Tilldelningsbeslut - Ekonomistyrningsverket

1/2
Beslut
Datum
Ert datum
2014-06-27
ESV Dnr
Er beteckning
7.1-362/2013
Handläggare
Elisabeth Perntz
Nytt tilldelningsbeslut avseende statligt ramavtal för
BI-system
ESV meddelar härmed nytt tilldelningsbeslut i upphandlingen av statligt ramavtal
för BI-system. Detta beslut ersätter beslut daterat 2013-10-18.
Bakgrund
Ekonomistyrningsverket annonserade förfrågningsunderlag avseende upphandling
(Dnr 7.1-362/2013) av BI-system den 13 maj 2013. Under anbudstiden har följande
sju leverantörer lämnat anbud:







Trimma AB (TRIMMA Affärsutveckling AB), org.nr 556653-0159
Pdb DataSystem AB, org.nr 556223-0952
Hypergene AB, org.nr 556581-1840
UNIT4 Agresso AB, org.nr 556185-0172
Acando Consulting AB, org.nr 556563-0554
KMD Sverige HB, org.nr 969761-5467
CGI Sverige AB, org.nr 556337-2191
KMD Sverige HB har begärt återkallande av lämnat anbud och har förklarat sig
inte ha någon erinran mot att ESV avslutar upphandlingen utan KMD Sverige HB:s
deltagande. Anbudet från KMD har därmed ej ingått i utvärderingen.
Upphandlingen syftar till att ramavtal ska tecknas med tre leverantörer. Genomförd
utvärdering och kontroll av anbud har resulterat i ett förslag att teckna statligt
ramavtal för BI-system med:



Trimma AB, org.nr 556653-0159
Hypergene AB, org.nr 556581-1840
CGI Sverige AB, org.nr 556337-2191
Motivering: De tre anbuden uppfyller ställda krav och har efter genomförd
utvärdering visat sig vara de ekonomiskt mest fördelaktiga. I bilaga 1 framgår
utvärderingsresultat i mer detaljer.
Drottninggatan 89
Tfn 08-690 43 00
Bankgiro 5052-6854
Org.nr/F-skattebevis
Faktureringsadress
Box 45316
Fax 08-690 43 50
Postgiro 865800-7
202100-5026
Ekonomistyrningsverket
104 30 Stockholm
www.esv.se
SE202100502601 (EU)
FE 27
[email protected]
833 83 Strömsund
2/2
Beslut
Ekonomistyrningsverket beslutar att teckna statligt ramavtal för BI-system med:



Trimma AB, org.nr 556653-0159
Hypergene AB, org.nr 556581-1840
CGI Sverige AB, org.nr 556337-2191
Avtal kommer att tecknas först efter att en avtalsspärr om tio (10) dagar har
passerat.
I detta ärende har generaldirektör Mats Wikström beslutat. Projektledare Elisabeth
Perntz har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
avdelningschef Eva Lindblom, t. f. funktionsansvarig Mats Goffhé och chefsjurist
Anna Ahlgren deltagit.
……………………………………..
………………………………………
Mats Wikström
Elisabeth Perntz
Bilaga 1: Upphandlingsprotokoll