Vid fel eller misstänkt fel i filkommunikation ska

Vid fel eller misstänkt fel i filkommunikation ska anmälan alltid ske till Servicecenter hos
Skatteverket.
Vid samtliga fel, Tfn 010‐574 80 15.
För att få korrekt hjälp ska ni innan ni ringer skicka nedanstående uppgifter till
[email protected]
1. Vilken applikation som berörs (Init, REX eller Supro)
2. Namn på berörd fil
3. Ingivare; ombudskod, namn, e‐post och tfnnr
4. Transaktionsid, om sådant finns (skickas från SHS/eTransport när fil inkommit till
Skatteverket)
5. Problembeskrivning
Filer per applikation,
 INIT (XXX=ombudskod) verkställighet
o ANDRING (XXX.ANDRING) återkallelse, nedsättning och uppskov
o Felkvittens för ANDRING (inbb001x1_XXX_<ÅÅÅÅMMDD>) om fel i löpnummer eller
fel i fil
o LUB (<ÅÅÅÅ‐MM‐DD>_XXX_LUB_01.xml) Löneutmätningsbeslut
o DELRED (<ÅÅÅÅ‐MM‐DD>_XXX_ DELRED_01.xml) utredningsrapporter och
delredovisningar
o NYTTAVGAR (<ÅÅÅÅ‐MM‐DD>_XXX_ NYTTAVGAR_01.xml) meddelande om att ny
grundavgift kommer att påföras inom 4‐6 veckor
o SlutR (ints001x1_XXX.xml) slutredovisning av verkställighetsmål
 REX (XXX=ombudskod) verkställighet
o UTDRAG (XXX.UTDRAG) förfrågan om status i utsöknings och indrivningsdatabasen
o KVITTO (REX.XXX.KVITTO) kvittens på UTDRAGsfil
o UTFIL (XXX.UTFIL) svar på förfrågan om status
o EMALIN (XXX.EMALIN) ansökan om verkställighet
o KVITTENS (REX.XXX.KVITTENS) kvittens på ansökningsfil
o EMALUT (XXX.EMALUT) bekräftelse på ansökan
 Supro (XXX=ombudskod) betalningsföreläggande BF
o ANSOKAN (XXX.ANSOKAN) ansökan om BF
o KVITTENS (SUPRO.XXX.KVITTENS) kvittens på ansökningsfil
o ANSBEKR (SUPRO.XXX.ANSBEKR) bekräftelse på ansökan
o ATK.HELATK (XXX.ATK.HELATK) återkallelse av BF
o KVITTENS (SUPRO.XXX.ATK.KVITTENS) kvittens av återkallelsefil
o RAPPORT (SUPRO.XXX.RAPPORT) rapport om meddelat utslag
o NEDS (XXX.NEDS) nedsättning av BF
o NEDKVITT (SUPRO.XXX.NEDKVITT) kvittens på nedsättningsfil
När ni kontaktar Servicecenter får ni ett ärendenummer som ni ska ange om ni efter första kontakten
måste kontakta Servicecenter igen.