Windowsmiljön för att
kunna sätta regler på användarnivå.
Brandväggen är ansluten till 7st. olika nät, LAN/WAN.
3.4.1.1
Hårdvara
3 st. HP DL360 servrar (2 fw + 1 mgmt)
1st. Checkpoint UTM-1 270
3.4.1.2
Mjukvara
Klustrad Checkpoint FW 1 R75.30 med följande blad (+HA licens på samtliga blad):







FireWall
Identity Awareness
VPN Blade
Advanced Networking
Acceleration and Clustering
URL filtrering
Application Control
IPSec VPN-tunnlar mot en utländsk bank och en svensk mäklare.
UTM270 används endast som gästnät samt backup för internet och är fysiskt placerad på HQ.
3.4.2
Mailfilter – Molnlösning
Mailfiltret syftar till att rensa bort virus, skadlig kod och spam innan det kommer in i AP3:s nät.
Websense TRITON cloud security:

Cloud Email Security and Content Control
(Antivirus, Antispam, Content Filter, Standard Encryption) 100 users
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 21 (33)
Mailfiltret har en IP-adress ur Leverantörens IP-serie (IPv4) och efter filtrering och kontroll skickas
mail till en dedicerad IP-adress i AP3-adresserie (en virtuell adress i fw) för vidarebefordran till
Exchange.
Mailfiltrets IP-adress är angiven i AP3:s DNS (MX).
3.4.3
SSL Portal - Juniper SA-2500
SSL-portalen har som uppgift att:







Möjliggöra uppkoppling av ActiveSync till samtliga mobila enheter
Möjliggöra åtkomst till Webmail, Nätverksdiskar, Intranet, rapportportal dvs. interna
resurser
möjliggöra uppkoppling mot lokal dator via RDP
möjliggöra uppkoppling mot resurser på specifika nätverk via RDP
möjliggöra skapande av olika konsultprofiler för distans support mot specifika servrar
möjliggöra inloggning på AP3s nätverk förutom ActiveDirectory krävs autentisering via
en RSA dosa
möjliggöra olika inloggningsprofiler beroende på vilken dator eller vilka tjänster som är
startade på den dator man kopplar upp sig ifrån (s.k. Hostchecker, möjlighet till kontroll
av rätt antivirus, personlig brandvägg eller att andra, valfria program är installerade
korrekt)
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 22 (33)
2013-03-07
FW-C
Internet
Guest-Net
LAN
HQ
LAN - Fiber
LAN - Fiber
SAN/LAN - Fiber
Site A
Site B
SAN Replication - Fiber
FW-A
FW-B
ClusterNode
ClusterNode
SSL Portal
HSRP
RSA
Authentication
Skiss på nuvarande och förväntad lösning.
Internet
Mailfilter
Websense Hosted
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 23 (33)
2013-03-07
3.5
Funktion
3.5.1
Allmänna krav
1) Tjänsten som Leverantören erbjuder ska omfatta både mjukvara och kundplacerad hårdvara.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
2) AP3 ska ha full möjlighet att kunna managera samtliga funktioner som t ex fw regler och
SSL portal-profiler samt regelverk och policys i mailtvätten.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
3) Leverantören ska ansvara för större förändringar i hård- och mjukvara såsom versionsuppgraderingar och patchning (felkorrigering), osv.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
4) CheckPoints management verktyg bör erbjudas till brandväggarna då investeringar i form av
utbildning och verktyg skett samt att kunskapen idag finns inom AP3.
Svar eller hänvisning i anbudet:
Uppfyllt krav ger max 9 poäng, Uppfyllt krav på brandväggar ger 3 poäng, mailfilter ger 3 poäng, och SSL-portal
ger 3 poäng.
5) SSL-plattformen eller motsvarande funktioner enligt punkt 3.4.3 bör integreras i samma
plattform som brandväggsfunktionen. Beskriv lösning samt managementverktyg.
Svar eller hänvisning i anbudet:
Uppfyllt krav ger 5 poäng, alternativ lösning inkl. HA funktion ger max 5 poäng.
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 24 (33)
2013-03-07
6) Lösningen ska under implementationen kompletteras med IPV6 och DNSec enligt ”den
digitala agendan”.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.5.2
Ja
Nej
Brandväggar
Brandväggar ska klara av samma säkerhet och funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under
3.2)
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.5.3
Ja
Nej
Mailfilter
Mailfilter – Lösningen ska klara av samma funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under
3.2)
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.5.4
Ja
Nej
SSL Portal
SSL Portal ska klara av samma funktioner som idag (enligt nulägesbeskrivning under 3.2)
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.5.5
Ja
Nej
Säker inloggning för SSL portal
Säker inloggning som tjänst. Säkerhetsprogramvaran som används ska vara en app (applikation) i
mobila enheten för alla anställda.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
Anbudsgivaren ska ange en lösning för externa resurser så som konsulter och helpdesk där appen
inte är personlig.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Anbudsgivaren bör ange en alternativ lösning.
Redogör för eventuell alternativ lösning i nedan angivet fält.
Mjukvarulösning ger max 5 poäng.
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 25 (33)
2013-03-07
3.6
Installation
3.6.1
Implementering
Leverantören ska erbjuda tjänsten i AP3:s lokaler och driftsätta tjänsten samt under implementering
genomföra nödvändig utbildning av AP3:s personal.
Ovanstående krav accepteras:
Ja
Nej
Leverantören ska till AP3 anmäla när installation är genomförd och klar för testperiod.
Ovanstående krav accepteras:
Ja
Nej
Senast trettio (30) dagar efter avtalstecknandet ska Leverantören ta fram en detaljerad implementeringsplan som ska godkännas av AP3. Installationen ska vara helt genomförd senast 90 dagar efter
det att avtalet är undertecknat.
Ovanstående krav accepteras:
Ja
Nej
Redogör för hur installationsprojektet kommer att organiseras och genomföras samt bifoga en
preliminär tid- och projektplan inklusive tidsåtgång för de olika aktiviteterna.
Ange också de krav som ställs på AP3:s medverkan.
Ange svar i fältet nedan.
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 26 (33)
2013-03-07
3.6.2
Testperiod
En testperiod om två dagar ska påbörjas efter att installation är slutförd. Anbudsgivaren ska redogöra för omfattning av test och hur den genomförs. I det fall AP3 godkänner detta, startar testperioden. Skulle det visa sig under testperioden att AP3 inte kan godkänna funktionerna påbörjas en
ny testperiod om två dagar.
Ovanstående krav accepteras:
Ja
Nej
Redogör för testperiod i nedan angivet fält.
3.6.3
Driftsättning/driftsättningsperiod
Efter att testperioden är godkänd ska driftsättning ske med en driftsättningsperiod för att säkerställa
att funktionerna klarar ett skarpt läge. Skulle det visa sig att problem uppstår ska rättning ske
omedelbart, i det fall återgång till tidigare systemlösning måste ske, så ska det vara möjligt.
Ovanstående krav accepteras:
3.6.4
Ja
Nej
Leverantörens arbete på plats
Vid driftsättning ska en resurs från Leverantören finnas på plats hos AP3 för att förhindra och
korrigera eventuella fel. .
Ovanstående krav accepteras:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 27 (33)
2013-03-07
3.7
SLA
3.7.1
Servicenivå SLA
Leverantören ska teckna ett Service Level Agreement SLA för tjänsten med AP3. Åtgärdande av fel
ska pågå från åtgärdsstart och kontinuerligt (även utanför garanterad öppettid 08-00-18.00) fram tills
dess att felet är avhjälpt om inte annat överenskoms med AP3 i det specifika fallet.
SLA ska vara på minst följande nivå:





tillgänglighet för brandväggs-klustret ska vara 100 %.
övriga funktioner ska inte understiga 99,5 %
maximalt antal avbrott per månad får inte överstiga 4 st.
maximal avbrottstid får inte vara mer än 4,25 timmar per månad
felsökning ska påbörjas inom 2 timmar.
Ovanstående krav accepteras:
3.7.2
Ja
Nej
Vite
Vite utgår med tio (10) % av månadskostnaden för varje månad som tillgängligheten underskrider
SLA-nivåerna enligt ovan. I det fall servicenivån underskrider 96 % ökar vitet med en procent(1 )%
för varje procentenhet understigande 96 %. I det fall antal avbrott per månad är fler än 4 eller
maximal avbrottstid överskriver 4,25 timmar utgår dessutom ett vite på tio procent(10 )% av
månadskostnaden.
Ovanstående krav accepteras:
3.7.3
Ja
Nej
Servicefönster
Planerad service, uppgraderingar etc. får ske vardagar mellan klockan 18.00 -21.00, samt helger
mellan klockan 08.00 -18.00. Sådan service ska meddelas skriftligen, senast fjorton dagar i förväg,
samt godkännas av AP3.
Mellan mitten av december och mitten av januari varje år är det förändringsstop. Under denna
period får inget planerat arbete genomföras.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 28 (33)
2013-03-07
3.8
Support
3.8.1
Felanmälan
I de fall AP3 är i behov av support, ska Leverantörens Helpdesk vara bemannad för detta och ha
kunskap om produkterna. Leverantören ska ta emot felanmälningar från AP3.
Ovanstående krav uppfylls:
Ja
Nej
Redovisa er process för felanmälan.
3.8.2
Åtgärdande
Under avtalad öppettid (helgfria vardagar mellan 08.00 - 18.00) ska:



Felanmälan ske via telefon och mail
Ärendet registreras direkt och felsökning påbörjas inom två timmar från mottagandet
t.ex. via fjärrstyrning
Avhjälpande av enklare ärende bekräftas under, eller i omedelbar anslutning till, samtalet.
Svårare ärenden analyseras och åtgärd initieras respektive, om nödvändigt, eskaleras.
Ovanstående krav uppfylls:
3.8.3
Ja
Nej
Eskaleringstid
Under avtalad öppettid (helgfria vardagar mellan 08.00 - 18.00) ska en tid mellan ankommet ärende
och vidarerapportering till 2:a linjens support maximalt vara:
Ärendetyp
Tid
Akut
60 minuter
Brådskande
120 minuter
Normalt
24 timmar
Turordnat
2 dagar
Ovanstående krav uppfylls:
Ja
Nej
Anbudsgivaren kan erbjuda högre servicenivå och bör då redogöra för detta i fält nedan.
Redovisa ert förslag på eskaleringstid
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 29 (33)
För varje % förbättring i varje punkt Akut, Brådskande och Normal ovan erhålls 0,1 poäng. Max 5poäng per
ärendetyp ger max 15 poäng för 3.8.3.
3.8.4
Återrapporteringstid
Tid mellan registrering av ett ärende och därpå följande återrapportering av status, vidtagna åtgärder
m.m., beror på ärendetyp, bör vara enligt följande:




Akut Brådskande Normalt Turordnat -
var 60:e minut tills ärendet avslutat
var 120:e minut tills ärendet avslutat
var 8:e timma tills ärendet avslutat
återrapportering då ärendet avslutat
Redovisa ert förslag på återrapportering (alternativt ange en hänvisning till bilagenummer i anbudet):
Uppfyllt krav på samtliga fyra punkter ger 2 x 4 = 8 poäng.
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 30 (33)
2013-03-07
3.8.5
Ärendehanteringssystem
Anbudsgivaren bör tillhandahålla ett ärendehanteringssystem som även gör det enkelt för AP3 att
följa ärendena från exempelvis en webbplats eller liknande. Redovisa vilket system som
anbudsgivaren tillhandahåller, samt hur AP3 kan få tillgång till en information (alternativt hänvisning
till bilaga i anbudet):
Uppfyllt krav på titta funktion ger 2 poäng.
3.9
Incidentrapport
3.9.1
Vid akuta och brådskande fel ska Anbudsgivaren skicka en incidentrapport efter att
felet är löst, dock senast efter 48 timmar.
Ovanstående krav uppfylls:
3.10
Övriga krav
3.10.1
Möten
Ja
Nej
Möten ska äga rum i AP3 lokaler om inte AP3 medger att annat överenskoms i det enskilda fallet.
Vardera parten svarar för sina kostnader i samband med möten.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.10.2
Ja
Nej
Uppföljnings- och utvecklingsmöten
Leverantören ska ta initiativ till möten minst en gång i kvartalet för att gå igenom händelser under
perioden samt komma med förbättringsförslag alternativt nya produkter/tjänster som gagnar AP3.
Vid dessa tillfällen ska Leverantören dessutom informera om nya funktioner och ny teknik inom
området.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.10.3
Ja
Nej
Utveckling
Anbudsgivaren ska vara beredd att lämna pris på nya produkter och tjänster inom området som kan
komma att lanseras på marknaden under avtalsperioden.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.10.4
Ja
Nej
Språk
All kommunikation och dokumentation mellan Anbudsgivaren och AP3 ska i både muntlig och
skriftlig form ske på svenska.
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 31 (33)
2013-03-07
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
3.10.5
Ja
Nej
Kontaktpersoner
Anbudsgivaren ska ange namn på ansvarig person med, telefon nummer samt e-post adress:

Ange namn på kundansvarig
Kundansvarig
Vid utbyte av person ska Anbudsgivaren omgående meddela detta skriftligen.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 32 (33)
2013-03-07
4
PRIS
Anbudsgivaren ska ange pris i bilaga 2.
Samtliga priser ska vara angivna i SEK, exkl. mervärdesskatt och inkludera samtliga med uppdraget
förenade omkostnader. Anbudsgivaren ska fylla i samtliga prisfält samt redovisa timkostnader för
löpande konsulter.
Ovanstående krav accepteras/uppfylls:
5
Ja
Nej
KOMMERSIELLA VILLKOR
Kommersiella villkor för denna upphandling framgår av bifogat avtalsutkast, bilaga 1. Avtalsutkastet
ska accepteras i sin helhet.
Ovanstående krav accepteras:
Ja
Nej
Förfrågningsunderlag
2013-03-07
6
Diarienr: XX-XXXX-XXXX
Handläggare: Sören Jellheden
Version: 1.8
Sida: 33 (33)
UNDERTECKNANDE AV ANBUD
I enlighet med krav enligt punkt 1.9.2 ovan undertecknas nedan anbudet av behörig/behöriga
företrädare. (Nedan finns utrymme för sex namn. Använd så många som är nödvändigt.)
Genom undertecknandet intygas att i anbudet lämnade uppgifter är korrekta.
Underskrift
Datum
Underskrift
Namnförtydligande
Namnförtydligande
Titel
Titel
Datum