Inbjudan till samråd 2014-11-25

Samrådsinbjudan 2014-
Samrådsinbjudan 2014-11-25
For information in English please contact Sebastian Prause, +46 54 771 68 07.
«Namn_1»
«Namn_2»
«Adress»
«PostNr» «Postort»
«Land»
Inbjudan till samråd om planerad vindkraftsanläggning ”Duvhällen vindpark”
Välkomna på samråd om Duvhällen vindpark i klubbstugan vid Hammargärdets
IP i Alberga (Hammargårdsvägen 1, Stora Sundby), torsdagen den 18
december 2014 kl 16.00 – 20.00.
Samrådet hålls som ett öppet hus med en utställning där aktuell information om
projektet ges. Representanter från Scanergy kommer att finnas på plats under
utställningen för att svara på frågor och ta emot synpunkter.
Bakgrund
Scanergy undersöker möjligheten att etablera Duvhällen vindpark ca 4 km norr om
Alberga tätort. Eskilstuna kommun har i sin översiktsplan pekat ut området som lämpligt
för prövning av vindkraft.
Vindparken kan omfatta upp till max 13 vindkraftverk. Vindparkens omfattning och
utformning kommer att utarbetas succesivt i takt med att områdets förutsättningar blir
kända. Vindkraftverkens totalhöjd kommer att vara maximalt 210 meter.
Syftet med samråd
Syftet med samrådet är att alla som berörs av den planerade verksamheten ska få
relevant information och ges möjlighet att i ett tidigt skede lämna synpunkter och
komma med upplysningar. Under samrådstiden finns möjlighet att yttra sig skriftligen till
Scanergy. Inkomna yttranden med en identifierbar avsändare kommer att sammanställas
och besvaras i en samrådsredogörelse, som bifogas ansökan om tillstånd som lämnas in
till länsstyrelsen. När ansökan och samrådsredogörelsen lämnats in till länsstyrelsen blir
yttranden och svar allmän handling.
Samrådets genomförande
Enligt länsstyrelsen kan samråd hållas med ensilda på olika sätt, exempelvis genom att
utskick av brev, information via lokala anslagstavlor, annonsering i ortstidningar eller
genom utställning som allmänheten kan besöka. Samrådet för Duvhällen genomförs som
en utställning där aktuell information om projektet kommer att ges. Det kommer även
finnas möjlighet att ställa frågor då representanter från Scanergy finns på plats.
______________________________________________________________________
Scanergy West AB
Lantvärnsgatan 8
652 21 Karlstad
Växel: 054 – 771 68 00
Direkt: 054 – 771 68 07
www.scanergy.se
Mail: [email protected]
Samrådsinbjudan 2014-
Samrådsinbjudan 2014-11-25
Yttranden
Eventuella synpunkter kan lämnas skriftligen på utställningen eller ska ha inkommit till
Scanergy senast fredagen den 16 januari 2015 på adress:
Scanergy West AB
”Duvhällen vindpark”
Lantvärnsgatan 8
652 21 Karlstad
Eller via mail till: [email protected]
Ett samrådsunderlag är framtaget och kan hämtas via vår hemsida,
www.scanergy.se/vindpark-duvhallen eller beställas i pappersform via telefonnummer
054 - 771 68 07.
Med vänlig hälsning
Sebastian Prause
Projektledare
054 – 771 68 07, [email protected]
______________________________________________________________________
Scanergy West AB
Lantvärnsgatan 8
652 21 Karlstad
Växel: 054 – 771 68 00
Direkt: 054 – 771 68 07
www.scanergy.se
Mail: [email protected]