stiga villa

ST IG A VILL A
102 M
8211-3028-05
O (x4)
J (x2)
M (x4)
X (x2)
S (x4)
V (x2)
N (x4)
U (x2)
P (x4)
T (x2)
Y (x2)
Q (x4)
1.
O
M
N
P
Q
J
T
U
S
R
S
2.
2
B
C
C
D
3.
7.
4.
8.
F
G
5.
9.
6.
10.
3
11.
15.
12.
16.
13.
17.
Z
X
V
Y
W
14.
4
18.
SE
SVENSKA
SYMBOLER
Följande symboler finns på maskinen för att påminna Er om den försiktighet och uppmärksamhet
som krävs vid användning.
Symbolerna betyder:
Varning!
Läs instruktionsbok och säkerhetsmanual
före användning av maskinen.
MONTERING KLIPPAGGREGAT
AGGREGATSTOPP
Skruva fast de båda aggregatstoppen V på klippaggregatets kåpa med skruvarna X och muttrarna
Y (fig 6).
STÖDRULLAR
Varning!
För ej in hand eller fot under kåpan då maskinen är igång.
Montera de fyra stödrullarna M på klippaggregatets ram (fig 2).
Varning!
Se upp för utkastade föremål. Håll åskådare borta.
AGGREGATSARMAR
Varning!
Innan reparationsarbete påbörjas, tag bort
tändstiftskabeln från tändstiftet.
MONTERING - BASMASKIN
Med klippaggregatet bifogas en plastpåse innehållande monteringsdetaljer (fig 1 och 3).
Montera aggregatsfästena på basmaskinen:
De bakre stödrullarna skall normalt placeras i det
mellersta hålet.
1. Skruva fast aggregatsarmarna R på klippaggregatets ram med skruvarna S och låsmuttrarna U
(fig 2). Drag inte åt för hårt. Aggregatsarmarna
skall kunna röras upp och ned.
2. Lås aggregatsarmarna i bakkanten med sprintarna J.
3. Montera klippaggregatet i maskinens aggregatsfästen D med hjälp av skruvarna S och muttrarna T
(fig 7).
4. Häkta fast aggregatets lyftfjäder E i redskapslyften (fig 7).
KILREM
1. Ställ höjdinställningsspaken i läge "5".
1. Placera en bricka C på framhjulets axeltapp
(fig 4).
2. Demontera transmissionskåpan.
2. Montera därefter ett aggregatsfäste D (fig 5).
3. Kräng på kilremmen på klippaggregatets remskiva (fig 8).
3. Placera en andra bricka C utanför aggregatsfästet.
4. Lås fast med en saxpinne B.
Gör likadant på andra sidan maskinen.
Aggregatsfästena är utrustade med smörjnipplar
(se fig 5).
Smörj dessa var 25:e körtimma (eller minst en
gång per säsong) med universalfett.
4. Se till att spännrullen F ligger på kilremmens utsida (fig 9).
5. Häkta fast fjädern i fästet G (fig 9 - 10).
INSTÄLLNING
För att aggregatet skall klippa jämnt och snyggt
krävs att det är rätt justerat:
1. Se till att däcken har rätt lufttryck:
Fram: 0,4 bar (6 psi).
Bak: 1,2 bar (18 psi).
2. Ställ maskinen på ett plant golv. Lossa skruvarna I (fig 10).
3. Justera aggregatet så att kåpans bakkant
5
SE
SVENSKA
kommer 10 mm högre än framkanten på båda
sidor.
2. Häkta av aggregatets lyftfjäder E från redskapslyften.
4. Drag åt skruvarna.
3. Demontera transmissionskåpan.
ANVÄNDNING
KLIPPHÖJD
Klippaggregatet har 17 fasta klipphöjdslägen, från
30 mm till 80 mm.
Anm. Angivna klipphöjder gäller när maskinen
står på ett fast underlag.
Före uppkörning på en ramp, släpkärra eller liknande, måste lägsta klipphöjd ställas in.
Annars finns risk för att klippaggregatets kåpa kan
deformeras när aggregatstoppen går emot basmaskinens undersida.
KLIPPRÅD
För bästa "Multiclip"-effekt följ dessa råd:
- klipp ofta.
- använd full gas på motorn.
- håll klippaggregatets undersida ren.
- använd skarpa knivar.
- klipp inte vått gräs.
- klipp två gånger (med olika klipphöjd) om
gräset är högt.
SERVICE OCH UNDERHÅLL
4. Kräng av remmen från klippaggregatets remskiva.
5. Lossa de båda sprintarna J (fig 11).
6. Fatta tag i aggregatets ram (fig 12).
7. Vik upp aggregatet tills det står upprätt på de bakre stödplattorna (fig 13).
Vid återställning till arbetsläge: Se till att spännrullen F ligger på kilremmens utsida (fig 9).
RENGÖRING
Efter varje användning bör klippaggregatets undersida spolas av.
Om gräset har torkat fast, skrapa undersidan ren.
Vid behov, bättra undersidan med färg för att förhindra rostangrepp.
Spola inte med högtryck mot lagerboxarna på aggregatets översida när transmissionskåpan är demonterad (fig 14).
Vatten kan tränga in i kullagren.
KUGGREMMAR
Om någon av knivarna har träffat ett fast föremål
(ex.vis en sten), kan remspänningen ändras. Detta
kan leda till att kuggremmen "kuggar över", vilket
i förlängningen kan ge skador på knivarna.
Vid behov justera remspänningen:
FÖRBEREDELSE
Om inget annat sägs skall all service och underhåll
utföras på en stillastående maskin där motorn inte
går.
Förhindra att maskinen rullar genom
att alltid lägga i parkeringsbromsen.
1. Demontera transmissionskåpan.
2. Lossa spännarmen K (fig 15).
3. Lossa lagerboxens fästskruvar L (fig 16).
4. Spänn kuggremmen genom att trycka spännarmen bakåt.
5. Drag åt spännarmens fästskruv.
Förhindra ofrivillig motorstart genom
att alltid stoppa motorn, lossa tändkabeln från tändstiftet och jorda den. Lossa minuskabeln från batteriet.
UNDERHÅLLSTIPS
För att underlätta rengöring och underhåll kan
klippaggregatet fällas upp:
1. Ställ höjdinställningsspaken i läge "5".
6
6. Drag åt lagerboxens fästskruvar.
7. Gör likadant med den andra kuggremmen.
Vid byte av kuggremmar, se till att de
båda yttre knivarna alltid står vinkelrätt mot den mittre kniven (se fig 17).
Monteras kuggremmarna fel kommer knivarna att
slå i varandra eftersom de överlappar varandra.
Kontrollera alltid knivarnas position efter rembyte
SVENSKA
SE
eller justering av remspänning.
BYTE AV KNIVAR
Använd skyddshandskar vid byte av
kniv/knivblad för att undvika skärskador.
Se till att knivarna alltid är skarpa. Då blir klippresultatet bäst.
Kontrollera alltid kniven/knivbladen efter en påkörning. Har knivsystemet skadats skall defekta
delar bytas ut.
Använd alltid original reservdelar. Icke
original reservdelar kan medföra risk
för skador även om de passar på maskinen.
Klippsystemet består av tre knivbalkar med två utbytbara knivblad Y (fig 18). Vid byte av knivblad
skall båda bytas ut för att undvika obalans.
Montera de nya knivarna. Drag åt skruvarna V och
W ordentligt. Åtdragningsmoment: V - 9.8 Nm, W
- 24 Nm.
Vid kraftig påkörning kan knivbladen vika undan.
Lossa låsmuttern X och vik tillbaka knivbladen.
Montera en ny original brytbult V. Drag åt låsmuttern X och Z.
RESERVDELAR
STIGA original reservdelar och tillbehör är konstruerade speciellt för STIGA maskiner. Observera
att "icke original" reservdelar och tillbehör inte har
kontrollerats eller godkänts av STIGA.
Användning av sådana delar och tillbehör kan påverka maskinens funktion
och säkerhet. STIGA ansvarar inte för
skador orsakade av sådana produkter.
MÖNSTERSKYDD
Denna maskin eller delar därav omfattas av följande mönsterskydd:
Sverige nr.
62 435
STIGA förbehåller sig rätten att förändra produkten
utan föregående meddelande.
7