Geo SE

Beställningsblankett för geografisk data
Ifylls av Geo SE
Lantmäteriet och Försvarsmakten i samverkan
Geo SE
Försvarsmaktens Stödenhet
för Geografisk Information
Prioritet
Inkommandedatum
Handläggare
Diarienummer
Beställare
* = obligatoriska uppgifter
Myndighet/företag *
Avdelning/sektion *
Namn *
Befattning *
Telefon *
E-post *
Leveransadress
Gatuadress *
Postnummer *
Ort *
Användningsområde
Projekt/System *
Sista leveransdag *
100827
Bearbetning av externt företag
Ja (vilket?)
Uppdragsgivare inom Försvarsmakten om du som beställer ej är Försvarsmaktsanställd
Telefon
Namn
Geografisk utsträckning
Beskriv geografisk utsträckning
Ange fyra hörnkoordinater samt koordinatsystem
Lat/N:
Long/E:
Lat/N:
Long/E:
WGS 84/UTM
Sweref99 TM
Annat:
Produkter
Välj produkt/er
Produkt som ej finns i listan (namn,format)
Format
Rensa listan
Syfte med beställningen / Övrigt
1 (2)
Vektor
Raster
Papper
Beställningsvillkor
All användning av levererad geodata skall ha försvarsmaktsanknytning.
För här beställda geografiska information gäller nedan angivna villkor:
De levererade och enligt nedan specificerade datafiler är att betrakta som Försvarsmaktens egendom. Datafilerna får endast
användas, spridas eller kopieras för internt bruk inom angivet projekt.
Med internt bruk menas även nyttjande av datafiler för Försvarsmaktens uppdragstagare. Med uppdragstagare menas här
organisationer ej tillhörande Försvarsmakten. Dessa skall dock vid nyttjande av data styrka detta med skriftligt
uppdragsavtal.
För all annan användning av här levererad data än den på beställningen angivna, skall alltid tillstånd sökas från
geoinfofunktionen på HKV.
Erhålles sådant tillstånd, skall Geo SE skriftligen snarast informeras om detta.
Ni som arbetar på uppdrag åt, men inte ingår i FM, har också rätt att nyttja FM:s avtal gällande geografiska data.
OBS! Detta skall dock styrkas genom att en kopia av uppdragstextens första sida bifogas denna beställning
Härmed bekräftar jag att jag tagit del av villkoren för beställningen.
2 (2)
Skicka