KARBONYLKEMI III

KARBONYLKEMI III
ENOLATKEMI
KOKA05/15 2012
pKa för kolväten
H
H
H
H
H
H
Hybridisering :
s-karaktär (%) :
pKa
:
Elektroner i s-orbitaler ligger närmare den positiva atomkärnan än elektroner i p-orbitaler. En negativ
laddning i en orbital stabiliseras bättre med ökande s-karaktär på orbitalen.
pKa för protoner alfa till karbonyl
O
α
pKa
O
O
OEt
O
EtO
O
OEt
β
α
γ
28. Keto-enoltautomeri
Reaktion
Mekanism
27. Alkylering av enolat
Reaktion
Mekanism
29. Aldolreaktion
Reaktion
Mekanism
30. Aldolkondensation
Reaktion
Mekanism
30. Claisenkondensation
Reaktion
Mekanism
En intramolekylär Claisenkondensation kallas Dieckmannkondensation
Konjugataddition
a,b-omättade föreningar är elektrofila både på 1- och 4-kolet
1,4-addition
Nu
O
R
- Laddade o-polariserbara (hårda) nukleofiler föredrar karbonyl-kolet
- Oladdade och polariserbara nukleofiler (mjuka) föredrar beta-kolet
1,4-addition
Reaktion
Nu
1,2-addition
Mjuk nukleofil
Na
O
EtO
1,2-addition
Reaktion
O
OEt
34. Michael-addition (1,4-addition av malonat)
Reaktion
Mekanism