Global Financial Group Sweden AB (publ)

Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Tillägg till prospekt avseende riktad emission
och försäljning av befintliga aktier
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Detta dokument (”Tilläggsprospektet”) har upprättats av Global Financial Group Sweden AB (publ) org nr 556883-3171
(”GFG Sweden”) som tillägg till det prospekt avseende inbjudan till teckning respektive köp av aktier i GFG Sweden
(”Prospektet”) som godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 30 september 2014 (Finansinspektionens
diarienummer 14-10716) och offentliggjordes samma dag. Tilläggsprospektet är en del av, och ska läsas tillsammans
med, Prospektet. De definitioner som finns i Prospektet gäller även för Tilläggsprospektet.
Tilläggsprospektet har upprättats med anledning av att GFG Sweden den 6 november 2014 offentliggjorde delårsrapport
för perioden januari – september 2014, bilagd nedan. Tilläggsprospektet har upprättats i enlighet med 2 kap. 34 § lagen
(1991:980) om handel med finansiella instrument och godkändes och registrerades av Finansinspektionen den 18
november 2014 (Finansinspektionens diarienummer 14-15471).
Tilläggsprospektet offentliggjordes den 18 november 2014. Tilläggsprospektet och Prospektet finns tillgängliga i
elektroniskt format på Finansinspektionens (www.fi.se), GFG Swedens (www.gfgs.se) och Mangold Fondkommission
ABs (www.mangold.se) webbplatser.
Investerare som före offentliggörandet av detta Tilläggsprospekt har gjort en anmälan om eller på annat sätt samtyckt
till teckning och köp av de värdepapper som omfattas av Prospektet har enligt 2 kap. 34 § lagen (1991:980) om finansiella
instrument rätt att återkalla sin anmälan eller sitt samtycke. Sådan återkallelse ska ske senast den 20 november 2014, det
vill säga inom två arbetsdagar från offentliggörandet av Tilläggsprospektet. Återkallelse ska ske skriftligen till Mangold
Fondkommission AB, Box 55691, SE-102 15 Stockholm. Investerare som har tecknat och köpt aktier genom förvaltare
ska kontakta sin förvaltare gällande återkallelse. Teckning som ej återkallas inom föreskriven tid kommer förbli bindande
och om investerare önskar kvarstå som tecknare och köpare av aktier behöver denne ej vidta några åtgärder.
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Delårsrapport jan – sept 2014
2014-11-06
•
Periodens rörelseintäkter uppgick till kSEK 3 175 (kSEK 1 891)
•
Periodens rörelseresultat uppgick till kSEK -14 591 (kSEK -12 340)
•
Periodens resultat uppgick till kSEK -20 981 (kSEK -13 519)
•
Resultat per aktie: SEK -16,8 (SEK -13,5)
•
Eget kapital per aktie: SEK 5,9 (SEK 2,4)
•
Aktiekurs 30 september 2014: SEK 79 (na)
Inom parantes uppges belopp för motsvarande period 2013.
KOMMENTARER AVSEENDE TREDJE KVARTALET
•
GFG Capital AB godkänns som anknutet ombud
•
Renodlad organisation
•
Intern telemarketingavdelning startas i Malmö
•
Fyra nya rådgivare rekryterade i Göteborg och Malmö
•
Utökat kontor i Stockholm
•
Prospekt avseende Erbjudande av aktier godkänns av Finansinspektionen
KOMMENTARER AVSEENDE VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG
•
Nytt kontor i Göteborg
Genom erfarna och kunniga medarbetare, stödda av ett processorienterat arbetssätt och avancerat
IT-stöd, erbjuder GFG Sweden genom sina dotterbolag, tydliga och kvalitetssäkrade produkter och
tjänster till konkurrenskraftiga villkor för privatkunder, företag stiftelser och organisationer. GFG
Sweden har 33 anställda med kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö.
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Kommentarer om verksamheten
GFG Capital AB ingick i juli ett samarbete med ett svenskt värdepappersbolag innebärande att GFG Capital anknutits
som ombud. Ett flertal av GFG Swedens Investeringsrådgivares anställningar har flyttats till GFG Capital för att
därigenom, bland annat, kunna erbjuda Investerarsparkonto (ISK) samt ett större utbud av produkter.
Vidare har rådgivningsorganisationen i augusti förstärkts med koncernövergripande chefer för Försäljning och
Backoffice. Organisationsförändringarna har skett i syfte att effektivisera och renodla Investeringsrådgivarnas arbete.
Den nya organisationen gynnar kunderna på ett påtagligt sätt eftersom Investeringsrådgivarna kan ägna mer tid till
respektive kund.
Rörelseintäkterna under perioden var lägre en budget vilket lett till en översyn av avdelningen för TM
(TeleMarketing). Detta ledde till att en intern TM-avdelning startades i Malmö i juli som vid utgången av kvartalet
uppgick till 12 anställda. Genom att skapa en intern TM-avdelning bedöms att antalet besök kan ökas samtidigt som
kostnaden per besök kan minskas väsentligt.
Nya rådgivare har rekryterats till både Göteborg och Malmö som även därigenom fått nya kontorschefer. Beslut har
även fattats om att koncentrera verksamheten i Stockholm till ett kontor. Från och med 1 januari 2015 utökas lokalytan
för kontoret Norrlandsgatan 16 i Stockholm. Koncentrationen av verksamheten i Stockholm och det större kontoret ger
även möjlighet till ytterligare rekryteringar och där räknar bolaget med att kunna anställa mellan fem till sju rådgivare.
Produktrådet som startade sin verksamhet under kvartal två har formaliserats och ett antal intressanta produkter har
tagits fram. Grundkriterierna för nya produkter är att de skall representera samtliga riskklasser samt kunna distribueras
såväl via försäkringslösningar som via värdepappersförmedling.
Arbetet med att minska moderbolagets rörelsekostnader som inleddes tidigare under året har börjat ge effekt, vilket
visar sig i att koncernens totala rörelsekostnad för kvartalet är lägre än för föregående kvartal trots att antalet rådgivare
ökat och satsningen på en intern TM-avdelning.
Under perioden har prospekt avseende erbjudande av aktier i Global Fnancial Group Sweden AB godkänts av
Finansinspektionen. Erbjudandet är en kombination av en riktad emission om högst 300 000 aktier samt försäljning av
högst 200 000 aktier av Bolagets huvudägares aktieinnehav. Vid full teckning tillför den riktade emissionen GFG
Sweden MSEK 24,0 före emissionskostnader. Teckningskurs är fastställd till SEK 80. GFG-aktien handlas för
närvarande på Mangoldlistan. GFG avser att under fjärde kvartalet 2014 ansöka om listning av Bolagets aktie på
AktieTorget. Första dag för handel i Bolagets aktier på AktieTorget, om ansökan godkänns, beräknas till april månad
2015.
Koncernens resultat för perioden jan – sept 2014
GFG-koncernens rörelseintäkter består av intäkter från så kallade produktbolag. GFG-koncernen marknadsför
finansiella produkter och försäkringslösningar framtagna av produktbolag och erhåller arvoden från produktbolagen
för detta. Under perioden jan – sept 2014 (motsvarande period 2013 inom parantes) uppgick Bolagets rörelseintäkter
till kSEK 3 175 (kSEK 1 891) vilket var en ökning med cirka 68 procent i jämförelse med 2013. Den kraftiga
intäktsökningen berodde främst på de genomförda förvärven. De ökade rörelseintäkterna berodde även på att
nyrekrytering av finansiella rådgivare skedde.
Bolagets rörelsekostnader består i huvudsak av personalkostnader och omkostnader för expansion av koncernens
verksamhet. Bolagets rörelsekostnader består även av direkta kostnader relaterade till försäljningen samt
avskrivningar.
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Under perioden jan – sept 2014 (2013) uppgick Bolagets rörelsekostnader till kSEK 17 766 (kSEK 14 231) vilket var
en ökning med 24.8 procent i jämförelse med motsvarande period 2013. Den kraftiga kostnadsökningen berodde
främst på att antalet anställda ökade kraftigt i samband med att två förvärv genomfördes.
Resultatet från finansiella poster består av ränteintäkter och liknande resultatposter samt räntekostnader på utgivna
konvertibla lån och liknande resultatposter. Resultatet från finansiella poster uppgick för perioden jan – sept 2014
(2013) till kSEK -20 978 (kSEK -13 575). Den kraftiga försämringen av resultatet mellan 2014 och 2013 förklarades
av ökade räntekostnader på grund av att Bolaget ökade upplåningen genom att ge ut ett konvertibelt lån.
Resultatet efter skatt för perioden jan – sept 2014 uppgick till kSEK -20 860 (kSEK -13 519). Under perioden uppgick
skatte-belastningen till kSEK -2 och avsåg korrigering av tidigare års skatt på årets resultat.
Eget kapital
Under perioden jan – sept 2014 ökade aktiekapitalet och fritt eget kapital genom att två stycken konvertibla lån
omvandlades till eget kapital. Aktiekapitalet ökade därmed med kSEK 121, från kSEK 500 till kSEK 621 och fritt eget
kapital ökade med kSEK 8 427, från kSEK 3 428 till kSEK 11 855. Under perioden jan – sept 2014 (jan – sept 2013)
uppgick periodens resultat till kSEK – 20 860 (kSEK – 13 519). Sammantaget medförde detta att totalt eget kapital
ökade med kSEK 4 933 från den 30 september 2013 till motsvarande tidpunkt 2014.
Kassaflöde och investeringar
Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för perioden jan – sept 2014 (jan – sept 2013) till kSEK – 12 238
(kSEK 4 316) vilket var en försämring med kSEK 16 554. Försämringen förklarades av ett sämre resultat efter
finansiella poster huvudsakligen beroende på ökade kostnader i samband med kraftig expansion och ökade
räntekostnader i samband med ökad upplåning.
Kassaflödet från investeringsverksamheten för perioden jan – sept 2014 (jan – sept 2013) till kSEK – 10 978 (- 46 011)
vilket var en förbättring med kSEK 35 033. Förbättringen kan i huvudsak härledas till ett förvärv som genomfördes
under jämförelseperioden.
Kassaflödet från finansieringsverksamheten uppgick för perioden jan – sept 2014 (jan – sept 2013) till kSEK 17 790
(kSEK 37 827) vilket var en kraftig försämring med kSEK 20 037. Förbättringen kan härledas till minskad upplåning
genom utgivande av konvertibelt lån samt erhållet villkorat aktieägartillskott från Bolagets huvudägare om
kSEK 21 355 under jämförelseperioden.
Koncernens resultat för perioden juli – sept 2014
Koncernens omsättning för perioden juli – september 2014 uppgår till KSEK 1 059. Resultatet under samma period
uppgår till KSEK – 5 190
Väsentliga händelser efter periodens utgång
Under oktober ingicks ett hyresavtal om nytt kontor i Göteborg. Det nya kontoret som tas i anspråk från och med den 1
januari 2015 utökar antalet kontorsplatser för Investeringsrådgivare till åtta.
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Ägarförhållanden
Antalet aktieägare i GFG uppgick den 30 september 2014 till cirka 140 st. I tabellen nedan presenteras GFGs största
aktieägare.
Aktieägare
Antal aktier
Andel (%)
997 055
109 360
15 000
15 000
10 909
95 419
80,2
8,8
1,2
1,2
0,9
7,7
1 242 743
100,00
Global Financial Group AG*
Citibank International PLC (England) Sweden Branch**
Alexander Lidén
Andreas Nilsson
Garantum Fondkommission AB**
Övriga aktieägare
Totalt
*Global Financial Group AG ägs av Marie Pettersson Sääf (70,0 procent) och Jari Pulkkinen (30,0 procent).
**Avser förvaltarregistrerade aktieinnehav.
Förändringar i aktieinnehav för Insynspersoner
Inga förändringar har skett i Insynspersoners aktieinnehav.
Redovisningsprinciper
Bolagets årsredovisning har upprättats enligt årsredovisningslagen (1995:1554) och Bokföringsnämndens allmänna råd
förutom BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna) och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och
koncernredovisning (K3-reglerna) förutom vad avser immateriella tillgångar där Redovisningsrådets rekommendation,
RR 15, och vad avser kassaflödesanalys, där RR 7 har tillämpats. Koncern-redovisningen har upprättats utifrån
Redovisningsrådets rekommendation RR 1:00.
Tidpunkter för ekonomisk information samt årsstämma
GFG lämnar återkommande ekonomisk information enligt följande plan. Bolagets räkenskapsår är 1 januari – 31
december.
Bokslutskommuniké 2014 (jan-dec)
Årsredovisning 2014
Delårsrapport kvartal 1, 2014 (jan-mars)
Årsstämma
Delårsrapport kvartal 2, 2014 (jan-juni)
5 februari 2015
6 maj 2015
7 maj 2015
20 maj 2015
12 augusti 2015
Denna delårsrapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
6 november 2014
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Styrelsen
För ytterligare information, vänligen kontakta
Ray Pettersson
VD & Koncernchef
Tel: 0708-87 60 03
E-post: [email protected]
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Resultaträkningar
(kSEK Koncern)
jan-sept
2014
jan-sept
2013
2013
2012
Rörelsens intäkter
Rörelsens kostnader
3 175
-17 766
1 891
-14 231
11 155
-27 067
1 535
-3 704
Rörelseresultat
-14 591
-12 340
-15 912
2 169
-6 387
-1 235
-2.383
-377
-20 978
-13 575
-18 295
-2 546
-2
204
56
71
-322
281
-145
-
-20 776
-13 448
-18 336
-2 691
(kSEK Koncern)
30 sept
2014
30 sept
2013
31 dec
2013
31 dec
2012
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
60 856
2 801
53 545
11 885
52 808
19 299
7 479
20 786
TOTALA TILLGÅNGAR
63 657
65 430
72 107
28 265
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Minoritetsandel
Avsättningar
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
7 323
-480
100
53 908
2 806
2 390
-66
145
43 263
19 698
3 928
-276
100
60 137
8 218
909
145
20 409
6 802
TOTALT EGET KAPITAL OCH SKULDER
63 657
65 430
72 107
28 265
(kSEK Koncern)
jan-sept
2014
jan-sept
2013
2013
2012
Kassaflöde från den löpande verksamheten
Kassaflöde från investeringsverksamheten
Kassaflöde från finansieringsverksamheten
-12 238
-10 978
17 790
4 316
-46 011
37 827
-19 653
-46 417
61 145
-5 439
-7 481
24 009
-5 426
-3 868
-4 925
11 089
6 164
738
11 089
7 221
11 089
6 164
0
11 089
Resultat från finansiella poster
Resultat före skatt
Skatt
Resultat hänförligt till innehav utan best. inflytande
Resultat efter skatt
Balansräkningar
Kasseflödesanalyser
Periodens kassaflöde
Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid periodens slut
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Nyckeltal och data per aktie
(kSEK Koncern)
Lönsamhet
Omsättningstillväxt (%)
Vinstmarginal (%)
Kapitalstruktur
Eget kapital (kSEK)
Räntebärande nettoskuld (kSEK)
Soliditet (%)
Skuldsättningsgrad (ggr)
Räntetäckningsgrad (ggr)
Kassaflöde och likviditet
Likvida medel (kSEK)
Självfinansieringsgrad (ggr)
Investeringar
Immateriella anläggningstillgångar (kSEK)
Materiella anläggningstillgångar (kSEK)
Medarbetare
Medelantal anställda (st)
Omsättning per anställd (kSEK)
Data per aktie
Antal aktier (st)
Genomsnittligt antal aktier före utspädning (st)
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning (st)
Resultat per aktie före utspädning (SEK)
Resultat per aktie efter utspädning (SEK)
Utdelning per aktie (SEK)
Eget kapital per aktie (SEK moderbolag)
P/E-tal
jan-sept
2014
jan-sept
2013
2013
2012
neg
neg
neg
neg
607
neg
n/a
neg
7 323
53 908
11,5
7,4
7,3
2 390
43 263
3,7
18,1
10,0
3 928
52 310
5,4
15,3
25,6
909
9 201
3,2
22,4
22,0
738
1,3
7 221
1,1
6 165
1,4
11 089
1,7
60 263
114
51 762
63
44 743
74
7 334
28
18
176
9
210
10
1 116
4
384
1 242 743
1 000 000
1 242 743
neg
neg
10,8
neg
1 000 000
1 000 000
1 000 000
neg
neg
0,7
neg
1 000 000
1 000 000
1 000 000
neg
neg
1,0
neg
1 000 000
1 000 000
1 000 000
neg
neg
0,5
neg
*Negativ till följd av nedsättning i förvärvsköpeskilling.
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö
Enkelt, kvalitetssäkrat och till konkurrenskraftiga villkor
www.gfgs.se
Definition av nyckeltal
Lönsamhet
Omsättningstillväxt
Vinstmarginal
Ökning av intäkterna i procent av föregående års intäkter
Periodens resultat i procent av omsättningen
Kapitalstruktur
Eget kapital
Räntebärande nettoskuld
Soliditet
Skuldsättningsgrad
Räntetäckningsgrad
Eget kapital vid periodens slut
Nettot av räntebärande avsättningar och skulder minus finansiella tillgångar inklusive likvida
medel
Eget kapital i procent av balansomslutningen
Räntebärande skulder dividerat med eget kapital
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella
kostnader
Resultat efter finansiella poster plus finansiella kostnader dividerat med finansiella
kostnader
Andel riskbärande kapital
Eget kapital plus minoritetsandelar plus latent skatt i procent av balansomslutningen
Kassaflöde före investeringar
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av
rörelsekapital
Resultat efter finansiella poster plus poster som inte påverkar kassaflödet minus förändring av
rörelsekapital och investeringar
Banktillgodohavanden och kassa
Kassaflöde före investeringar dividerat med investeringar
Kassaflöde efter investeringar
Likvida medel
Självfinansieringsgrad
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar exklusive
omklassificeringar
Investeringar i materiella anläggningstillgångar efter eventuella avyttringar
Medarbetare
Medelantalet anställda
Omsättning per anställd
Förädlingsvärde per anställd
Medelantalet anställda under perioden
Omsättning dividerat med medelantalet anställda
Rörelseresultat plus personalkostnader dividerat med medelantalet anställda
Data per aktie
Antal aktier
Genomsn. ant. aktier före utspädning
Genomsn. ant. aktier efter utspädning
Resultat per aktie före utspädning
Resultat per aktie efter utspädning
Utdelning per aktie
Eget kapital per aktie
Aktiekurs/eget kapital per aktie
P/E-tal
Antal utestående aktier vid periodens slut
Genomsnittligt antal aktier utan hänsyn till split, fond- och nyemissioner
Genomsnittligt antal aktier efter split, fond- och nyemissioner
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier
Resultat efter skatt i relation till genomsnittligt antal aktier efter utspädning. Justering görs i
resultatet för eventuell ränta för konvertibla förlagslån vilken läggs tillbaka. Antal aktier efter
utspädning beräknas utifrån att samtliga eventuella utestående konvertibla förlagslån
konverteras till aktier samt att samtliga eventuella optionsrätter löses in. Hänsyn tages endast
i de fall då utspädningseffekt medför ett försämrat resultat per aktie.
Faktisk utdelning dividerat med antal aktier vid årets slut
Eget kapital dividerat med antal aktier vid årets slut
Beräknat prisintervall dividerat med eget kapital per aktie
Beräknat prisintervall dividerat med resultat per aktie
Global Financial Group Sweden AB (publ)
Box 4533, SE-203 20 Malmö, Tel 040-620 21 00, Fax 040-620 21 19, Org nr 556883-3171
www.gfgs.se, [email protected], Besöksadress: Stortorget 13 B, SE-211 22 Malmö