Lars-Olof Annerfeldt

CERTIFIKAT
SC2366-12
Kontrollansvarig
Behörighet K
Lars-Olof Annerfeldt
601016-3019
Innehavaren av detta certifikat uppfyller kraven i 10 kap, 9.1 § plan- och bygglagen (2010:900) och
2-10 §§ Boverkets föreskrift (BFS 2011:14 KA 4) med ändringar, om certifiering av
kontrollansvariga.
Grunden för bedömningen har varit:
Krav på teknisk utbildning
Krav på erfarenhet av praktiskt arbete
Krav på kunskap om bygglagstiftning m.m.
Lämplighet för uppgiften
Behörigheten gäller till och med 2018-01-09
under förutsättning att rapportering sker varje år.
Detta certifikat gäller till 2014-01-09 då rapportering ska utföras.
Karlskrona den 10 januari 2013.
__Signature_1
Beslutsfattare
Bevis nr SC2366-12 projektnummer FX226201
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP SITAC
Postadress
Besöksadress
Telefon / Telefax
E-post / Internet
Bankgiro
PlusGiro
Org.nummer
SP SITAC
Box 553
371 23 Karlskrona
Bastionsgatan 6
Stumholmen
371 32 Karlskrona
010-516 63 00
0455-206 88
[email protected]
www.sitac.se
www.sp.se
715-1053
1055-3
556464-6874