DriveCraft – Beröringsfri momentmätning

DriveCraft – Beröringsfri momentmätning
Examensarbete
Avdelningen för Industriell Produktion vid Lunds Tekniska
Högskola har sedan ett tiotal år tillbaka ett samarbete med
Gluetec AB i Sorsele rörande en teknik för beröringsfri
momentmätning. Gluetec är idag leverantörer av noggranna
momentgivare baserade på trådtöjningsgivare till bl.a. Atlas
Copco. Företaget har för avsikt att utöka sitt teknikområde till
att även innefatta produkter som kan mäta vridmoment på
roterande axlar. Sedan några år tillbaka har samarbetet mellan
högskola och företag intensifierats i ett forskningsprojekt med
namnet DriveCraft som har som syfte att driva tekniken från
lovande experiment till väl fungerande prototyper som kan
utvecklas till produkter. Projektet är formellt nyligen avslutat
med framgångsrika resultat, men då det fortfarande finns
några olösta problem samt två halvfärdiga prototyper; en
skärkraftsgivare för verktygsmaskiner samt en momentsensor
monterad på drivaxeln i en Porsche, så fortlöper projektet tills
vidare.
Tekniken bygger på amorfa magnetoelastiska band som etsas till önskad form, magnetbehandlas och
limmas på axeln. När axeln vrids uppstår töjningar i bandmaterialet som ändrar dess magnetiska
egenskaper, vilket möjliggör beröringsfri momentmätning genom att en eller flera spolar placeras över
bandet. Via spolarna biaseras bandet till önskad magnetisk flödestäthet och exciteras med en
högfrekvent signal som används för att avläsa aktuellt moment med god precision och med mycket hög
bandbredd. Systemet arbetar i resonans och momentsignalen avspeglas både som fas- och
amplitudförändringar hos den uppmätta signalen.
Användningsområdet för den här typen av momentgivare, som kombinerar billig tillverkningskostnad
med extrem prestanda och fungerar på så väl statiska som roterande axlar är enormt. Detta betyder att
mätområdet måste täcka moment från mNm till kNm för en given axeldimension, med god noggrannhet
över hela spannet. I projektet har det verifierats att givarprincipen klarar att mäta moment upp till axeln
plasticeras utan att signalen påtagligt mättas. Likaså är det känt att känsligheten för de amorfa
materialen är flera tiopotenser högre än för trådtöjningsgivare som idag används för att mäta relativt
små signaler. Under projektets gång har det tagits fram två olika mätsystem som båda fungerar mycket
bra för stora och medelstora töjningar, men som tillför brus till mätsignalerna, vilket ställer till det vid
mätning av små moment på styva axlar. Filtrering av de brusiga mätningarna visar att signalerna finns
där, men innebär att bandbredden kraftigt försämras.
Givarnas minimala storlek, vilket innebär en obetydlig påverkan av dynamiken för systemet som ska
mätas på, i kombination med den enorma bandbredden gör det möjligt för LTH att inta en världsledande
ställning inom skärkraftsmätning (inom fräsning, svarvning mm), förutsatt att signal-till-brusförhållandet
kan förbättras till motsvarande nivå som kan uppnås med trådtöjningsteknik.
•
•
Examensarbetet handlar i första hand om att utvärdera och hitta en eller flera mätprinciper som
erbjuder bra SNR för de amorfa momentgivarna vid små signalnivåer. Godtagbar onoggrannhet
innebär i storleksordningen +-10 mNm, gärna bättre, på en 40mm stålaxel, med en bandbredd
på minst 50 kHz vid ett mätområde av +-10Nm. Mätsystemet måste även kunna hantera termisk
drift och inte störas ut genom yttre påverkan.
Intressanta mätprinciper testas genom att koppla upp eller tillverka ett system för att verifiera
metoden på en skärkraftsgivare, monterad på en fräs i Industriell Produktions verkstad, vars
signaler kan jämföras mot kommersiella piezo-elektriska mätsystem för kraft eller vridmoment.
Till detta hör även nödvändig signalbehandling av uppmätt rådata för att kompensera för
temperatur, olinjäriteter, eventuell varvtalsstörning pga. onoggrann limning, mm. Även
kombinering och synkronisering av olika mätsystem för att få ut maximal information om
processen är av intresse, liksom tänkbara metoder för att med samma teknik mäta böjkrafter på
den roterande axeln. Det slutgiltiga målet är att få skärkraftsgivaren i så bra skick att den ska
kunna användas för världsledande forskning inom skärande bearbetning.
Den enorma känsligheten för givarmaterialet får betala priset i form av hög känslighet för yttre
magnetfält, något som varit ett stort bekymmer, men som genom systematiskt arbete har lett fram till
en fungerande lösning. Genom att reglera biasströmmen så att ett konstant magnetfält erhålls i bandet
kan störningsproblemen regleras bort. I mån av tid kan en förfinad lösning för att mäta och reglera
magnetfältet vara en bra utmaning, som ytterligare ett steg mot den perfekta givaren.
Forskningsprojektet är väldokumenterat och handledning finns att tillgå både på LTH och från Gluetec,
som båda har stort intresse i ett bra samarbete och ett lyckat resultat.
Examensarbetet lämpar sig för 1-2 personer och kan påbörjas omgående eller enligt ö.k. Arbetet innebär
att du blir en del av forskarteamet och passar dig med kunskaper inom elektrisk mätteknik, gärna med
viss insyn inom EMC och störningsbegränsning. Kunskaper inom LabView är nödvändigt för att kunna
sätta sig in i det som gjorts tidigare och som med fördel även används som programspråk för testning
och validering av mätprinciper. Även grundläggande kunskaper i Matlab är att föredra.
Kontakta oss på Industriell Produktion för ytterligare information.
Kontaktperson: Kenneth Frogner
Tel: 073-83 02 766
E-mail: [email protected]