Brev om Universitetskanslersämbetets insamling av

1(4)
Datum
Reg.nr
2013-11-28
51-712-13
Avdelning
Analysavdelningen
Universitet och högskolor
samt UK-ämbetets
kontaktpersoner enligt
sändlista
Handläggare
Marie Kahlroth
08-563 085 49
[email protected]
UK-ämbetets insamling av ekonomiska uppgifter
Universitetskanslersämbetet ansvarar för den officiella statistiken om högskoleväsendet
enligt förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Statistik om lärosätenas
ekonomi kan inte hämtas ur register, utan samlas in via de s.k. ekonomiska mallarna.
Budgetåret 2013 går nu mot sitt slut, och ämbetet påbörjar insamlingen av
ekonomiuppgifter i de ekonomiska mallarna. De ekonomiska mallarna läggs ut på
ämbetets hemsida www.uk-ambetet.se/statistikuppfoljning/rapporteringavdata i vecka 48
tillsammans med en manual. Här ska lärosätena hämta de tomma mallarna.
Inga förändringar i årets ekonomiska mall
I årets ekonomiska mall har inga förändringar gjorts. För beskrivning av mallen, se
bilaga 1.
Kontaktpersoner
Detta brev ställs dels till lärosätet, dels till de personer på lärosätet som ämbetet har som
kontaktpersoner för insamlingen. Meddela eventuella förändringar angående
kontaktpersoner till Eva-Marie Larsson på nedanstående e-postadress.
Frågor om de ekonomiska mallarna kan ställas till:
Eva-Marie Larsson, 08-563 086 47, [email protected]
Marie Kahlroth, 08-563 085 49, [email protected]
För Universitetskanslersämbetet,
Annika Pontén
Avdelningschef
POSTADRESS
Box 7703
SE-103 95 Stockholm
BESÖKSADRESS
Löjtnantsgatan 21
Stockholm
Marie Kahlroth
Utredare
TELEFON
+46 8 563 085 00
FAX
+46 8 563 085 50
ORGANISATIONSNR
202100-6495
KONTAKT
[email protected]
www.uk-ambetet.se
2(4)
Bilagor:
Introduktion till ekonomiska mallen
Sändlista
Datum
Reg.nr
2013-11-28
51-712-13
3(4)
Datum
Reg.nr
2013-11-28
51-712-13
Bilaga 1.
Introduktion till UK-ämbetets ekonomiska mallar
Universitetskanslersämbetet samlar in ekonomiska uppgifter till den officiella statistiken
om högskolan via så kallade ekonomiska mallar. Uppgifterna används dels vid
produktion av olika rapporter och analyser, dels för inrapportering av ekonomiska data
till EU, OECD och Unesco/UIS. Statistiken publiceras i ämbetets statistikdatabas och
ekonomiska tabeller med uppgifter per lärosäte publiceras i ämbetets årsrapport om
universitet och högskolor och den separata tabellbilagan.
Ekonomiska data till den officiella statistiken
Följande data efterfrågas:

Resultaträkningar totalt och per område – utbildning på grundnivå och avancerad
nivå respektive forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på
forskarnivå. Dessa områden delas i sin tur in i utbildning enligt uppdrag i
regleringsbrev och uppdragsverksamhet, respektive forskning/konstnärligt
utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå och uppdragsforskning.1

Ekonomiska data om finansieringen av verksamheten vid universitet och högskolor
(dvs. hur stora intäkter som kommer från olika finansiärer).
o För uppgifter om intäkter till utbildning och forskning exklusive
uppdragsverksamhet efterfrågas dels vilken typ av intäkt det gäller (anslag,
avgift, bidrag eller finansiell), dels varifrån intäkten kommer, dvs. finansiär.
Intäkterna redovisas per område, utbildning enligt uppdrag i regleringsbrev
respektive forskning/konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på
forskarnivå.
o För intäkter från uppdragsverksamhet skall finansiär redovisas, inte typ av
intäkt. Ibland förekommer även andra typer av intäkter än avgifter inom
uppdragsverksamheten. UK-ämbetet har valt att inte särskilt redovisa den
ringa omfattning av bidrag och anslag som förekommer i
uppdragsverksamheten eftersom fördelningen på olika typer av intäkter
framgår av resultaträkningarna.

Vissa uppgifter ur årsredovisningen, se vidare nedan.
Redovisning av finansiär, inte motpart, vid gemensamma projekt
Det skall vara möjligt att identifiera typ av finansiär för samtliga intäkter till sektorn.
Med finansiär avses den ursprungliga finansiären, inte motparten i de fall de avviker från
varandra, exempelvis vid gemensamma forskningsprojekt. Detta redovisningssätt avviker
från statsredovisningen, men är mycket viktigt för att kunna avgöra vilka som finansierar
verksamheten vid universitet och högskolor.
1
Vid SLU finns även verksamhetsgrenen Fortlöpande miljöanalys.
4(4)
Datum
Reg.nr
2013-11-28
51-712-13
Ett exempel är ett universitet som är koordinator för ett EU-projekt. Utbetalningen från
EU går till universitetet, som sedan betalar en del av pengarna vidare till en högskola som
är underkonsult i projektet. På universitet blir då finansiären och motparten densamma,
men på mottagande högskola blir motparten ett statligt universitet medan finansiären i
själva verket är EU. För att få rätt uppgift om vem som verkligen står för finansieringen
av forskningen är det i detta fall viktigt att högskolan i den ekonomiska mallen redovisar
EU som finansiär. Om detta inte görs blir den ekonomiska statistiken om högskolan
felaktig eftersom uppgiften om finansiering från EU blir för låg.
I den ekonomiska mallen finns det ett särskilt blad med definitioner av vissa
finansiärskategorier som kan uppfattas som oklara. I definitionsbladet framgår
exempelvis avgränsningen av EU-medel.
Andra uppgifter från årsredovisningarna
Sedan tidigare samlar UK-ämbetet in uppgifter om balanserad kapitalförändring och
oförbrukade respektive upplupna bidragsintäkter på totalnivå. Från och med insamlingen
avseende 2011 samlas dessa uppgifter även in per område.
För utbildning på grundnivå och avancerad nivå efterfrågas vissa uppgifter avseende
avräkningen mot takbeloppet, se vidare i manualen till ekonomiska mallen. Uppgifterna
behövs för att få fram en helhetsbild av lärosätenas ekonomi och det är viktigt att de kan
redovisas på ett lättillgängligt sätt.
UK-ämbetet samarbetar med SCB om forskningsstatistiken
Universitetskanslersämbetet är statistikansvarig myndighet för högskoleväsende, medan
Statistiska centralbyrån (SCB) är ansvarig myndighet för FoU-statistiken för alla
sektorer. På totalnivå överensstämmer de uppgifter om finansiering av forskning och
utbildning på forskarnivå som UK-ämbetet och SCB samlar in, men i övrigt är
skillnaderna stora eftersom skärningen av statistiken skiljer sig åt. Myndigheternas
definitioner av finansiärskategorierna överensstämmer dock helt.
UK-ämbetet och SCB samarbetar för att minimera lärosätenas arbete med att lämna
uppgifter. Ett exempel är att SCB använder UK-ämbetets ekonomiska statistik och
bearbetar den för internationell rapportering de år som SCB inte gör egna insamlingar.
SCB samlar in FoU-statistik vartannat år och deras nästa insamling genomförs våren
2014.
Sändlista
Universitet och Högskolor
Kontaktpersoner vid Universitet och Högskolor
Marie Fagerberg
Eva Pihlblad
Patrik Persson
Mia Carlsson
Irén Kinding
Ulrika Fjägers
Richard Jangklev
Peter Stejmar
Björn Wallmo
Gunilla Annerstedt
Birgitta Gärdin
Karin Resar
Jenny Eliasson Teesalu
Ulrika Jobs Gunnarsson
Greger Lindquist
Christina Arvidsson Löw
Martin Werner
Stefan Axelsson
Catharina Lidén
Jan Kristoffersson
Nina Sundelin
Maj-Len Holm
Thord Ahlenius
Jonatan Palmquist
Virve Gröningson
Anna Vikström
Lena Törnborg
Torbjörn Söder
Eivor Ekh-Bäckman
Johanna Fridqvist
Carl-Henrik Bonde
Ingrid Hallberg
Stefan Rönnlund
Emma Thorell
Erika Kawasaki
Gunnel Skattman
Liselotte Egeland
Kati Almqvist
Lotta Lönngren
Virve Gröningson
Gudrun Ahlberg
Helena Falkenwing
Haig Damirjian
Anna Nordström
Anders Lagerstrand
Bert Ingelsten
Lena Regnås
Beckmans Designhögskola
Blekinge tekniska högskola
Chalmers tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Ericastiftelsen
Ersta-Sköndal högskola
Försvarshögskolan
Gammelkroppa skogsskola
Gymnastik- och idrottshögskolan
Göteborgs universitet
Handelshögskolan i Stockholm
Högskolan Dalarna
Högskolan i Borås
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Jönköping
Högskolan i Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Johannelunds teologiska högskola
Karlstads universitet
Karolinska Institutet
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan
Kungl. Tekniska högskolan
Linköpings universitet
Linnéuniversitetet
Luleå tekniska universitet
Lunds universitet
Malmö högskola
Mittuniversitetet
Mälardalens högskola
Newmaninstitutet
Operahögskolan
Röda Korsets högskola
Sophiahemmet Högskola
Stockholms dramatiska högskola
Stockholms Musikpedagogiska institut
Stockholms universitet
Sveriges Lantbruksuniversitet
Södertörns högskola
Teologiska högskolan, Stockholm
Umeå universitet
Uppsala universitet
Örebro Teologiska Högskola
Örebro universitet