Besök kommunens hemsida www.danderyd.se

Danderyds
Nummer 2 - mars 2010
Företagsmässan
2010
Ur innehållet:
Välkommen till
5-årsjubileum 23 – 24
april i Danderydshallen,
Rinkebyvägen 6.
Sidan 2
I mässan medverkar
företag och skolor med
entreprenörsprogram.
Beslut om utbyggnad av Mörby
centrum närmar sig
Stora och små artister underhåller från scenen.
Den 15 mars ska kommunfullmäktige fatta beslut om detaljplan för Mörby centrum, detaljplan för parkeringsdäck
öster om E18 samt ett genomförandeavtal med Diligentia.
Hedersutmärkelsen
Årets Företagare och
Bästa utställare delas ut.
Den första detaljplanen gör det möjligt att bygga ut Mörby
centrum med nya lokaler för handel och kontor samt nya
bostäder. Norrut planeras utbyggnad över Mörbyleden och
in på den nuvarande OKQ8-tomten. I norr planeras ett höghus med bostäder och kontor. Vid Golfbanevägen planeras
också bostäder. Totalt skapas ca 260 nya bostäder.
Servering i mässhallen.
Vid södra delen av centrum planeras ett nytt torg och ett affärs- och kontorshus. På det norra torget, vid T-baneentrén,
kan en byggnad för handel och kultur uppföras. Kommunen
kommer också att anlägga en ny busshållplats och en stadspark mellan de båda torgen.
Fortsättning på sidan 2
Kommunens öppettider i påsk
Skärtorsdag den 1 april håller kommunens växel och förvaltningar öppet mellan kl 8 och kl 14.
Tänk på att
skotta och sanda
vägen till soptunnan.
Annars riskerar du
att ditt avfall inte
hämtas.
Mässan är öppen
23/4 kl 11:00 – 18:00.
Invigning kl 12:00
24/4 kl 10:00 – 15:00.
Fri entré.
Anmäl dig som Utställare
och få mer information
på www.adfahrer.com/
foretagsmassan
Arrangörer
Företagarna Danderyd,
Danderyds kommun,
Handelskammaren
Danderyd.
Ställ frågor om
politiken
Politiskt Mingel på
Djursholms bibliotek.
Onsdag 10 mars kl 19.00.
Kristdemokraterna
i Danderyd
Nästa kommunfullmäktige
Kommunens
kvalitet i korthet
Sidan 2
Nu kommer
Farliga
Avfallsbilen!
Sidan 3
Södra Roslagens
miljö- och
hälsoskyddsnämnd
Sidan 3
Kultur och
evenemang
Sidan 4
Dags att söka
Danderyds
kommuns
stipendier
Sidan 5
Sportlov på
fritidsgårdarna
Sidan 6
Anhörigstöd
Sidan 6
DANDERYDS
KOMMUN
Besök kommunens hemsida www.danderyd.se
DanderydsAktuellt
Nästa
fullmäktige
Nästa sammanträde med
kommunfullmäktige äger
rum den 15 mars 19.00 i
Danderyds församlingsgård.
Dande­rydscentern står för utsändning i närradion på 98,3 Mhz.
Utsändningen finns utlagd på kommunens webbradio
www.danderyd.se/webbradio några dagar efter sammanträdet.
Kommunens kvalitet i korthet
Danderyd har för andra gången deltagit i Sveriges kommuner och landstings projektet Kommunens kvalitet i
korthet. 67 kommuner har deltagit i årets jämförelse. 43
mått jämförs inom områdena tillgänglighet, trygghet,
information och delaktighet, effektivitet och samhällsutveckling.
Danderyds resultat ligger i topp när det gäller alla mått
inom grundskola och gymnasieskola. Inom äldreomsorgen finns däremot flera förbättringsområden.
Danderyd har goda resultat på flera mått. Kommunen
är bland de tio bästa på 16 av måtten. Goda resultat uppnås bland annat när det gäller väntetid till förskoleplats,
resultat och effektivitet i grundskola och gymnasieskola,
röstdeltagande samt inflytande och trygghet. Vidare rankas Danderyd högst när det gäller kommunen som en bra
plats att bo och leva på.
På tio av måtten har Danderyd ett resultat som är sämre
än medelvärdet för samtliga deltagande kommuner. Det
gäller äldreomsorg t.ex. väntetid till särskilt boende, kostnad för särskilt boende samt hur nöjda brukarna är med
hemtjänsten.
Det kan också noteras att Danderyd ligger på första
plats när det gäller antal nystartade företag per 1 000
invånare.
Kungörelse
Danderyds kommunfullmäktige
sammanträder följande dagar:
• 15 mars kl 19.00 (Danderyds församlingsgård)
• 12 april kl 19.00 (Djursholms slott)
• 10 maj kl 19.00 (Djursholms slott)
Föredragningslista och vissa handlingar finns på Insyn på
www.danderyd.se. Kompletta handlingar finns på Kommunledningskontoret på Djursholms slott.
Allmänheten hälsas välkommen att närvara.
Beslut om utbyggnad av Mörby centrum
närmar sig
Fortsättning från första sidan.
Den andra detaljplanen gäller markområdet vid E18 och
marken öster om vägen där ett parkeringshus och en lastinfart planeras.
Hildingavägens förskola tredje bäst
i landet vid kvalitetsgranskning
Danderyds kommun har sedan 2004 använt Qualis Kvalitetssäkringsmodell för att kvalitetssäkra sina förskolor
och skolor. Under november 2009 blev Hildingavägens
förskola kvalitetsgranskad och certifierad enligt Qualismodellen. Resultatet blev imponerande, tredje bästa
resultat genom tiderna för granskade förskolor. Hela 108
av 126 poäng! Granskningsrapporten visar att förskolan
får högsta poäng inom kvalitetsområdet trygghet och trivsel och näst högsta poäng inom bland annat delaktighet i
lärprocessen, arbetssätt och pedagogroll, kompetens och
resursutnyttjande.
Det nuvarande parkeringsdäcket vid norra torget rivs liksom
OKQ8:s bensinstation samt det s.k. posthuset vid södra torget.
Närheten till E18 har krävt särskilda studier för att säkra
att transporter med farligt gods inte ska innebära oacceptabla risker. Likaså har planarbetet reglerat hur bostäderna i
höghuset ska klara bullret från E18. En miljöstudie visar att
godtagbara värden uppnås i de nya bostadshusen.
Solstudier visar att höghuset under sommaren endast skuggar intilliggande bostäder under kort tid.
Planbeskrivning, plankarta och genomförandebeskrivning
finns på Information Danderyd på plan 4 i Mörby centrum
samt på vår hemsida www.danderyd.se
Socialkontorets besökare nöjda
Socialkontoret har undersökt vad de personer som kommer i kontakt med kontorets handläggare tycker om
personalens bemötande, information, tillgänglighet, kompetens och kunnande samt lyhördhet. Undersökningen
genomfördes i enkätform under fyra veckor í november
2009. Bemötandeenkäten genomförs årligen sedan 2005.
164 personer svarade på enkäten, dvs 61,2 % svarsfrekvens. Drygt 90 % av de svarande var nöjda. Mest nöjda
var de med bemötande, information och att lämnade synpunkter beaktatdes.
Tillgängligheten var det förbättringsområde som enkäten påvisade. Socialkontoret kommer att arbeta med att
förbättra detta.
KS och fullmäktige tar ställning till detaljplaner och avtal
För att genomföra planen krävs ett antal avtal om genomförandet som kommunfullmäktige ska ta ställning till samtidigt
som beslut fattas om detaljplanerna. Avtalen ska reglera
Diligentias och kommunens åtaganden såsom överlåtelse
av mark, vad kommunen respektive Diligentia ansvarar för,
kommunens avtal med bl.a. SL och Vägverket m.m.
Samtliga avtal ska finnas klara så att kommunstyrelsen kan
ta ställning vid ett extra möte den 8 mars och fullmäktige
den 15 mars i samband med att detaljplanerna behandlas.
Stort tack till alla som har deltagit i undersökningen.
För mer information se www.danderyd.se
2
DanderydsAktuellt
Kultur och evenemang 4/3-24/4
• 1/3-20/3
Solveig Bracken. utställning
på Djursholms bibliotek.
• 2 – 25/3
Fjärilar. Utställning av Peter Diebitsch på biblioteken i
Danderyd och Stocksund.
• Tors. 4/3 kl. 14.00
Anneli Jordahl berättar
om sin roman Jag skulle
vara din hund (om jag bara
finge vara i din närhet) i
Mörby centrum utanför Akademibokhandeln. Mörby
centrum i samarbete med
Danderyds bibliotek. Fri
entré!
• Lör. 6/3 kl 11 –12
Öppet i Sällskapet Amorinas arkiv under Stocksunds
bibliotek.
• Lör. 6/3 kl. 12.00
Sagostund Djursholms
bibliotek. Ingela läser sagor.
4-6 år. Anmälan senast 9/4,
568 911 92/93. Fri entre.
• 12 - 30/4
• Lör. 13/3 kl 12 12.45
Lyzzna med Ingemar von
Heijne i Djursholms kapell.
• Tors. 11/3 kl 19.00
Kameliadamen. Danderyds
Filmstudio. Danderyds gymnasium. Medlemsavgift.
• Sön. 21/3 kl 12 – 16
Tesalong Amorina. Våra
gårdar: Mörby gård, Stockby gård och Långängens
gård. Stocksunds scoutstuga.
• 15/3 - 10/4
• 22/3 -10/4
• Mån. 15/3 kl 19.30
• Tis. 23/3 kl 9.30 &
10.45
• Mån. 15/3 kl 19.30
Retrospektiv utställning av
Kati Nordgren på Danderyds bibliotek.
Om spöken fanns på riktigt. Barnteater på Stocksunds bibliotek med Orkester Pop. 4-6 år. Förköp.
• 24/3-10/4
Birgitta Erlandsson Segerström visar mosaikföremål
på Djursholms bibliotek.
• 25 –26/3 kl 10 – 18
Under huden på Hertha
Müller - om att översätta en
nobelpristagare. Karin Löfdahl berättar på Djursholms
bibliotek. Djursholmsbibliotekets vänner. Information
om biljetter: 568 911 93.
Danderyds Slöjdgille.
Vårförsäljning i Mörby
centrum.Välkomna!
• Tors. 25/3 kl 10.00
Astons stenar. Barnteater
(från 2 år) på Enebybergs
bibliotek med Teater Pero.
Förköp.
• Tis. 16/3 kl 10.00
Astons stenar. Barnteater
(från 2 år) på Djursholms
bibliotek med Teater Pero.
Förköp.
Påskmarknad i Båtsmanstorpet. Enebybergsvägen 3.
Info 0705 20 29 82.
• Lör. 27/3 kl 12-13
Författarbesök Stocksunds
bibliotek. Olof Ruin berättar om sin bok Hans Ruin en gränsöverskridare.
Barn från Kyrskolan ställer ut teckningar på Information Danderyd i Mörby
centrum.
• 26 - 28/3 och 31/3 2/4 kl 12 - 16
Författarbesök Stocksunds
bibliotek. Yvonne Hirdman berättar om sin bok
Den röda grevinnan. Fritt
inträde, välkomna!
Öppet Hus Enebybergs
gård. Antikviteter från
olika epoker. Tillfälle att
få egna föremål bedömda!
Kaffeservering. Enebybergs
gårds förening.
• Tis. 9/3 kl 20.00
• Tors. 11/3 kl 14.00
Lördag 20/3 kl. 12.00
Poesiuppläsning. Börje
Crona läser egna och andras
verk på Djursholms bibliotek. Fritt inträde, välkomna!
Poesiuppläsning. Börje
Crona läser egna och andras
verk på Stocksunds bibliotek.
Öppet Hus Enebybergs
gård. Om gamla hus i Enebyberg. Enebybergs gårds
förening.
Författarkväll. Vibeke
Olsson. Inträde: 50:- Kyrkan i Enebyberg.
• Lör. 13/3 kl 12 –
12.45
Cecilia Sidenbladh om
Kriminalgåtan Almqvist
– psykopat eller offer.
Djursholms bibliotek. Medlemmar i Djursholmsbibliotekets vänner kan hämta
biljetter på biblioteket 6/3.
Biljetter till icke-medlemmar, 50 kr, fr o m 10/3.
• Lör. 6/3 kl 13 – 13.45
• Tis. 16/3 kl. 19.00
Helena Aderud visar
akvareller och ståltrådsteckningar på Danderyds
bibliotek.
• Tors. 25/3 kl 19.00
Valkyria. Danderyds Filmstudio. Danderyds gymnasium. Medlemsavgift.
All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms
bibliotek.
• Lör. 27/3 kl 15.00
• 29/3 – 15/4
Utställning Våra gårdar.
Vernissage i Scoutstugan
27/3. Därefter flyttas utställningen till biblioteket.
Sällskapet Amorina.
• 29/3 - 16/4
Borgens förskola ställer ut
på Information Danderyd i
Mörby centrum.
• Tors. 8/4 kl 19.00
Drottningen och jag. Danderyds Filmstudio. Danderyds gymnasium. Medlemsavgift.
• Lör. 10/4 kl 11 – 12
Öppet i Sällskapet Amorinas arkiv under Stocksunds
bibliotek.
• Lör. 10/4 kl 15.00
Tesalong Amorina. Stocksunds kullar – hur de formades och dök upp ur havet.
Petruskyrkan. Sällskapet
Amorina.
• 12 - 30/4
Akvareller i collageteknik
och figurer av ståltråd. Helena Aderud ställer ut på biblioteket i Mörby Centrum.
Närmare upplysningar hos respektive arrangör. Reservation för eventuella ändringar.
Se även vår hemsida, www.danderyd.se/kulturkalendern
3
DanderydsAktuellt
• 13/4-7/5
Djursholms scoutkår 100
år. Utställning på Djursholms bibliotek. Djursholms
Forntid och Framtid.
• Tis 13/4 kl 19.00
Solveig Ternström, skådespelerska, regissör och riksdagsledamot (C) berättar om
sitt spännnande liv. Djursholms slott. Kvinnojouren
Täby/Danderyd
• Tis. 13/4 kl.19.00
Författarkväll Tomas Sjödin. Inträde: 50:- Kyrkan i
Enebyberg.
• 14 - 20/4
Unga sökande till Danderyds kommuns kulturstipendium i bild och form
visar sina alster på Information Danderyd i Mörby
centrum.
• Tors. 15/4 kl 10.00
Ledtråden. Barnteater (3 –
6 år) på Enebybergs bibliotek med Mittiprickteatern.
Förköp.
• Tors. 15/4 kl 14.00
Lyzzna med Ingemar von
Heijne i Djursholms kapell.
• Tors. 15/4 kl 19.00
Still Walking. Danderyds
Dags att söka Danderyds
kommuns stipendier
Filmstudio. Danderyds gymnasium. Medlemsavgift.
• 17/4 - 29/4
Kulturstipendium
Göteborgsbetraktelser ur
ett barnperspektiv. AnnCharlotte Granström visar
textiltryck på Stocksunds
bibliotek. Vernissage 17/4
kl. 11-14, välkomna!
kan sökas av ungdomar upp till och med gymnasieåldern
som är eller tidigare varit bosatta i Danderyds kommun.
Du ska ha visat framstående förmåga inom musik, dans,
litteratur, konst, konsthantverk, teater, film, foto eller annat jämförligt kulturellt område.
Du som söker stipendium inom området konst m.m.
ska vara beredd att ställa ut dina alster på Information
Danderyd, Mörby Centrum den 14-20 april. Söker du
stipendium inom områdena musik, dans m.m. kallas du
till en uppspelning respektive uppvisning på Djursholms
slott den 20 april.
• Lör. 17/4 kl. 12.00
Sagostund Djursholms
bibliotek. Ingela läser sagor.
4-6 år. Anmälan senast 9/4,
568 911 92/93. Fri entre.
Senast den 22 mars vill vi ha din ansökan till
[email protected]
Upplysningar på telefon 568 910 84 eller 568 910 81.
• Lör. 17/4 kl. 12.00
Författarbesök Stocksunds
bibliotek. Viveca Ohlén berättar om sin bok Motströms.
Fritt inträde, välkomna!
Danderyds kommuns
ungdomsledarstipendium
Stipendium delas ut till föreningsledare som har långvarig
och förtjänt verksamhet i ungdomsförening i Danderyd.
Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag
från föreningar och allmänhet.
• Ons. 21/4 kl 19.30
Per-Martin Meyerson berättar om ekonomi, politik
och religion. Djursholmsbibliotekets vänner.
Paris. Danderyds Filmstudio. Aulan på Danderyds
gymnasium. Medlemsavgift.
Senast den 8 april ska förslagen ha inkommit till
Utbildnings- och kulturkontoret, Djursholms slott,
Box 66, 182 05 Djursholm.
E-post: [email protected]
Upplysningar på telefon 568 910 82.
• Lör. 24/4 kl 12-13
Danderyds kommuns hedersplakett
• Tors. 22/4 kl 19.00
för kulturell gärning utdelas för värdefull och uppskattad
gärning inom områdena litteratur, konst, konsthantverk,
musik, teater, dans, film, foto, kulturjournalistik, undervisning, folkbildning, hembygdsvård eller annan jämförlig kulturell verksamhet.
Plaketten delas ut till personer som är eller har varit
verksamma i Danderyds kommun. Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare efter förslag från föreningar och
allmänhet.
All that jazz. Liten lunchkonsert på Djursholms
bibliotek.
Muminvecka
på Djursholms bibliotek!
Vecka 15 firar vi att Mumintrollet fyller
65 år med roliga aktiviteter! Gå tipspromenad; Vad vet du om Mumintrollet och hans vänner? Vinn en bilderbok. Kom på sagostund lördag den 17
april kl. 12. Ca 4-6 år. Föranmälan tel 568
911 92/93. Låna Muminböcker och lyssna
på Muminsagor i soffan varje
dag hela veckan. Välkomna!
Senast den 8 april ska förslagen ha inkommit till
Utbildnings- och kulturkontoret, Djursholms slott,
Box 66, 182 05 Djursholm.
E-post: [email protected]
Upplysningar på telefon 568 910 84.
Valborg i Enebyberg
Enebybergs IF kan tyvärr inte längre arrangera sitt populära Valborgsfirande. På grusplanen ligger nu ett grönt
och härligt konstgräs som inte tål ett sådant arrangemang.
Kontakta Björn Alkeby på utbildnings- och kulturkontoret tel. 568 910 82 om det finns intresse att på
annan plats ta över traditionen.
Lions Club Djursholm
Kläder, skor, tyger och väskor.
Nytt och begagnat
Idalagården Stocksunds centrum
Lördag 13 mars 11 - 15. Hjälp Lions hjälpa!
4
DanderydsAktuellt
miljöstationerna med en miljöbil, Farliga Avfallsbilen.
Bilen kommer att köra efter ett fast schema och ha fyra
uppställningsplatser i kommunen.
I höstas genomfördes en insamlingskampanj i samarbete med Naturskyddsföreningen i Danderyd. Under en
lördag tog en lastbil emot el-avfall på några olika platser i kommunen och mer än 6 ton el-avfall samlades
in på bara några timmar.
-Vi tror att viljan att sortera ut det farliga avfallet
är stor, om vi bara kan erbjuda ett bra och enkelt sätt
att bli av med det. Jag tror verkligen på det här med
miljöbilen, säger Carina Erlandsson, som är ordförande i tekniska nämnden.
Håll utkik i brevlådan efter broschyren Nu kommer
Farliga Avfallsbilen, som kommer att delas ut under
våren.
Vi danderydsbor slänger inte mindre än ca 44 ton farligt
avfall i de vanliga hushållssoporna. Farligt avfall är allt
som är farligt för människans hälsa eller för miljön, t ex
småbatterier, lågenergilampor, små-el, lacknafta, nagellack och färgrester.
För att förenkla och få fler att istället sortera ut
detta avfall, kommer kommunen att komplettera
Insamlingen beräknas starta den 10 april.
Södra Roslagens miljö- och
hälsokyddsnämnd
Så här kan du
minska spridningen
av skadedjur
Gemensam miljö- och hälsoskyddsnämnd för Danderyd,
Vaxholm och Täby.
Skadedjur som råttor och
möss har blivit ett ökande
problem i samhället. Trots
kontinuerliga saneringar och förebyggande åtgärder
kvarstår problemet på ett flertal ställen i Danderyd.
Nämndens kontor: Södra Roslagens miljöoch hälsoskyddskontor, 183 80 Täby.
Besöksadress: Nytorpsvägen 5b, Täby
Telefon: 578 663 00. Fax: 758 15 76
e-post: [email protected]
Kommunen arbetar kontinuerligt med att minska problemet med gnagare. Sanering av ledningsnät genomförs i problemdrabbade områden och vid städning av
diken och parker kontrolleras alltid förekomsten av
råtthål.
Läs mer om vår verksamhet på www.srmh.se
Köldmedierapporter till miljö- och
hälsoskyddskontoret senast den 31/3
Det finns också mycket du kan göra själv genom att minimera tillgången på mat och ställen att gömma sig på.
Du som har aggregat (kyl, frys, luftkonditionering eller
värmepump) med 3 kg köldmedium eller mer omfattas av krav på periodisk läckagekontroll. Om den totala
mängden dessutom är 10 kg eller mer ska du skicka in
en årlig kontrollrapport till Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor, 183 80 Täby.
Rapporten för 2009 ska inkomma senast den 31 mars
2010. Ange gärna e-postadress på rapporten så skickar
vi nästa år en påminnelse direkt till dig!
Om rapporten inkommer för sent eller om kontrollintervallen överskrids tas miljösanktionsavgift ut.
Vanliga kylar, frysar och värmepumpar i lägenheter
och villor har oftast små mängder köldmedier och omfattas därför inte av krav på kontroll eller rapportering
till miljö- och hälsoskyddskontoret.
Vid frågor ring 578 663 00. Du kan också få mer information på www.srmh.se.
Tänk därför på följande:
• En hushållskompost ska vara skadedjurssäker. Botten ska vara tät eller ha ett ordentligt nät/galler.
• Lägger du ut mat till fåglar eller andra vilda djur,
lockar det även till sig skadedjur. Lägg därför aldrig mat på marken. Fåglar matas bäst med en fritt
hängande foderautomat. Städa bort spill på marken.
• Ta reda på fallfrukt i trädgården.
• Täta håligheter i grunden och förse ventiler med
metallnät av rostfritt, koppar eller mässing (maskvidd högst 5 mm och trådtjocklek minst 0,7 mm).
• Se till att gräset är kortklippt runt huset och plantera inte buskar och träd nära fasaden.
Läs mer på Södra Roslagens miljö och hälsoskyddskontor www.srmh.se eller ring 578 663 00 om du vill
veta mer.
5
Gruppförsändelse till hushållen
DanderydsAktuellt
Anhörigstöd
Vårdar du en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder? Känner du att du behöver råd och
stöd? Hör av dig till anhörigkonsulent Catherine Berglund, tel 568 911 19.
Pavven
Tack alla ni som deltog i vårt stormöte.
Vi kan med glädje berätta att ur mötet föddes
flera goda idéer. Läs mer på www.pavven.se
En stödjande kopp
Välkomna till Information Danderyd i Mörby
centrum för samtal och en kopp kaffe. Anhörigkonsulent Catherine Berglund finns på plats.
Första torsdagen i varje månad kl. 13.00
- 14.30.
Fribergagården
Sportlovet:
Måndag: Film och pizza
Tisdag: Flottsbro skidor/snowboard
Onsdag: Skridskor
Torsdag: Pulka i eddabacken tävla mot Djursholm J!
Fredag: Klätterverket
Lördag: Kungsberget
Läs mer på www.friberga.com
Föreläsning den 17/3 kl 11-13 i Socialkontorets konferenslokaler, plan 6, Mörby
Centrum. Monica Person från Danderyds
Begravningsbyrå berättar om byråns olika
tjänster. Anmälan till Catherine Berglund
senast den 15/3 på tel 568 911 19.
Träffpunkten
Alzheimer café
Nu är vår fantastiska studio klar, kom gärna
hit och besök den. Vi har samma öppettider på
sportlovet som vanligt.
Läs mer på www.ungdomscentrum.com
Torsdag 4/3, 1/4 och 6/5 kl 18 – 20 i Villa Svalnäs,
Blomsterfonden, Svalnäs allé 4B, Djursholm. Röda Korset Djursholmskretsen i samarbete med Alzheimerföreningen och Blomsterfonden.
Pavven, Viktor Rydbergsväg 29, 182 62 Djursholm
Telefon 755 44 12, 568 916 58
Kulturskolan våren 2010
Fribergagården, Box 17, 182 11 Danderyd
Telefon och fax 755 66 87
•Musik
•Dans
•Nycirkus
•Musikal
•Teater
•Bild & Form
Träffpunkt Enebyberg. Telefon: 568 919 27 eller mail:
[email protected]
Heminstruktör Liselott Andersson
hjälper dig med krånglande hörapparater, byte av batterier och ger
tips och råd. Ring 568 911 39 för
att boka ett hembesök eller ett besök på Edsviksvägen 1 i Danderyd.
Anmäl dig nu!
www.danderyd.se/kulturskolan
Tel. 568 910 96
DanderydsAktuellt
e-post: [email protected]
Utgiven av Danderyds kommun
Kommunledningskontoret - Information
Redaktör: Maria Djurskog
Ansvarig utgivare: Anne-Marie Bratt
Layout: Maria Djurskog
Adress: Djursholms slott, Box 66, 182 05 Djursholm
Tel 568 910 00 (vx), 568 910 22 (direkt)
e-post: [email protected]
Tryck: Stockholms Läns Grafiska AB, Danderyd
Advokatjouren
Torsdag 18/3 kl 17.00-18.00 på Danderyds bibliotek i Mörby centrum. Kölappar från kl 16.30. Samtala med jourhavande advokat i c:a 15 minuter.
Prova Curling
Nästa nummer av DanderydsAktuellt
kommer den 22 april.
Manusstopp den 29 mars.
I Danderyd finns en av Europas finaste curlinghallar.
Prova OS-sporten, du får hjälp av en instruktör. Du kan
boka tid via www.danderydscurling.se
6