Reglermodell UV 150

Reglermodell UV 150
Nivåreglermodell med kaskadreglering, framkoppling
och parameterstyrning
BESKRIVNING
Komplett reglerutrustning med
flerkretsregulator.
Reglersystemet är en hybrid av RIBs
reglermodeller UV 103 och UV 200 men
med kraftigt utökade möjligheter. Som
standardregulator användes Honeywell
UDC 6300. Den har bl a fyra analoga
ingångar, två matematikprogram, x/ylinjärisering (8-segment) och dödtidsalgoritm. En utgång kan förses med ett
8-segments x/y karaktäriseringsblock.
Även linjäriseringar med ett femte
gradens polynom kan göras.
Alla ingångarna kan skalas och
nollpunktförskjutas. Regulatorn har två
kompletta PID-block samt framkopplingssummerare/multiplicerare.
Varje PID-block har två uppsättningar
PID-funktioner för t ex stegvis parameterstyrning. Dessutom kan P-förstärkningen styras i 8 steg sk Gain scheduling. Se för övrigt separat beskrivning.
Reglerutrustningenbestårdessutom
av en komplett nivåreglerkrets
omkopplingsbar för en- respektive
tvåkapacitiv reglering, en flödesreglerkrets med magnetisk flödesgivare samt
en framkoppling av störningen, se
blockschemat på nästa sida.
Regulatorn är ansluten via en korskopplingsplint för att enkelt kunna koppla
in en persondator med reglerprogram.
LABORATIONER
P
P
P
P
P
P
P
P
P
Konfigurering av regulator.
Injustering av nivågivare.
Injustering av flödesgivare.
Stegsvar från process med enrespektive två tidskonstanter.
Stegsvar och rampsvar från P-, PI-,
PD- och PID-regulator samt
uppmätning av respektive regulatorkonstant.
Konstantreglering av enkapacitiv
nivåprocess vid P- och PI- reglering.
Konstantreglering av tvåkapacitiv
nivå process även vid PD- och PIDreglering.
Konstantreglering av flödesreglerkrets.
Optimering av de olika reglerkretsarna med olika vedertagna metoder.
P Kaskadreglering utan respektive
med ärvärdesföljning och initialisering.
P Framkoppling.
P Frekvensanalys av de olika nivåprocesserna med optimering via
seriekompensering med P-, PI- och
PDP- filter.
P Reglering med olika regulatorekvation.
RIB
Reglermodell UV 150 - Sida 2
P Rampning vid ledvärdesändring.
P Reglering vid flera uppsättningar
regulatorkonstanter.
P Upptagning av flödeskretsens
styrkaraktäristik.
P Parameterstyrning.
P x/y karaktärisering.
P Samplingens inverkan på systemförstärkningen.
P Samplingens inverkan på D-tiden.
P Dämpningens inverkan på reglerresultatet.
KOMPONENTER
förbundna med 3 st kulkikventiler.
P Bubbbelrör för två nedsänkningsdjup
och flyttbart mellan tankarna.
P Strypventil - bubbelluft.
P Tryckgivare - elektronisk.
P Magnetisk flödesgivare ABB MAGSM.
P Regulator UDC 6300 med två
regulatorfunktioner, famkopplingsadderare-multiplicerare.
P Pneumatisk reglerventil.
P I/P-omvandlare ABB PXA45.
P Elektronisk tvåpenskrivare, 100 mm.
P Reducerventil för luftförsörjning.
P Magnetventil.
P Industrivagn med låsbara hjul (2 st)
560 x 750 höjd 1.680. Hjuldiam. 100.
P Vattentank rymd ca 40 l.
P Centrifugalpump med enfasmotor
1,2 kW.
P Två processtankar. Tankarna är
DOKUMENTATION
P Laborationsanvisning UV 150 med
elevblanketter och teoriavsnitt.
P Facit till laborationsansvisning.
P Instrumentmanualer.
ÖVRIGT
För reglermodellens drift erfordras:
P 220 V 50 Hz.
P Tryckluft fri från olja, damm och
vatten. Matningstryck: min 2 bar,
max 10 bar.
EXTRAUTRUSTNING
P Reglerventilmedmikroprocessorbaserad lägesregulatotor
P Styrmodul, UV 711.
BLOCKSCHEMA UV 150
Reglertekniska Ingenjörsbyrån AB
Tekniska specifikationer kan ändras utan föregående varning
Adress
E-post
Internet
Telefon
Telefax
Postgiro
Bankgiro F-skattebevis
Svensknabbevägen 29 [email protected] http://www.rib.se 0480-135 02 0480-188 48 78 74 01-9 551-0888 556148-0186
393 51 Kalmar
Stambanevägen 123
[email protected]
08-689 70 65 08-689 70 75
141 39 Huddinge
© RIB 2004 - UV_150.wpd