Betydelsefulla svenska författare

Betydelsefulla svenska författare
”Varför ska vi arbeta med en massa författare som ingen (?) av oss
har läst”, kanske ni tänker när jag presenterar detta nians första
arbetsområde. Så här ligger det till! I kursplanen för svenska står följande: ”I undervisningen ska
eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen...”
Detta är en av anledningarna till att vi kommer arbeta med betydelsefulla svenska författare under
några veckor. Allmänbildning kan man ju aldrig få för mycket av... Ni kommer att möta olika svenska
klassiker, böcker som har bestående värde trots att böckerna har några år på nacken...
1. Kompendium
Ni har i klassen till uppgift att tillsammans skapa ett kompendium som ska ligga till grunden för ert
kommande litteraturprov. Ni kommer att arbeta i, av mig sammansatta, grupper där ni fördjupar
och sedan skriftligen sammanfattar era kunskaper om en av våra stora svenska författare. Det är
viktigt att ni koncentrerar er på författaren och författarens verk och inte minst den tidsepok
författaren levde i.
Syftet är att ni ska känna till lite om våra största författare och deras verk. Bedömning av hur väl ni
lyckats med uppgiften och hur väl ni uppnått målen kommer att baseras dels på ert samarbete och
resultat av grupparbetet samt hur väl ni lyckas på provet.
2. Muntlig redovisning
Eftersom ni blir experter på ”er” författare” kommer ni att få möjlighet att redovisa om er
författare muntligt inför klassen. Här har ni fria händer, tror jag...? Det finns många sätt att
redovisa på och det vore roligt om det blir variation i redovisningsformerna, ex: drama, film, prezi,
mm. Bara er fantasi sätter gränserna!
Ett krav för betyget E, är att ni hämtar information från flera olika källor, t.ex. läroböcker (det finns
texter om författarna i Svenska plus 2 och 3), uppslagsverk, antologier eller internet. Kom ihåg att
direkt anteckna de källor ni använder i en källförteckning som ni sedan lägger till i slutet av er text
om författaren.
3. Läsning av en roman!
Läxan under detta arbetsområde kommer att vara läsning! Ni kommer att få lite tid på lektionerna
men huvuddelen av er läsning kommer att ske hemma. Se nu till att komma igång ordentligt med
läsningen direkt! Försök att analysera eller tolka det skrivna utifrån vad du vet om författaren. Ni
redovisar era böcker i tvärgrupper. Se datum längre ner.
4. Litteraturprov
Se datum längre ner. Det är viktigt att hänga med på varandras redovisningar eftersom ni kommer
att få ett prov som avslutning.
Följande författare ska finnas med i kompendiet:
1. Selma Lagerlöf
(Sara R, John, Martin)
2. Moa Martinsson
(Elin , Anna, Jakob)
3. Vilhelm Moberg
(Sandra, Theresia, Emil)
4. Per Anders Fogelström
(Sofia, Aida, Benjamin)
5. Sven Delblanc
(Emilia, Hampus, Elias)
6. August Strindberg
(Amanda, Hjalmar, Sara J)
7. Kerstin Ekman
(Engla, Hansson, Filip)
8. Harry Martinson
(Virre, Jesper, Bergstrand)
9. Jan Fridegård
(Mattias, My, Philip)
Det ni ska ha med i era texter och i era muntliga redovisningar är bland annat:
• Hur såg Sverige (och världen) ut på den tiden författaren levde? Finns det några stora
politiska händelser vid den tiden? Hur levde folk i allmänhet?
• Hur såg författarens liv ut? Vad påverkade honom eller henne att skriva det som
han/hon gjorde?
• Ge exempel på några kända verk av författaren och berätta vad de handlar om. Läs
upp något som han eller hon har skrivit som du tyckte sa något om författaren.
• Du ska ha läst något verk som är representativt för din författare. Försök att analysera eller tolka
det skrivna utifrån vad du vet om författaren.
/Lycka till!
Tid till förfogande:
Onsdag 8.30-9.45
v. 34
Torsdag 8.30-9.45
-
Introduktion: Betydelsefulla svenska författare
v. 35
Arb. med kompendiet/muntlig pres.
Arb. med kompendiet/muntlig pres.
v. 36
Arb. med kompendiet/muntlig pres.
Arb. med kompendiet/muntlig pres.
OBS! Inlämning av text till kompendiet.
Ev. Start redovisningar.
v. 37
Redovisningar
Redovisningar
v. 38
Redovisningar
Prov i litteraturkunskap
v.39
Utgår – Elevens val
Utgår - lediga
v. 40
VISA
VISA
v. 41
Orientering 7-9
Redovisningar av läst roman – tvärgrupper.
Betygsmatris
E
C
A
Eleven kan också föra enkla
resonemang om verket med
kopplingar till dess upphovsman.
Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har
påverkats av det historiska och
kulturella sammanhang som det har
tillkommit i.
Eleven kan också föra utvecklade
resonemang om verket med
kopplingar till dess upphovsman.
Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har
påverkats av det historiska och
kulturella sammanhang som det har
tillkommit i.
leven kan också föra väl-utvecklade
och nyanserade resonemang om
verket med kopplingar till dess
upphovsman. Eleven drar då väl
under-byggda slutsatser om hur
verket har påverkats av det historiska
och kulturella sammanhang som det
har tillkommit i.
Genom att kombinera olika texttyper,
estetiska uttryck och medier så att de
olika delarna samspelar på ett i
huvudsak fungerande sätt kan eleven
förstärka och levandegöra sina texters
budskap.
Genom att kombinera olika texttyper,
estetiska uttryck och medier så att de
olika delarna samspelar på ett
ändamåls- enligt sätt kan eleven
förstärka och levandegöra sina texters
budskap.
Genom att kombinera olika texttyper,
estetiska uttryck och medier så att de
olika delarna samspelar på ett
ändamålsenligt och effektivt sätt kan
eleven förstärka och levandegöra sina
texters budskap.
Dessutom kan eleven förbereda och
genomföra enkla muntliga
redogörelser med i huvudsak
fungerande struktur och innehåll och
viss anpassning till syfte, mottagare
och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och
genomföra utvecklade muntliga
redogörelser med relativt väl
fungerande struktur och innehåll och
relativt god anpassning till syfte,
mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och
genomföra väl utvecklade muntliga
redogörelser med väl fungerande
struktur och innehåll och god
anpassning till syfte, mottagare och
sammanhang.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från ett
avgränsat urval av källor och för då
enkla och till viss del underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från ett
relativt varierat urval av källor och för
då utvecklade och underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och
sammanställa information från ett
varierat urval av källor och för då väl
utvecklade och väl underbyggda
resonemang om informationens och
källornas trovärdighet och relevans.