Spottkörtelcancer Speciella åtgärder Cisplatin: Audiogram före

2014 03 26/MJ
CAP
Spottkörtelcancer
Preparat
Dos/
Maxdos/ Antal
Dos Antal Administreringssätt
dostillfälle dostillfälle doser/ interv. doser/
mg/m2
mg
dygn
tim cykel
1. Cyklofosfamid
500
2. Doxorubicin
50
3. Cisplatin
50
1
1
1
1
1
1
iv inf 30 min
iv inf 30 min
iv inf 2 tim
Prep
1
2
3
1
2Ny cykel
3 ↓
Dag
1 22
Dag
1
1
1
Cykellängd:
21 d
Beredning och administrering v g v
Speciella åtgärder
Cisplatin: Audiogram före behandlingsstart. S-Mg + S-Kreatinin inför varje cykel.
Vid förhöjt S-krea → GFR-bestämning, bör vara >50 ml/min.
Sedvanlig pre- och posthydrering samt 4 timmars DRUM.
CAVE! Annan samtidig nefrotisk behandling!
Doxorubicin: EKG, vb kardiologkonsult +/- UKG.
Dosreduktionsrekommendationer
ANC × 109/L
TPK × 109/L
< 1.5
<100
Preparat, % av fulldos
1
2
Behandlingen uppskjutes
Anmärkning
Doxorubicin är kontraindicerat vid känd hjärttoxicitet.
Försiktighet vid riskfaktorer för hjärtsvikt eller tidigare strålbehandling mot hjärtat (max ackumulerad dos
450 mg/m2).
Hjärtfrisk patient: max ackumulerad dos 550 mg/m2.
2014 03 26/MJ
CAP
Blandning och administrering
Preparat
Blandas i Administrering SköljdroppSpoldropp Kemiskt ml
sätt tid NaCl, ml NaCl, ml stabil
250
Doxorubicin
250 NaCl iv inf
30 min
Kommentar
72 tim kallt
Cisplatin
1000 NaCl iv inf
2 tim
72 tim kallt Inkompatibelt med
glukos
Cyklofosfamid
250 NaCl iv inf
30 min
72 tim kallt
Prehydrering:
1000 ml NaCl 9 mg/ml + Addex Magnesium 10 mmol.
Posthydrering:
Dygnet efter cisplatin ges minst 2000 ml vätska po eller iv.
4 timmars DRUM för att försäkra en diures på >400 ml/4 timmar första dygnet.