9. Mälarenergi Jan Larsson

Mälarenergi AB
ELPRODUKTION ELNÄT 2006
•
•
•
•
KVV tre generatorer. T3 280 MW
18 vattenkraftstationer – 28 MW
1 Gasmotor – VAFAB – 1,3 MW
Manuell hantering av energiersättning
Visningsanläggning
•
nät
Utveckling
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ABB forskningsanläggning Bengt Stridh
Kund med toppeffekt 3 kW produktion 2000 kWh
Elnät skall behandla alla lika – med kunden i fokus
Inmatningsabonnemang och uttagsabonnemang
Abonnemang 2005 – in 3513:- uttag 16A 839:Intäkt nät 3-4 öre per kWh, elhandel 45 öre per kWh
Inmatningsabonnemang 2007 – 1625:Draghjälp timmätningsreform
Anpassat uttagsabonnemang – gemensam mätare
Vidareutveckling
•
•
•
•
•
•
•
•
2008 4 anläggningar
Icke koncessionspliktigt nät
Elcertifikat – bruttoproduktion
Mätning/rapportering IKN
Konkurrensutsatt marknad
ME skapade mättjänst i konkurrensutsatt AO
Ökande förfrågningar mikroproduktion och nettodebitering
Kundens roll – kartläggning – möta förfrågningar
PROCESS ANSLUTA PRODUKTIONSANLÄGGNING
Överskott El-certifikat egen mätning IKN
Version PA1 2008-10--21
Version PA2 2008-11-24
Phase
1.
Handläggnings
beslut
1.
ENERGIMYNDIGHETEN
Rapport
timserie
2. SVK BALANS
3. SVK CAESAR
Info ska in i
löpande text, ta
bort då
Registrering
konto
Konto
Ersättning
utbetalas elcertifikat
Avtal
elcertifikat
4. KRAFTHANDEL
Energiavtal
5. ELHANDEL
Rapprot
timserie
Ersättning
utbetalas
energi
Skapar egen
mätvärdesrapport
ME Webb
6a Överväger
egen
produktion
6c Ansökan Elcertifikat
6b Beslut starta
produktion
Ansökan
Produktionskonto
Ansökan
energiaqvtal
försäljning
Anslutning
kocessionspliktigt nät ?
No
No
Rapportering
av elcertifikat?
Yes
Ansökan avtal
försäljning elcertifikat
Skall
nätägaren
rapportera?
Ext Tjänst
6. KUND
Rapportera
elcertifikat?
Yes
Överskottsproduktion till
Elnät,
abonnemang 1
Nätägare
rapporterar
mätserie?
No
Yes
Yes
Yes
1) Info om
överskottsproduktion
Yes
No
skapar
Föranmälan
Teknisk
dokumentation
"Bortkoppla vid
spänningsbortfall"
1,2
Färdiganmälan
Färdiganmälan
7. INSTALLATÖR
Montage
Tek dok
bortkopplad vid
spänningsbortfall
energiavtal
uppgift om1, 2
Skapar
färdiganmälan
Instruktion
"Ansluta"
på webben
8a. Kund
kontaktar
Mälarenergi
Skapa serie-ID
kontaktuppgifter för
ansökan om
vad?
Registrering
föranmälan
Registrering
skapa och
rapportera
timserie
Registrering
Handläggning
produktionsanläggning
Registrering
bortkopplingsdok 1, 2
Skapa mätserie
och rapport elcertifikat
8. NÄTMARKNAD
Översko
ttsprod
till nät?
Yes
Handläggning
föranmälan
installationsmedgivande
9. TEKNIK
Dokumentation
X-power
anläggning
10. MÄTSERVICE
11. EKONOMI
Handläggning
mätarmontage
kundkontakt
fakturering
Mätarmontage
Registering
produktionsanläggning
Exelfil
Utbetalning
ersättning nät
Beställning
EDIL-rapporter
El-cert
Månatliga
utbetalningar
No
Koncessionspliktigt nät
•
•
•
Elnätsägaren har ansvar, skyldigheter och rättigheter
Icke koncessionspliktigt nät – fastighetsägarens nät och ansvar
Elsäkerhetsverkets regelverk - starkströmsföreskrifterna
Mikroproduktion 2013
•
•
•
•
1 vindkraftverk 11 kW
27 solcellsanläggningar 0,23 – 78 kW
ME förfrågan - samarbete – utveckling
Projekt - solcellspark 1 MW
KOMMUNIKATION
•
•
•
•
•
•
Kunden i fokus – ta kunden i handen
Informera om gällande regelverk
Förtydliga roller och ansvar
Kravspecifikationer för anslutning
Hantera installationsfrågor
Hur kan man få ersättning för överskottet?
Kundens 2 (3) val
•
•
•
13 st. fullvärdig producent
7 st. avstår
7 st. ME nettotjänst (nettodebitering)
NETTOTJÄNST
•
•
•
•
•
Syfte – skapa enkelhet för kunden
Tillhandahåller energieffektiviseringstjänst
Kunden får tillgång till elnätet - batteri – 1 kalendermånad
Förutsättning – följa gällande regelverk
Styrelsebeslut Mälarenergi Elnät AB
Mätning
•
•
Nätägaren skall läsa av mätaren 1 gång per månad
Rapportera mätarställning för uttaget till elhandlare
M
Manuellt avläst
mätning
Fjärravläst
mätning
Fjärravläst mätning
•
•
•
•
•
•
•
•
Mätarställning för import - befintligt uttagsabonnemang
Konfigurering befintlig mätare - mätarställning för export
Beräkning i insamlingssystemet
Rapportera mätarställning för uttaget till elhandlare
Maximalt utnyttjande (250-300=0)
Alternativ – mätarbyte – timmätning – timavräkning
1 mätvärde per månad mot daglig rapportering 24 timvärden
Kostnad mätning/rapportering – kollektivet betalar
Nuläge
Nuläge
•
•
•
•
•
•
Avvaktan i väntan på rapport från utredningen
Avvaktan av systemutveckling
Delvis manuell hantering
Kunder som avvaktar
Hög ersättning från elhandlare är attraktivt
Många förfrågningar
.
Gräna Gård
• Installerad effekt 11 kW
20
2013-03-22
Mälarenergi