Asbets - Dalslands miljökontor

Dalslands Miljökontor
ASBEST
Asbest kan finnas t.ex. i:

Eternitplattor i tak och ytterväggar

Gamla tekniska apparater

Gammal ventilationsutrustning

Brandskyddsplattor i byggnader

Isoleringsmaterial kring gamla
vattenledningar
Asbest är ett effektivt fibermaterial för att behålla värme och
kyla. Asbest användes tidigare som isolermaterial och brandskyddsmedel i t.ex. tekniska apparater och byggnader. Numera
är det förbjudet att använda sig av asbest, men det kan
förekomma i äldre hus och i äldre teknisk utrustning.
Asbesten kan förekomma som fibrer och som pulver och kan
finnas i vissa skumplaster, viss cement och vissa plastmaterial.
Asbest kan förekomma i många olika färger t.ex. vitt, grått,
ljusgrönt, ljusblått eller rosa.
Hälsoeffekter av asbest
Tyvärr så har asbest visat sig orsaka lungsjukdomar (t.ex. asbestos) och även en viss form
av lungcancer (mesoteliom). Sjukdomarna av
asbest orsakas av att asbestens olika fibrer fungerar som ”nålar” och sticker hål på cellerna som
finns i lungorna. När dessa celler skadas och dör,
så skadas lungvävnaden i sin tur och lungsjukdomar uppkommer.
Om man hanterar asbest och dessutom är rökare
så ökar risken för lungcancer avsevärt (så kallad
synergieffekt)!
Så skyddar du dig och andra
När man ska hantera asbest så är det viktigt att skydda sig själv och
andra från det damm som uppkommer när asbestfiber går sönder. Detta
sker vid felaktig hantering av t.ex. eternitplattor. Asbestdammet sprider
sig lätt i luften och det krävs speciella ansiktsmasker med filter, för att
skydda sig ifrån inandning av asbestfibrer. För att skydda sig och andra
från detta damm bör man innan man tar loss, t.ex. eternitplattor från
husväggar, blöta ner asbesten med vatten innan man hanterar den samt
förvara asbesten i tät byggplast och/eller i vatten. Man får inte använda
sig av vanliga dammsugare för att ta upp asbestdamm, eftersom asbestfibrerna kan vara mindre än dammsugarfiltret klarar av att filtrera. Det
kan därför vara bättre att torka upp asbestfibrerna med en våt trasa och
sedan lägga trasan i vatten och/eller i byggplast. Det rekommenderas att
läsa Arbetsmiljöverkets instruktioner för hur man skyddar sig vid
hantering av asbest.(1)
Asbestavfall
Asbestavfall räknas som farligt avfall(3) och farligt avfall får inte blandas
med annat avfall eller spädas ut(4) och ska hanteras och förvaras på ett
miljö- och hälsomässigt godtagbart sätt(5). Kommunen är skyldig att ta
emot sina invånares hushållsavall(6) men asbest räknas som farligt byggavfall. Privatpersoner får transportera endast mindre mängder av farligt
avfall.(7) Kontakta din lokala återvinningscentral för information angående
hur och om du får lämna ditt farliga avfall till den kommunala avfallsanläggningen.
Allt asbestavfall ska märkas med ”Asbest”!
Ytterligare information finns på internet
Dalslands Miljökontor (www.miljo.dalsland.se), Länsstyrelsen (www.lansstyrelsen.se), Arbetsmiljöverket
(www.av.se), Avfall Sverige (www.avfallsverige.se), Boverket (www.boverket.se) ,Aktuella lagtexter
(www.notisum.se), Se din kommuns hemsida för information om var och hur du kan lämna ditt farliga avfall.
Källor
(1) Arbetsmiljöverkets författningssamling, AFS 2006:1. (2) Lag 1998:808 kap 2.
(3) Lag 2011:927 Bilaga. (4) Lag (2011:927) 16§. (5) Lag 1998:808 2 kap 16§ och 15 kap 5a§.
(6) Lag 1998:808 8§. (7) Lag 2010:900 10§ och 34§ (8) Boverket
Dalslands Miljönämnd är en miljömyndighet för kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud
Postadress
Dalslands Miljökontor
Box 19
668 21 ED
Telefon
0534-939 430
Fax
E-post
Org. Nr.
0534-190 83
[email protected]
222.000.0877
© Dalslands Miljökontor, 11 augusti 2012. Text & Layout: Tina Isaksson. Foto: Internet
Lagar och regler vid hantering av asbest
Vid hantering och sanering av asbest är yrkesverksamma skyldiga att
följa både arbetsmiljölagar(1) och miljö- & hälsoskyddslagar.(2) Privatpersoner är också skyldiga att följa miljö- & hälsoskyddslagar(2) och bör
anlita en kunnig fackman vid hantering och sanering av material som
innehåller asbest. För att riva en byggnad kan det krävas rivningslov av
din kommun.(7) Boverket har också rekommendationer för rivnings– och
ombyggnadsverksamhet.(8)