Under året 2013 godkända nya preparat

1/5
Godkända produkter och dispenser år 2013
Uppdaterat 18.12.2013
Tabell 1. Godkända nya produkter
Tabell 2. Dispenser på växtskyddsområdet
Tabell 3. Godkända parallelimporterade preparat
Tabell 1. Godkända nya produkter
Produkt
Register nummer
3204
Verksamma
ämnen
MCPA
Halt
Användning
750 g/l
Agrimarket MCPA
750
3200
MCPA
750 g/l
Agrimarket Trio
3201
diklorprop-P
MCPA
mekoprop-P
kaprylsyra
kaprinsyra
310 g/l
160 g/l
130 g/l
17,7 g/l
12 g/l
Bekämpning av ogräs i odlingar av
stråsäd, lin och vall samt i gräsmattor,
längs dikesrenar och vägkanter.
Bekämpning av ogräs i odlingar av
stråsäd, lin och vall samt i gräsmattor,
längs dikesrenar och vägkanter.
Bekämpning av ogräs i odlingar av höstoch vårsäd samt i skyddsäd för klöverfria
vallar.
Bekämpning av ogräs och mossor på
gårdsgångar, under vedartade växter och
runt buskar samt på icke-odlade
områden.
Bekämpning av sniglar på åkerbruk- och
trädgårdsodling samt i växthus.
Bekämpning av sniglar på åkerbruk- och
trädgårdsodling samt i växthus.
Bekämpning av sniglar på åkerbruk- och
trädgårdsodling samt i växthus.
Ceridor MCPA 750
Nopea rikkakasvien 2940
ja sammaleen
poistaja
Derrex
3098
järnfosfat
30 g/kg
Neu 1181 M
2997
järnfosfat
30 g/kg
Sluxx
2998
järnfosfat
30 g/kg
Formu
lation
SL
Tillståndshavare
Godkänt
Nufarm Deutschland
GmbH
7.1.2013
SL
Nufarm Deutschland
GmbH
8.1.2013
SL
Nufarm Deutschland
GmbH
8.1.2013
AL
Bayer A/S, Bayer
Environmental Science
23.1.2013
GB
W. Neudorff GmbH KG
7.2.2013
GB
W. Neudorff GmbH KG
7.2.2013
GB
W. Neudorff GmbH KG
7.2.2013
2/5
Roundup Geeli
3073
glyfosat
(som
isopropylaminsalt)
7,2 g/l
POL-MCPA 750 SL
3153
MCPA
750 g/l
Simplex
2947
Natria Hyönteisten
torjunta-aine,
spray
3155
fluroksipyr
aminopyralid
pyretriner
rabsolja
100 g/l
30 g/l
0,045 g/l
8,3 g/l
Natria Hyönteisten
torjunta-aine,
tiiviste
3154
pyretriner
rabsolja
4,6 g/l
825 g/l
Agrimec
3196
abamektin
18 g/l
NATRIA
ETANASYÖTTI
Trimaxx
2994
järnfosfat
16 g/kg
3199
trinexapak-etyl
175 g/l
Bekämpning av ogräs i köksträdgårdar på
icke-odlade områden t.ex. gångar, kring
byggnader och konstruktioner ävensom
under träd och prydnadsväxter.
Bekämpning av ogräs i vår- och höstsäd.
AL
Monsanto Crop Sciences
Denmark A/S
6.3.2013
SL
20.3.2013
Bekämpning av ogräs i odlingar av
klöverfri etablerade vallar.
Bekämpning av bladlöss, sköldlöss,
ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt
spinnkvalster i odlingar av grönsaker på
friland och i växthus, fruktträd samt på
prydnadsväxter på friland, växthus och
inomhus.
Bekämpning av bladlöss, sköldlöss,
ullsköldlöss, mjöllös och tripsar samt
spinnkvalster i odlingar av grönsaker på
friland och i växthus, fruktträd samt på
prydnadsväxter på friland, växthus och
inomhus.
Bekämpning av jordgubbsspinkvalster på
jordgubbe samt kvalster, tripsar och
bladminerare på prydnadsväxter i
växthus.
Bekämpning av sniglar på åkerbruk- och
trädgårdsodling samt i växthus.
Förhindrande av liggväxt samt
tillväxtreglering i odlingar av råg, rågvete,
höstvete, korn och havre och av
gräsfröodlingar.
EO
SL
Zaklady Chemiczne
"Organika-Sarzyna"
Spólka Akcyjna
Dow AgroSciences
Danmark A/S
W. Neudorff GmbH KG
EC
W. Neudorff GmbH KG
10.4.2013
EC
Syngenta Crop Protection
A/S
8.5.2013
GB
Bayer A/S, Bayer
Environmental Science
Makhteshim-Agan
Holland B.V.
8.5.2013
EC
20.3.2013
10.4.2013
17.6.2013
3/5
Plenum 50 WG
3085
pymetrotsin
500 g/kg
Keeper Spray
2995
7,2 g/l
Keeper Tiiviste
2996
Biathlon 4D
3165
Tooler Heavy
3240
Banjo Forte
3219
Finalsan Plus heti
käyttövalmis
3047
Glyfosat (som
isopropylaminsalt)
Glyfosat (som
isopropylaminsalt)
tritosulfuron
florasulam
tritosulfuron
florasulam
dimetomorf
fluatsinam
pelargonsyra
maleinihydrazid
Finalsan Plus
tiiviste
3046
pelargonsyra
maleinihydrazid
186,7 g/l
30 g/l
Foxtrot
3229
fenoksaprop-P-etyl
69 g/l
Cloud
3164
metazaklor
kvinmerak
375 g/l
125 g/l
ETANASYÖTTI
3232
järnfosfat
10 g/kg
120 g/l
714 g/kg
54 g/kg
714 g/kg
54 g/kg
200 g/l
200 g/l
31 g/l
4,95 g/l
Bekämpning av rapsbagge av vår- och
höstrybs samt vår- och höstraps samt
bekämpning av bladlöss och mjöllöss i
odlingar av prydnadsväxter i växthus.
Bekämpning av ogräs i trädgårdar och
icke-odlade områden.
Bekämpning av ogräs i trädgårdar och
icke-odlade områden.
Bekämpning av bredbladiga ogräs i
odlingar av höst- och vårsäd.
Bekämpning av bredbladiga ogräs i
odlingar av höst- och vårsäd.
Bekämpning av potatisbladmögel på
potatis.
Bekämpning av ogräs, mossor och alger
på park- och gårdsgångar, under
prydnadsträd, och planteringar av
vedartade växter och runt
prydnadsväxter.
Bekämpning av ogräs, mossor och alger
på park- och gårdsgångar, under
prydnadsträd, och planteringar av
vedartade växter och runt
prydnadsväxter.
Bekämpning av gräsartade ogräs i
odlingar av vår-oc höstkorn, vår- och
höstvete, höstråg och rågvete.
Bekämpning av ogräs i odlingar av rybs
och raps.
WG
Syngenta Crop Protection
A/S
26.7.2013
Bayer A/S, Bayer
Environmental Science
28.8.2013
SL
Bayer A/S, Bayer
Environmental Science
28.8.2013
WG
BASF Oy
11.9.2013
WG
BASF Oy
11.9.2013
SC
30.10.2013
EC
Makhteshim-Agan
Holland B.V.
W. Neudorff GmbH KG
EC
W. Neudorff GmbH KG
31.10.2013
EW
Cheminova A/S
31.10.2013
SC
Makhteshim-Agan
Holland B.V.
4.12.2013
Bekämpning av sniglar och snäckor på
trädgårds- och åkerväxter i växthus,
trädgårdar och odlade områden.
GB
W. Neudorff GmbH KG
18.12.2013
AL
31.10.2013
4/5
Tabell 2. Dispenser på växtskyddsområdet
I skärskilda fall får en medlemsstat tillåta att ett växtskyddsmedel under högst 120 dagar släpps ut på marknaden för begränsad och kontrollerad
andvändning, om en sådan åtgärd framstår som nödvändig på grund av en fara som inte kan avvärjas på något annat rimligt sätt.
Dispensprodukter finns i Tukes hemsidor: http://www.tukes.fi/fi/Toimialat/Kemikaalit-biosidit-ja-kasvinsuojeluaineet/Kasvinsuojeluaineet/Ajankohtaista/
Produkt
Avaunt 150 EC
Coragen 20 SC
Ratak-myyränsyötti
Gro-Stop Innovator
Användning
Bekämpning av rapsbagge i
odlingar av vår- och höstrybs
samt vår- och höstraps.
Bekämpning av rönnbärsmal
(Argyresthia conjugella) i
odlingar av äppel.
Bekämpning av åker-, fält-,
mellan- och vattensork i
skogsplantskolornas
odlingsbäddar
(uteodlingsramper) och
vinterförvaringsplatser för
plantor, samt i plantskolor och
plantförråd för prydnadsväxter.
För groningshämning av potatis.
Produkten är avsedd att
användas endast för behandling
av potatis, som processerad
industriellet och för vilka övriga
lagringstekniska åtgärder inte
räcker till för att förhindra
groning.
Giltighetstid
14.5.-12.9.2013
31.5.-28.9.2013
23.9.2013-21.1.2014
2.12.2013-31.3.2014
5/5
Tabell 3. Godkända parallelimporterade preparat
Produkt
Maatilan Pyralidi Trio
Maatilan Klopyralidi SG
Maatilan Pyroksulaami Duo
Maatilan Asetami
Maatilan Etofumesaatti 2
Maatilan TF-Sulfuroni 3
Maatilan Pyroksulaami Duo 2
Maatilan Pyroksulaami Duo 3
Maatilan Trineksapakki 175
Registernummer
3208
3203
3202
3206
3212
3211
3217
3218
3253
Godkänt
7.2.2013
12.2.2013
22.2.2013
1.3.2013
16.4.2013
16.4.2013
2.5.2013
2.5.2013
18.12.2013
Referensprodukt
MUSTANG Forte
Matrigon 72 SG
Broadway
Mospilan
Tramat 500 SC
Safari
Broadway
Broadway
Trimaxx