7. Väla Gård Åse Togerö

Väla Gård – En solskenshistoria
Åse Togerö, Skanska Sverige, Utvecklingsledare Miljö
Vårt nya kontor i Helsingborg
−
−
−
−
−
−
−
−
Samlokalisering av Helsingborgsenheterna
Två sammanbyggda huskroppar på ca 1800 m2 BTA
Inflyttning oktober 2012
Vårt första mörkgröna kontor worldwide
Unik miljö: bok- och ekskog på fastigheten
Kulturbyggnader, parkliknande utemiljö
Leva som vi lär – en chans vid egenutveckling!
Visa vårt kunnande och vad vi tror på
Skanskas Gröna karta
LEEDer i Europa
”LEED certifieringen av Skanskas
egenutvecklade kontor Väla Gård,
utanför Helsingborg, är nu klar och
uppnådde hela 95 poäng av totalt 110
möjliga. Detta innebär att projektet nu
har flest poäng i Europa inom
LEED för nybyggnation samt ligger
på en delad 3:e plats i världen.”
Fastighetsvärlden, 19 mars 2013
”Systembeskrivning”
FTX
VAV
Välisolerad, tung
och tät stomme
Solskydd
GEOVärme/
Kyla
Bild: Tengbom
Utrustning och
belysning
Mörkgrön energiprestanda
−
Specifik energianvändning enligt BBR:
10 kWh / m2Atemp, år
−
Byggnadens beräknade behov efter VP
(värme, varmvatten, kyla, fastighetsel):
19 kWh / m2Atemp, år (el)
−
Beräknad generering av solel:
30-40 kWh / m2Atemp, år
−
Beräknad export av el:
48 600 kWh (25 700 kr)
−
Beräknad import av el till fastigheten:
16 700 kWh (15 800 kr)
−
Beräknad import av el inkl verksamhet:
50 000 kWh (48 000 kr)
Merinvestering för
mörkgrönt
− Byggkostnad 38,6 MSEK eller
21 700 kr/m2 BTA (1800 m2)
− Merinvestering för att nå mörkgrönt
i Gröna kartan och LEED-placering
− 10 % för att gå från beige till
mörkgrönt
− 6 % för att gå från grönt 1
(motsvarar Skanskas standard för
kontor) till mörkgrönt
Import och export (kWh) av elektricitet från nätet
Simulering med resolution på 1 h för klimat, energibehov och importbehov
Blå stapel visar import av fastighetens energi,
ej verksamhetsel inkluderat.
Import och export (kWh) av elektricitet från nätet
Simulering med resolution på 1 h för klimat, energibehov och importbehov
Inklusive verksamhetsel!
Import och export (SEK) av elektricitet från nätet
Export betalas med ~spotpris per timme, exkl skatt
Simulering med resolution på 1 h för klimat, energibehov, importbehov och spotpris
Blå stapel visar import av fastighetens energi,
ej verksamhetsel inkluderat.
Import och export (SEK) av elektricitet från nätet
Export betalas med simulerat spotpris per timme – 2 öre, exkl skatt
Import betalas med simulerat spotpris, inkl skatt
Simulering med resolution på 1 h för klimat, energibehov, importbehov och spotpris
Inklusive verksamhetsel!
Besparingar tack vare
netto nollenergi
Utebliven driftskostnad för
värme, varmvatten och kyla
-109 600 kr/år
Lägre kostnad för
verksamhetsel, eftersom
solceller täcker en del
-13 100 kr/år
Summa lägre driftkostnad
-122 700 kr/år
Återbetalning för nollenergi
Med solcellsbidrag 700.000 kr
17 år
Utan solcellsbidrag
23 år
5 % ränta, 3 % högre elpris/år
Ger affärsnytta
− Samlokalisering av Skanskas enheter i
Helsingborg ger lägre lokalrelaterade
kostnader
− Ca 120 000 kr lägre driftskostnad /år
− Välmående och produktiva medarbetare
tack vare bra inomhusmiljö
− Ökad trivsel och stolthet hos personalen
− Ökat värde på byggnaden tack vare t
ex LEED och de mörkgröna
egenskaperna
− Referensprojekt som visar kunder
lösningar och vår kompetens
Lärdomar, nollenergi
− Mer lönsamt använda solel själv
än att sälja till nätet p g a skatt –
nettodebitering vore bra!
− Tidig dialog mellan arkitekt och
energispecialist en förutsättning
för kostnadsoptimering
− Erfarenheter från Väla Gård kan
ge lägre kostnader för
kommande projekt
− Kontroll av solcellsleverantör,
egen kompetens viktig.
Lärdomar, nollenergi forts.
− Definitionerna för nollenergihus
spretar. Viktigt möjliggöra för
förnyelsebar energi både inom/utom
fastigheten.
− Vindkraftsandelar är idag billigare
än solceller initialt men dyrare i ett
livscykelperspektiv på 30 år
− Väla Gård hade bara behövt
hälften så mycket solceller som
man har installerat för att uppnå
netto nollenergibalans (eftersom
verksamhetsel inte ingår i
definitionen).
Vad väntar vi på?
Nu har solcellerspriserna rasat
ytterligare:
− Bygg nollenergihus!
− Bygg mörkgrönt!