www.scansun.cz Blahopřejeme k zakoupení produktu Scansun

Blahopřejeme k zakoupení produktu Scansun
www.scansun.cz
Návod k instalaci a používání
Scansun model:
XL250, XL400, XL400 LD
Instalace:
Vybalte výrobek z obalu a zkontrolujte, zda není poškozený a obsahuje všechny součásti popsané v návodu. Balení z
výroby obsahuje: kolektor, trubku 450 mm Ø100mm (1), přírubu, difusér vč. příruby (2), termostat (3) vč. šroubů,
šrouby pro uchycení přírub a imbusový klíč. Kotevní materiál není součástí dodávky. Pokud je výrobek poškozený nebo
nekompletní informujte se prosím emailem [email protected] o dalším postupu reklamace.
Pro instalaci energopanelu vyberte na stěně budovy vhodné, zcela nezastíněné místo. Vybrané místo instalace musí
být orientované k jihu, jihovýchodu nebo k jihozápadu a zároveň musí umožnit propojení panelu s interiérem pomocí
dodané trubky. Následuje vyvrtání otvoru. Před vyvrtáním otvoru se ujistěte, že je panel ve správné poloze: Nápis
(logo) na přední straně kolektoru nesmí být vzhůru nohama! Přimontujte k zadní straně kolektoru nátrubek.
Zkontrolujte průchodnost trubky stěnou. Upravte délku trubky, tak aby odpovídala tloušťce stěny. Přiložte panel ke
stěně a vyznačte na stěně polohu montážních otvorů panelu (dva otvory na straně, dva dole, dva nahoře). Připevněte
panel pomocí vhodného kotevního materiálu ke stěně. Masivní materiály (beton, cihla, kámen) je nutno předvrtat a
použít plastové hmoždinky, u dřevěných konstrukcí je možné panel kotvit bez předvrtání samořeznými vruty do dřeva.
Před dotažením kotevních šroubů zkontrolujte, zda je správně na nátrubku kolektoru nasazená trubka. Zatěsněte
z interiéru případný prostor mezi trubkou a vrtanou stěnou (např. montážní pěnou). Vytáhněte z trubky ovládací kabel
energopanelu a nasaďte difuzor. Pokud nechcete instalovat termostat, můžete ponechat kabel v trubce. Vodiče kabelu
musí být v tomto případě vzájemně spojeny (např. elektrikářskou svorkou – čokoládou). Energopanel bude pracovat
vždy, jakmile bude osvětlen.
Termostat:
Vyšroubujte šrouby a sundejte kryt termostatu. Zaveďte ovládací kabel do termostatu a připevněte vodiče na svorku 1
a 2. Kryt termostatu opět nasaďte. Po dosažení nastavené teploty v místnosti se ventilátor energopanelu automaticky
vypne. Ovládací vodič nenastavujte - možné riziko vzniku poruch, na které se nevztahuje záruka. Pokud je
požadována delší vzdálenost mezi difuzérem a termostatem, lze použít bezdrátový termostat (není součástí dodávky).
Provoz:
Na termostatu se nastavuje nejvyšší požadovaná teplota místnosti, při jejímž dosažení dojde k vypnutí energopanelu.
Množství přiváděného vzduchu lze regulovat pomocí talířového ventilu. Nejvyšší účinnosti dosahuje kolektor při jasné
obloze a úhlem oslunění 90° (+/- 10°). To platí jak pro výkon absorbéru, tak i pro výkon ventilátoru.
Teplota vzduchu vystupujícího z kolektoru se nebude zvyšovat při: zatažené obloze, slabém nebo proměnlivém
slunečním osvitu, během noci, brzy ráno nebo v pozdním odpoledni, při zakrytí kolektoru sněhem nebo ledem, při dešti
nebo při jakémkoliv zastínění kolektoru.
V některých případech je pro zvýšení účinnosti větrání vhodné instalovat dva kusy kolektoru. Příkladem může být
instalace na JZ a JV stěnu objektu, čímž je dosaženo rovnoměrné funkce energopanelů během dne.
Pro zajištění rovnotlakého větrání budovy je možné v budově provést odvětrávací otvor – tímto nebude v budově
docházet k vytváření přetlaku a zvýší se účinnost větrání.
Vezměte prosím v úvahu: deska na zadní straně kolektoru je připevněna nýty a je mezi nimi volně uchycena proto,
aby zde mohl volně procházet vzduch, který zabraňuje vzniku podtlaku v absorbéru. Tyto netěsné spáry jsou
konstrukčním řešením, nikoliv nekvalitně provedeným výrobkem.
Odstranění poruchy:
Pokud ventilátor nepracuje správně, je třeba zkontrolovat, zda není energopanel ve stínu. Kdyby byla nějaká část
kolektoru zastíněná, neprodukoval by fotovoltaický článek dostatečné množství energie pro napájení ventilátoru.
Sundejte kryt ventilátoru a spojte vzájemně oba dva vodiče. Pokud se ventilátor uvede do provozu, je poškozený
termostat. V případě, že se ventilátor po spojení vodičů do provozu neuvede je příčinou poruchy chybná elektronika
nebo poškozený ventilátor. Pro další postup nás prosím kontaktuje emailem: [email protected]
Likvidace:
Po skončení životnosti mohou být všechny použité materiály výrobku recyklovány a dále využity.
Výrobek odevzdejte do místa zpětného odběru (sběrný dvůr, prodejce), nevyhazujte do směsného
odpadu. Obal výrobku může být odevzdán do sběrného dvora nebo kontejneru na tříděný odpad.
www.scansun.cz