Föreningsutbildningar

MIP och MISOs
Föreningsutbildningar
Våren 2015
www.foreningsutbildning.se
Föreningsutbildning
av MIP och MISO
Datum
Tid
Utbildning
15 januari
18.00-21.00
Grundläggande föreningskunskap 21 januari
18.00-21.00
Styrelseutbildning steg 1 - Grundläggande *
27 januari
18.00-21.00
Styrelseutbildning steg 2 - Grundläggande *
3 februari
18.00-21.00
Grundläggande föreningsekonomi
18 mars
18.00-21.00
Styrelseutbildning steg 1 - Avancerad med krav på förkunskaper *
24 mars
18.00-21.00
Styrelseutbildning steg 2 - Avancerad med krav på förkunskaper *
15 april
18.00-20.30
Kassörsutbildning steg 1
29 april
18.00-20.30
Kassörsutbildning steg 2
19 maj
18.00-21.00
Styrelseutbildning steg 1 - Grundläggande *
26 maj
18.00-21.00
Styrelseutbildning steg 2 - Grundläggande *
*Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).
Utbildningsplats
Utbildningarna hålls i Kockum Fritid, Västra Varvsgatan 8 i Malmö.
Lokalen kan variera men vi sätter upp en skylt i entrén.
Stadsbuss linje 2 & 3 stannar precis utanför. Hållplats: Kockum Fritid
Det finns en parkering ca 50 meter från huvudentrén.
Läs om parkeringskostnad på www.kockumfritid.se
Anmälan
Anmäl dig genom att skicka ett mail till [email protected] senast 3 dagar innan kursdatum.
OBS! Vill ni gå en utbildning som är i två delar MÅSTE ni göra en anmälan till varje kurstillfälle.
Ange följande:
Utbildningens namn och datum, Föreningens namn, Deltagarnas namn, funktion i föreningen,
telefon och e-post.
Information
Utbildningarna arrangeras i samråd med fritidsförvaltningen och är kostnadsfria för föreningar i Malmö.
Lista över vilka föreningar och personer som deltagit kan komma att delas med fritidsförvaltningen Malmö.
För mer information kring de utbildningar som arrangeras av MIP och MISO kontakta Ivar Scotte,
[email protected]
För eventuella ändringar - se www.foreningsutbildning.se
Utbildningsbeskrivning
Grundläggande föreningskunskap
Grundläggande föreningsekonomi
Syftet med kursen är att ge en grundläggande utbildning i föreningskunskap för personer som har lite eller
ingen erfarenhet av föreningsarbete. Kursen kommer att anpassas efter deltagarnas behov men frågor
som kommer att diskuteras är: Hur skriver föreningen stadgar? Hur hålls ett årsmöte och hur skrivs ett
årsmötesprotokoll? Vad innebär ansvarsfrihet och vem
bör sitta i valberedningen? Vad innebär det att teckna
föreningens firma?
Syftet med kursen är att ge kassören i föreningen en
grundläggande utbildning i bokföring och hantering av
medlemsregister. Under kursen kommer teori att varvas med praktiska övningar. Fokus kommer att ligga på
bokföring, registrering av medlemsavgifter, budget, resultat- och balansräkning. Utbildningen har utrymme
för frågor.
Styrelseutbildning (steg 1 & 2)*
Kassörsutbildning (steg 1 & 2)
Styrelseutbildningen ges på två svårighetsnivåer.
Grundläggande styrelseutbildning syftar till att ge en
enklare introduktion till föreningsarbetet och riktar sig
till styrelsemedlemmar med begränsad styrelseerfarenhet. Avancerad styrelseutbildning är anpassad till
styrelsemedlemmar med erfarenhet av styrelsearbete.
Kassörsutbildningen är uppdelad på steg 1 och steg 2.
Vid steg 1 introduceras uppdraget som kassör. Vilken
roll och vilket ansvar har kassören i relation till styrelsens kollektiva ansvar för föreningens ekonomi? Kursen
behandlar praktiska rutiner för handkassa och kvitto samt begrepp som verifikat, budget, bokslut och
förhållande till revisorer.
Båda varianter är uppdelade på två tillfällen (steg 1 och
steg 2). Föreläsaren diskuterar föreningsbegreppet,
föreningens uppbyggnad, styrelsens roll samt relationen mellan styrelse och medlem. Kursen innehåller
även ekonomiska begrepp såsom budget och bokslut,
intern föreningsdemokrati och en ökad förståelse för
ekonomiskt ansvar- och styrning.
* Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill
registrera sig på nivå 2 och 3 (ordförande och minst en
styrelseledamot ska medverka).
!
e
t
a
eD
S
h
ave t
20 maj, mellan kl. 15 - 20
Ledardagen är en dag för inspiration,
glädje, mingel, kunskap, snabba föredrag, och erfarenhetsutbyte men också
för att gemensamt synliggöra och uppmärksamma allt engagemang i Malmö.
Du som ledare väljer vad du vill uppleva
eller bara vara med på. Gratis entré.
Vid steg 2 går föreläsaren djupare in på bokslutsarbetet och belyser olika sätt att presentera bokslut och
andra rapporter. Målsättningen med kursen är att öka
de ekonomiska kunskaperna utifrån deltagarnas behov och innehållet kan därför variera.
MIP och MISO vill ta ett större ansvar för utbildning och
erbjuda ett bredare utbud till föreningarnas styrelser
och ledare i vår strävan att stödja föreningslivets ambitioner att ta en större plats i samhällsutvecklingen.
MIP och MISO vill utveckla kompetenser för föreningslivet i Malmö – framförallt bygga vidare på de goda
erfarenheter vi har av att samla föreningsledare och
låta erfarenhetsutbytet ge nya samarbeten och verksamheter.
MIP och MISO ser också att Malmös föreningsliv behöver utbildningar som fokuserar på omvärlden, på
framtidens utmaningar men också viktiga värderingsfrågor som mångfald, jämställdhet och demokrati. Ska
Malmös föreningsliv kunna vara den positiva kraft som
Malmö behöver måste vi också investera i föreningarnas ledare i form av utvecklande kompetenser och
utbildningar.
Utbildningar arrangerade av Fritidsförvaltningen
Datum
Tid
Utbildning
21 januari
13.00-15.00
ApN – digitalt bidragssystem
22 januari
17.00-19.00
Bidragsbestämmelser *
28 januari
17.00-19.00
ApN – digitalt bidragssystem
17 februari
13.00-15.00
ApN – digitalt bidragssystem
23 februari
17.00-19.00
ApN – digitalt bidragssystem
05 mars
18.00-20.00
Utbildning för föreningar med anställda steg 1 **
10 mars
18.00-21.00
Att jobba jämställt och inkluderande i din förening ***
12 mars
18.00-20.00
Utbildning för föreningar med anställda steg 2 **
17 mars
13.00-15.00
ApN – digitalt bidragssystem
19 mars
13.00-15.00
Bidragsbestämmelser *
08 april
17.00-19.00
ApN – digitalt bidragssystem
14 april
18.00-21.00
Brandskyddsutbildning ****
16 april
18.00-21.00
Vägen till föreningslivet för personer med funktionsnedsättning
07 maj
13.00-15.00
ApN – digitalt bidragssystem
12 maj
17.00-19.00
Bidragsbestämmelser *
28 maj
18.00-21.00
Att jobba jämställt och inkluderande i din förening ***
10 juni
17.00-19.00
ApN – digitalt bidragssystem
*
Utbildningen är obligatorisk för föreningar som vill registrera sig på nivå 2 och 3
(ordförande och minst en styrelseledamot ska medverka).
**
Utbildningen är obligatorisk för beviljande av lönebidrag
(styrelsemedlem eller person med delegerat arbetsgivaransvar, som är bäst lämpad att medverka).
***
Utbildningen är obligatorisk för beviljande av jämställdhetsbidrag
(minst två styrelserepresentanter ska medverka).
****
Utbildningen sker på Drottninggatan 20, i Räddningstjänsten Syds lokal.
Plats: Fritidsförvaltningen, Henrik Smithsgatan 13, Malmö.
Anmälan: Anmäl dig till fritidsförvaltningens utbildningar på www.malmo.se/foreningsliv gå till förening-
sutveckling > utbildningar > anmälan (senast 5 dagar innan utbildningsdagen). Alla utbildningar är gratis för
registrerade föreningar. Om ni inte avanmäler er vid förhinder debiteras ni med 200 kr/anmäld person. Intyg
efter utbildningen kan skickas till er förening vid förfrågan. Om det är många som vill delta på utbildningarna så kommer vi att begränsa deltagarna till max 2 personer/förening.
Information: [email protected]
För eventuella ändringar: malmo.se/foreningsliv