Kostnadsersättning och medlemsavgift (pdf

Arvoden och kostnadsersättningar 2014
HSO Västerbotten
Styrelsen – ersättningar
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Revisorer
Studieorganisatören
Valberedningen
12 000 kronor
3 000 kronor
1 000 kronor
1000 kronor vardera
700 kronor
300 kronor att själva fördela
Telefonersättning
Ersättning till ordförande, kassör och valberedningens ordförande sker enligt separata
överenskommelser.
Traktamente
210 kronor/dag (följer statlig norm) eller kvitto mot faktiskt kostnad.
Reseersättning
18,50 kronor/mil följer statlig norm skattefria delen, eller billigaste färdsätt enligt
överenskommelse.
Sammanträdesarvode
100 kronor/möte
Arvode till informatörer
200 kronor/timme eller tillfälle.
Föreningens representant på ordförandemöte, reseersättning enligt statlig norm skattefria
delen.
Projekt
Ekonomisk ersättning till revisorer vid revision av projekt 500 kronor/år ur
projektadministration för projekt.
Arbetsgrupper/Sam- och brukarråd
Ersättning för den som ingår i en arbetsgrupp tillsatt av läns HSO eller är en resursperson för
läns HSO. Med resursperson avser en förtroendevald eller medlem från någon förening som
aktivt deltar i HSO:s planerings- utvecklingsarbete inför en aktivitet.
Ersättning avser endast HSO:s medlemsorganisationer och uppgår till 100 kronor/möte eller
ersättning för förlorad arbetsförtjänst efter uppvisande av intyg från arbetsgivaren.
Reseersättning enligt statlig norm skattefria delen eller billigaste färdsätt enligt
överenskommelse
Ordförandemötet föreslår årsmötet:
Att fastställa arvoden och kostnadsersättningar enligt ovan. Att nivåerna för reseersättningar
och traktamenten följer den statliga normen - för närvarande 18,50 kronor/mil och
traktamente 210 kronor.
Medlemsavgift 2015
Ordförandemötet föreslår årsmötet att medlemsavgiften för 2015 är oförändrad 600 kr.