Garantera produktiviteten för din skogsmaskin

Garantiservice
Garantera produktiviteten
för din skogsmaskin
Hög produktivitet
är nödvändig
för ett lönsamt
maskinavtal
John Deere har tagit fram ett allsidigt
garantiservicepaket, TimberCare™, för de
kunder som köper skogsmaskiner. Förutom de tjänster som redan finns, omfattar
det även TimberLink™ maskinrapport och
tillgängligt reservdelskit, som är inriktade
på skickbaserat underhåll av maskinen
och fjärrövervakning av maskinens skick.
Dessa produkter hjälper maskinentreprenörer att bibehålla en hög utnyttjandegrad och produktivitet för sina maskiner.
Du kan välja ett lämpigt kit ur vår produktserie för eftermarknaden, TimberCare:
• Maskinrapport
• Finjusteringsdag
• Teknisk support
• Utbildning
• Oljeservice
• Serviceavtal
• Utökad omfattning
• Reservdelstjänster
• Reservdelskit
Övervaka och öka
skogsmaskinernas produktivitet
och prestanda
En nyckelfaktor för att bibehålla skogsmaskinens produktivitet är att övervaka dess
prestanda och skick med TimberLink. Med
hjälp av en maskinrapport är det enkelt att
fastställa maskinens produktivitet, bränsleförbrukning och tekniska skick jämfört
med andra maskiner som arbetar under
liknande förhållanden.
Bättre produktivitet med
utbildning
En skicklig skogsmaskinförare är en
värdefull tillgång för maskinens ägare.
Maskinens produktivitet kan ökas genom
kontinuerlig vidareutbildning av föraren
eller genom att ge föraren tips på arbetsmetoder under finjusteringsdagen.
Ett steg mot konditionsbaserat
underhåll av maskinen
Oljeanalysrapporten visar mängden partiklar i oljan. Utgående från rapporten
bestäms vilka korrigerande åtgärder som
kan vara nödvändiga. Oljeanalysen hjälper
till att maximera oljebytesintervallerna och
därmed minskar underhållskostnaderna.
Förbättrad upptid med rätt
underhåll och reservdelar
Underhåll i rätt tid med originalreservdelar
garanterar ett gott tekniskt skick och en
hög utnyttjandegrad av maskinen. Med
SAFE med utökad omfattning får du mer
stressfri arbetstid för din skogsmaskin.
Topproduktivitet genom att optimera maskinen
Maskinrapporten ger en tydlig bild av maskinens
produktivitet och bränsleförbrukning
I TimberLinks maskinrapport kan du
enkeltse skördarens produktivitet, bränsleförbrukning och tekniska skick jämfört
med andra maskiner som arbetar under
liknande förhållanden.
Maskinrapporten görs under
finjusteringsdagen
Maskinrapporten kan sammanställas i
skogen eller på kontoret. Den görs upp
separat för varje förare, även om maskinrapporten huvudsakligen har att göra
med skördarens skick och produktivitet.
Baserat på rapporten kan varje förare får
tips om arbetsmetoder och hur bränsleförbrukningen kan optimeras. Maskinrapporten TimberLink framhäver ev. skillnader med hänsyn till tidigare produktivitet
och andra skördare som arbetar under
liknande förhållanden. Det är också möjligt att finjustera maskinen och en konsekvent hög produktivitet blir möjlig.
Maskinrapporten graderar och
illustrerar både träbearbetningens och maskinprestandans
förlopp.
Under finjusteringsdagen justeras maskinens
produktionspotential till rätt nivå
Under finjusteringsdagen antingen ökas eller återställs maskinens prestanda till en hög nivå. Finjusteringsdagen omfattar
olika alternativ som kunden kan välja. Instruktören kan koncentrera sig på de tekniska aspekterna av maskinen eller på förarens
arbetsmetoder - eller både och, helt enligt det utbildningsprogram man kommit överens om och satt ihop tillsammans med
kunden.
Normalt behandlas tre områden under
finjusteringsdagen
• Allmän kontroll av maskinen
• Testkörning
• Dataanalys och maskinrapport från TimberLink
Finjusteringsdagen omfattar också fritt valbara delar
• Uppdatering av TimberMatic™-programmet
• Kontroll och justering av skördarens huvud och grundmaskinens hydrauliska tryck under arbete
• Kontroll och justering av det hydrauliska trycket i kranarmen, drivningen och annat hydrauliskt tryck
• Justering av styrsystemet TimberMatic
• Kontroll och kalibrering av mätsystemet
• Utbildning av maskinföraren i olika arbetsmetoder
• Utbildning i styrsystemet TimberMatic
Maskinrapporten och dataanalysen från TimberLink är huvudpunkterna under finjusteringsdagen. TimberLink ger en tydlig
bild av maskinens skick och produktivitet, såväl som av förändringar över en längre period. Tillsammans med maskinrapporten
är TimberLink ett utmärkt verktyg för kontinuerlig uppföljning av
maskinens skick och produktivitet.
Teknisk support
Våra tekniska supportspecialister är tillgängliga för att hjälpa dig
med alla frågor som gäller maskinens drift. Vi tillhandahåller
utbildning när vi levererar maskinen och längre fram en mer
djupgående utbildning efter behov.
Alla skördare och skotare i
E-serien är utrustade med en
standard-TimberLink-skärm.
Mer information, t.ex. om
maskinens skick, finns under
de andra menyerna i användargränssnittet.
Utbildning garanterar en hög produktivitet
från klassrummet till skogen
Den realistiska inlärningsmiljön i klassrummet ger eleverna den bästa möjligheten
att förstärka och utöka sina färdigheter
och lära sig nya färdigheter. Klassrumsutbildningen kan fokusera på frågor som är
viktiga för förarna och underhållspersonalen, som t.ex.:
• Styrsystemet TimberMatic
• Kontroll och kalibrering av mätsystemet
• TimberLink
• Förarens arbetsmetoder
• Skogsmaskinens hydrauliska kontroller
• Schemalagt underhåll och kontroller
Utbildning av maskinföraren
En simulator är ett utmärkt verktyg för att
utbilda maskinförare och servicepersonal.
En simulator kan användas för att lära eleverna många uppgifter, inklusive olika arbetsmetoder, hur man använder mätsystemet och hur man justerar grundmaskinens
inställningar. Vid behov kan övningarna
upprepas flera gånger.
Det går att öva sig i användningen av kontrollerna
i TimberMatic-systemet i simulatorn, säkert och
riskfritt.
John Deere:s simulatorer är lämpliga för att öva
på arbetsmetoder för maskiner av alla märken.
Mot skickbaserat underhåll av maskinen
med oljeanalys
Regelbunden analys av oljeprover är ett utmärkt verktyg för att övervaka maskinens tekniska skick och tillsammans med TimberLink är det en viktig del i det
skickbaserade underhållet. Med hjälp av oljeanalysen kan maskinens pålitlighet
ökas och underhålls- och driftskostnaderna minskas. Det går snabbt och enkelt
att ta ett oljeprov på maskinerna i E-serien.
Skär ner driftskostnaderna med längre intervaller mellan
oljebyten
Med John Deere oljeservice, som innefattar en oljeanalys, kan intervallerna
mellan oljebytena förlängas. Oljan byts baserat på resultatet av oljeanalysen,
medan filterbytet förblir en schemalagd serviceåtgärd. De förlängda intervallerna för byte av hydraul- och transmissionsolja garanteras bara när oljor
och filter från John Deere används.
Oljeanalysrapporten sammanfattar
mängden partiklar i oljan och de korrigerande åtgärder som är nödvändiga.
Produktivitet, säkerhet och pålitlighet med ett avtal f
Låt återförsäljaren ta hand om servicen
av din maskin
Serviceavtalet John Deere SAFE är ett
serviceavtal där en av John Deere:s serviceexperter kommer att ta hand om
planerat underhåll vid rätt tid och med
originalreservdelar. Regelbundet underhåll garanterar både ett gott teknisk skick
och en hög utnyttjandegrad av maskinen.
Man får också ett högre inbytesvärde på
en välunderhållen maskin.
Serviceavtalet SAFE är ett bekvämt sätt
att ta hand om din maskin. Servicekostnaderna är kända på förhand och underlättar hanteringen av företagets ekonomi.
Serviceavtalet omfattar allt underhållsarbete och alla delar som behövs för servicen, smörjmedel, filter osv..
Det gör att kunderna kan koncentrera sig
på det de gör bäst - att driva eller transportera virke.
Serviceavtalet SAFE kan anpassas
efter kundens behov
Ett SAFE-serviceavtal kan t.ex. omfatta
följande:
• 0-6 000 timmars underhåll enligt underhållsprogrammet
(13 servicetillfällen).
• Den första 250-timmarsservicen (en
service) utförs alltid som en underhållsservice som är godkänd av John Deere.
• 500-timmarsservicen (6 servicetillfällen) utförs antingen av John Deere
eller av kunden. Oljan och de nödvändiga filtren levereras från en verkstad
som är auktoriserad av John Deere för
underhållsservice.
• 1 000-timmarsservicen (tre servicetillfällen) och 2 000-timmarsservicen (tre
servicetillfällen) utförs alltid vid en
underhållsservice som godkänts av
John Deere.
Man kan också inkludera maskinrapporten från TimberLink, oljeanalysen, eller
utökad omfattning för önskad tidsperiod i
serviceavtalet.
Be din återförsäljare om mer information
om serviceavtalet SAFE.
Serviceavtalet SAFE och den utökade omfattningen SAFE Plus kan
inkluderas i köpet av maskinen.
för planerad service och utökad omfattning
Mer stressfri arbetstid för din skogsmaskin
med SAFE med utökad omfattning
Den utökade omfattningen SAFE Plus
ger dig trygghet för din maskin efter att
standardgarantin har löpt ut. Du kan
köpa den utökade omfattningen för din
skördare eller skotare från John Deere,
antingen när du köper den nya maskinen
eller medan standardgarantin fortfarande
gäller.
Den utökade omfattningen SAFE
Plus erbjuder ett antal alternativ
som omfattar olika tidsperioder
och olika system:
• Full omfattning för hela maskinen
• Omfattar transmission, motor och
hydraulik
• Den utökade omfattningen för transmissionen och motorn kan gälla upp
till 8 000 timmar och den inkluderar
alltid serviceavtalet SAFE.
Den utökade omfattningen SAFE Plus
inkluderar delar och reparationskostnader - förutom slitagedelar - för skador
på grund av defekter i materialet eller
tillverkningsfel.
Ansökningsprocessen för den utökade omfattningen är snabb och enkel. Diskutera
villkoren i avtalet med din återförsäljare.
Den utökade omfattningen i SAFE Plus
kan omfatta antingen 4 000, 6 000 eller
8 000 timmar.
Ett stort utbud av tillgängliga reservdelar är en
hederssak för John Deere
Skogsmaskiner används i tunga, krävande
förhållanden och i ständigt växlande väder, vilket gör att det ställs höga krav på
maskinerna. Därför är det klokt att sköta
maskinen genom att välja produkter som
förebygger eventuella problem. Du kan
få alla reservdelar, tillbehör och smörjmedel till skogsmaskinen från samma
John Deere Forestry-återförsäljare som
tillhandahåller service och reservdelar.
Några av John Deeres återförsäljare som
sköter service och reservdelar erbjuder
möjligheten att hämta reservdelar eller
servicedelar även utanför normala öppettider. Denna tjänst gör det lättare att få
tag på reservdelar, särskilt under högsäsong när maskinens utnyttjandegrad
måste maximeras. Be din återförsäljare
om mer information om att hämta reservdelar efter normala öppettider.
John Deeres service- och reservdelar levereras som kit och innehållet är noggrant
genomtänkt. Ett kit inkluderar alla nödvändiga delar för en specifik service eller
en viss reparation. Några av de tillgängliga kitten inkluderar filter, boggilager och
kranarmskit. Be din återförsäljare om mer
information om de tillgängliga kitten.
Servicekittet inkluderar
alla nödvändiga filter och
packningar i en låda.
Vi stöder din
avverkning
från början
till slut
Varför är det klokt att använda omfattande skördarlösningar från en leverantör?
Helt enkelt därför att det är praktiskt att
ha John Deere som din samarbetspartner.
Vi tillverkar redan mer än 100 tillförlitliga
skogsmaskiner av hög kvalitet, byggda
för ett särskilt syfte. Vårt globala distributionsnätverk garanterar att det alltid
finns en återförsäljare i närheten som ger
support till ditt företag när det gäller service och reservdelar. Vi har också gedigen
kunskap om skogsindustrin och kan ge
dig de resurser och det stöd som bara ett
globalt företag kan ge.
Mer information om John Deere Forestry
får du av din lokala återförsäljare eller på
vår webbplats på www.johndeere.com.
sv
www.JohnDeere.com
Den här broschyren/litteraturen har noggrant sammanställts för global distribution. Medan allmän information,
bilder och beskrivningar anges kan vissa illustrationer och texter inkludera tillval och tillbehör som inte finns
tillgängligt i alla regioner. V.g. kontakta din lokala återförsäljare för mer detaljerad information.
John Deere förbehåller sig rätten att ändra specifikationer och design för produkter som beskrivs i denna
broschyr utan förvarning.
Vi ansvarar inte för fel eller utelämnanden.
Tryckt i Finland, Offset Ulonen 10-2010