Anmälningssedel för teckning av aktier i Vironova AB

Anmälningssedel för teckning av aktier i
Vironova AB
Anmälningssedeln skickas eller inlämnas till:
Vironova AB
Gävlegatan 22
113 30 Stockholm
Teckningstid: 3 oktober– 17 oktober 2013
Teckningskurs:
8,00 SEK per aktie
Anmälningssedeln avser teckning av aktier enligt företrädesemission beslutad av styrelsen den 25 september 2013 med
stöd av bemyndigande av bolagsstämman den 19 juni 2013. Anmälningssedel med giltig teckning skall vara Vironova
AB tillhanda senast kl. 15.00 den 17 oktober 2013. Betalning skall erläggas kontant enligt anvisningar på
avräkningsnotan. Sista dag för betalning beräknas till den 24 oktober 2013. Betalning ska erläggas innan tilldelning av
aktie sker. Tilldelade aktier kommer att registreras på ett avstämningskonto hos Euroclear Sweden AB varför inga
aktiebrev kommer att ges ut.
Fyll i det antal aktier som önskas tecknas av undertecknad:
Denna anmälan avser önskan att högst
teckna nedanstående antal aktier och aktieslag
Antal
Teckningslikvid
per aktie
Totalt teckningsbelopp
Aktieslag (A/B)
x 8,00 SEK
Undertecknad är medveten om och medger att:
• Ofullständig eller felaktigt ifylld anmälningssedel kan komma att lämnas utan beaktande. Inga tillägg eller ändringar får göras i
förtryckt text.
• Endast en anmälningssedel per tecknare beaktas.
• Anmälan är bindande.
• För det fall full betalning inte erhållits i tid kan de tilldelade aktierna överföras till annan tecknare.
• Styrelsen i Vironova AB är förbehållen rätten att förlänga teckningsperioden.
Härmed bekräftar undertecknad att aktier tecknas i Vironova AB.
Namn- och adressuppgifter (obligatoriska, vänligen texta)
Efternamn/Bolagsnamn
Förnamn
Personnummer/Organisationsnummer
Postutdelningsadress
Telefon dagtid
E-post
Postnummer
Ort
Land
Datum
Underskrift
Bank
VP-konto nr. / Depåkonto nr.