Marknad och trender inom äldreboende

Marknad och trender inom
äldreboende
Petter Ahlström
Stockholm, 21 februari 2012
Ernst & Young är en ledande global aktör inom
rådgivning, revision, skatt och transaktioner
Omsätter 154 miljarder SEK | 140 länder | 152 000 anställda
Global
Advisory
Assurance
Tax
Transaction
Americas
EMEIA*
Asia Pacific
6 000 Advisory
medarbertare
9 600 Advisory
medarbertare
3 500 Advisory
medarbertare
* EMEIA – Europe, Middle East, India and Africa.
Vår drivkraft är att hjälpa medarbetare, kunder och den omvärld vi verkar i
att uppnå sin fulla potential
2
Ernst & Young Real Estate består av 7 500 fastighetsrådgivare
Ernst & Young Real Estate Globalt nätverk, Om mig
bestående av 7 500 konsulter varav 150
►
Petter Ahlström
finns i Sverige, med expertis som omfattar ► Ekonomie Doktor
bland annat:
►
Civilingenjör
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
►
Infrastruktur
Public Privat Partnership
Fastighetsstrategier
Facilities Management
Riskhantering
Revision
Redovisning
Fastighetsbeskattning
Transaktionsstöd – due diligence
Värdering
Skatt
Konceptutveckling
►
►
Manager
Ansvarig ConceptLiving
Marknad och trender inom äldreboende
Andelen äldre i samhället ökar. De är dessutom
friskare och mer aktiva än tidigare generationer,
och de ställer krav. Samtidigt har många av dem
en ansenlig köpkraft. Olika former av äldreboende
utvecklas därför snabbt nu, för det är inte en
homogen grupp.
Vilka nischer finns kvar att utveckla? Vilken
efterfrågan finns?
3
Det institutionella ramverket skapar förutsättning för nya
boendeformer för äldre
Unga seniorer
Seniorer
Äldre seniorer
Tjänstegrad
Vård- och
omsorgsboende
Trygghetsboende
Seniorboende
Kvarboende
-55
Tjänstepaket:
Betalning:
4
Hushållsnära tjänster
Privat
70-80
80+
Hushållsnära tjänster/ Vård- och omsorgstjänster/
hemtjänst
hemsjukvård
Privat/skattefinansierat
Källa: Ahlström, P., Boendemodeller för seniorer och äldre, EY Analys/ConceptLiving
Skattefinansierat
Ålder
Vi befinner oss i ett paradigmskifte vad gäller
människors inställning till sitt eget och andras åldrande
Dagens äldre (20- och 30-talisterna)
Morgondagens äldre (> 40-talisterna)
►
Tacksamma
►
Förväntansfulla
►
Sparsamma
►
Spendersamma
►
Följsamma
►
Krävande
►
Nöjda
►
Medvetna
►
Gamla
►
Ungdomliga
►
Uthålliga
►
Aktiva
►
Erfarna
►
Självständiga
Morgondagens äldre kräver och efterfrågar mer än vad som tidigare har varit fallet.
5
Källa: Ahlström, P., Dagens kontra morgondagens äldre, EY Analys/ConceptLiving
Den åldrande befolkningen medför demografiska
utmaningar och men även stora möjligheter
Demografi 65+ 1950-2050
1 800
Trendlinje
1 600
1 400
1 200
1 000
800
600
400
200
0
1950
1960
65-79 år
6
Källa: Statistiska Centralbyrån
1970
1980
80 år och äldre
1990
2000
2010
2020
2030
2040
2050
Förutsättningar och marknadsstrukturer i
Europa år 2011
Ämnesområde
Sverige
Finland
Tyskland
Storbritannien
Befolkning
(miljoner)
9,3
5,4
81,8
62,0
BNP per capita
340 400
309 100
281 500
252 100
Andel 65+
18 %
17,5 %
21 %
16 %
Andel 80+
5%
5%
5%
5%
System/ansvar
Skatt/kommun
Skatt/kommun
Vårdförsäkring
Skatt/privat
Boendeformer
►
►
►
►
7
Kvarboende
Seniorboende
Trygghets-boende
Vård- och
omsorgsboende
►
►
►
►
►
Ordinarie bostad
Seniorboende
Ålderdomshem
Sjukhus/sjuk-hem
Instiutitionsboende
►
►
►
Boende med stöd
Vårdhem
Sjukhem
►
►
►
►
►
►
Vård i hemmet
Stödboende
Servicehus
Seniorbyar
Vårdhem
Sjukhem
Vi ser en oexploaterad marknadsnisch i Sverige där
delar av svaren står att finna i Nordamerika
Sunrise of Vancouver
SVPH Nockebyhus, Stockholm
►
Affärsmodellen
►
75-årsgräns
►
Enhetligheten och
standardiseringen
►
Äger sina beslut och
väljer sina aktiviteter
►
Inriktning mot
högprissegmentet
►
Gemensamma
måltider
►
Personalrekryteringen
►
Stilkontroll
Exeter House, Seattle
Löjtnantsgatan 8, Stockholm
►
Olika betalningsmodeller
►
Avsiktsförklaring i
samband med inflytt
►
Kopplingen till kyrkan
►
►
Hybrid av
boendemodeller
Bovärd och
vaktmästarservice
►
Möjliggör gemenskap
►
Hybridlägenheter
►
Byggnadens
utformning
”Detta är en bra business idag. Om 10 till 15 år kommer den att vara fantastisk!”1
8
1Citat:
B. Westerman, Leisure Care (2011-04-06)
Dagens äldre efterfrågar självförverkligande och
upplevelser och i samband med boendet
Upplevelsetrappan1)
Maslows behovshierarki
5
4
Upplevelser
3
2
Text
1
5) Självförverkligande
4) Uppskattning
3) Kärlek och gemenskap
2) Trygghet
1) Kroppsliga behov
Lösningar
Tjänster
Produkter
Att bara bo fint räcker inte – den enskilde söker sker istället en plattform för upplevelser och
självförverkligande där tjänster och aktiviteter skapar värde
1)
9
Bo Edvardsson, Upplevelseekonomin, Karlstad universitet (2011)
Värde för de boende skapas genom att livssituationen
ställs mot förväntningar på önskade upplevelser
Värdet för den
enskilde - kunden
Ernst & Youngs livsstilskoncept för
seniorer och äldre
Självförverkligande
Vård- och
omsorgstjänster
Upplevelser
Social tillhörighet
Hushållsnära
servicetjänster
Fysisk säkerhet
Övriga tjänster
Branschpraxis
Vad driver
betalningsviljan?
Lagar och regler
Värdegrund
10
Källa: Ahlström, Värdehuset, EY Analys/ConceptLiving (2011)
Tjänstetriangeln visar att boendeupplevelser skapas i
samverkan mellan boendekunder och medarbetare
Boendets innehåll
TRYGGHET
TRIVSEL
Fastighetsbolag
(ägare / ledning)
Intern
kommunikation
Extern
kommunikation
Värdeskapande
Medarbetare
Boendeupplevelser
Boendekunder
FUNKTION
En balanserad helhet
11
Källa: Ahlström, P, Den balanserande helheten – Funktion, Trygghet och Trivsel,
EY Analys/ConceptLiving, Bearbetning av Bo Edvardsson, Värdeskapande i ett bostadsbolag, (2011)
Tid
Vår idé och boendekoncept om det attraktiva boendet
för äldre baseras på livsstil - ConceptLiving
STRATEGISK FRÅGESTÄLLNINGAR
Affärs-, produkt- och fastighetsutveckling
12
10
Förstudie
1
11
Livsstilsskoncept1
2
Trivsel
9
3
Trygghet
Funktion
8
4
Värdegrund
7
5
6
1.
Omvärldsanalys
2.
Marknadsanalys
3.
Organisationsutveckling
4.
Koncept- och affärsutveckling
Implementering
5.
Fastighetsutveckling
6.
Projektledning
7.
Överlämning och förvaltning
Uppföljning
5.
Revision
6.
Certifieringstjänster
7.
Finansiering/refinansiering
8.
Företagsöverlåtelse och
transaktioner
9.
Uppföljnings och utvärdering
Tjänstesynsättet är utgångspunkten för vårt perspektiv för värdeskapande
12
Källa: Ahlström, P, ConceptLivingprocessen, EY Analys/ConceptLiving (2011)
Intressentblomman - en helhetsansats med den
enskildes livskvalitet i fokus
Fastighetsägare
Staten
Landstinget
Boende/
slutkund
Kommunen
Finansiär
Operatör
Solidaritet – Valfrihet – Rättvisa – Hållbarhet
13
Källa: Ahlström & Hedlund, Intressentblomman, EY Analys/ConceptLiving (2011)
Vår vision om det attraktiva boendet är i grunden en idé om
upplevelser och självförverkligande
Ett boende att flytta till inte nödvändigtvis från någonting annat.
Att bli äldre ska vara något att se fram emot!
I vår vision är boendet en fysisk plattform designad för att skapa bästa möjliga förutsättningar
för individens unika boendeupplevelser och livskvalitet
14
Kontaktuppgifter Ernst & Young Reale Estate Advisory
Services
15
Petter Ahlström
Linda Andersson
Manager
Senior Manager
Ernst & Young AB
Advisory Services
Odinsgatan 13
SE-401 82 Göteborg
Ernst & Young AB
Advisory Services
Jakobsbergsgatan 24
P.O. Box 7850,
SE-103 99 Stockholm
0730-40 43 46
[email protected]
0703-18 93 20
[email protected]
www.ey.com/se
The information contained within this document and any related oral presentation conducted by Ernst & Young AB (EY)
contains proprietary information and may not be disclosed, used or duplicated - in whole or in part - for any purpose
without the express written consent of EY.