IonoPlus IME-MH 107

SÄKERHETSDATABLAD
Utgiven: 2013-04-03
Enligt 1907/2006/EG
Version: 1
Omarbetad:
1. Namnet på produkten och företaget
1.1 Produktbeteckning
Handelsnamn
1.2 Relevanta identifierade användningar av
ämnet eller blandningen och användningar som
det avråds från
Ämnets användning
1.3 Närmare upplysningar om den som
tillhandahåller säkerhetsdatabladet
Tillverkare
Leverantör
E-mail till behörig person
1.4 Telefonnummer för nödsituationer
Telefonnummer för nödsituationer
Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Industriellanvändning
Oelheld GmbH
Ulmer Str.135-139
701 88 STUTTGART
Tyskland
Tel: +49(0)711-16863-0
Fax: +49(0)711-16863-40
E-mail: [email protected]
Internet: www.oelheld.de
Svenska Tanso AB
Källebacksvägen 9
555 93 JÖNKÖPING
Telefon: 036-36 85 00 (dagtid)
Telefax: 036-36 85 85
Hemsida: www.tanso.se
[email protected]
112 SOS Alarm eller Giftinformationscentralen 08-33 12 31.
2. Farliga egenskaper
2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen
Blandningen är klassificerad som hälsoskadlig, enligt Direktiv
67/548/EEG och Direktiv 1999/45/EG.
Klassificering enl. Direktiv 67/548/EEG och
1999/45/EG
Xn: Hälsoskadlig
R 65 – Farligt: kan ge lungskador vid förtäring
R 66 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Produkten är märkningspliktig på grundval av beräkningsmetoden för
EG:s ”Allmänna klassificeringsdirektiv för tillredningar” i sin
slutliga version. För en mer omfattande information, se avsnitt 7, 11
och 12.
Klassificeringen motsvarar aktuella EG-listor, men har kompletterats
med uppgifter ur facklitteratur och med firmauppgifter.
Produkten är klassificerad och märkt enligt Direktiv 67/548/EEG och
Direktiv 1999/45/EG.
Speciella hänvisningar beträffande risker för
människa och miljö
Klassificeringssystem
2.2 Märkningsuppgifter
Märkningsuppgifter enl. Direktiv 67/548/EEG
och 1999/45/EG
Riskbestämmande komponenter för etikettering:
Riskfras(er):
Skyddsfras(er):
2.3 Andra faror
Resultat av PBT – och vPvB bedömning
Xn – Hälsoskadlig
Synthetic aliphatic hydrocarbons
R 65 – Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R 66 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
S 23 – Undvik inandning av ånga/dimma
S 24 – Undvik kontakt med huden
S 62 – Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare
och visa denna förpackning eller etikett.
Inga kända
Kriterierna för att identifiera en komponent enligt REACH som ett
PBT-ämne, är ej tillgängliga enl. vår kunskap
Handelsnamn: Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Sida 1 av 6
SÄKERHETSDATABLAD
Enligt 1907/2006/EG
Version: 1
Utgiven: 2013-04-03
Omarbetad:
3. Sammansättning/information om beståndsdelar
3.2 Blandning
Kemisk karakterisering
Blandning av syntetiska/alifater. Kolväten och aktiva substanser.
Klassificering enligt Direktiv 67/548/EEG och Direktiv 1999/45/EG
Beståndsdel
CAS nr.
EG nr.
Vikt -%
Alifatiska kolväten
64771-72-8
265-233-4
25-50 %
Alifatiska kolväten
64742-47-8
265-149-8
25-50 %
Farosymbol och riskfras(er)
Xn; R65, R66
Xn; R65, R66
GHS-Klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008
Beståndsdel
CAS nr.
EG nr.
Alifatiska kolväten
64771-72-8
265-233-4
25-50 %
Fara vid aspiration, farokategori 1,
EUH066, H304
Alifatiska kolväten
64742-47-8
265-149-8
25-50 %
Fara för aspiration, farokategori 1,
EUH066, H304
Ytterligare hänvisningar
Vikt -%
Faropiktogram och riskfras(er)
De angivna farohänvisningarnas ordalydelse framgår i avsnitt 16.
4. Åtgärder vid första hjälpen
4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen
Allmänna hänvisningar
Vid inandning
Vid hudkontakt
Vid kontakt med ögonen
Förtäring
4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både
akuta och fördröjda
4.3 Angivande av omedelbar medicinsk
behandling som ev. krävs
Avlägsna förorenade plagg. Vid minsta osäkerhet eller om besvär
kvarstår, kontakta läkare. Vid kontakt med läkare, visa om möjligt
detta säkerhetsdatablad.
Sök frisk luft och vila.
Tvätta med vatten och tvål, skölj med stora mängder vatten.
Spola ögonen med vatten i flera minuter. Avlägsna ev. kontaktlinser.
Framkalla ej kräkning, tillkalla omedelbart läkarhjälp.
För symptom eller påverkan av ingående ämnen, se avsnitt 11.
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Möjlighet till ögonsköljning.
5. Brandbekämpningsåtgärder
5.1 Släckmedel
Lämpliga släckmedel
Släckningsmedel som är olämpliga av
säkerhetsskäl
5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen
kan medföra
5.3 Råd till brandbekämpningspersonal
Vattendimma, Koldioxid (CO2), Pulver, Skum
Högtrycksstråle
I händelse av brand kan giftiga ämnen frigöras som t.ex. kolmonoxid
(CO).
Använd andningsskyddsutrustning som är oberoende av
omgivningsluften. Brandrester och förorenat släckningsvatten skall
omhändertas enligt myndigheternas föreskrifter.
Kyl brandutsatta behållare med vatten.
6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning
och åtgärder vid nödsituationer
6.2 Miljöskyddsåtgärder
Sörj för god ventilation. Använd lämplig skyddsutrustning. Undvik
hud- och ögonkontakt, se även personlig skyddsutrustning avsnitt 8.
Särskild halkrisk p.g.a. produktläckage/-spill.
Förindra produkten från att tränga ner i avloppsnät, omgivande
miljö/vattendrag eller grundlag/jordlager.
Förhindra spridning av förorenat tvättvatten och omhänderta det på
ett föreskrivet sätt.
Handelsnamn: Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Sida 2 av 6
SÄKERHETSDATABLAD
Utgiven: 2013-04-03
Enligt 1907/2006/EG
Version: 1
6.3 Metoder och material för inneslutning och
sanering
6.4 Hänvisning till andra avsnitt
Omarbetad:
Sug upp med vätskebildande material (sand, kiselgur,
syrabindemedel, universalbindemedel, sågspån).
Spillet tas om hand enligt anvisningar i avsnitt 13.
Information beträffande säker hantering, se avsnitt 7.
Information beträffande personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8.
Information beträffande avfallshantering, se avsnitt 13.
7. Hantering och lagring
7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Hänvisningar beträffande brand- och
explosionsskydd
Allmänna råd om hygien
7.2 Förhållanden för säker lagring, inkl.
eventuell oförenlighet
Lagring
Hänvisningar beträffande samlagring
7.3 Specifik slutanvändning
Sörj för god ventilation/utsug på arbetsplatsen.
Öppna behållare försiktigt och hantera den varsamt.
Rekommendation: Nivån på Dielektrikum bör vara minst 40 mm
ovanför gnistområdet.
Ångor kan tillsammans med luft bilda en explosiv blandning över
flampunkt.
Tvätta händerna före raster och efter arbetsdagens slut.
Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.
Skyddas mot värme och direkt solljus.
Vid temperatur under ca 0 °C kan produkten kristalliseras och stelna.
I detta fall, värm upp produkten långsamt.
Förvaras endast i originalemballage.
Lagringsstabilitet under angivna villkor: 24 månader.
Erfordras ej.
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
8.1 Kontrollparametrar
Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som
bör övervakas
8.2 Begränsningar av exponering
Allmänna skydds- och hygienåtgärder
Andningsskydd
Handskydd
Handskmaterial
Handskmaterialets penetreringstid
Ögonskydd
Kroppsskydd
Inga övriga uppgifter, se avsnitt 7
Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med
arbetsrelaterade gränsvärden som skall övervakas.
Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier ska
iakttas. Tvätta händerna före raster och efter arbetet.
Förvara inga produktindränkta putstrasor i byxfickorna.
Undvik kontakt med huden.
Erfordras ej vid god rumsventilation.
Skyddshandskar eller hudskyddskräm.
Nitrilkautschuk
Permeationsvärdet enligt EN 374 ligger vid en tjocklek på ca 0,4 mm
hos en arbetshandske för kemiskt liknande produkter enligt
tillverkaren: >480 min. (permeationsnivå 6).
Dessa uppgifter baseras på laboratorietester där man inte helt kan
simulera arbetsmetoderna. Det är därför slutförbrukarens ansvar att
välja rätt arbetshandskar för avsedd applikation.
Vid påfyllning rekommenderas skyddsglasögon.
Lämpliga arbetskläder.
9. Fysikaliska och kemiska egenskaper
9.1 Information om grundläggande fysikaliska
och kemiska egenskaper
Utseende:
Färg:
Lukt:
Lukttröskel
PH-värde (20 °C)
Tillståndsändring:
Smältpunkt
Initial kokpunkt
Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet:
Flytande
Fluorescerande grön
Luktfri
Inga data tillgängliga
Inte tillämpligt
Inga data tillgängliga
>240 °C
107 °C
Inga data tillgängliga
Handelsnamn: Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Sida 3 av 6
SÄKERHETSDATABLAD
Utgiven: 2013-04-03
Tändtemperatur
Explosionsgräns
Ångtryck
Ångdensitet
Densitet at 20 °C
Relativ densitet
Löslighet i vatten
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten
Självantändningstemperatur
Sönderfallstemperatur
Viskositet:
Kinematisk
Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper
9.2 Annan information
Ytterligare uppgifter
Enligt 1907/2006/EG
Version: 1
Omarbetad:
> 220ºC
Inte tillämpligt
Inte tillämpligt
Inte tillämpligt
0,79 g/cm3 vid 15°C
Inga data tillgängliga
Olöslig
Inga data tillgängliga
Produkten är ej självantändande.
Inga data tillgängliga
2,5 mm2/s vid 40°C
Produkten är ej explosionsfarlig, men en blandning av ånga/luft över
flampunkten kan vara explosionsfarlig eller en kraftig dimbildning.
Inga data tillgängliga
Ingen ytterligare information finns tillgänglig.
De ovan namngivna egenskaperna är fastställda enligt
bestämmelserna i del A i bilaga V till EG-riktlinjerna 67/548/EG
eller enligt annan likvärdig metod.
10. Stabilitet och reaktivitet
10.1 Reaktivitet
10.2 Kemisk stabilitet
10.3 Risken för farliga reaktioner
10.4 Förhållanden som ska undvikas
10.5 Oförenligt material
10.6 Farliga sönderdelningsreaktioner
Inga data tillgängliga.
Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.
Inga farliga reaktioner kända.
Se ovan.
Starkt oxidationsmedel
Inga farliga sönderfallsprodukter är kända.
11. Toxikologisk information
11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Akut toxicitet
Irritation:
Huden
Ögon
Frätande effekt
Sensibilisering
Toxicitet vid upprepad dosering
Cancerogenitet
Mutagentitet
Reproduktionstoxicitet
Annan information
LD50/oral/råtta > 2 000 mg/kg kroppsvikt
LD50/dermal/råtta > 2 000 mg/kg kroppsvikt
Upprepad hudkontakt kan orsaka hudirritation.
Ingen irritationsrisk.
Inga data tillgängliga
Ingen sensibiliserande effekt är känd.
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
Inga data tillgängliga
Enligt beräkningsmetoden, i EG’s Allmänna klassificeringsriktlinjer
för tillredning i den senaste versionen, kan produkten medföra
följande risker. Hälsoskadlig
12. Ekologisk information
12.1 Toxicitet
Akvatisk toxicitet
12.2 Persistens och nedbrytbarhet
12.3 Bioackumuleringsförmåga
12.4 Rörligheten i jord
Ekotoxiska effekter
Beteende i reningsanläggningar:
Allmänna hänvisningar:
12.5 Resultat av PBT – och vPvB bedömningar
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Biologiskt inte lätt nedbrytbar.
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.
Produkten kan separeras mekaniskt.
Vattenföroreningsklass 1 (självutvärdering): liten risk för
vattenförorening.
Låt inte produkten tränga ner i grundvatten, vattendrag eller i
avloppsnätet.
Kriterierna för att identifiera en komponent enligt REACH som ett
PBT-ämne, är ej tillgängliga enl. vår kunskap
Handelsnamn: Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Sida 4 av 6
SÄKERHETSDATABLAD
Enligt 1907/2006/EG
Version: 1
Utgiven: 2013-04-03
12.6 Andra skadliga effekter
Omarbetad:
Ingen ytterligare information finns tillgänglig.
13. Avfallshantering
13.1 Avfallshanteringsmetoder
Produkten:
Förpackning:
Avfallshantering
Produkten är inte klassificerad som farligt avfall.
Samla restinnehållet för användning alt. lämna till återvinning.
Bortskaffande av produkten ska alltid ske i överensstämmelse med
kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering samt
eventuella lokala myndighetskrav.
EWC-kod:
Produkten: 12 01 07
Mineralbaserade halogenfria bearbetningsoljor (inte emulsioner och
lösningar).
Förpackningar som innehåller rester av, eller som är, förorenade av
farliga ämnen.
Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Undvik spridning i jord,
vattendrag och avlopp.
Förpackning: 15 01 10
Rekommendationer
14. Transportinformation
ADR/RID (väg och järnväg)
IMDG (sjö)
ICAO/IATA (flyg)
14.2 Officiell transportbedömning
Inte reglerad
Ej användbar
Inte reglerad
Ej användbar
Inte reglerad
Ej användbar
14.3 Faroklass för transport
-
Nej
-
14.4 Förpackningsgrupp
Ej användbar
Ej användbar
Ej användbar
14.5 Miljöfaror
Ej användbar
Ej användbar
Ej användbar
14.1 UN-nummer
14.6 Särskilda
Ej användbar
Ej användbar
Ej användbar
försiktighetssåtgärder
Inget farligt ämne enligt förordningarna ovan.
Transport/ytterligare uppgifter
14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL
Är ej tillämpligt
73/78 och IBC-koden
15. Gällande föreskrifter
15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller
blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och
miljö
Nationella föreskrifter
15.2 Kemikalisäkerhetsbedömning
Kemikaliesäkerhetsbedömning
Vattenförorening- riskklass:
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1907/2006 av den 18
december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach).
Kemikalieinspektionens föreskrifter KIFS 2005:7 om klassificering
och märkning av kemiska produkter
Säkerhetsdatablad (SDB) enligt Kommissionens Förordning (EU) nr
453/2010 bilaga I.
Kommissionens Förordning EG 2032/2003
Europaparlamentets och rådets Förordning (1272:2008) om
klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar.
Svensk författningssamling (SFS 2011:927) Avfallsförordningen
Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS1999:7) Första hjälpen och
krisstöd
Kemikaliesäkerhetsutvärdering har inte gjorts
WKG 1 (självutvärdering): liten risk för vattenförorening
Handelsnamn: Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Sida 5 av 6
SÄKERHETSDATABLAD
Utgiven: 2013-04-03
Enligt 1907/2006/EG
Version: 1
Omarbetad:
16. Annan information
Denna information är ett komplement till annan information. Det är användarens ansvar att själv försäkra sig om
informationens tillämplighet och fullständighet för användarens specifika ändamål. Ansvarig för produktsäkerhet och fakta är
Svenska Tanso AB.
Senaste ändringarna är gjorda enligt förordning (EG) 1907/2006 av
Orsaker för ändringar:
den 18 december 2006 och är baserad på kunskap och erfarenhet vid
tidpunkten för utfärdandet. Härmed utgår tidigare utgåvor.
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
Förkortningar
vPvB: Very Persistent and very Bioaccumulative
DNEL: Derived No Effect Level
NOAEL: No Observed Adverse Effect Level
ADR: European Agreement concerning the International Carriage of
Dangerous Goods by Road.
RDI: Regulations Concerning the international transport of
Dangerous Goods by Rail.
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
H304 – Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i
Fullständig lydelse av R-fraser och
luftvägarna
faroangivelser (H-fraser) som finns under
EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
avsnitt 3
R 65 – Farligt: Kan ge lungskador vid förtäring.
R 66 – Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
Leverantörens produktblad
Hänvisningar till viktig litteratur och
The European Chemicals Agency (ECHA) databas över kemiska
datakällor
ämnen
Ingen speciell utbildning krävs, men en noggrann genomgång av
Utbildningskrav
detta säkerhetsdatablad bör vara en förutsättning.
Handelsnamn: Dielektrikum IonoPlus IME-MH 107
Sida 6 av 6