Crescent 510 Skipper Riggningsinstruktion

CRESCENT 510
SKIPPER
",
RIGGNINGSI STRUKTION
Bild 1
Bild 2
.-----
I
RIGGNINGSINSTRUKTION FOR CRESCENT 510
1. T orka av stagen och montera dessa p1\ masten (bild 1). Forstaget ar langst och
skall ha l1\s monterat pa andra andan av staget.
2. Fockfallet med hake monteras ! det lilla blocket och sattes fast p1\ styrbords
fallknap (bild 1).
3. Storfallet !ossas fran masten och sattes fast p1\ babords faiiknap.
/
4. Riggjusterarna sattes genom oglorna pil rufhaket. Vantens kaus sticks in i rigg­
justerarna och Iilses med sprinten i mittre hillet. Fast kroken pil fockfallet i
framre fortojningsCiglan. Masten Iyftes nu pil plats. (Tag hem pil fockfallet nar
masten reses.)
Riggj usterare
Linlopare
5. Forstaget sattes nu fast med taljrepet. Taljrepet fastes (genom att man anvander
oglesplitsningen som en "snara") i "pekets" schackel. Repet trades nu genom
forstagets snabblils och tillbaka genom schacklen ett par gilnger. Forstaget och
vanten kan nu spannas hilrt genom att man drar i repet som darefter Iilses med
ett par halvslag (bild 3).
\
6. Bommen stickes fast pil bombeslaget pil masten och kan lampligen hill las uppe
genom att man faster storfallet pil bomnocken. Darefter hissas bommen upp till
onskad arbetshojd (bild 2),
---------.-
7. Skotningen
Storskotet fastes med dubbelblocket i bommen och med det skotlasforsedda
blocket i wirestroppen pil durken (bild 4).
8. Kicktaljan schack las fast i mast och bom sa att det Iilsbara blocket kommer
mot masten (bild 2).
~
-_.-- -----
9. Rodret
Sattes pil plats och !ilses med bricka och saxsprint (bild 5).
10. Roderkulten
,/
Sattes pil plats och Iilses med nylonpinnen och sakringssprinten (bild 5).
-----11. Focken
/~
Lagg blhen med staven mot vinden och gor klart for att hissa segel. Focken
schacklas fast i forstagets kaus. Om det finns hakar pil forliket vrides dessa fast
pil forstaget. Fockfallet sattes fast samt fockskotet, vilket aven trades genom
skotpunkterna (bild 2 och 3), Focken ar nu klar att hissas.
/
/
/
/'
~Bricka
"
Saxspnnt
.
12. Storseglet
Storseglet schacklas fast framtill (bild 2) med hjalp av den fasta schackel som sit­
ter p~ bombeslaget. I aktern binds seglet med nylonlinan (bild 4). Observera att
linan aven skall g~ runt om bommen for att h~lla oljetten ned till bommen. Stor­
fallet lossas nu fr~n bomnocken och sattes fast i storseglets topp, vilken skjutes
in i mastens likranna. Storfallet sakras p~ knapen s~ att seglet inte kan ~ka ut
igen. Lattorna sattes i. Focken hissas nu och fastsattes. Slacka storskotet helt.
Hissa storseglet. Hjalp seglet in i likrannan. am seglet ~ker ut ur rannan f~r man
ta ned seglet en bit och borja om igen. Siikra storfallet p~ knapen.
13. Skepparmossan ar inte nodviindig men flytviistarna tas
och segla ut p~ forsta segelturen med Din 510 S.
p~.
Lossa fortojningen
Data:
Skrovliingd utan roder och bogsprot: 4,85 m
Bredd: 2,09 m
Vikt: Cirka 450 kg
Kolvikt: 110 kg
Djupg~ende: 0,70 m
Segelyta: Cirka 10,5 m 2
Max motorstyrka: 6 hk (I~ng rigg)
Max belastning: 4 personer
Fast bulbkol i gjutjiirn. 4 kojplatser.
Charmig - liittskott - trygg.
BATSEKTIONEN
432 00 VARBERG
TEL. 0340-195 30