Coachöverenskommelse

Coachöverenskommelse
Coachöverenskommelse mellan klient (se nedan) och perfribergCoach
Avser perioden
Antal samtal
a 45 - 60 minuter/
gång/er per månad
Annat upplägg
Klient
Målet med coachingen är:
Detta mål är definierat under upptakts samtal där bägge parter har presenterat sina förväntningar
på samarbetet. Klienten når målet dels genom resultaten av coachsamtalen dels genom det
förändrings arbete som klienten åtar sig att utföra mellan samtalen. Klienten ansvarar själv för
sina resultat och därmed de förändringar som följer på de val och beslut som görs inom ramen
för coachingen.
Samtalen äger rum i fysiskt möte på nedan överenskommen plats. Klienten har tillgång till
coachen under samarbetstiden för kortare avstämning per telefon eller e-post vid behov.
Hos perfribergCoach
eller adress:
Coach
Coachen ansvarar för att samtalen genomförs på ett professionellt sätt med iakttagande av ICF: s
etiska riktlinjer vilket bl.a. innebär tystnadsplikt och förmedlar inget vidare mot tredje part.
Det står klienten fritt att föra vidare det hon / han vill.
Coachen för dock loggbok som har med olika nivåer av certifiering att göra och förmedlar därför
kontaktuppgifter på klient till ICF (International Coach Federation)
Praktisk info
Avbokning ska ske minst 2 dygn i förväg. Vid uteblivet besök eller avbokning som sker senare än
2 dygn i förväg debiteras med full taxa om inget annat avtalats. Sena avbokningar p g a akuta
medicinska skäl debiteras inte.
Vid avbokning från Coachen kompenseras Klienten med nytt samtal även om det hamnar
utanför avtalad tidsperiod.
Betalning: faktura 15 dagar. Hela arvodet faktureras efter upptakts samtal.
Arvodet: Avser samtliga samtal, upptakts samtal samt ev. besöksavgift för coaching hos Klient
Arvode att betala
Kronor inkl moms
Denna coachöverenskommelse är undertecknad av både coach och klient där parterna tagit varsitt.
Ort och datum
Klienten namn
Per Friberg
Klient underskrift
perfribergCoach
Mobil: 070-573 99 05 Tele: 08-739 37 14 Epost: [email protected] Hemsida: www.perfribergcoach.se Plusgiro: 159 20-2 Godkänd för F-skatt