Nr 3/2010 - Röda Korset

Rödakorsbl
et
september 2010
Nr 3/2010 Region Väst
Material från Röda Korsets föreningsnät Rednet
Öppet hus med dialogtorg
Frågor ska stäUas och
kontakter skapas
Fyra eftermiddagarlkvällar i november bjuder regionchefen
Gisela Flood in alla Iörtroendevalda och frivilliga i Region
Väst till öppet hus. Vi träffas i rödakorskontoren i Borås,
Vänersborg, Skövde och Göteborg. Det är bara att välja den
plats och dag som passar bäst, upplägget är detsamma på alla
kontoren.
Tisdag 2 november i Vänersborg, kl 15.00 -19.00
Torsdag 4 november i Skövde, kl. 15.00 - 19.00
Måndag 8 november i Borås, kl. 15.00 -19.00
Onsdag 10 november i Göteborg, kl 15.00 -19.00
Innehåll
Julkampanjen
• Fler ska få hjälp och stöd
• Samla in 23,4 miljoner kronor
• Rekrytera frivilliga till våra
sociala verksamheter
• Värva medlemmar
Läs mer om Julkampanjen och
andra insamlingar på sidorna 2-5!
Bekämpa utanförskap
I Älgarås har
Folkrätt- och
Flyktingkretsen i
Skara borg öppnat
en mötesplats för
asylsökande.
I stället rör att sitta stilla och lyssna på den ena presentationen
efter den andra, med små möjligheter att ställa frågor och inga
möjligheter till samtal ger torget med stationer på olika teman
verkligen möjlighet till dialog och då inte bara mellan tjänste­
män och frivilliga utan också mellan frivilliga.
- Om stationerna och presentationerna inte tar upp det du
vill prata om skapas en ny dialog. Många kommer att vara på
plats, så det finns goda möjligheter att la kontakt med de som
ansvarar rör och är engagerade i olika verksamheter, säger
Gisela Flood
Ny tjänstemannaorganisation 2011 Under de fYra timmarna blir det också några korta presen­
tationer, om utsatthet och verksamhet men också om tjänste­
mannaorganisationen. - Ett fokus är presentation av tjänstemannaorganisationen i
Väst, vilket är uppdraget, vilka är vi och hur jobbar vi. Det är
alltid aktuellt men inte minst i höst inf'ör de stora förändringar
som kommer 2011, organisationen ska ändras och antalet
tjänstemän ska minskas. I november vet vi vilka beslut som
centralstyrelsen har fattat, avslutar Gisela Flood.
Ingen anmälan behövs
Det är öppet hus mellan klockan15.00 och 19.00. Under den
tiden är alla stationer igång - ingen anmälan behövs. Kom en
halvtimma eller stanna hela tiden! Öppet hus är kostnadsfritt!
Välkomna!
Hjälp till att sprid informationen om Öppet hus,
så att alla frivilliga och förtroendevalda känner till
möjligheten att komma och ställa frågor och skapa
kontakter! Samla ihop styrelsen eller frivilliggruppen
och koml
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Läs mer på sidan 10!
Hållbar utveckling skapar nya resurser
Att skapa nytt av
gammalt blir allt
populärare. Här finns
det goda möjligheter
för Röda Korset - som
har tillgång till allt som
lämnas in till mötesplats
Kupan.
Läs mer och få tips på sidan 11!
Ett stort tack till de kretsar som skickat in sina
Ekonomiska sammanställningar (EKS) och Verksamhets­
uppföljningar (KVU). Rapportema bildar underlag för att
kunna visa bland annat myndigheterna och framför allt oss
själva vad Röda Korset gjort under året 2009.
Vill du ha Röda Korsets förvaltningsberättelse och/eller
verksamhetsberättelse i tryckt form hemskickad?
Kontakta Lennart Jonsson på huvudkontoret, 08-452 46 76
[email protected]
Rädda mammorna-kampanjen
STORT TACK till alla som bidragit till
årets Rädda mammorna-kampanjl
Kampanjens syfte var att samla in pengar samt att informera om
våra olika verksamheter som stödjer utsatta mammor och barn.
Förutom att vi startade en "fan~sida" på Facebook som snabbt
fick 1 000 personer som medlemmar kom vi ut i tidningar och tv
med vårt arbete. Mest uppmärksamhet fick Rita som var på besök
:från Röda Korsets center ror traumatiserade barn i Sierra Leone.
Vi har inte nått målet ror insamlingen under Rädda mammorna.
Det har hittills kommit in cirka 7 miljoner kronor från kretsarna.
Målet rOr i år är 12,7 miljoner kronor.
Pengarna som samlas in under Rädda mammorna 2010 går till
att återrorena splittrade familjer, rehabilitera traumatiserade och
torterade personer, hjälpa kvinnor och barn i södra Sudan,
DR Kongo, Irak, Yemen, Palestina, Sierra Leone och Liberia.
Material från huvudkontoret
Mellerud
På Röda Korsets Dag den 8 maj, hade vi öppet på mötesplats
Kupan. Vi bjöd på fika, hade 50 procent på alla damkläder och
skor. Det var fullt ös de tre timmar som vi hade öppet. Dags­
kassan gick till insamlingen ror Rädda mammorna. Birgit och
Ingrid som ansvarade för Kupan den dagen, kände en stor glädje
i att dagen blev så lyckad. Det blev inte bara kläder och skor som
såldes. Kunderna handlade av hela vårt sortiment.
Gunilla Kärnestedt
Skövde
Skoldagen var slut
och ett gäng skol­
ungdomar stojar
ganska högljutt
utanför affären, går
in och ut, handlar
godis och glass
och jag tycker de
är ganska stökiga.
De verkar inte ta
någon som helst
notis om mig där
jag står med min
bössa. Men plötsligt
kommer en av de
tuffa killarna in
och trycker ner en
"tjuga" i bössan.
Jag tackar glatt och
lite överraskat. Efter en stund går jag ut och länmar det
lilla informationsbladet "Rädda Mammorna" och säger
att de kan läsa det om de vill. Efter ytterligare en liten
stund kommer tre av dem in och lägger pengar i bössan
och en av killarna säger "Det jag läste fick mig att inse
hur mycket jag älskar min mamma".
Tjugoåtta insamlingspass inbringade drygt 11 000 kronor.
Visst fick vi insamlare en del beska kommentarer om
tråkiga händelser inom Röda Korset men det stora fler­
talet var mycket positiva och givmilda.
Karin Koorp
ReDesign
Foto: Anna Parnfors
Säve-Kärra
När familjedagen anordnas av Säv~Kärras rödakorskrets så är spänningen och glädjen minst lika hög hos besökarna som gäs­
terna på ett bröllop. Det är nämligen inte varje dag som den tomma gräsmattan mellan Säve kyrka och rorsamHngshemmet fYlls av hoppborg, elbilar, fiskedamm, ansiktsmålning, pounyridning, pilkastning, clown, musikunderhållning och korvf'orsäljning. Det kom mer än 400 nyfikna och rOrväntansfulla människor som roade sig och umgicks med varandra. Med tanke på Svenska Röda Korsets insamling till "Rädda mam~ morna", hjälp till kvinnor i krigsdrabbade områden, så fanns det secoud hand rorsäljning av dam och barnkläder där intäkterna oavkortat gick till ''Rädda mammorna". Även vid ansiktsmål­
ningen stod det en insamlingsbössa där man fick lägga en slant till "Rädda mammorna". Anna Parnfors
2
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Tack till alla er som deltagit med synpunkter och
ideer om Röda Korsets framtid! Nu har arbets­
gruppen I6r ReDesign sammanställt alla I6rslag och
tankar på hur vi mobiliserar engagemanget i fram­
tiden.
Resultatet är både lörväntat och något överraskan­
de. På rorsta plats i listan över de viktigaste tren­
derna i framtiden hamnade ett ökat krav på mätbara
resultat, nummer två i listan kommer en tro på en
rorändrad engagemangsfonn tack vare de nya kom­
munikationsmöjligheter.
Många av de rorslag som kommit in handlar om
att vi måste bli tydligare i var vi gör och att vi måste
underlätta lör frivilliga att komma in i organisationen
både fYsiskt och digitalt. Många är också oroliga I6r
hur vi ska kunna rekrytera styrelsepersoner i fram­
tiden.
Arbetsgruppen har utifrån förslagen arbetat fram en
målbild lör Röda Korset 2020, som skall presenteras
ror centralstyrelsen den 17 september och därefter
diskuteras vidare i organisationen.
Bahare Haghshenas
vice ordIorande i centralstyrelsen
Höst- och valdagsinsamling & Världens Bam
Världens Barn
"Lika roligt att jobba med
insamling som att vinna på
lotto"
Sedan tsunamin 2004 har Britt-Marie Berggren
varit engagerad för Röda Korset i Göteborg. Nu
är hon friviUigledare inom insamling i Göteborg.
Under våren har hon mycket aktivt och fram­
gångsrikt uppmärksammat Haitiinsamlingen,
Rädda Mammorna och 50-öresinsamlingen i
Göteborg.:'
- Jag upplever att jag blir väldigt väl mot­
tagen som rödakorsare i samband med våra
insamlingar. Om man tycker om möten mellan
människor får man väldigt mycket tillbaka som
frivilligledare för insamling. Det är arbetsamt i
perioder. Men det är lika spännande att samla in
pengar och se hur mycket det ger som att vinna
på lotto. Man blir jätteglad för det som samlas in.
Det är som om man själv har fått en vinst. Det är
fantastiskt med alla människor som är givmilda.
Oavsett om man har lagt en tia eller en hund­
ralapp så har alla hjälpt till, säger Britt-Marie
Berggren.
Fler friviUigledare för insamling (=insamlingsle­
dare) behövs, hör av er till insamlingsamordnare
Annika Kjellman, 0511-3422 94, om ni önskar
tips om uppdragsbeskrivning, rekrytering mm.
Text: Lena Andersson
Världens Barn-insamlingen sker för tolfte
året i rad och är ett pågående samarbete
mellan flera insamlingsorganisationer.
Röda Korsets medverkan är mycket viktig
och avgörande för resultatet. Tillsammans
kan vi ge svenska folket en chans att för­
bättra livsvillkoren för barn i världen.
Ändamålet är viktigt
Röda Korset samlar aldrig in pengar till någon annan organisation ­
oavsett hur viktigt ändamålet är. Det står mycket tydligt i Röda Korsets
stadgar (§ 17). Men i Världens Barn organisationen ingår vi som en
av de största aktörerna vilket medför att delar av de insamlade medlen
också används av Svenska Röda Korset.
Vi kan därför delta i detta samarbetsarrangemang fullt ut men under
ett par viktiga förutsättningar:
1) Kampanjperioden är endast 4 - 19 oktober 20 l O.
2) Röda Korsets bössor eller andra insamlingsaktiviteter ska tydligt
märkas med ändamålet Världens Barn. Mötesplats Kupans försäljnings­
intäkter kan t ex under en eller flera dagar under denna period gå till
insamlingen.
Lika viktigt är att påminna om att pengar som inte samlats in under
Världens Barns kampanjperiod - eller pengar som samlats in till Röda
Korsets verksamhet - inte kan användas till Världens Barn-insamlingen.
Likaså är det då förstås helt omöjligt att ta tidigare insamlade medel
eller gåvor från kretsens bankkonto eller kassa att använda för Världens
Barn. Anledningen är att allmänheten alltid ska veta vad insamlade
medel ska användas till.
Tv-gala den 15 oktober
Höst.. och
valdagsi nsamlingen
Röda Korset arbetar med att förbättra männiSkors hälsa och sociala välbefinnan­
de. De största hoten mot männiSkors hälsa är ensamhet, arbetslöshet, segregation, sjukdomar och missbruk. Rekommenderad insamlingshelg: 18 - 19 september. Söndagen den 19 september är det val. Insamlingsmaterial: Bösskylt, bössban­
deroI! och affischer finns att hämta från Rednet eller att beställa från Röda Korsets Distribution i Halmstad. Redovisning: Sista inbetalningsdag är den 9 oktober. Bankgiro 900- 8004 eller Plusgiro 900 800-4. Obs! Betala i första hand in på bankgiro. Märk talongen "Höstinsamlingen" samt ange kretsnummer, kretsnamn och kod 05301. 50 procent av insamlade medel kan vid behov behållas i kretsen. 3
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Höjdpunkterna i årets insamling är ett studioprogram den 10 oktober
samt en stor tv-gala den 15 oktober i SVTl. Den 9 och 16 oktober
mobiliserar vi tillsammans med övriga deltagande organisationer och
marscherar ut med bössor och banderoller för att samla in pengar i
landets samtliga kommuner.
Tjejgrupper i Malawi och Liberia
Röda Korsets profilprojekt i insamlingen är tjejgrupper i Malawi och
Liberia som stärker unga tjejers självförtroende så att de kan ta en aktiv
roll i samhällets utveckling och ta möjlighet att själva bestämma över
sitt sexliv, sin utbildning och sin framtid.
Redovisa till Radiohjälpen
Målet för riksinsamlingen är att mobilisera 45 000 frivilliga i landets
alla kommuner och tillsammans samla in 40 miljoner kronor. Insam­
lade medel sätts in på Radiohjälpens plusgirokonto 90 19 50-6. Märk
talongen ''Världens Barn", samt namnet på din kommun. Kampanj­
material med mera finns på Rednet under InsamlingNärldens Barn och
för beställning i Röda Korsets Distribution i Halmstad.
Kontaktperson for kretsen är i första hand kommunsamordnaren eller
regionsamordnaren för Världens Barn:
Göteborg: Lina Hallenrud, 070-238 08 39
Göteborgs kranskommuner: LenaAndersson, 0722-39 99 39
Älvsborg, Dalsland och norra Bohus: Helena Klahr Fast, 0739-29 50 11
Skaraborg: Gunnar Strömberg, 070-3333631
Material från huvudkontoret
Ju/kampanjen
Julkampanjen
för att bekämpa o'frivilllig ensamhet och utanförskap
Med vår julkampanj 2010 vill vi, för allmänheten, synlig­
göra vårt nationella, sociala arbete. Genom att synliggöra och
.förklara varför vi behövs underlättar det arbetet med att nå
våra gemensamma mål för den sociala verksamheten samt att
samla in pengar till ändamålet.
Röda Korsets sociala arbete ska bidra till att bryta isolering,
ge medmänskligt stöd, bedriva hälsofrämjande arbete och
främja integration och delaktighet .för att .förhindra att män­
niskor hamnar i ofrivillig ensamhet och utanförskap.
I vår gemensamma verksamhetsinriktning har vi .följande
mål för vårt sociala arbete i Sverige: Människor som vid olika
tillfållen i livet upplever utsatthet blir genom medmänskligt
stöd och hälsofrämjande arbete stärkta i sin .förmåga att han­
tera sin situation.
Insamlingsideer och material
Satsa på Frivillighetens dag
Precis som förra året så har vi några
julprodukter att sälja för att samla in
pengar till vårt arbete. Vi har jul­
klappen (presentf"örpackningen) som
är en tom kartong med text på insidan
av locket som berättar att den som fått
julklappen är med och gör livet lättare
för många i Sverige. Personen som
köper julklappen/presentf"drpackningen
kan antingen ge bort den som den är
eller fYlla den med passande innehåll,
t.ex. från mötesplatsen Kupan eller jul­
basaren. I år finns det två storlekar, en
som är 2lx21x21 cm (artikelnr. 3248)
och en som är lOxlOxlO cm (artikelnr.
3255). Den stora julklappen säljs för
30 kr och den lilla .för 20 kr.
På Rednet finns det både annonser
och affischer framtagna som kretsen
kan använda. De är ändringsbara så att
kretsen kan lägga in adressuppgifter
och annan lokal information. Här finns
även bössgördel, bösskylt och en liten
informationsbroschyr .för insamlare.
Allt insamlingsmaterial finns i före­
ningsbutiken på Rednet eller att bestäl­
la genom Röda Korsets Distribution i
Halmstad. Använd beställningsformulär
i Årsappellen 2010 eller beställ direkt
på Rednet.
Helgen den 4-5 december är rekom­
menderad insamlingshelg. Vi foku­
serar våra centrala insatser till denna
helg, både vad gäller annonsering och
redaktionellt arbete. Vi lyfter fram
våra frivilliga eftersom det är FN:s
internationella dag .för frivillighet den
5 december. I år är det dessutom 25 års
jubileum.
Så passa på att den helgen och visa
upp ert fantastiska arbete genom att
synas på gator och torg, rekrytera fri­
villiga och samla in pengar. Samarbeta
gärna med tidningar och radio för att
nå ut till allmänheten.
Ifjol ställde en del kretsar ut bord
och sålde julklapparna, julkorten och
julklappsetiketterna samtidigt som
de mötte allmänhetens frågor. En del
kretsar höll öppna hus på mötesplats
Kupan för att berätta Idr allmänheten
om det sociala arbetet i kretsen och
andra mötesplatser hade alternativt jul­
eller nyårsfirande .för ensamma.
På Rednet under Julkampanjen kom~
mer det att finnas .förslag på insän­
darmallar och pressmeddelanden att
använda sig av .för de som vill skicka in
en insändare till lokaltidningen.
Inkom gärna med förslag på hur vi
kan utveckla Julkampanjen framöver.
Skicka .förslag till [email protected]­
cross. se eller ring 08-452 48 62.
Material från huvudkontoret
4
Så här används de insamlade medlen
Pengarna som samlas in används till verksamheter som
stödjer människor i utsatta situationer i Sverige. Röda Korsets
arbete bygger på frivilliga krafter som får stöd av organisatio­
nens gänstemän.
Pengarna används till att fortsätta driva vårt arbete samt att
utöka vår verksamhet så att ännu fler kan få hjälp. Tjänste­
männen i organisationen stödjer kretsarna i att utveckla och
sprida vårt gemensamma sociala arbete. Pengarna som samlas
in till den gemensamma insamlingen omvandlas till. stöd i
form av rekrytering, utbildning, handledning av frivilliga och
marknadsföring av nya eller befintliga verksamheter. Pengar­
na används i alla tio regioner. Tio procent av insamlade medel
kan behållas av kretsen.
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Kretsen kan även som tidigare år sälja
julklappsetiketterna. Varje paket
innehåller tre ark med 21 etiketter, 21
brevmärken och 24 sigill. Arets
illustratör är Sven Nordkvist. De
kostar för kretsen 30 kr att köpa in och
ska säljas för 55 kr. (höjt pris för i år).
Etiketterna beställs på 08-452 47 90
eller [email protected]
Arets julkort är även de illustrerade
av Sven Nordkvist. Julkorten kom­
mer i tiopack och köps in för 50 kr
och säljs för 100 kr. Artikelnummer är
RK5022.
Alla produkter kan förstås säljas
på våra mötesplatser Kupan, våra
jul basarer och på andra ställen där
många människor rör sig och handlar
julklappar.
Kontakta samordnaren för
insamlingar i Väst,
Annika Kjellman,
0511-34 22 94, om ni har
några frågor eller vill få hjälp
att ta fram materialet som finns
på Rednet.
Insamlingar
50-öringar
Insamlingen av 50-öringar
fortsätter hela hösten. Det
:finns fortfarande pappers­
bössor kvar på Röda Korsets
Distribution i Halmstad.
Ta kontakt med de lokala
skolorna på er ort rOr att dela
ut pappersbössoma ror in­
samling av mynt i hemmen.
Diplom till de klasser som har
varit med i insamlingen, :finns
att ladda ner från Rednet eller
att beställa från Halmstad.
Material från huvudkontoret
I Region Väst har Röda Korset två verksamheter som erbjud~r vård. Det är ..
kretsarnas bidrag som gör det möjligt for dem att fortsätta. Tillsammans behover de
1 550 000 kronor under 2010, hittills har det kommit in 262 000 kronor. Under hösten
fördelar många styrelser pengar från basarer, auktioner och lotterier, tänk då på
krigsskadade och papperslösa.
Behandlingscenter för krigsskadade och torterade
Pakistan
Läget rör de människor som
drabbats av översvämning­
arna i Pakistan har förvärrats
ytterligare. Röda Korsets
akutinsamling går till Fede­
rationens katastrofappell om
motsvarande 500 miljoner
kronor. Svenska Röda Korsets
insamlingsmål är satt till
tolv miljoner kronor. Vi har
hittils fått in åtta miljoner
kronor (30 augusti).
- Det klart vi ska ut med
insamlingsbössorna. Beho­
ven är så stora. Det är också
viktigt att synas ute efter allt
det misstroende som vi mött
under våren, säger Sture
Aurell, ordIörande i
Falköpingskretsen.
Insamlingen pågår till och
med 30 september 2010.
Sista inbetalningsdag är
15 oktober 2010.
Redovisning: Märk talongen
''Katastrofhjälpen'' samt ange
kretsnummer, kretsnamn och
kod 05303.
Materialfrån huvudkontoret
Foto: Arash Makthari
5
.
''Nu har jag börjat på kickboxning!" sa en tonårspojke härom veckan som VI arbetat med
ett par år. När vi böljade arbeta med honom sondmatades han och ~ar .helt ok~nt~bar.
Genom familjeterapi och intensiv sjukgymnastik har han nu kommIt tillbaka till livet och
kommer hit bara för uppföljning.
Behandlingscentret i Skövde engagerat sig särskilt i familjer med barn som har svåra
psykiska störningar, inklusive barn med uppgivenhetssymtom. Förutom familjerna och
barnen har vi vårt vanliga arbete med vuxna patienter som lider av sviterna efter krig, för­
roljelse och tortyr. Vi lyssnar till många berättelser om vad våra patienter genomlevt och
rorsöker hjälpa dem arbeta sig igenom sina upplevelser för att komma igenom traumat och
sorgen, och lägga minnena tillrätta så att de inte plågas av dem ständigt.
Remisserna lörsta halvåret 2010 ökade med 20 procentjämIort med 2009, och antalet
behandlingsbesök har ökat vatje år sedan 2007.
Elisabeth Axelsson
Verksantbetschef och psykolog
0500-,42 49 95
Vård för papperslösa
Tack vare en ökad kunskap i det svenska santbället om gömdaIpapperslösa människor och
deras rätt till sjukvård är det alltfler sjukhus och vårdcentraler som välkomnar dem.
Trots detta är det varje vecka några tiotal patienter som söker vård på mottagningen
ror papperslösa. Vi träffar unga mödrar med barn på höften och skräck i blicken, unga
ensamma killar som fruktar att bli tillbakaskickade till Irak och Mghanistan, gamla som
har hela sin familj i Sverige och som räds att skickas ensam tillbaka till ett land där den
etniska rensningen hotar deras liv. Under de tolv år som nätverket i Göteborg funnits har
vi mest träffat människor från Iran och forna Jugoslavien. I år är det lörsta året då vi ser en
majoritet från Irak. Ensamma män som inte träffat sin familj på något år och som oroar sig
för dem i hemlandet, traumatiserade familjer med barn som varit med om svåra händelser
och separationer.
Det senaste året har vi träffat cirka 600 patienter. Några kommer en enda gång med en
akut fråga, andra kommer vatje vecka lör att hämta kraft och stöd, psykologsamtaI och
mediciner. Hur deras framtid än ser ut, är det alla människors rätt att få sjukvård under den
tid de vistas i Sverige.
Anne Sjögren
Verksambetsansvarig och sjuksköterska
031-7416208
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Regionrådet & Centralstyrelsen
Nytt regionråd väljs i september
Hösten 2007 valdes vi till regionråd i Väst. Vi fick fOrtroendet att
vara en länk mellan kretsarna och centralstyrelsen under de år som
besluten på Riksstämman 2008 skulle genomfOras.
Det har varit tre fantastiska år! Det fina bemötandet vi filtt när vi
besökt kretsar och samvetkansråd och alla kontakter med enga­
gerade rödakorsare har gett oss inspiration och kraft - ett särskilt
tack till er i kretsarna.
Det goda samarbetet med konsulenterna har varit ovärderligt när vi
fullfOljt vårt uppdrag för att Riksstämmans beslut ska genomföras
med framgång i regionen, när vi utfOrt delegerade uppgifter från
centralstyrelsen, som beslut om fonder och utmärkelser, och när vi
haft möten med riksstämmoombud och kretsordfOranden.
Röda Korset står inför stora utmaningar under hösten. Vi vill passa
på och lyfta två områden, insamlingar och medlemsrekryteringen,
och uppmana alla kretsstyrelser att kraftsamla för att Röda Korsets
ska kunna fortsätta att utveckla sitt arbete och vara en stor organi­
sation med stöd från många och med en bredd i engagemanget.
Som ni kan se på sidan fem är vi långt ifrån att nå målen fOr årets
insamlingar. Gör vi inte det måste Svenska Röda Korset minska
sina insatser mer än de redan beslutade besparingarna och det vore
verkligen olyckligt eftersom behoven i samhället inte minskar utan
fOrr ökar. Under julinsamlingen har många kretsar aktiviteter som
tillsammans ger stora summor, så vi hoppas att det finns kraft och
mod att genomfOra dem också i år. Till de insamlingar som redan
är genomförda, vill vi be de kretsar som har kapital på banken, att
besluta om bidrag så att verksamheten kan fortsätta i den omfatt­
ning som Röda Korset planerat fOr. Röda Korsets pengar är insam­
lade rör att göra skillnad fOr människor i utsatta situationer.
Under sommaren kunde vi konstatera att var femte medlem i Väst
hade valt att inte betala sin medlemsavgift. Nu har det tredje och
sista påminnelsebrevet gått ut, men vi kan inte lita på att det gör
underverk. Däremot kan era kontakter med enskilda medlemmar
göra stor skillnad. Det finns många som har varit med länge och
som egentligen vill fortsätta att vara medlemmar. De är i själ och
hjärta rödakorsare. Vi vet att ett samtal, att någon pratar med dem
om deras funderingar och besvarar deras frågor, kan vara det som
gör att de betalar in sin avgift även i år.
Visst har det varit en hel del arbete med vårt rödakorsuppdrag
men vår fina sammanhållning har stärkt oss och vi har haft mycket
roligt också.
Tack rör de här tre åren nu lämnar vi över till ett nytt regionråd!
Märtha Hermansson
Maria Karlqvist
ordrörande
vice ordf'örande
Ann Blomquist Ölander
Roland Palmqvist
Eva Henriksson
Birgitta Lundehed
Birgitta Berglund
Gunilla Ovdahl
adjungerad
6
Rödakorsbladet 3/2010 Region Väst
Riksstämman - ombud
De kommuner som ännu ej utsett ombud och ersät­
tare till Riksstämman 2011 uppmanas att göra detta.
Tiden rör val av dessa är fOr1ängd till senast den
15 september. Anmälan av riksstämmoombud görs
till Röda Korset, Gun Inger Ström, Andra Lång­
gatan 19,413 28 Göteborg
Riksstämman - Motionera!
Riksstämman i juni 2011 känns kanske avlägsen,
men passa på att redan i höst skriva motioner och
påverka Svenska Röda Korsets framtid. Enligt stad­
garna ska motioner till Riksstämman skickas in till
centralstyrelsen senast den 5 mars 2011. Vill ni fil
stöd i detta arbete och dessutom få möjlighet att få
prata för din fråga - kom till Öppet hus i november
(se kalendern)
Det goda ledarskapet
Centralstyrelsen har prioriterat utveckling av
ledarskapet inom Svenska Röda korset och satsare
vidare på utbildning av ideella ledare, mentor­
program samt nationell träff för nya ordf'öranden.
Det är viktigt att arbetet med det goda ledarskapet
präglar hela organisationen - lokal, regional och
nationell nivå - och att alla delar samma ledar­
skapssyn.
Under hösten finns det möjlighet att ta del av
detta arbete på flera olika sätt, genom att delta på
utbildningen Ideellt Ledarskap eller delta på någon
av de fYra olika ordf'örandeträffarna. Dessutom är
alla nyvalda kretsordf'örande inbjudna till en träff
den 3 oktober i Stockhohn, med Bengt Westerberg.
Materialfrån huvudkantoret
Den 25 september väljer riksstämmoombuden ett nytt
regionråd för perioden 2010-2013 och Riksstämman i
Norrköping nästa år. Enligt Svenska Röda Korsets stad­
gar ska regionråden väljas bland riksstämmoombuden.
Valberedningen i Väst består av Märtha Hermansson,
sammankallande, Maria Karlqvist, Skaraborg ,
Inga Manfjärd, Göteborg, Claes Bergqvist, Sjuhärad och
Eva Henriksson, FyrBoDal, som valdes på ett möte rör
riksstämmoombuden den 29 maj.
Föreningsutveckling
Nya medlemmar i Munkedalskretsen
Att tillsammans ge sig ut och möta frågor och kommentarer
visade sig lyckosamt.
Efter att först ha mött och bearbetat sin egen frustration över bedrä­
geriet inom Röda Korset bestämde Munkedalskretsen sig för att
möta alhnänheten och svara på frågor.
Styrelsen och kretsen arbetade fram en gemensam strategi och
policy för hur de skulle gå vidare och hur de skulle besvara frågor.
Kretsen bestämde sig ror att ha vara med på vårIDarknaden på tor­
get och bjuda på kaffe och möta allmänhetens funderingar.
- Det var många som kom fram till Röda Korset där på torgmark­
naden, berättar Elsy Einarsson, ordförande i kretsen. Självklart
var många upprörda över det som hänt inom Röda Korset men
vi i kretsen bemötte alla vänligt och beklagade det som hänt och
poängterade vikten av att gå vidare och att behovet av Röda Korset
kvarstår.
- Efter vårIDarknaden på torget har kretsen tagit emot elva nya
medlemmar. Om de nya medlemmarna har tillkommit just på
grund av den aktiviteten eller genom våra andra verksamheter är
svårt att veta, säger Elsy.
Text: Sören Sahlin
Valberedare - inspireras inför no­
minering av kretsstyrelse
Under hösten satsar Röda Korset extra på stöd
till kretsarnas valberedningar infOr kretsstäm­
man 2011. Vi fokuserar på arbetet med mångfald
- i form av ålder, kön, etnicitet, erfarenheter och
kunskaper. Fem inspiratörer finns tillgängliga ror
alla kretsar under hösten
Vill ni vara med och inspireras inför nominering
av ny kretsstyrelse? Anmäl intresse till konsulent
Gunnar Toresson, [email protected]
eller 033-474192
Har er krets inte någon valberedning går det bra
att vara med ändå med någon eller några från
styrelsen.
Material från huvudkontoret
Nu har ni möjligheten att få er
egen e-post adress
Under oktober månad lansems e-postadresser till
kretsar.
Adresserna är utformade med kretsnamn och
det finns möjlighet att få fler adresser ror rortro­
endeuppdrag eller för verksamhet. Av adminis­
trativa och tekniska själ utformas adresserna
efter standard: [email protected]
E-post lösningen är en webbmail och tjänsten
är gratis till och med år 2012, då nytt beslut om
finansiering tas.
Vill er krets ha en e-post adress? Anmälan
görs till avdelning Frivillighet och föreningsut­
veckling. Linda Folke, [email protected],
08-4524714. Uppge krets samt ditt uppdrag i
kretsen.
Material från huvudkontoret
Ny nationell hemsida och
kommunhemsida i Mariestad
Svenska Röda Korset ger ett betydande stöd till Röda Korsets akuta katastrofbistånd och långsiktiga utvecklingsarbete. Röda Korsets globalgrupper arbetar på lokal nivå med att skapa engagemang, sprida information, utbilda eller samla in pengar till de projekt som Svenska Röda Korset stöder via Federationen och/eller Internatio­
nella rödakorskommitten. Just nu har vi globalgrupper knutna till följande globalprojekt: • Hjälp till föräldralösa barn och deras familjer i södra Afrika
• Hopp för utsatta barn och vuxna kring Victoriasjön
• Hjälp till krigsdrabbade barn i Sierra Leone och Liberia
• Hälsovård till särskilt utsatta ir~iska flyktingar i Syrien
Är ni intressemde av att boka en globalgrupp för en föreläsning?
Kontakta konsulent Karim Zendegani, 031-7416220, karim.zende­
[email protected]
Den 6 september lanserar Röda Korset en
ny hemsida. Då är första fasen klar, men en
hemsida blir aldrig helt fårdig - den växer och
utvecklas hela tiden.
Den nya hemsidans :förstasida lyfter det lokala
rödakorsarbetet i mycket högre utsträckning.
Röda Korsets närvaro i kommunerna blir tydli­
gare. En besökare som loggar in från exempelvis
Borås kommer att få direktlänkar till Borås kom­
munbemsida och de viktigaste nyheterna och
händelserna i Borås.
I Region Väst blev det samverkansrådet i Ma­
riestad som publicemde den fjortonde kommun­
hemsidan. De andra är Ale, Borås, Göteborg,
Lerum, Mellerud, Mölndal, Partille, Skövde,
Trollhättan, Töreboda, Åmål, Vänersborg och
Kungälv. Gmttis nu kommer em verksamheter
att bli mer synliga, så missa inte att skicka mate­
rial till em frivilliga webbredaktörer.
Kontakta kommunikatör Inger Magnusson,
031-7416216, om ni vill veta mer om kommun­
hemsidor.
Text: Isabel Exposita
Text: Inger Magnusson
Bjud in Röda Korsets globalgrupperl
7
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Folkrätt & Flykt
Folkrättsgruppernas frivilligledarna kraftsamlar inför kommande arbete
För lörsta gången samlades frivilligle­
darna lör regionens fYra folkrättsgrup­
per lör ett gemensamt möte. Syftet
var främst att skapa kontaktnät mellan
grupperna och därmed öka erfarenhets­
utbytet samt ge lörutsättningar lör ett
större regionalt samarbete.
- Det känns skönt att vi blir mer
gränsöverskridande inom regionen, och
kan hjälpa varandra så vi inte behöver
tacka nej till uppdrag. Tillsammans
kommer vi bli starkare, mer synliga och
få bra utbyte av varandra, säger Elin
Andersson från Folkrättsgruppen iSkaraborg.
På agendan fanns exempelvis en genomgång om frivil­
ligledarens uppdrag, önskemål om fortbildning, mark­
nadslöring av folkrättsgrupperna, diskussion om uppdrag
samt ansökning till fonder och stiftelser.
- Hela dagen var givande. Det ger så mycket mer att
träffa hela gruppen och ta del av erfarenheter och ideer.
För att inte tala om alla goda skratt som rungade i konfe­
rensrummet. Enjättebra ide att samlas så här, menar Ulla
Lönnqvist från Folkrättsgruppen i FyrBoDal.
- Att träffas och utbyta tankar ger oss ny kraft i folk­
rättsarbetet, fortsätter Claes Bergqvist från Folkrättsgrup­
pen i Sjuhärad.
I oktober blir nästa möte där vi fortsätter att diskutera
utveckling av folkrättsarbetet i Region Väst.
- Nu är jag ännu mer taggad inför hösten. Jag ser fram
emot fler möten där vi delar med oss av våra kunskaper!
avslutar Marie Sernevall från F olkrättsgruppen i Göte­
borg.
Text och/oto: Kristina Borg
För ytterligare information och bokningav folkrättsutbildningar kontakta:
FyrBoDai
Ulla Lönnqvist, 0703-159015, [email protected]
Karin Berggren, 0768-2581 85, [email protected]
Göteborg
Marie Sernevall, 0739 - 9281 66, [email protected]
Sjuhärad
Ann Blomquist Ölander, 0704-063833, [email protected]
Claes Bergqvist, 070-628 42 99, [email protected]
Skaraborg
Elin Andersson, 0709-71 92 61, [email protected]
Region Väst
Kristina Borg, 0511-34 22 99, [email protected]
Svenska Röda Korsets uppförandekod
Centralstyrelsen har tagit beslut om en upprörandekod, som
omfattar alla som utIör uppdrag för Svenska Röda Korset i
Sverige och/eller utomlands: förtroendevald, anställd, dele­
gat, frivillig, praktikant, studerande eller som har åtagit dig
ett annat uppdrag rör Svenska Röda Korset i Sverige och/
eller utomlands.
Material från huvudkontoret
Fler gode män till
ensamkommande barn utbildas
Barnets bästa främst
Röda Korset, främst genom Ungdomslörbundet, har slutit
upp bakom plattformen Barnets bästa främst, en kampanj
som drivs av organisationer och enskilda individer som
arbetar för asylsökande barns rätt till ett värdigt liv.
Plattform för Barnets bästa främst
Vi vill att alla barn som flytt sitt land garanteras rätten att
söka asyl, en rättssäker asylprocess och ett humant motta­
gande där deras mänskliga rättigheter respekteras. Vi tänker
framförallt på rätten till liv, hälsa, boende, skolgång, samt
rätten att komma till tals. Principen om barnets bästa ska ut­
redas och beaktas i alla beslut som fattas kring barnet. Vi vill
att Sverige lever upp till förpliktelserna i Barnkonventionen
att respektera barns rättigheter, skydda barnen mot kränk­
ningar och tillförsäkra dem deras rättigheter. Barnkonventio­
nen och principen om barnets bästa måste alltid väga tyngre
än Dublinförordningens bestämmelse om första asylIand.
Material från huvudkontoret
8
Rödakorsbladet 3/2010 Region Väst
Projektet "Utbildning lör gode män till ensamkommande asylsö­
kande barn" lörlängs med ytterligare två år. Svenska Röda Korset
har i snart två års tid har, tillsammans med Rikslörbundets Frivil­
liga Samhällsarbetare, utbildat gode män till ensamkommande
barn i deras uppdrag. Vid två tillfällen har utbildningar hållits i
Göteborg. Även i Lidköping är den efterfrågad. Utbildningarna
görs i samarbete med den aktuella kommunens ÖVerf"örmyndare,
Migrationsverket, Socialtiänsten och Röda Korset Region Syd.
Röda Korsets förstudie om
ensamkommande unga klar
Att ge ett särskilt stöd till ensamkommande barn och unga är en
prioriterad fråga för Svenska Röda Korset och att Röda Korset
kan tillföra ett mervärde i verksamheter för och med ensamkom­
mande barn och unga har tidigare pilotprojekt på olika håll i lan­
det visat. Med stöd av de erfarenheterna och med resultaten från
den lörstudie som nu är klar fortsätter vi nu att bygga upp och
utveckla verksamheterna lör att möta behoven över hela landet.
Läs lörstudien och läs mer om verksamheterna. Du har väl inte
missat Verktygslådan? För mer information kontakta
Anki Carlsson, vid huvudkontoret.
Hälsa och social trygghet
Den kartläggning som genomfördes 2009 visar
att det finns 154 anhörigstödjare i regionen
som inte gått verksamhetsintroduktion för an­
hörigstödjare.
Röda Korsets besök hos äldre i egna hem och på
särskilda boenden är sedan många år en betydelsefull
verksamhet. Som frivillig i Röda Korsets besöksverk­
samhet bidrar du till att göra en viktig insats. Vi når
många och vi gör skillnad!
Ta nu chansen I - Välkommen!
Verksamhetsintroduktion
för anhörigstödjare
Innehåll
• Samhällets ansvar och Röda Korsets anhörig­
stödsverksamhet
• De anhörigas situation och anhörigstödet
lokalt, dvs. kommunen, andra aktörers och
kretsens verksamhet samt de aktuella frivillig­
uppdragen.
·Lokala rutiner och förhållanden
Målgrupp
Frivilliga i Röda Korsets anhörigstödverksam­
het.
Du kan välja mellan:
Skövde 30 september
RÖdakorskontoret, Mariestadsv 90 A
kl.13.30 - 16.30
eller
Vänersborg 7 oktober
Regionens hus, Östergatan 1
kl.13.30 - 16.30
Pris: 150:-/pers inkl. kaffe och smörgås. Kret­
sen faktureras.
Resekostnader står respektive krets för.
Tänk på att få din medverkan godkänd av din
kretsstyrelse
Frågor och anmälan senast den 20 september
till Kerstin strandberg 0511-34 22 92
[email protected]
Inspirationsdagar
för frivilliga inom
besöksverksamheten
Dagarna syftar till att ge er stöd och utökad kompetens
i ert fortsatta arbete. Träffens erfarenhetsutbyte ska ge
inspiration, tips och ideer kring besöksverksamheten.
Ur programmet
• Verksamheter och aktiviteter inom äldreområdet
• Axplock av besöksverksamheter
• Erfarenhetsutbyte
• Aktuell information
Målgrupp Frivilligledare och frivilliga inom besöksverksamhet till äldre Du kan välja mellan: Vänersborg 13 oktober Regionens Hus, Östergatan 1 kl. 09.30 -16.00 Herrljunga 14 oktober Gyllene Kärven Järnvägsplatsen 4 kl. 09.30 - 16.00 Pris 300 kronor inkl fika och lunch Kretsen faktureras. Resekostnader står respektive krets för. Tänk på att få din medverkan godkänd av din kretssty­
relse Frågor och anmälan senast den 4 oktober till Karin Forsell 0521-27 78 64 karin [email protected] Psykisk livräddning - att våga tala om
liv, död och självmord
Kostnadsfri föreläsning
Tid: 13 oktober kl.19:00
Vi vet vad vi skall göra om en person ramlar i en vak.
Men när en person är i psykisk livsfara och säger att hon
inte orkar leva längre, vet vi oftast inte vad vi skall ta
oss till. Professor Jan Beskow, som forskat på suicidpre­
vention i över 40 år, hävdar att i tanken på döden sker
omvärderingar av vad som är viktigt i livet och varje
människa har någon gång tänkt på möjligheten att ta sitt
liv. Vilka redskap och kunskaper behöver vi ror hjälp i
nöden?
Samverkansgruppen för långsiktigt stöd vid kriser består av Göte­
borgs Stad och tio organisationer, Röda Korset, BRIS, Göteborgs
Stad, Riksförbundet ror änkor och änkemän, Rädda Barnen, Själv­
hjälpshuset Solkatten, SPES - SuicidPrevention och Efterlevandes
Stöd, Spädbarnsfonden, Svenska Kyrkan, VIMIL - Vi som mist
någon mitt i livet och VSFB - Vi Som Förlorat Barn).
9
Rödakorsbladet 312010 Region Väst
Plats: Folkets Hus Göteborg
Kontakta konsulent Gunilla Wahlbom, 031-732 41 66 ror mer
information
Humanitära värderingar
Ny mötesplats i Älgarås
Älgarås är en liten ort i norra Västergötland. De
flesta som bor där jobbar på annan ort. Det finns en
affår med postboxar, skola, dagis och fritids. Här
finns också sedan två år tillbaka en flyktingförlägg­
ning med tre hyreshus som Migrationsverket hyr. I
lägenheterna bor cirka sjuttiofem asylsökande från
"hela världen". Det går buss till andra orter på var­
dagar, men inte en gång i timmen. Under helgerna
finns inga kommunikationer alls om man inte har
egen bil.
I ett av hyreshusen har Folkrätt- och flykting­
kretsen, Skaraborg öppnat en mötesplats och 40-50
asylsökande kommer nu på besök vatje tisdag.
Mötesplatsen är en trerumslägenhet där ett rum är
avsatt för pyssel och sömnad, ett rum för samtal och
ett stort rum fungerar som cafe, där man också kan
spela schack, domino.
Heja i tvättstugan
Man bekantar sig med varandra och kanske få
vänner som förgyller vardagen. En kvinna berät­
tade att hon bott här i sex månader, fött en baby och
inte pratat med någon mer än sin man. Nu hejar
de i tvättstugan och känner varandra lite bättre. I
köket på mötesplatsen bakar vi tillsammans, utbyter
recept och en del tankar, vilket ger nya impulser och
erfarenheter som också följer med hem, så man inte
bara tänker bakåt om hur vägen hit varit och varför
man måste fly, lämna allt och försöka hitta ny väg i
livet.
Låna spel och leksaker
Många ber att få låna hem Fiaspel, schackspel och
pussel, för vad ska vi göra hela veckan tills vi ses
igen? Nu finns ett lånesystem där man skriver sitt
namn och vad man lånar och när man lämnat till­
baka så är det klart. Barnen lånar också leksaker och
lego som skänkts hit från många olika håll.
Frågor om stort och smått
Vi är tre personer som håller i verksamheten. An­
nelie, Muhammad och Hagar. Vi pratar engelska,
tyska, franska, spanska, romani och arabiska. Vi rar
ofta lyssna till vatje människas historia och försöka
ge råd om; Var kan man köpa salladsfrö? Varför
skickar Sverige oss till Italien när de inte skickar
tillbaka oss till Somalia? Vad heter febertermome­
ter på svenska? Vad står det i brevet jag fick idag?
Varför måste jag tillbaka till Norge? Jag har inte
ID-kort. Kan du hjälpa mig att få ut min skatt, som
jag har jobbat ihop efter sju år i Sverige utan up­
pehållstillstånd, på banken utan ID-kort? Varför är
alla vi somalier med Dublinärenden placerade här i
Älgarås? Vi vill spela mer fotboll, inte bara äta och
sova! Kan du hjälpa oss att hitta fotbollsskor, för vi
rar vara på fotbollsplanen i Älgarås och träna?
Text: frivlligledare Hagar Schön
NTF har varit på besök och informerat om säkerhet i trafiken.
Cyklarna är mycket populära och önskemål om en egen cykel
är högsta drömmen just nu. Några hade aldrig provat att cykla
tidigare, så det var en rolig dag för många med nya upplevelser
i bagaget.
Besök Röda Korsets monter och
lyssna på våra programpunkter
Röda Korset medverkar under årets Bok- och biblioteksmässa på
Internationella Torget, där vi tillsammans med andra organisatio­
ner lyfter frågor kring bland annat mänskliga rättigheter.
Röda Korset har även programpunkter på Internationella Torgets
scener, lyssna på bland annat på Bengt Westerberg som pratar med
Kari Molin och Anne Sjögren utifrån boken "Det gömda Sverige"
eller Anna Lundberg från centralstyrelsen som talar om ''Barnets
bästa i asylprocessen"!
Ni hittar Röda Korset i monter H03 :31 på Internationella Torget.
Den bemannas av frivilliga från regionens folkrättsgrupper och
globalgrupper.
Bok- och biblioteksmässan pågår den 23-26 september på
Svenska Mässan i Göteborg.
För mer information, kontakta projektledare Lois Hansson,
031-741 62 08 eller [email protected]
Text: Kristina Borg
Dags att boka in höstens
rödakorskunskapsutbildningar
Rödakorskunskapen är organisationens gemensamma grundutbild­
ning och medför inte bara ökad kunskap utan också en större trygg­
het i vårt uppdrag. Grundutbildningen är obligatorisk för samtliga
förtroendevalda, frivilliga och anställda i Röda Korset. Målgruppen
är både du som är ny inom Röda Korset samt du som varit med ett
tag och vill fräscha upp dina rödakorskunskaper.
För mer information, anmälan eller bokning av utbildning för kret­
sens frivilliga och förtroendevalda, vänligen kontakta Kristina Borg,
folkrättssamordnare i Region Väst, 0511-342299 eller kristina.
[email protected]
Text: Kristina Borg
10
Rödakorsbladet 3/2010 Region Väst
Mötesplats Kupan & Sömnads verksamhet
Kvalitetssäkring
Ett steg närmre kvalitetssäkring av mötesplats Kuporna har
tjugo personer ifrån elva Kupors styrelser i Väst kommit när
de gick Arbetsmiljöutbildning i Göteborg den 26 maj. Oavsett
vilken verksamhet man bedriver så styr Arbetsmiljöiagen att
krets styrelsen har ansvar, omsorg och säkerhet ror medarbe­
tare och deltagare i våra verksamheter. Har ni ännu inte gått,
hör av er till samordnaren Elisabeth Dahlin om var och när
nästa kurs går av stapeln.
Second hand-försäljning är en en viktig finansie­
ringskälla för de lokala, nationella och internatio­
nella sociala verksamheterna.
Hur kan vi öka intäkterna?
Nationell konferens för Mötesplats Kupan den 19­
20 oktober på Arlandia Hotell i Stockholm
Sömnadsgrupper med sting
Sömnadsgmpperna inbjöds till workshop mellan hägg och
syren på Markkretsens kolloni i Åskloster. Temat var roräd­
ling av gamla textilier och prylar som man har gott om på
mötesplats Kupor runt om i landet. Intresset spred sig utanror
regionen och vi fick deltagare ifrån regionerna Norra Norr­
land, Södra Norrland och huvudkontoret i Stockholm. De
flesta deltagare valde övernattning på kollonin och tur var väl
det eftersom de syddes och knåpades långt in på nattimmarna.
Dagen därpå stod den traditionella nätverksträffen för söm­
nadsgmpper på agendan, på temat Förädling och Hållbar Ut­
veckling. Törebodakretsen presenterade sitt succe-sömnads­
projekt som de haft i samverkan med de flesta kommunerna
iSkaraborg. Backakretsens rorädlingsprojekt av klänningar
presenterades, där flera professionella frivilliga sömmerskor,
designers, fotografer och fotomodeller varit aktiva och hela
behållningen av de digitalt rorsålda klänningarna går till
Rädda Mammorna-insamlingen, det blev cirkalO 000 kronor.
Sedvanlig vernissage av deltagarnas alster gav massor av ny
inspiration.
Och sist men inte minst lovordade Svenska Röda Korsets
nationella chef Ingela Holmertz oss alla ror det nytänkande
vi har i regionen och nationella Kupanchefen Irja Mellåker
Hedin informerade om den aktuella kartläggningen och över­
synen som just nu sker inom klädhanteringen nationellt och
kallade oss pionjärer inom området.
Programmet innehåller bland annat butikskoncept ror
maximal exponering, förädling av textilier, strategi för
sygmpperna, hur man kan jobba med ekonomiska nyck­
eltal och vad som gäller tillgänglighet i lokalerna. Utbyte
av framgångsberättelser från mötesplatser som lyckades
bra under 2009 och så mer om den viktiga kvalitetssäk­
ringen.
Konferensen riktar sig särskilt till dig som är styrelse­
ledamot i en krets med second hand-försäljning och/eller
har en aktiv sygmpp, men självklart även till den som är
frivilligledare.
Av 130 anmälda deltagare från hela landet syns endast
fem deltagare ifrån Väst! Har din krets inte anmält sig
men ändå vill delta kan det finnas en möjlighet att få
komma med även om anmälningtiden nu löpt ut. Hör i så
fall av er omedelbart till Irja Mellåker Hedin, 08-452 46
23,[email protected]
Sommarkalas
Mötesplats Kupor bidrog med material och sjutton leksamma
frivilliga medarbetare med sylust ställde upp 6 dagar x 6
timmar för att bemanna tältet som Röda Korset hade under
Kulturkalaset i Göteborg. Uppskattningsvis 3 500 barn och
vuxna besökte tältet.
Inne i Trädgårdsföreningen sker dagtid traditionellt ett
Barnkalas ror barn och vuxna. Här rorvandlades och roräd­
Iades gamla avdankade slipsar till spännande leksaksormar,
mössor blev bläckfiskar och näsdukar blev spöken. Det var
ingen hejd på kreativiteten!
Röda Korsets familjeband är en fantastiskt bra rorebyg­
gande sak som jättemånga roräldrar tacksamt tog emot, likaså
överblivna Kramknappar från rorra årets Julinsamling kom
bra till pass som medaljer till barnen.
11
Rödakorsbladet 3/2010 Region Väst
Frågor och förslag till utveckling inom mötesplats Kupan­
och sömnads verksamheten tas tacksamt emot av samordnaren
Elisabeth Dahlin, 031-7416218
Texter &]oto: Elisabeth Dahlin
Kalender 2010
sept Höstinsamlingen
med valdagsinsamling den 19 september
21 sept Regionråd
25 sept Träff Riksstämmoombuden
4-19 okt Världens Barn-insamlingen
5 okt Regionråd
1 nov Ansökan Utmärkelser 2011
2 nov Öppet hus i Vänersborg
4 nov Öppet hus i Skövde
8 nov Öppet hus i Borås
10 nov Öppet hus i Göteborg
20 nov - 22 dec Julkampanjen
15 nov Rödakorsbladet 4/2010
2-3 dec Regionråd
Utbildningar ...
Se vidare på RednetlNyhets/istor/KalendariumNäst eller ring konsulenterna! Inbjudan skickas direkt till målgruppen! 15 & 22 sept
25 sept
30 sept
5&12okt
7 okt
9 okt
13 okt
14 okt
20 & 27 okt
3 nov
11 nov
13 nov
15 nov
18 nov
20-21 nov
4 dec
Rödakorskunskap
Utbo Medmänskligt bemötande
Introduktion Anhörigstöd
Rödakorskunskap
Introduktion Anhörigstöd
Rödakorskunskap
Inspirationsdag Besöksverksamheten
Inspirationsdag Besöksverskamheten
Rödakorskunskap
Informationsträff - kassörer och revisorer
Informationsträff - kassörer och revisorer
Röda korskunskap
Informationsträff - kassörer och revisorer
Informationsträff - kassörer och revisorer
Ideellt ledarskap
Rödakorskunskap
Skövde
Skövde
Skövde
Borås
Vänersborg
Göteborg
Vänersborg
Herrljunga
Göteborg
Borås
Skara
Göteborg
Trollhättan
Kungälv
Göteborg
Dags att ansöka om utmärkelser
Det är alltid trevligt att få dela ut beröm av alla de slag. Ett större slag av beröm är
de förtjänsttecken, medaljer och plaketter som vid årsstämman ges till dem som så
väl har förtjänat dem. Nu är det aktuellt att ansöka om utmärkelser till era väl valda
kandidater.
Mer infonnation och blanketter finner ni på Rednet eller kontakta föreningskonsulent
Esther Paaval, 0521 - 27 78 69. Sista ansökningsdag är den l november 2010
12
Rödakorsbladet 312010 Region Väst