Hälsan & Arbetslivet

Hälsan & Arbetslivet
Lust i arbetet
Arbetslust är en kraft som stimulerar till effektivitet,
utveckling och lönsamhet. Den genererar mervärde för organisationen och bidrar till
hälsa för individen. Det borde därför vara naturligt på alla arbetsplatser att arbeta för
lust och hälsa.
Balans i livet
För de flesta av oss är arbetslivet en betydande del av livet. Hur
vi mår i arbetet påverkar hur vi mår på fritiden och tvärtom. Välbefinnande och
balans i livet kräver därför att vi har balans i den del som rör arbetet. När vi utvecklas
som människor, utvecklas även verksamheten.
Hälsa i arbetslivet
På varje arbetsplats finns kunskap om vad
som påverkar arbetet, hälsa och effektivitet.
Men tidspress och förändring i arbetslivet och
samhället kan göra att man inte riktigt hinner
ta hänsyn till villkoren för ett hälsosamt arbetsliv.
Att arbeta för lust och hälsa innebär att målinriktat
och medvetet ta hänsyn till de faktorer som bidrar till
hälsosamma arbetsplatser. Det kräver ett arbetsmiljöarbete
som omfattar både fysiska och psykosociala frågor. Hälsan & Arbetslivet
kan hjälpa till med lösningar som bidrar till hälsa, arbetsglädje och effektivitet.
Hälsan & Arbetslivet
Inom Hälsan & Arbetslivet finns konsulter med genuin kompetens
om samspelet mellan människa, arbetsmiljö och livsmiljö. Vi har
specialistkompetens inom områdena medicin, ergonomi, hälso
promotion, miljö, teknik och beteendevetenskap.
Hälsan & Arbetslivet arbetar på individ-, arb.plats och organisationsnivå,
med främjande, förebyggande och återskapande insatser.
För oss är dialog och nytta viktiga utgångspunkter i samarbetet med chefer och
övriga uppdragsgivare. Vi samtalar gärna om era behov, möjligheter och problem
samt om de resultat ni vill att våra insatser ska ge.
Vi erbjuder bland annat
Arbetsorganisation och ledarskap
- Grupp- och teamutveckling.
- Stöd och handledning till chefer.
- Bemötande och kommunikation.
- Krisstöd eller debriefing för arbetsgrupp.
- Hjälp med att hantera konflikter i arbetsgrupper
eller i akuta krissituationer samt förslag till åtgärder.
- Chefstöd, rådgivning och konsultationer kring ledarskapsoch organisationsfrågor vid tex. förändringar på arbetsplatsen.
Rehabilitering och arbetsrelaterad ohälsa
-
- Utredning/bedömning, stöd och råd för individer vid arbetsrelaterad
ohälsa eller rehabiliteringsärenden.
- Telefonrådgivning om hälsa och livsstil samt i arbetsmiljöfrågor.
- Råd och stöd till chef i rehabiliteringsärenden samt basala och
fördjupade arbetsförmågebedömningar.
- Samordning av sjukskrivningsprocessen vid arbetsrelaterad rehabilitering.
- Avstämningsmöte/planeringsmöte tillsammans med försäkringskassa och arbetsgivare.
- Lagstadgade medicinska undersökningar.
- Hälsoronder och tidiga rehabiliteringsinsatser.
- Vaccinationer vid arbete i riskmiljöer.
- Krisstöd för individ vid konflikt eller andra arbetsrelaterade orsaker.
Arbetsmiljö
- Hot och våld på arbetsplatsen.
- Elektrisk och magnetisk miljö.
- Översyn av belysning på arbetsplatsen.
- Rådgivning kring lagar och föreskrifter.
- Kemiska produkter och läkemedelhantering.
- Konsultation vid flytt-, ny- eller ombyggnad.
- Bildskärmsergonomi och översyn av datorarbetplatser.
- Systematiskt arbetsmiljöarbete och arbetsmiljörevision.
- Utredningar och kartläggningar med åtgärdsförslag samt genomförande
av åtgärder och uppföljning avseende fysikaliska, kemiska, belastningsergonomiska eller psykosociala arbetsmiljöfaktorer.
- Förslag på anpassning av arbetsplatsen, arbetsplatsbedömning
i samband med arbetsrelaterade besvär samt analys av resurser och
hinder på arbetsplatsen.
Hälsa och livsstil
- Sluta röka kurs.
- Friskvårdsprogram.
- Hälsoprofiler och hälsoundersökning.
- Individuell rådgivning vid sömn och stressproblem.
- Insatser för att stötta skapandet av hälsofrämjande arbetsplatser.
- Föreläsningar och utbildningar i livsstilsfrågor som kost, motion och återhämtning.
- Vägledning i livsstilsfrågor som tex kost, motion, vikt, tobak och riskbruk av alkohol.
- Rådgivning och instruktioner av förebyggande träning.
Utbildningar och kurser
- Sömnskola.
- Hälsofrämjande ledarskap.
- Föreläsning om kost, motion och hälsa.
- Föreläsning om kris- och stresshantering.
- Föreläsning och kurser om stresshantering.
- VIP programmet - Gå ned i vikt med KBT.
- Utbildning i första hjälpen och hjärt och lungräddning.
- Hälsofrämjande föreläsning för nattarbetande personal.
- Föreläsning om systematiskt arbetsmiljöarbete samt arbetsmiljörevision.
- Föreläsningar och kurser i ergonomi, lyftteknik och förflyttningsteknik.
Utbildningar och kurser kan också tas fram efter aktuella behov.
För mer exempel se vår hemsida på vgr intranät. Här kan du
också läsa mer ingående om varje tjänst, kurs och utbildning.
Nå oss på nätet
http://intra.vgregion.se/halsan
http://www.vgregion.se/halsan
Hälsan & Arbetslivet är ISO certifierad inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Vår Vision - Vi ökar hälsan i arbetslivet.
Verksamhetside´ - Hälsan & Arbetslivet är en kunskapskälla för att främja god
arbetsmiljö och skapa förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Vi är en aktiv resurs
för regionens chefer att tillsammans med sina medarbetare öka hälsan i arbetslivet.
Vi finns på följande platser
Göteborg
Lilla Bommen 2
411 04 Göteborg
031-708 32 00
Fyrbodal
NÄL
461 85 Trollhättan
0520-914 94
Fyrbodal
Uddevalla
451 50 Uddevalla
0522-997 30
Skaraborg
Kärnsjukhuset
541 85 Skövde
0500- 43 24 80
Södra Älvsborg
SÄS
501 82 Borås
033-616 20 43
Ledning och stab
Lilla Bommen 2
411 04 Göteborg
031-778 65 50
Hälsan & Arbetslivet
Södra Älvsborg
Oscarsgatan 11
441 83 Alingsås
0322-22 65 30