2013-05-07 Byggnadsnämnden Namnärende

TJÄNSTESKRIVELSE
1 (2)
2013-05-07
Handläggare
Eva Wramner
Tel
E-post
Byggnadsnämnden
046-35 54 24
[email protected]
Namnärende Nöbbelöv 24:1, Danska parken
Lund
NB 13/03
Sammanfattning
I samband med utbyggnaden av området vid Danska parken behöver 4 vägar,
2 kvarter och en park namnsättas.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från Stadsbyggnadskontoret 2013-05-07 (denna skrivelse).
Karta
Ärendet
Vi föreslår en fortsättning på temat för området som hämtas från skånska
kriget och slaget vid Lund.
Som vägnamn föreslås Soldatgatan, Livhusarens gränd, Skånska gränden och
Christians gränd.
Förslag till nya kvartersnamn är Biskopinnan Dorotea och Taffelsilvret. De
befintliga kvarteren Soldaten och Livhusaren kommer att innefatta även den
nya anslutande bebyggelsen.
Som parknamn föreslår vi Skånska parken.
Christian V.
Född 15 april 1646,
död 25 augusti 1699,
kung av Danmark
och Norge 1670. Han
var den förste som
besteg landets tron
som enväldig
arvkung. Under hans
regeringstid
avslutades arbetet
med en ny samlad
rikslagsstiftning i och
med tillkomsten av
Danske Lov 1683
och Norske Lov
1687.
(Från wikipedia)
Stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge vägarna till Soldatgatan, Livhusarens gränd, Skånska gränden och
Christians gränd.
att namnge kvarteren till Biskopinnan Dorotea och Taffelsilvret.
att namnge parken till Skånska parken.
STADSBYGGNADSKONTORET I LUND
Jonas Andréasson
Lantmäterichef
Eva Wramner
Lantmäteriingenjör
Beslut expedieras till:
Akten
\\intra.lund.se\GroupData\300135\Namn- och adressärenden\NB-ärenden\NB 2013 03 Nöbbelöv 24_1 Danska parken\BN
Tjänsteskrivlese 2013-05-07 Namnärende Danska parken.doc
Postadress
Box 41, 221 00 LUND
Telefon
046-35 50 00
Besöksadresser
Bangatan 10 A
Telefax
046-14 60 51
Byggmästaregatan 4
(lantmäteriavd.)
E-post
[email protected]
[email protected]
Internet
www.lund.se/stadsbyggnadskontoret
TJÄNSTESKRIVELSE
Kvarters- och parknamn
Gatunamn
2 (2)
Lunds kommun
Sammanträdesprotokoll
Byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
2013-05-16
§ 96
Namnärende Danska parken, del av Nöbbelöv 24:1.
Fyra gator, två kvarter och en park
Dnr BN 2013/0125
Sammanfattning
I samband med utbyggnaden av området vid Danska parken behöver fyra
vägar, två kvarter och en park namnsättas.
Beslutsunderlag
(NB 13/03)
Karta
Stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse 2013-05-07
Byggnadsnämnden beslutar
att namnge vägarna till Soldatgatan, Livhusarens gränd, Skånska gränden och
Christians gränd,
att namnge kvarteren till Biskopinnan Dorotea och Taffelsilvret, samt
att namnge parken till Skånska parken.
Beslut expedieras till:
Akten
Lantmäteriavdelningen
Justerare
Utdragsbestyrkande
1