Slutliga villkor för Lån 125

Swedbank Sjuhärad
Swedbank Sjuhärad AB (publ)
Slutliga Villkor för Lån 125
under Swedbank Sjuhärad AB (publ) ("Banken")svenska MTN-program
För Lånet ska gälla Allmänna Villkor för ovan nämnda MTN-program av den l0 maj 2011, jämte
dessa Slutliga Villkor. Definitioner som används nedan framgår antingen av Allmänna Villkor eller
på annat sätt i grundprospekt ("Prospektet") offentliggjort den 1 juli 2014 som upprättats för MTNprogrammet. Detta dokument utgör de slutliga villkoren som har utarbetats i enlighet med Artikel
5.4 i Prospektdirektivet (Direktiv 2OO3l71lEG) och ska läsas tillsammans med Prospektet och dess
tillägg. Ytterligare definitioner kan tillkomma och dessa definieras då nedan eller i bilaga till dessa
Slutliga Villkor.
Fullständig information om Banken och erbjudandet kan endast fås genom Prospektet offentliggjort
den 1 juli 2014 och dessa Slutliga Villkor i kombination. Prospektet jämte tillägg finns att tillgå på
www.swedbanksju harad.se.
1.
2.
Lånenummer:
125
(i)
1
Kapitalbelopp:
(i)
(ii)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Tranchebenämning
sEK 500 000 000
Lån:
Tranche
1:
sEK 500 000 000
Pris:
100 % av Valör
Valuta:
Svenska kronor ("SEK')
Valör:
sEK
Lånedatum:
1
3 november 2014
Startdag för ränteberäkning:
1
3 november 2014
Aterbetalningsdag:
13 november 2017
Räntekonstruktion:
STIBOR FRN (Floating Rate Note)
Aterbetalningskonstruktion:
Aterbetalning av Kapitalbelopp
I
000 000
RÄNTEKONSTRUKTION
11.
Fast ränta:
Ejtillämpligt
12
Rörlig ränta (FRN):
Tillämpligt
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
Räntebas:
3 månaders STIBOR
Räntebasmarginal:
+ 0,35 %
Ränteberäkningsmetod
(faktiskt antal dagar/360)
Räntebestämningsdag:
Två Bankdagar före varje Ränteperiod, första
gängen den 1 1 november 2014
(v)
Ränteperiod:
Tiden från den 13 november 2014 till och
med den 13 februari 2015 (den
första
Ränteperioden) och därefter varje tidsperiod
om ca tre månader med slutdag på
en
Ränteförfallodag
(vi)
Ränteförfallodagarl-ar:
Sista dagen i varje Ränteperiod, första
gången den 13 februari 2015 och sista
gången på Aterbetalningsdagen, dock att om
är
Bankdag ska som
Ränteförfallodag anses närmast påföljande
Bankdag, förutsatt att sådan Bankdag inte
infaller i en ny kalendermånad, i vilket fall
Ränteförfallodagen ska anses vara
sådan dag inte
föregående Bankdag.
(vii)
Andra villkor
avseende
Ejtillämpligt
beräkning av FRN:
13.
Nollkupong:
Ejtillämpligt
övruc ¡NFoRMATIoN
14.
15.
16.
Utgivande lnstitut:
Nordea Bank AB (publ)
Administrerande lnstitut:
Nordea Bank AB (publ)
Upptagande
marknad:
(i)
17
till handel på reglerad
Uppskattning av
sammanlagda kostnader i
samband med upptagande
till handel:
Reglerade marknader eller andra
Ansökan om inregistrering kommer att inges
tiIINASDAQ OMX Stockholm AB
Ejtillämpligt
Nasdaq OMX Stockholm AB
marknader där motsvarande
värdepapper erbjuds:
18.
Datum för beslut om att utge
19.
lntressen hos fysiska eller
juridiska personer som är
inblandade i emissionen.
MTN:
Ej tillämpligt
Ejtillämpligt
20.
Euroclear Sweden AB, Box 191, SE-101 23
Clearing
Stockholm
21
ISIN:
sE0006452280
22.
Kreditvärdighetsbetyg som har
tilldelats värdepapper
Ejtillämpligt
Banken bekräftar härmed att ovanstående kompletterande Slutliga Villkor är gällande för Lånet
tillsammans med Allmänna Villkor och förbinder sig att i enlighet därmed erlägga Kapitalbelopp och
ränta. Banken bekräftar vidare att alla väsentliga händelser som inträffat efter Prospektets
offentliggörande och som skulle kunna påverka marknadens uppfattning om Banken har
offentliggjorts.
Borås den 7 november 2014
SWEDBANK SJUHARAD AB (publ)
JEI::
¡,f/r.GNtjsSON
Anders