Malmö - Plushögskolan

Kvalitetssäkrare och testare inom IT
• Malmö •
Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Databas teori
Tabeller
Nycklar
Synonymer
Vyer
SQL grunder
Gruppering och sortering
Block
Kontrollstrukturer
Loopstrukturer
Lärande i arbete
Kursen syftar till att ge de studerande möjlighet att
använda sina kunskaper inom ett företag. Perioden ska
användas till verksamheter förenliga med kvalitetssäkringsrollen.
Objektorienterad programmering
Kursen syftar till att studenten utvecklar grundläggande
kunskaper och färdigheter inom objektorienterad programmering.
Kursen innehåller bland annat följande delmoment:
• visa en grund för algoritmiskt tankesätt och förståelse
för att använda informell och formell logik vid utformandet av algoritmer
• att kunna använda och ha förståelse för strukturerad
och objektbaserad programmeringsteknik
• skapa förståelse för minneshantering, pekare, stänghantering samt andra områden som ofta skapar
problem
• bygga ett enklare grafiskt användargränssnitt (GUI),
använda filer, lagra information i objektsamlingar i
aktuellt programspråk.
Prestandatestning
Projektmetodik
Kursen syftet att ge den studerande en mycket goda
kunskap i vad som krävs för utveckling av programvara
med hög kvalitet. Kursen går igenom de viktigaste och
mest använda projektmodeller som marknaden använder idag, en särskild tyngd ges de agila metoderna men
tar avstamp i den traditionella vattenfallsmodellen samt
berör även den klassiska Unified Process.
Med hjälp av fallstudier får den studerande de teoretiska
och praktiska kunskaper och erfarenheter som behövs
för att implementera projektledningsprocesser, utveckla
ledaregenskaper och hantera verkliga scenarion. Kursen
ska ge en förståelse för den juridik som finns i mjukvaruprojekt samt grundläggande ekonomi och kalkylering.
Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
Allmänt om projekt
Roller och ansvar
Projektets olika faser
Grunderna i vattenfallsmodellen och Unified Process
Grunderna i Scrum
Fördelar och nackdelar med de olika modellerna
Testning i de olika modellerna
Scrum på djupet
a nin
g•
u tm
u
•
System- & Användarkrav
g
Kursen lär den studerande hur man specificerar, desig-
nar, utvecklar och implementerar programvara utifrån
system- och användarkrav. Den studerande får lära sig
ett flertal tekniker för att samla in, granska, strukturera,
prioritera och dokumentera krav.
ev
else
• Varför lasttesta?
• Begrepp, terminologi och testvokabulär inom området
Kursen ger de studerande träning i ett självständigt arbetssätt. Studenterna kommer bli tilldelade en fiktiv kund
med ett specifikt behov som de skall ta fram kravspecifikation för, implementera och kvalitetssäkra. Med hjälp av
databaser, litteratur och kunskaper anskaffade i utbildningens kurser, ska deltagarna fördjupa sina kunskaper
om olika strukturella problemområden. De studerande
lär sig att förbereda genomföra och avsluta rapport/projektarbete, att styra och administrera projektet från start
till mål samt behärska praktiska metoder, tekniker och
administrativa rutiner för att säkerställa att arbetet når
uppsatta mål genom att avlägga ett examensarbete kring
fördjupningsarbetet.
pl
Innehåll:
Projektarbete
p
Syftet med kursen är att studenterna skall få förståelse
och färdigheter inom framtagning av prestandatester och
testmiljö för komplexa web-applikationer. Med hjälp av
teori och praktiska övningar får studenterna ingående
förståelse för grundläggande teori, viktiga begrepp och
terminologi inom lasttestning. Man tittar även på lämpliga testverktyg och deras funktionalitet samt hur man
väljer testfall baserad på applikationens kritiska funktioner.
• Testförberedelser och testplanering
• Val av testfall baserat på applikationsförståelse och
kritiska användningsfall
• Förberedelser av testmiljö med både hårdvara och
mjukvaruverktyg
• Testinspelning som grund för snabb testframtagning
• Återanvändning, strukturering och data parametrar
• Hantering av dynamiska parametrar
• Hantering av virtuella användare
• Verklig och simulerad betänketid
li n
Kursens mål är att studenterna skall få en generell
grundläggande förståelse för relationella databaser. Efter
kursen skall de att känna dig trygg med i stort sett alla
relationella databaser på marknaden och kunna börja
arbeta med dem från första dagen. Kursen baseras på
mindre delar grundläggande databasteori och större
delar praktiska övningar. Studenten kommer få kunskaper inom språket SQL samt få en förståelse för hur du
bör tänka i databaser, något som skiljer sig från vanlig
programmering.
utv e c k
Databashantering
Kursen ska behandla koppling mellan IT-system och affärsverksamheter och de ökade krav på affärsnyttan som
systemen ska generera. I olika fallstudier ska användbarhet och användarcentrerad design i relation till systemut-
pl
us
Lokala skillnader i kursinnehåll och kurslängder kan förekomma
h ö g s ko l a
n
vecklingsprocessen diskuteras och lämpliga lösningar ska
praktiskt ges.
Innehåll:
•
•
•
•
•
•
Olika metoder för att specificera funktionella krav
Icke-funktionella krav och vad detta innebär
Olika metoder för insamling av krav
Granskning och validering av krav
Skapa, strukturera och förfina krav
Utföra granskningar av verkliga dokument över användningsfall
Testautomatisering
Kursen syftar till att ge en god teoretisk förståelse för
samt gedigna praktiska kunskaper i testautomatisering.
Den studerande kommer lära sig hur man tar fram och
bygger en automatiserad testmiljö och testramverk. Under kursen ges idéer och praktiska exempel hur man gör
detta på ett flexibelt och hållbart sätt.
Som en del i kursen kommer man gå igenom existerande
och lämpliga programmeringsbibliotek, testramverk och
verktyg (både kommersiella och ”open source”) som
kan utnyttjas för att minimera den nya kod som behöver
implementeras.
Innehåll:
• Varför automatisera testning?
• Utmaningen med test automatisering av grafiska
applikationer
• Underliggande krav och behov
• Val av implementationsplattform, utvecklingsspråk,
verktyg och komponentbibliotek
• Hierarkisk och strukturerad uppbyggnad
• Återanvändning, specialisering och anpassning av
existerande komponenter för teststrukturer
• Körning och rapportering av resultat
• Testkonfiguration och hantering av testdata
Testledning
Kursen ger den studerande kunskap om hur en testledare på ett strukturerat och effektivt sätt bör planera,
förbereda, genomföra och avsluta ett testprojekt. Kursen
behandlar även ledarskap, målformulering, gruppdynamik och konflikthantering.
testtekniker. Målet är att självständigt kunna angripa
testuppgifter och välja tekniker baserat på omfattning,
miljö, data, resurser och tillgänglig information.
Innehåll
• Vilka förväntningar kan man ställa på testningen och
vilka är de principer och psykologiska faktorer som
påverkar testarbetet?
• Hur bedriver man testning inom ramen för ett utvecklingsprojekt?
• Vilka metoder finns för att testa dokument och program utan att köra någon kod?
• Vilka metoder finns för att testa program som körs på
en dator?
• Val av testteknik baserat på omfattning, miljö, data,
resurser och information
• Gränsvärdestester
• Tillståndsgrafer
• Beslutstabeller och beslutsträd
• Kombinatoriska tester
• Effektkartläggning och andra varianter för utvärdering
och scenariobaserade tester
Utforskande testning
I vissa situationer och projekt är inte alltid förutsättningarna för grundläggande och strukturerad testning de
bästa. Oftast handlar det om bristfällig dokumentation
och tidspress. Då behövs andra angreppssätt än normalt
och utforskande testning är ett utmärkt verktyg. Med
hjälp av Heuristic Test Strategy Model angriper man problemet man ställs inför och strukturerar upp arbetet efter
de förutsättningar som ges med syftet att tillhandahålla
så relevant information om systemet som möjligt.
Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
Heuristic Test Strategy Model
Uppbyggnad, innehåll och syfte
Mönster för att designa teststrategier
Projektet
Produkten
Kvalitetskriterier
Testtekniker
Upplevd kvalitet
Den studerande ska kunna förklara vilka roller och ansvars områden det finns inom ett testprojekt. Stor vikt
kommer att läggas vid praktiska moment under kursen.
Övriga mål för kursen är att den studerande ska förstå
vad riskbaserad testning innebär och hur det kan appliceras.
Innehåll:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Teststrategi
Riskbaserad testning
Tidsestimering
Testplanering
Mätvärden
Exekverande av testprocessen
Testledning ur agila/traditionella perspektiv
Samtalsmetodik
Ledarskap
Målformulering
Testmetoder
Kursen syftar till att lära sig för den studerande en
god grundförståelse och praktiska färdigheter inom de
moment som ingår i en systematisk testprocess samt
fördjupa sig inom området och bli familjär med olika
Lokala skillnader i kursinnehåll och kurslängder kan förekomma