Föräldrainformation om vaccination mot HPV

Föräldrainformation
om vaccination mot
HPV
Alla flickor födda i Sverige (födda 1999 och senare)
erbjuds vaccin mot HPV.
Vaccinering sker i årskurs 5, vid tre tillfällen med
några månaders mellanrum.
Varför vaccinerar vi mot HPV?
HPV är en förkortning för humant papillomvirus - ett virus som bland
annat kan orsaka cellförändringar på livmoderhalsen, vilka på lång
sikt kan leda till livmoderhalscancer. Vaccin mot HPV skyddar mot
mer än 70 % av all livmoderhalscancer. Om man vaccinerar sig i
unga år, och sedan går på cellprovscontroller när man blir kallad,
kommer man att ha ett mycket bra skydd mot livmoderhalscancer.
Flickor födda 1999 eller senare erbjuds vaccination när de går
i skolans årskurs 5. För fullgod effekt ges vaccinet tre gånger med
några månaders mellanrum.
Kan vaccinationen ge besvär?
Liksom alla vacciner och läkemedel kan detta vaccin orsaka
biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Mycket vanliga: Huvudvärk. Lokalreaktioner såsom smärta,
rodnad, svullnad vid injektionsstället.
Vanliga: Feber. Illamående. Smärta i extremiteter. Lokalreaktioner
såsom blåmärke, klåda vid injektionsstället.
Dokumentation
Enligt lagstiftning sker dokumentation av givna vacciner i elevens
journal samt i Smittskyddsinstitutets vaccinationsregister. För att
underlätta vår dokumentation sker även registrering i Svevac, ett
nationellt informationssystem för uppföljning av vaccinationer. Har
du som vårdnadshavare synpunkter på detta, kontakta då
skolsköterskan.
Intyget gäller alla tre doserna. Inför vaccination ber vi dig också
besvara frågorna i vaccinationstillståndet. Meddela om
förutsättningarna ändras mellan sprutorna.
VACCINATIONSTILLSTÅND
Ifylles och lämnas snarast till skolsköterskan.
Tillstånd att mitt barn vaccineras med HPV
Ja
Nej
Om ni tackar nej till vaccination och senare ändrar er vänligen kontakta skolsköterskan.
Datum
Vårdnadshavares namnteckning
Telefonnummer bostad
Telefonnummer arbete
Vi utgår ifrån att föräldrar med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om
enbart en av dem skriver under.
Uppgifter om eleven
Namn
Personnummer
Skola
Klass
Har eleven fått gammaglobulin eller någon annan vaccination under
de tre senaste månaderna
Ja
Nej
Om ja, ange vilket vaccin:
Har eleven svår allergi, långvarig sjukdom eller regelbunden medicinering
Ja
Nej
Om ja, ange vad:
Ta kontakt med skolsköterska om Ditt barn har någon allvarlig och/eller
långvarig sjukdom, svår allergi eller om Du har några frågor.
Skolsköterska
Telefonnummer (även riktnr)
Telefontid
Ifylles och lämnas snarast
till skolsköterskan