• Analysförmåga • Kommunikativ förmåga • Begreppsförmåga

The Big 5
• Analysförmåga
• Kommunikativ förmåga
• Begreppsförmåga
• Förmågan att hantera information
• Metakognitiv förmåga
tisdag den 13 november 2012
Mitt credo:
En kompensatorisk
undervisning och skola
med hjälp av höga
förväntingar och Vygotskij
tisdag den 13 november 2012
T-samhället
Det framtida samhället
är redan här!
tisdag den 13 november 2012
Samma ”kunskapsform” på alla betygssteg
Eleven beskriver
komplexa samband
mellan olika
tidsperioder
Eleven beskriver
förhållandevis
komplexa samband
mellan olika
tidsperioder
Eleven beskriver
enkla samband
mellan olika
tidsperioder
tisdag den 13 november 2012
SAMMA FÖRMÅGOR!!
”Livslångt lärande”
Grundskolan
Förskolan
tisdag den 13 november 2012
Gymnasiet
Vygotskij lever!
• Kunskaps- och språkutveckling går hand i hand.
• Språkanvänding + Tänkande = Lärande
• Kunskapsutveckling sker via språket OCH
när man lär sig utvecklas även språket.
• Ju bredare och djupare kunskaper man
har desto bättre kan man bidra till att
föra diskussioner och samtal framåt.
tisdag den 13 november 2012
Vilka begrepp måste vi
förstå för att resonera om:
• Orsaker till andra världskriget
• Vad som påverkar vår hälsa
• Drivkrafter bakom teknisk utveckling
• Bilders uttryck, innehåll och funktion
• Nordiska språkens likheter & skillnader
tisdag den 13 november 2012
Begrepp
Urbanisering
Motion
Konst
Etnicitet
Livsmedel
Hållfasthet
Livscykel
Poesi
Geometri
Folkmusik
tisdag den 13 november 2012
Ämne
Betydelse
En tuff utmaning
•
tisdag den 13 november 2012
Från 3 till 8 eller 12
Det hänger på frågorna...
Faktafrågor om FN
Förståelsefrågor om FN
Vad betyder UNICEF?
Varför finns FN?
Vem är generalsekreterare i FN?
Varför blir det krig trots att FN finns?
När bildades FN?
Varför finns det så många fattiga trots
FN?
Hur ser FN:s flagga ut?
Varför flyr så många människor från
sina hemländer?
Hur många länder är medlemmar i
FN?
Varför hjälper FN diktaturländer?
tisdag den 13 november 2012
Analysförmågan
• Samband
• Orsaker till, konsekvenser av och lösningar på
• Jämförande analyser
• Se utifrån och växla mellan olika perspektiv
tisdag den 13 november 2012
Kommunikativa förmågan
• Resonera
• Diskutera
• Motivera
• Argumentera
• Uttrycka ståndpunkter
• Formulera frågor
tisdag den 13 november 2012
Procedurförmågan
• Förmågan att hantera information
• Genomföra en laboration, undersökning...
• Hantera verktyg och tekniska redskap
• Veta hur matematiska problem kan lösas
tisdag den 13 november 2012
METAKOGNITIVA FÖRMÅGAN
• Reflektera och bedöma den egna förmågan
• Ha omdömen om...
• Välja mellan olika strategier
• Pröva och ompröva
• Anpassa vid behov och efter syfte
• Hur en undersökning kan förbättras
tisdag den 13 november 2012
Begreppsförståelse
• Känner till begreppens innebörd.
• Kan använda begreppen i olika och nya
sammanhang.
• Kan relatera begreppen till varandra.
tisdag den 13 november 2012
Förmågorna i BILD
Procedurförmågan
• Framställa olika bilder
• Använda olika tekniker, verktyg och
material.
tisdag den 13 november 2012
Förmågorna i Bild
Metakognitiv förmåga
• Prövar och omprövar (t ex hur olika
tekniker kan kombineras).
• Väljer mellan olika handlingsalternativ.
• Ge omdömen om sitt och andras
bildarbeten.
tisdag den 13 november 2012
Förmågorna i Bild
Analysförmågan
• Visar på samband mellan bildernas
uttryck, innehåll, funktion och kvalitet
• Kan koppla bilder till egna
erfarenheter, andra verk och aktuella
händelser.
tisdag den 13 november 2012
Förmågorna i Bild
Kommunikativa förmågan
• Kan presentera sina bilder med
anpassning till syfte och
sammanhang.
tisdag den 13 november 2012
Förmågorna i Bild
Begreppsliga förmågan
• Eleven kan använda
bildspecifika begrepp.
tisdag den 13 november 2012
Förskolans läroplan
• Varje barn ska tillägna sig och nyansera
innebörden i begrepp, se samband och
upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld
• Varje barn ska utveckla sin förmåga att
lyssna, reflektera och ge uttryck för egna
uppfattningar och försöka förstå andras
perspektiv
tisdag den 13 november 2012
The Big 5 in i...
• Lektionerna
• Läxor och prov (och NP)
• LPP
• IUP och de skriftliga omdömena
• Utvecklingssamtalen
• Lärares professionella samtal (innehållsfrågorna)
• Den formativa bedömningen (Det vi ska ge feedback på)
• Betygsättningen
tisdag den 13 november 2012
Allt hänger ihop
The Big 5
Bedömning
tisdag den 13 november 2012
Undervisning
ROT-pedagogik
•
Gör
det
Ofta
•
Börja
Tidigt
•
Gör Rätt saker
tisdag den 13 november 2012
Nu ska du forska om ett land
Gör ett häfte om ett valt land med fakta om:
- 10 sidor, källor och med en snygg framsida. Lämna in i tid!
1. Landets yta och valuta
2. Landets befolkning och städer
3, Landets historia
4. Landets export och import
5. Landets geografi och djurliv
6. Landets språk och minoritetsgrupper
7. Landets religion
tisdag den 13 november 2012
Nya vetenskapliga trender
•
Social interaktion och språkliga aktiviteter betyder mer
för lärandet än elevers olika utvecklingsstadier/mognad
•
Kvaliteten på undervisningen (frågor och uppgifter) och
att läraren ”gör rätt” är avgörande för elevers lärande
•
Mer av formativ bedömning, metakognitiva processer
och mindre av ”privat lärande”
•
Skapa lärande samtal (EPA) via stödstrukturer för ZPD
tisdag den 13 november 2012
Strukturerad undervisning
•
•
Återkoppla till föregående lektion (Vad lärde vi oss?)
•
Tydlig röd tråd med tydliga inslag av språklig interaktion
och formativ bedömning i lugnt tempo.
•
Sammanfattning (”Tankebok”) av lektionen gentemot
lektionsmålen och blick framåt.
Presentera få lektionsmål (Vad ska vi lära oss idag och
hur hänger detta ihop med det vi lärt oss tidigare?)
tisdag den 13 november 2012
Aktuella pedagogiska rön
• 40 % via förförståelsen (John Hattie)
• 8 månader och 3 år (Helen Timberley)
• Formativ bedömning (Black & Wiliams)
• Utnyttja elevers missuppfattningar som en
utgångspunkt för att skapa kognitiva konflikter.
tisdag den 13 november 2012
Vad är poängen med Big 5?
• Utvecklar ett gemensamt yrkesspråk
• Den röda tråden genom hela skolan (Fåk 3 på gy.) och i alla ämnen.
• Underlättar kommunikatiomen mellan
hem och skola
tisdag den 13 november 2012
Vad utmärker lärande prov?
•
•
•
•
•
•
tisdag den 13 november 2012
Autentiska sammanhang
Narrativa och rolltagande prov
Stödstrukturer inbyggda
”Samtalsprov” med få kvalitativa frågor
”The Big Q” redan första lektionen
Tilltalande lay out.
Stödstrukturer för att
att nå nästa nivå ZPD
•
Begreppsscheman
•
Förklaringsmodell
•
Stödmallar
tisdag den 13 november 2012
Stödstruktur i religion
Världsreligion
Kristendom
Islam
Judendom
tisdag den 13 november 2012
Trosuppfatttning Heliga platser
Riter
Levnadsregler
Stödmall i biologi
Hur
gör
Årstider Månader
djur?
Vinter
Vår
Sommar
Höst
tisdag den 13 november 2012
Hur gör
växter
Hur gör
vi?
En jämförande djuranalys
Grodor Däggdjur
Miljö
Föda
Kännetecken
Hot
tisdag den 13 november 2012
Fiskar
Insekter
Fåglar
Stödmall i engelska
Concepts
Family life
Traditions
Sports
School
tisdag den 13 november 2012
Sweden
England
USA
Stödmall i HoK
Påverkan
på
Påverkan
på
Påverkan
på
Vara/Tjänst
hälsan?
ekonomin?
miljön?
Bilåkning
Semesterresa
Kött
Frukt
Sport
tisdag den 13 november 2012
Stödmall i matematik
Räknesätt
tisdag den 13 november 2012
Hur kan du använda
dem i vardagen?
Stödmall i musik
Skapa
spänning
Filmscen
1
Filmscen
2
Dataspel
tisdag den 13 november 2012
Skapa
”sorg”
Skapa
romantik
Stödmall i svenska
Budskap
Text 1
Text 2
tisdag den 13 november 2012
Personbeskrivning Miljöbeskrivning Parallellhandling
Tillbakablick
Stödmall i teknik
Tekniskt föremål/
system
Bilen
Elproduktion
Vatten och
avlopp
Internet
tisdag den 13 november 2012
Fördelar för individ,
samhälle, miljö
Nackdelar för individ,
samhälle, miljö
Från KK till en utmanande fråga & en mall
Eleven resonerar om processer som formar och förändrar jordytan
samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
”Vilka krafter är med och förändrar jordytan och hur påverkas
människor och natur av dessa krafter?”
Krafter som
förändrar
Floder
Landhöjning
Jordbävning
Vulkanutbrott
tisdag den 13 november 2012
Vad
händer?
Följder för Följder för
människor naturen
”Eleven berättar om några av människans
kroppsdelar och sinnen och diskuterar några
faktorer som påverkar människors hälsa.”
• Vilka är våra viktigaste kroppsdelar och vilken
nytta har vi av dem?
• Vad är det som gör att vi mår bra och dåligt?
• Vilka är våra sinnen och vilken nytta har vi av
dem?
tisdag den 13 november 2012
Stödstruktur 1
Kroppsdel
tisdag den 13 november 2012
Nytta
Problem
Stödstruktur 2
Faktorer
Mat
Sömn
Hygien
Motion
Relationer
tisdag den 13 november 2012
Mår bra
Mår dåligt
Stödstruktur 3
Sinnen
Syn
Hörsel
Doft
Smak
Känsel
tisdag den 13 november 2012
Nytta
Djur som är
bättre
Analysmodellen
Orsaker till...
tisdag den 13 november 2012
Händelse
Fenomen
Problem
Konsekvenser av...
”Dessutom kan eleven ange några orsaker till att
människor flyttar från en plats till en annan och vad en
flytt kan innebära för barn och familjer.” (åk 3)
Orsaker till...
(+/-)
Flyttar frivilligt
Flyttar av tvång
tisdag den 13 november 2012
Konsekvenser av...
(+/-)
Eleven kan samtala om normer och regler
i vardagen och ge exempel på varför de
kan behövas (åk 3)
Hemma
Normer
Regler
Lagar
Varför de finns
tisdag den 13 november 2012
I skolan
I sport
I samhället
”Minimaxiprincipen”
via lärande stödstrukturer
• En minimal ansträngning
för lärare och ett
maximalt lärande för
eleverna.
tisdag den 13 november 2012
Begreppsschema I
Klimat
tisdag den 13 november 2012
Begreppsschema II
Väder
Nederbörd
Befolkningstäthet
tisdag den 13 november 2012
Klimatzon
Klimat
Vegetationszon
Årstider
Temperatur
Handel
Begreppsschema i HoK
Livsmedel
tisdag den 13 november 2012
Begreppsschema i matematik
Räknesätt
tisdag den 13 november 2012
Begreppsschema i biologi
tisdag den 13 november 2012
Jordbruk
Fritid
Årstid
Djur
Natur
Växter
Solen
Vatten
Wild card
•
tisdag den 13 november 2012
Kvaliteten på de uppgifter
och frågor som ges & ställs i
klassrummet är avgörande
för vad eleverna får
möjlighet att lära sig
Bedömning av bredd & djup
Bedömningsaspekt
Godtagbara kunskaper
Kunskapens
bredd
Eleven använder FÅ beskrivningar,
fakta, begrepp, ståndpunkter,
Kvantitativ bedömn. argument, motiveringar, exempel,
källor...
Underbyggda res.
Kunskapens
djup
Eleven ger FÅ och KORTA exempel
på förklaringar, samband, orsaker,
konsekvenser, perspektivbyten,
Kvalitativ bedömning
jämförelser, begreppsrelationer,
slutsatser, generella mönster...
Utvecklade res.
tisdag den 13 november 2012
Mycket goda kunskaper
Eleven använder MÅNGA
beskrivningar, fakta, begrepp,
ståndpunkter, argument, motiveringar,
exempel, källor...
Eleven ger MÅNGA och LÅNGA
exempel på förklaringar, samband,
orsaker, konsekvenser,
perspektivbyten, jämförelser,
begreppsrelationer, slutsatser,
generella mönster...
Breddkunskaper (vilka, vad, var, när?)
Kunna få/många författare, världsdelar, salter...
Djupkunskaper (Varför?)
Varför bor det fler människor i Skåne än i
Lappland?
Hur märks det att författaren är påverkad av
den tid han lever i?
Varför är det farligare att bada när det åskar i
Döda havet än i Siljan?
tisdag den 13 november 2012
Se möjligheterna med kursplanerna!!!
• Skapa frågor (The Big Q)
• Skapa stödmallar
• Skapa begreppsscheman
• Skapa sambandsövningar
• Skapa analysmodeller
tisdag den 13 november 2012
Hemkunskap åk 9
1. Skapa frågor utifrån kunskapskraven:
Eleven kan föra underbyggda och utvecklade
resonemang kring konsekvenser av olika
konsumtionsval och handlingar i hemmet utifrån frågor
som rör en hållbar social, ekonomisk och ekologisk
utveckling.
”Vad kan du, din familj och alla i skolan göra för att
påverka ekonomin och vår gemensamma miljö så
positivt som möjligt?”
tisdag den 13 november 2012
Skapa en stödmall utifrån kunskapskraven
Påverkan på
EKONOMIN
Handla mat
Kommunikationer
Elektricitet
Handla kläder
tisdag den 13 november 2012
Påverkan på
MILJÖN
2. Begreppsschema utifrån kunskapskraven
Sopsortering Återanvändning
Bilkörning
Transporter
tisdag den 13 november 2012
Leva
miljövänligt
Belysning
Närproducerat
Odlingsmetod Privatekonomi
”Lärande prov”
• Vygotskijprov (”par- och samtalsprov”)
• Stödstrukturer (mall, modell, begrepp)
• Autentiska uppgifter och ”rolltagande”
• Berättelseprov med ”säljande” lay out
• Fokuserar på förmågorna i The Big 5
• Få kvalitativa frågor som är kända i förväg
• Ingen poängbedömning
tisdag den 13 november 2012