Falsterbo 2 remisshandlingar

1(4)
511-6695-10
FÖRELÄGGANDE
2010-05-07
1233-212, 1233-216
Enligt sändlista
Vår referens
Miljöavdelningen
Naturskyddsenheten
Eva Ohlsson
040/044-25 20 58
Förslag till fastställande av områdesavgränsning, utökning
av areal och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet
Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av
ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och
Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
Länsstyrelsen har utarbetat förslag till nytt beslut för naturreservatet
Falsterbohalvöns havsområde i Vellinge kommun. Det nya förslaget innebär att
naturreservatets gräns följer områdesavgränsningen angiven på karta tillhörande
beslutet, bilaga A. Det innebär också en utökning av naturreservatets areal samt
ändringar i befintliga ordningsföreskrifter. Länsstyrelsen föreslår även att en
ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad
upphör att gälla. Länsstyrelsen har även upprättat en konsekvensutredning av de
föreslagna ändringarna av ordningsföreskrifterna (bilaga B).
Innan beslut om bildande av reservat sker skall Länsstyrelsen enligt 24 §
förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m. förelägga
ägare och innehavare av särskild rätt till marken att inom viss tid yttra sig över
förslaget. Förslaget skall delges.
Länsstyrelsen har den 7 maj 2010 beslutat att delgivningen skall ske som
kungörelsedelgivning. Kopia av kungörelsedelgivningen bifogas för kännedom
(bilaga C).
Eventuella erinringar mot förslaget lämnas till Länsstyrelsen i Skåne län,
Miljöavdelningen, 205 15 Malmö, senast den 23 juni 2010.
Eva Ohlsson
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
040-25 20 00 vx
040- 25 20 00 vx 6 88 11-9
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx
Plusgiro/Bankgiro
044- 25 20 00 vx 5050-3739
E-post
www
[email protected] www.lansstyrelsen.se/skane
2(4)
511-6695-10
FÖRELÄGGANDE
2010-05-07
1233-212, 1233-216
Bilagor
A. Förslag den 7 maj 2010 till fastställande av områdesavgränsning, utökning av
areal och ändringar av ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns
havsområde i Vellinge kommun
B. Konsekvensutredning av 7 maj 2010
C. Kopia av kungörelsedelgivning
Sändlista
Naturvårdsverket, 106 48 STOCKHOLM
Boverket, Box 534, 371 23 KARLSKRONA
Lantmäterimyndigheten, Lantmäteriet, Box 50590, 202 15 MALMÖ
Kustbevakningen, Regionledning syd, Box 545, 371 23 KARLSKRONA
Sjöfartsverket, 601 78 NORRKÖPING
Transportstyrelsen, 601 73 NORRKÖPING
Försvarsmakten, 107 85 STOCKHOLM
Vellinge kommun, kommunstyrelsen, Kommunhuset, 235 81 VELLINGE
Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 STOCKHOLM
AB Ljungskogens strandbad c/o C-W Ottergren, Månstigen 17, 236 42
HÖLLVIKEN
Anders Ernst Gilius Frick, 168 Brentwood Road, North Toronto, Ontario M8X
2C9, CANADA
Ann Wall, Strandvägen 38, 182 60 DJURSHOLM
Björn Olofsson, Kvarnbacken 44 läg 411, 441 57 ALINGSÅS
Bo Frick, Musö 10, 457 41 FJÄLLBACKA
Carl Ernst Gilius Frick, Västra Vegred 5, 640 23 VALLA
Carl Herman Berghs Dödsbo c/o A-M Bergh,Västmannagn 50, 113 25
STOCKHOLM
Carl Wandén, Sturevägen 26B, 182 74 STOCKSUND
Christer William Malmros, Rosenvägen 28, 252 84 HELSINGBORG
Claes Bertil Malmros, Kulladalsgatan 20C, 215 64 MALMÖ
Elsie Cavallis Dödsbo, Sunnanväg 18P, 222 26 LUND
Emma Regnér, Ringbovägen 19, 236 91 HÖLLVIKEN
Gudrun Bergs Dödsbo, Helmfeltsg 12, 211 48 MALMÖ
Gun Mohlin, Tessins väg 8A, 217 58 MALMÖ
Harry Lennart Malmros, Norregatan 16, III,211 27 MALMÖ
Jan Eric Malmros, Gulsångarevägen 15, 247 35 SÖDRA SANDBY
3(4)
511-6695-10
FÖRELÄGGANDE
2010-05-07
1233-212, 1233-216
Johan Mortensen, Holmgatan 9, 211 45 MALMÖ
Jöran Bergh, Föreningsgatan 4A, 411 27 GÖTEBORG
Karl Ernst Gilius Frick, Västra Vegred 5, 640 23 VALLA
Margareta Bergh, Bäckvägen 8B, 645 44 STRÄNGNÄS
Marianne Ekdahl, Daljunkaregatan 9b, 791 37 FALUN
Ola Mortensen, Klostergränd 4, 239 41 FALSTERBO
Pernilla Carin Margareta Elisabeth Frick, Majorsgatan 41, 296 32 ÅHUS
Peter Bergh, 11165 Howells Road, Colorado Springs, CO 80908-3733, USA
Sara Regnér, Länsmansvägen 29A, 236 31 HÖLLVIKEN
Sofia Sujata Falkland Minton, Skegrie byaväg 66, 231 91 HÖLLVIKEN
Stig Wandén, Kornhamnstorg 51 4tr, 111 27 STOCKHOLM
Thomas Ernst Gilius Frick, Reinhold von Essens väg 19, 239 40 FALSTERBO
Ulla Margaretha Louise Laurén, Östergatan 3, 239 40 FALSTERBO
Åsa Jeanette Pauli Minton, Vallmovägen 29, 218 73 TYGELSJÖ
Hölls Hoddeförening Skanör, Ordf. Thore Sandmark, Sommarvindsvägen 8, 231
55 TRELLEBORG
Skanörs Hamnförening, Hamnen, 239 30 SKANÖR
Skanörs Båtklubb, Box 239, 239 22 SKANÖR
Falsterbokanalens Båtklubb, Box 102, 236 23 HÖLLVIKEN
Skånes Kitesurfklubb, Erik Gibson, [email protected]
Skånes Kitesurfklubb, Björn Munkeby, [email protected]
Surfclub Klagshamn, Box 61, 218 24 BUNKEFLOSTRAND
Kämpinge Vattensportklubb, Box 95, 236 22 HÖLLVIKEN
Lommabuktens Windsurfingsällskap, [email protected]
Malmöhus läns Havsfiskeförening, c/o Jarl Carlsson, Prinsgatan 1, 216 16
LIMHAMN
Sveriges Fiskares Riksförbund, Fiskets Hus, Fiskhamnsgatan 33, 414 58
GÖTEBORG
Kopia till
Lars Robert Göranson, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Vellinge
kommun, 235 81 VELLINGE
Skogsstyrelsen, Box 6, 243 21 HÖÖR
Kustbevakningen, Ks Höllviken, Falsterbokanalen, 236 41 HÖLLVIKEN
Polismyndigheten i Skåne, 205 90 MALMÖ
Naturskyddsföreningen i Skåne, Box 1013, 221 04 LUND
Skånes Ornitologiska Förening, Falsterbo fyr, Fyrvägen 35, 239 40 FALSTERBO
Falsterbo fågelstation, Fyrvägen 35, 239 40 FALSTERBO
FÖRELÄGGANDE
2010-05-07
4(4)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF), Box 32, 239 21 SKANÖR
Leif Nilsson, [email protected]
Miljöavdelningen; EH via e-post
Naturskyddsenheten; PMÅ, ChP via e-post
Naturvårdsenheten; PEJ, MN, EI; MP, LK via e-post
Förvaltningsjuridiska enheten; ABA, HB via e-post
Rättsenheten; AMN, AW, ML via e-post
Registrering i VIC-Natur
Akten för Naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad
Akten
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
1(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Enligt sändlista
Fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal
och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet
Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av
ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och
Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
Länsstyrelsens beslut
Med stöd av 7 kap 4 § miljöbalken (1998:808) beslutar Länsstyrelsen om
fastställande av områdesavgränsning och utökning av naturreservatet
Falsterbohalvöns havsområde enligt bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets gräns mot land följer strandlinjen vid normalt medelvattenstånd
om inget annat anges på bifogad karta, bilaga 1.
Naturreservatets gränser och restriktionsområden ska märkas ut i fält enligt
Naturvårdsverkets anvisningar.
Vidare, med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om dels
ändrade ordningsföreskrifter för naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde
och dels om upphörande av ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och
Ljunghusens strandbad i enlighet med vad som anges nedan.
När detta beslut vunnit laga kraft gäller följande ändringar:
•
den områdesavgränsning som beslutades i samband med bildandet av
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, från den 8 september 1992,
dnr 231-5488/92, 1233-216, upphör att gälla och ersätts med detta besluts
avgränsning. Det ursprungliga naturreservatets A- och B-föreskrifter införs
även i de nytillkomna områdena.
•
den ordningsföreskrift i naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde som
infördes i beslut den 17 maj 2005, dnr 511-18663-05, 1233-216, och
ändrades i beslut den 8 april 2010, dnr 511-4770-10, 1233-212, 1233-214,
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
040-25 20 00 vx
040- 25 20 00 vx 6 88 11-9
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx
Plusgiro/Bankgiro E-post
044- 25 20 00 vx 5050-3739
www
[email protected] www.lansstyrelsen.se/skane
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
511-6695-10
1233-212, 1233-216
1233-216, gällande vindsurfing, kitesurfing m m upphör att gälla och
ersätts i hela naturreservatet med de föreskrifter som redovisas nedan
under rubriken ”Reservatsföreskrifter, C. Ordningsföreskrifter med stöd av
7 kap 30 § miljöbalken”.
•
2(10)
den ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens
strandbad, från den 8 september 1987, dnr 11.1211-2496-86, 1233-212,
som ändrades i beslut 23 juni 2009, dnr 511-44962-09, 1233-212, och i
beslut 8 april 2010, dnr 511-4770-10, 1233-212, 1233-214, 1233-216, och
reglerar brädsegling upphör att gälla.
För att trygga syftet med naturreservatet skall de föreskrifter som meddelats i
samband med bildandet av naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, (i
beslutet av den 8 september 1992 dnr 231-5488/92, 1233-216), gälla även i de
delar som naturreservatet utökas med i detta beslut. Dessa föreskrifter togs vid
bildandet med stöd av 8-9 §§ naturvårdslagen (1964:822) och 9 §
naturvårdsförordningen (1976:484), vilka efter införandet av miljöbalken
motsvaras av 7 kap 5 och 6 §§ miljöbalken och 3 § förordning (1998:1252) om
områdesskydd enligt miljöbalken m.m. Dessa föreskrifter redovisas nedan under
rubriken ”Reservatsföreskrifter; A….och B…”.och anvisningar enligt
förordningen redovisas under rubriken ”Skötselplan”. Syftet med naturreservatet
är detsamma som i det ursprungliga beslutet och redovisas under rubriken ”Syftet
med naturreservatet”.
Den del av beslutet som rör ordningsföreskrifter (se Reservatsföreskrifter; C……)
gäller omedelbart även om det överklagas.
Syftet med naturreservatet
Syftet med naturreservatet, enligt områdesavgränsningen i detta förslag till
beslut, är detsamma som i det ursprungliga beslutet, dnr 231-5488/92, 1233-216;
”Ändamålet med reservatet skall vara att låta området fritt få utvecklas efter
havsströmmarnas uppbyggande och nedbrytande krafter på sandavlagringarna.
Djur och växter skall fritt få kolonisera området och därefter likaledes ostört får
utvecklas där. Ändamålet skall tryggas genom att
• förbjuda utfyllnad och täktverksamhet i vattenområdet
• minimera störningarna på djurlivet”
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
3(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Reservatsföreskrifter
A. Föreskrifter med stöd av 7 kap 5 § miljöbalken om inskränkningar i
markägares och annan sakägares rätt att förfoga över fastighet inom
naturreservatet.
Enligt naturreservatets ursprungliga beslut, dnr 231-5488/92, 1233-216, gäller,
tillhörande rubriken ovan, följande föreskrifter och undantag vilka även införs i
naturreservatets utökade delar;
”Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att:
1. bedriva täktverksamhet i någon form
2. muddra, gräva, spränga eller vidtaga utfyllnad i vattenområdet (dumpning
av massor)
3. använda kemiska medel i oljebekämpande syfte (dispergering).
Bestämmelserna skall ej utgöra hinder för underhåll av befintliga ledningar
tillhöriga televerket, eldistributör eller Sjöfartsverket eller för att upprätthålla
säkerheten i området. Utvinning av sand, grus och sten får ske vid V Haken och
på Sandflyttan till dess att idag gällande tillstånd enligt
kontinentalsockellagstiftningen upphör 1992 respektive 1993. Hinder föreligger
inte heller för att hålla Slusan och området inom hamnbassängerna och dess
inseglingsrännor i Skanörs hamn och Falsterbokanalen öppna. Hinder föreligger
inte heller enligt 3 § naturvårdslagen att genomföra den av regeringen den 19
september 1985 fastställda detaljplanen öster om Falsterbokanalens norra
bassäng.”
B. Föreskrifter med stöd av 7 kap 6 § miljöbalken om markägares och annan
sakägares skyldighet att tåla visst intrång.
Enligt naturreservatets ursprungliga beslut, dnr 231-5488/92, 1233-216, gäller,
tillhörande rubriken ovan, följande föreskrift vilken även införs i naturreservatets
utökade delar;
”Markägare och innehavare av särskild rätt till vattenområdet är skyldig att tåla att
utmärkning av och upplysning om reservatet vidtas för att tillgodose ändamålet
med reservatet.”
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
4(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
C. Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken.
Utöver föreskrifter och förbud i andra lagar och författningar är det förbjudet att
1. vindsurfa eller kitesurfa under hela året inom de områden som angivits
med snedstreckad röd skraffering på bifogad karta, bilaga 1, samt under
tiden den 1 mars-1 juli inom det område som angivits med heltäckande röd
skraffering,
2. framföra farkost till sjöss i hastighet över 5 knop inom de områden som
angivits med snedstreckad röd eller heltäckande röd skraffering på bifogad
karta, bilaga 1,
3. framföra farkost till sjöss i hastighet över 10 knop i det område som
angivits med blårutig skraffering på bifogad karta, bilaga 1,
4. köra eller sjösätta vattenskoter eller motsvarande farkost annat än i allmän
farled. Vattenskoter får sjösättas i Skanörs hamn för kortast väg mot den
allmänna farleden nr 205 Drogden-Blenheim SJÖFS 1988:5 och i
Falsterbokanalen för fortsatt färd i denna allmänna farled; nr 206, SJÖFS
1988:5.
Restriktionsområdernas koordinater redovisas i tabell i bilaga 2.
Undantag från föreskrifter
Från reservatsföreskrifterna gäller följande undantag: C1 och C2; vindsurfning är
undantaget från förbuden i det område som på bifogad karta, bilaga 1, är markerat
med ”Vindsurfning tillåtet”.
Länsstyrelsen får enligt 7 kap 7 § miljöbalken, om det finns särskilda skäl, lämna
dispens från meddelade reservatsföreskrifter.
Åtgärder vid olycka, oljeutsläpp m m
Vid allvarlig olycka eller oljeutsläpp, eller annan liknande oförutsedd händelse får
räddningsinsatser ske utan hinder av föreskrifterna för naturreservatet. Inför
sådana insatser ska dock, om det finns tid, samråd ske med naturvårdsansvarig på
Länsstyrelsen. Dispergeringsmedel eller annan form av kemisk bekämpning ska
så långt möjligt undvikas, eftersom skador på bottenlevande organismer kan ske.
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
5(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Generellt gäller att åtgärder ska ske på ett sådant sätt att skador på naturreservatets
natur- och kulturmiljövärden hålles så låga som möjligt. Beträffande prioritering
av åtgärder har hela området mycket höga värden både för säl, fågel- och
fiskfauna. Även vegetationen i vattenområdet och på land är värdefull. På grund
av områdets genomgående höga naturvärden bör en bekämpning göras i hela
området. Beroende på tidpunkt på året för en olycka eller liknande kan dock vissa
områden vara särskilt känsliga. Allra högst värden för djurlivet och landfloran
finns kring Måkläppen, längs Flommen t o m fågelskyddsområdet i norr och
Bakdjupet, samt området mellan Falsterbo skjutfält och Stenudden inklusive
innanförliggande lagun och Ängsnäset. Innanför Bakdjupet ligger marskland och i
anslutning till lagunen finns också svårsanerade områden med mycket höga
naturvärden. Tillfälliga upplagsplatser anvisas av Länsstyrelsen.
Upplysningar
Länsstyrelsen vill upplysa om att;
•
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde delvis överlappar med andra
naturreservat på Falsterbohalvön. I överlappande delar gäller samtliga
föreskrifter i de naturreservat som där överlappar. I tre av de överlappande
naturreservaten finns t ex bestämmelser om beträdnadsförbud.
•
Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafiken inom Malmöhus län, 12FS
1989:55, med stöd i Sjötrafikförordningen (1986:300) reglerar bl a
vindsurfning, vattenskidåkning och hur fort man får framföra skepp eller
båtar i vattenområdet kring Falsterbohalvön. Områden som berörs av detta
är Skanörs hamn, Falsterbokanalen och ett område väster om kanalen i
Höllviken. (Länsstyrelsen arbetar med att göra ändringar i dessa
föreskrifter, bl a för att undvika överlappning med reservatsföreskrifter.
Förslag på ändrade föreskrifter kommer att remitteras i särskild ordning
under våren 2010.)
•
Länsstyrelsens i Skåne län föreskrifter om avgränsning av områden där
vattenskoter får användas i Skåne län, 12FS 2007:64, med stöd av
Förordning (1993:1053) om användning av vattenskoter SFS 1993:1053.
Av föreskrifterna framgår bl a att vattenskoter endast får köras i allmän
farled och i särskilt angivna områden. Vattenskoter får inte sjösättas inom
vattenområde som ingår i allmän badplats. Länsstyrelsen vill i detta beslut
upplysa om att inom naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde finns
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
6(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
inget särskilt angivet område där det är tillåtet att köra vattenskoter. I
Länsstyrelsens bakomliggande beslut av den 29 maj 2007, dnr 523-1139107, där sådana områden avgränsas, erinrar Länsstyrelsen om att andra
begränsningar kan gälla vid vattenskoteråkning, t ex inom vissa
naturreservat.
_______________________________________
Ärendets handläggning
Naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde bildades 1992. Skötselplan har inte
fastställts. Ordningsföreskrifter infördes först 2005 och de reglerar olika
vattensporter. Länsstyrelsen har, sedan dess, i kontakter med kommun och
allmänhet uppmärksammats på brister i samstämmighet i föreskrifter mellan olika
naturreservat. Flera naturreservat runt Falsterbohalvön har olika typer av
föreskrifter som reglerar vattensporter och naturreservatens områdesavgränsning
överlappar med varandra. Även sjötrafikförordningen har föreskrifter som reglerar
vattensporter i området. Körning av vattenskoter regleras både i naturreservatet
Falsterbohalvöns havsområde och i Länsstyrelsens i Skåne län föreskrifter om
avgränsning av områden där vattenskoter får användas i Skåne län (12FS
2007:64).
Under hösten 2009 hölls möten med företrädare för olika vattensportsföreningar
(Skånes Kitesurfklubb, Surfclub Klagshamn, Kämpinge Vattensportklubb och
Lommabuktens Windsurfingsällskap), Kustbevakningen, Falsterbonäsets
naturvårdsförening (FNF), Skånes ornitologiska förening (SKOF), Vellinge
kommun, Skogsstyrelsen och Falsterbo fågelstation för att inhämta information
inför en översyn.
Första steget som resultat av översynen var Länsstyrelsens beslut av den 8 april
2010, dnr 511-4770-10, 1233-212, 1233-214, 1233-216. Utöver de förändringar
som däri beslutades framkom från utövare av kite- och vindsurfning önskemål om
att åter få nyttja ett område i västra Höllviken, den sk ”Tippen”. Detta önskemål
framfördes till de andra intressenterna ovan. Enligt SKOF, FNF och Falsterbo
fågelstation var det mycket olämpligt att tillåta kitesurfning i detta område. SKOF
och FNF kunde dock tänka sig vindsurfning. De fågelinventeringar som görs visar
på att den västra sidan av Höllviken är mycket viktig för fågellivet, men
Länsstyrelsen har ändå tagit fram ett förslag för fortsatt utredning på ett begränsat,
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
7(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
mindre område där vindsurfning kan tillåtas i och med att detta förslag på beslut
remitteras. Härmed finns möjlighet att delge Länsstyrelsen både faktaunderlag och
synpunkter. Inom detta område ligger även ett antal mindre fritidsbåtar vid boj,
nätfiske bedrivs, och området ligger i närheten av fiskehoddor, en motorkrossbana
och en skjutbana. Länsstyrelsen vill dock särskilt framhålla att avsikten med att
lägga fram detta område som ett förslag är att inhämta mer information och
synpunkter på om vindsurfning skulle kunna tillåtas. Länsstyrelsen överväger inte
att tillåta t ex kitesurfning i området.
Vid mötena under hösten 2009 framfördes från samtliga representanter önskemål
om att restriktionsområdena tydligt markeras i fält och att så raka gränser som
möjligt används. Länsstyrelsen har i detta förslag därför rätat vissa
restriktionsområden, angett koordinater för brytpunkter och avser att göra tydliga
markeringar i fält samt nya informationsskyltar.
Från FNF kom uppgifter om skadade ruggande fåglar från ett område utanför
Måkläppen. Leif Nilsson vid Ekologiska institutionen, Lunds Universitet, gör
årligen flyginventeringar över havsområdet kring Falsterbohalvön. Dessa
inventeringar visar att området ut t o m 6 m djup syd-sydost om Måkläppen är
särskilt viktigt för fågellivet. För att förstärka det befintliga skyddet kring
Måkläppen, för fågel, säl men även för fisk, föreslår därför Länsstyrelsen att
begränsa hastigheten till sjöss i ett större område till max 10 knop. För att
förstärka skyddet inom de övriga restriktionsområdena föreslås begränsning av
hastigheten till max 5 knop. Som en följd av det senare tas restriktionen gällande
”åka vattenskidor” bort från ordningsföreskrifterna då skyddet tillgodoses genom
hastighetsbegränsningen. Skyddet för grundområdet Östra och Västra Haken, norr
om Knösen, förstärks genom att restriktionsområdet förlängs norrut.
Beträffande vattenskoter föreslås införas ytterligare begränsningar genom att
sjösättning endast får göras i Falsterbokanalen för fortsatt färd i just den allmänna
farleden, eller i Skanörs hamn för kortast färd mot den allmänna farleden
Drogden-Blenheim. Redan genom Länsstyrelsens tidigare beslut, av den 29 maj
2007, dnr 523-11391-07, var det ej tillåtet att sjösätta på allmän badplats, eller att
köra i område som inte är särskilt utpekat. Större delen av stranden längs
Falsterbohalvön utgörs av allmän badplats. Resterande strand utgörs av känsliga
fågel- och/eller sälområden. Vissa sträckor är både allmän badplats och har
känsligt djurliv.
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
8(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Parallellt med den översyn som görs av ordningsföreskrifterna i naturreservatet
överväger Länsstyrelsen att under innevarande år bl a ta bort överlappande
föreskrifter med snarlik innebörd i Länsstyrelsens föreskrifter om sjötrafiken inom
Malmöhus län, 12FS 1989:55, vilka beslutas med stöd i Sjötrafikförordningen
(1986:300).
Under arbetets gång med denna översyn framkom att naturreservatets
områdesavgränsning borde göras tydligare och anges på karta. Det framkom även
att enskilda fastigheter som innefattar hav och inte ägs av Vellinge kommun,
borde ingå för att syftet med att skydda havsområdet bättre ska kunna uppnås.
Fastigheter som berörs av utökningen är i princip de som innefattar vattenområde
(och/eller del av strand) och ligger vid Kämpingebukten mellan Ljunghusen och
Kämpinge, samt de som ligger vid Höllviken mellan Ljunghusen och ca halvvägs
norrut på Lilla Hammars näs. Genom den föreslagna gränsjusteringen och
utökningen i detta beslut kommer Falsterbohalvöns havsområde även
fortsättningsvis att överlappa med de andra naturreservaten på Falsterbohalvön,
men det är Länsstyrelsens avsikt att se över detta under kommande år.
Skäl för beslut
Falsterbohalvöns havsområde omfattar större delen av havet i Vellinge kommun
och det mesta utgörs av allmänt vattenområde. Naturreservatet ligger i anslutning
till både tät bebyggelse och stora naturområden. Falsterbohalvöns havsområde
överlappar med andra mer ”landbaserade” naturreservat på Falsterbohalvön vilkas
gränser också når ut i havet. Det marina naturreservatet har höga naturvärden och
ingår i nätverket Natura 2000 både enligt fågel- och habitatdirektiven. Det ingår
också i princip i sin helhet i riksintresse naturvård och berörs även av följande
riksintressen; kustzon, yrkesfiske, kulturmiljö, friluftsliv, försvar bullerinfluens
och sjöfart farleder. Naturreservatet ingår delvis i den internationella
våtmarkskonventionen Ramsar med fokus på områdets betydelse för fågellivet.
Dominerande naturtyp enligt Natura 2000-klassificeringen är sublittorala
sandbankar vilka både kan vara täckta av ålgräsängar och vara fria från
vegetation. Där finns även makroalger och nateväxter. Söder om Skanörs ljung
finns även den prioriterade naturtypen laguner. Falsterbohalvön med tillhörande
havsområde har mycket höga ornitologiska värden då det är av stor betydelse som
häcknings-, rast- och övervintringslokal för ett stort antal arter. Själva
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A
2010-05-07
9(10)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
havsområdet nyttjas av vadare, svanar, gäss, änder, olika måsfåglar men även
rovfåglar och säl. Syd-sydost om Måkläppen återfinns, under framför allt augustiseptember, den största kända ruggningskoncentrationen av småskrake. Måkläppen
är ett viktigt tillhåll och yngelplats för knubbsäl och gråsäl.
Området har stor betydelse för både de omkringboendes rekreation men även för
den tillresta allmänhetens. Stränderna är populära badplatser. Förutom traditionellt
badliv nyttjas havet även för olika vattensporter bl a segling, vind- och
kitesurfning. Snabbgående motorfarkoster av olika typer är också vanliga.
Yrkesfiske bedrivs liksom kommersiell sjötrafik, men inga ordningsföreskrifter
sträcker sig in i det trafiksepareringssystem som finns i naturreservatets ytterkant.
Genom detta beslut där naturreservatets gräns justeras, utökas och anges på karta,
tydliggörs och förstärks skyddet- därmed ökar förutsättningarna att uppnå syftet
med naturreservatet.
Syftet med ändringarna i ordningsföreskrifterna är att:
• förstärka skyddet i och kring värdekärnor,
• ta bort restriktioner där de inte bedöms nödvändiga,
• ta bort överlappande restriktioner för att förenkla tillsynen, förståelsen och
efterlevnaden.
Ett långsiktigt bevarande av områdets naturtyper och arter kan bidra till att nå
såväl regionala som nationella miljökvalitetsmål; främst Hav i balans och levande
kust och skärgård och Ett rikt växt- och djurliv.
Av ovan redovisade skäl och med syfte att långsiktigt bevara biologisk mångfald,
och att vårda, bevara värdefulla naturmiljöer samt för att skydda naturmiljöer för
skyddsvärda arter bör även de utökade arealerna avsättas som naturreservat och
ingå i Falsterbohalvöns havsområde.
Länsstyrelsen gör den bedömningen att ordningsföreskrifterna inom
naturreservatet innebär vissa begränsningar i allemansrätten men att de inte
innebär något allvarligt försvårande av områdets utnyttjande.
Förordnandet är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning med
mark- och vattenresurser samt med kommunernas översiktsplaner.
FÖRSLAG TILL BESLUT, BILAGA A 10(10)
2010-05-07
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Skötselplan och förvaltning av naturreservatet
Skötselplan
Enligt 3 § förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
framgår bland annat att en skötselplan skall fastställas vid bildande av ett
naturreservat. Länsstyrelsen anser att det i detta ärende föreligger särskilda skäl
som gör att en skötselplan kommer att fastställas vid ett senare tillfälle. De
särskilda skälen är; den begränsade omfattningen av översynen, behovet av att
förstärka skyddet för värdekärnor -men även att ta bort onödiga eller
överlappande restriktioner och ambitionen att göra det utan dröjsmål. Det är
Länsstyrelsens mål att inom kommande år arbeta vidare med en översyn av
naturreservaten på och kring Falsterbohalvön.
Förvaltning
Länsstyrelsen är förvaltare av naturreservatet och skall fortlöpande samråda med
markägare, arrendatorer, berörda myndigheter och andra berörda vid
förvaltningen.
Eva Ohlsson
Bilagor
1. Kartor 1a-1e visandes naturreservatets områdesavgränsning och
restriktionsområden
2. Tabell med koordinater för restriktionsområden
Dnr 511-6695-10
1233-212, 1233-216
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut 2010-05-07 om fastställande av
områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i
naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
Bilaga 1a
1:170 000
205
Föreslagen områdesavgränsning
av naturreservatet Falsterbohalvöns
havsområde (linjens mitt utgör gräns)
Allmän farled, nr 206 Falsterbokanalen (SJÖFS 1988:5)
Allmän farled, nr 205 DrogdenBlenheim (SJÖFS 1988:5)
Trafiksepareringssystem för
sjöfarten
235
Falsterborev
0
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
5
±
10 km
Dnr 511-6695-10
1233-212, 1233-216
!
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut 2010-05-07 om fastställande av
områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i
naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
!
Bilaga 1b
!
!
!
1:24 000
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Föreslagen områdesavgränsning
av naturreservatets Falsterbohalvöns
havsområde (linjens mitt utgör gräns)
Fastighetsgräns
Förbud mot att vindsurfa och kitesurfa
under hela året, samt mot att framföra
farkost till sjöss i hastighet över 5 knop
Förbud mot att vindsurfa och kitesurfa
under tiden 1 mars till 1 juli, samt mot
att framföra farkost till sjöss i hastighet
över 5 knop
Allmän farled, nr 206 Falsterbokanalen (SJÖFS 1988:5)
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
0
!
!
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
0,5
±
1 km
!
!
Dnr 511-6695-10
1233-212, 1233-216
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut 2010-05-07 om fastställande av
områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i
naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
Bilaga 1c
!
!
!
!
1:24 325
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Föreslagen områdesavgränsning
av naturreservatets Falsterbohalvöns
havsområde (linjens mitt utgör gräns)
Fastighetsgräns
Förbud mot att vindsurfa och kitesurfa
under hela året, samt mot att framföra
farkost till sjöss i hastighet över 5 knop
Allmän farled, nr 206 Falsterbokanalen (SJÖFS 1988:5)
0
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
0,5
±
1 km
Dnr 511-6695-10
1233-212, 1233-216
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut 2010-05-07 om fastställande av
områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i
naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
Bilaga 1d
1:65 000
Föreslagen områdesavgränsning
av naturreservatets Falsterbohalvöns
havsområde (linjens mitt utgör gräns)
Fastighetsgräns
Förbud mot att vindsurfa och kitesurfa
under hela året, samt mot att framföra
farkost till sjöss i hastighet över 5 knop
Förbud mot att framföra farkost till sjöss
i hastighet över 10 knop
Allmän farled, nr 206 Falsterbokanalen (SJÖFS 1988:5)
0
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
1,25
±
2,5 km
Dnr 511-6695-10
1233-212, 1233-216
Tillhör Länsstyrelsens förslag till beslut 2010-05-07 om fastställande av
områdesavgränsning, utökning av areal och ändrade ordningsföreskrifter i
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av ordningsföreskrift i
naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun
Bilaga 1e
1:40 000
Föreslagen områdesavgränsning
av naturreservatets Falsterbohalvöns
havsområde (linjens mitt utgör gräns)
Fastighetsgräns
Förbud mot att vindsurfa och kitesurfa
under hela året, samt mot att framföra
farkost till sjöss i hastighet över 5 knop
Vindsurfning tillåtet (ej hastighetsbegränsat)
Allmän farled, nr 206 Falsterbokanalen (SJÖFS 1988:5)
0
© Bakgrundskartor Lantmäteriet, dnr 106-2004/188
0,5
±
1 km
BILAGA 2
1(1)
2010-05-07
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Tabell över koordinater för restriktionsområden
Koordinaterna anges i RT90 2,5 gon V. Endast koordinater i havet och till dem
angränsande koordinater på land anges.
Område 1
1317905,522
1316132,682
1311446,515
1311458,795
1312322,527
6146610,259
6150763,777
6151767,952
6148013,880
6148012,180
Område 2
1317614,583
1318363,781
1313478,311
6143375,063
6142272,484
6143685,833
Område 3
1323311,315
1323103,354
1322968,477
1320719,700
6143139,510
6142877,042
6142674,282
6144333,239
Område 4
1311553,973
1311724,464
1311100,049
1309150,050
1309231,174
1310115,401
1310925,829
6143528,149
6143277,668
6139049,969
6138999,969
6142810,840
6144813,716
6144549,173
Telefax
Område 5
1311724,464
1315631,771
1309064,840
1307300,159
1309231,174
1311100,049
1309150,050
6143277,668
6137520,880
6134732,828
6138880,553
6142810,840
6139049,969
6138999,969
Område 6
1314819,806
1315496,620
1316026,418
1315443,991
1314907,175
1314699,349
6146610,086
6146593,897
6146965,808
6147864,009
6147478,063
6146780,216
Postadress
Besöksadress
Telefon
Plusgiro/Bankgiro E-post
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
040-25 20 00 vx 040-25 21 10 000000
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx 044-25 21 10 000000
www
[email protected] www.lansstyrelsen.se/skane
BILAGA B
1(3)
2010-05-07
511-6695-10
1233-212, 1233-216
.
Vår referens
Miljöavdelningen
Eva Ohlsson
040/044- 25 20 58
Konsekvensutredning enligt 4 § Förordning (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning, av förslag till
ändrade ordningsföreskrifter för naturreservaten
Falsterbohalvöns havsområde samt Ljungskogens och
Ljunghusens strandbad i Vellinge kommun
Bakgrund
Länsstyrelsen avser att besluta om fastställande av områdesavgränsning, utökning
av areal och ändring av ordningsföreskrifter i naturreservatet Falsterbohalvöns
havsområde i Vellinge kommun. Länsstyrelsen avser även att besluta om att den
ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad som
rör brädsegling upphör att gälla. Enligt 4 § i ovan angivna förordning skall
Länsstyrelsen göra en konsekvensutredning av de föreslagna ordningsföreskrifterna. Länsstyrelsen har gjort en sådan utredning av
ordningsföreskrifterna, vilka har karaktären av normföreskrifter, d v s de riktar sig
till allmänheten.
Konsekvensutredning
Syftet med föreskrifterna
Föreskrifterna reglerar rätten att färdas och vistas samt ordningen i övrigt i
reservatet. Syftet är att trygga ändamålet med reservatet så att skador på naturen
inte uppstår eller så att den biologiska mångfalden inte påverkas negativt genom
att anpassa områdets tillgänglighet för viss typ av friluftsliv med de naturvärden
som finns där. Genom föreslagna ändringar förstärks skyddet i och kring
värdekärnor, restriktioner tas bort där de inte bedöms nödvändiga och
överlappande restriktioner tas bort för att förenkla tillsyn, förståelse och
efterlevnad. Föreskrifterna reglerar olika typer av vattensporter, hastighet med
vilken en farkost högst får färdas och tidsperiod för förbuden.
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
Postgiro/Bankgiro
E-post
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
040-25 20 00 vx
040-25 22 83
6 88 11-9
[email protected] www.lansstyrelsen.se/skane
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx
044-25 22 83
5050-3739
asdf
www
BILAGA B
2(3)
2010-05-07
511-6695-10
1233-212, 1233-216
.
Effekter
Jämfört med de nu gällande ordningsföreskrifterna innebär de föreslagna
ändringarna inte en stor skillnad. Ett nytt restriktionsområde införs dock där
hastigheten begränsas till max 10 knop för att skydda ett ur fågel-, säl- och
fisksynpunkt värdefullt område. Detta stärker skyddet runt en av naturreservatets
värdekärnor; Måkläppen. Detta bedöms ha en mycket liten påverkan på den
kommersiella sjötrafiken inklusive fisket. Restriktionsområdet ligger utanför den
trafiksepareringszon som ligger i anslutning till den allmänna farleden (i
naturreservatets ytterkant) och fiskebåtar går normalt inte mycket fortare. Störst
påverkan väntas bli på dem som nyttjar snabbgående fritidsbåtar. Uppgifter
lämnade till Länsstyrelsen gör gällande att ruggande fågel allvarligt skadats av
snabbgående farkoster som inte väjt för dem.
Befintliga restriktionsområdens skydd förstärks genom att en
hastighetsbegränsning om max 5 knop införs. Berörda områden utgörs av
grundare bottnar än området ovan och därmed även grundare revlar, t o m dyner.
Förslaget innebär en påverkan på fisket, men berörda områden är överlag så
grunda att de båtar som nyttjar områdena bedöms gå med reducerad fart. För
friluftslivet innebär förslaget en begränsning på bredare front än gällande
föreskrift. Motorbåtar i hög fart, t ex, har sannolikt nog så störande effekt som en
vindsurfare på områdets känsliga djurliv. Det innebär även att vattenskidåkning i
praktiken omöjliggörs varför just det specifika förbudet utgår ur föreskrifterna.
Utövare av vattensporter har framfört önskemål om att åter få nyttja ett område i
västra Höllviken. Länsstyrelsen har därför undersökt saken vidare och bl a
kontaktat lokala ideella föreningar inom naturvårdsområdet. Västra Höllviken har
höga naturvärden, både beträffande den marina floran och djurlivet- särskilt
fåglar. Mot bakgrund av detta och att det i dagsläget finns andra störande
verksamheter i närheten föreslår Länsstyrelsen att förutsättningarna för att
undanta ett mindre område för att tillåta vindsurfing ska fortsatt utredas genom att
ge möjlighet för att delge synpunkter och faktaunderlag i samband med att
förslaget remissbehandlas.
I de gällande reservatsföreskrifterna förbjuds vattenskoterkörning i vissa områden
vilket kan tyckas missvisande eftersom vattenskoterkörning inom naturreservatet
inte är tillåtet någon annanstans heller med undantag av de allmänna farlederna.
BILAGA B
3(3)
2010-05-07
511-6695-10
1233-212, 1233-216
.
Detta regleras dock genom annat regelverk; Förordning (1993:1053) om
användning av vattenskoter SFS 1993:1053, samt genom Länsstyrelsens i Skåne
län föreskrifter om avgränsning av områden där vattenskoter får användas i Skåne
län, 12FS 2007:64. Detta regelverk säger att vattenskoterkörning i princip endast
får förekomma i allmänna farleder eller i av länsstyrelsen särskilt anvisade
områden. Några sådana områden finns inte inom detta naturreservat. Vattenskoter
får inte heller sjösättas inom allmän badplats och större delen av stranden kring
Falsterbohalvön är antingen allmän badplats eller består av mycket känslig natur. I
vissa områden sammanfaller de båda intressena. De nya föreslagna föreskrifterna i
naturreservatet Falsterbohalvöns havsområde för vattenskoter innebär ytterligare
begränsningar genom att sjösättning endast får göras i Falsterbokanalen för
fortsatt färd i just den allmänna farleden, eller i Skanörs hamn för kortast färd mot
den allmänna farleden Drogden-Blenheim. För det känsliga djurlivet innebär den
nya begränsningen ett förstärkt skydd.
Den ordningsföreskrift som rör brädsegling och som föreslås utgå ur
naturreservatet Ljungskogens och Ljunghusens strandbad överlappar i allt
väsentligt dels med ordningsföreskrifterna i naturreservatet Falsterbohalvöns
havsområde, vilka är mer långtgående, och dels med föreskrifter tagna med stöd
av Sjötrafikförordningen (1986:300) vilka rör vindsurfning och vattenskidåkning.
Länsstyrelsen arbetar även med att se över föreskrifterna enligt
Sjötrafikförordningen och dessa remitteras också under våren 2010. Att
föreskriften utgår väntas endast få den positiva effekten att regelgivningen blir
tydligare och enklare att förstå.
De föreslagna ordningsföreskrifterna innebär att möjligheterna att utnyttja
naturreservatets vattenområde begränsas för viss form av friluftsliv. De bedöms
dock vara nödvändiga för att uppnå reservatets syften genom att förhindra
störningar från t ex kitesurfing, windsurfing samt andra snabbgående farkoster där
djurlivet är som känsligast.
Kostnader
De föreslagna föreskifterna bedöms inte medföra några tillkommande kostnader
av betydelse för vare sig allmänheten, markägarna eller kommunerna. Kostnaden
för skyltning och andra markeringsåtgärder finansieras av Länsstyrelsen genom
Naturvårdsverkets anslag för skötsel av naturvårdsobjekt.
KUNGÖRELSE, BILAGA C
2010-05-07
1(1)
511-6695-10
1233-212, 1233-216
Naturvård
KUNGÖRELSEDELGIVNING
Sökes för delgivning: Ägare och nyttjanderättshavare
till berörda fastigheter och anläggningar belägna längs
strandlinje och i havsområde i Vellinge kommun enligt
områdesavgränsning i nedan delgivna handlingar.
Handling som delges: Förslag till beslut 2010-05-07 om
fastställande av områdesavgränsning, utökning av areal
och ändrade ordningsföreskrifter i naturreservatet
Falsterbohalvöns havsområde, samt upphörande av
ordningsföreskrift i naturreservatet Ljungskogens och
Ljunghusens strandbad, Vellinge kommun.
Förslaget finns tillgängligt för granskning under tiden
14 maj – 23 juni 2010 på Kommunhuset i Vellinge.
Beslutet finns även tillgängligt på Länsstyrelsens
hemsida;
http://www.lansstyrelsen.se/skane/Naturen_i_Skane
Ägare och innehavare av särskild rätt till mark inom
det aktuella området föreläggs, enligt 24 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken mm, att senast den 23 juni 2010 yttra sig
över förslaget. Yttrandet skall vara skriftligt och
lämnas till Miljöavdelningen, Länsstyrelsen, 205 15
Malmö.
Länsstyrelsen i Skåne län
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
040-25 20 00 vx
040- 25 20 00 vx 6 88 11-9
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 044-25 20 00 vx
Plusgiro/Bankgiro
044- 25 20 00 vx 5050-3739
E-post
www
[email protected] www.lansstyrelsen.se/skane