Arbetsplan Förskolan - Svenska skolan Thailand

Arbetsplan Förskolan
GEMENSKAP
A1
Sanuks förskola strävar mot att alla barn trivs och känner sig trygga med såväl vuxna som andra barn på
förskolan/ skolan och upplever att de ingår i ett sammanhang.
A2 UPPNÅENDEKRITERIER
Detta sker när:
Barnet reflekterar och utvärderar muntligt sin dag/vecka/tid på förskolan och kan beskriva positiva
känslor kring vistelsen på förskolan
Barnet deltar aktivt i gruppaktiviteter och/eller gruppövningar med andra barn, utifrån förmåga och
intresse
Barnet frågar eller ber vuxna eller andra barn om hjälp i förskolan
A3 AKTIVITETER/HANDLINGAR
Det gör vi genom att:
Ha gemensamma morgonsamlingar, någon gång per vecka med båda förskola och skola
Ha gruppstärkande övningar
Åka på utflykter tillsammans
Ha gemensamt temaarbete
www.svenskaskolanthailand.se
KVALITÉ
B1
Sanuks förskola strävar mot att varje barn får stöd att utvecklas och stimuleras utifrån sina behov, intressen
och förmågor. Föräldrarna får regelbunden återkoppling kring barnets lärande.
B2 UPPNÅENDEKRITERIER
Detta sker när:
Barnet provar och utvecklar nya förmågor
Föräldrarna får regelbundet återkoppling kring barnets lärande
B3 AKTIVITETER/HANDL INGAR
Det gör vi genom att:
Pedagogerna på förskolan har regelbunden kontakt, muntligt eller skriftligt med barnets föräldrar
Vi erbjuder aktiviteter utifrån barnets förmåga och intresse
PERSONLIG UTVECKLING
C1
Sanuks förskola strävar mot att alla barn agerar enligt förskolans normer, värden och RAR;
Respekt för andra. Ansvar för mina handlingar. Respekt för mig själv.
C2 UPPNÅENDEKRITERIER
Detta sker när:
Barnet lyssnar på andras åsikter
Barnet visar hänsyn och empati
Barnet kan sätta gränser för sig själv och andra
www.svenskaskolanthailand.se
C3 AKTIVITETER/HANDLINGAR
Det gör vi genom att:
Ha gemensamma samlingar
Normer, värden och RAR genomsyrar vår verksamhet
Ha gruppstärkande övningar
D1
Sanuks förskola strävar mot att alla barn ökar sitt intresse och sin medvetenhet för mångfald.
D2 UPPNÅENDEKRITERIER
Detta sker när:
Barnet berättar om eller ritar vardagliga händelser eller seder och bruk i Thailand
Barnet ställer frågor om Thailand
Barnet säger enkla ord på thai
D3 AKTIVITETER/HANDLINGAR
Det gör vi genom att:
Uppmärksamma högtider
Barnet får göra en egen Thailandsbok
www.svenskaskolanthailand.se