nuläge i Kungsbacka - Kunskapscentrum Små Avlopp

2012-04-04
…eller:
Kretslopp och
avloppsfrågor –
vad händer i
Kungsbacka?
”Hur vi släppte kretsloppsfrågan
men löste den ändå (nästan)”
Bodil Forsberg &
Mats Holstein
Miljö & Hälsoskydd,
Kungsbacka
Nya allmänna råd 2006:
Mellan 8 000 och 9 000
enskilda avlopp i Kungsbacka. Ca 3000 anläggningar
bedöms ha lagstridiga
utsläpp.
Vad gör vi?!
Hur mår våra vattendrag?
Är minireningsverk tillräckligt bra?
Är urinseparering tillräckligt bra?
Finns det bättre avloppssystem?
Hur löser vi kretsloppet?
???
Hur stort är övergödningsproblemet?
Av totalt 51 vattenförekomster i
Kungsbacka (sjöar, rinnande
vatten och kustvatten) så har
Vattenmyndigheten ansett att
35 har problem med
övergödning
Egna mätningar i
12 vattendrag
Egna
mätningar av
12 vattendrag
= 68%
1
2012-04-04
Provresultat efter 3 år
INSIKT!
Medelvärden totalfosfor
• Vad gör vi nu då?!
385
350
315
280
245
210
Serie1
175
140
105
70
35
Ha
Lö
ga
å
Lö ftaå
fta n G
ån ä
Lö Sto lling
fta c e
ån ka
Id re d
eb
äc
k
Ve
å
V n
Ve eå To
ån n L r re
Sa e rd d
Ve nn ala
ån å-D
ut a la
lo
pp
et
Kn
ap
a
bä
Bif cke
lö n
Kn d e h u
ap /K vu
a b na dfå
äc pa ra
ke gå n
r
Ull n u den
Ö
lm
er tlop
ås p
ev
b ä et
all
ck
ab
en
äc
ke
n
Ho
u tl
vm
op
an
pe
ne
t
ån
ut
lo
Ky
pp
vik
et
Ky s b
vik äck
sb en
Sto
äc N
ck
ke
a
n
Sto ån
S
ck Kyr
aå kb
n yd
B
Sto S rö ala
ck to c nd o
aå kå m
n nY e
Br s
an by
ds
Hå
hu
lls
lt
ta
m
sb
äc
Lu
ke
nd
n
aå
n
u tl
To
op
rp
pe
aå
t
To n T
r p jolö
aå h
n
o
All lm
ato
rp
0
1) Vi kan inte inventera och ställa krav
på gamla avlopp och samtidigt tillåta
massa nya utsläpp som ”äter upp ”
effekten av åtgärderna
2) Ska vi ha nytillkommande avlopp så
måste de klara de allra tuffaste kraven
Ny avloppsstrategi i februari 2010
Inga nya utsläpp från
vattentoaletter i områden med
hög skyddsnivå
Ny avloppsstrategi i februari 2010
”Två flugor på smällen!”
Inga nya utsläpp från
vattentoaletter i områden med
hög skyddsnivå
KRAV UTIFRÅN
RECIPIENTSTATUS
+
•Torra lösningar
•Vacuumtoaletter
till sluten tank
•BDT-vatten
behandlas för sig
KRETSLOPP
MÖJLIGT
2
2012-04-04
Förankring!
Ny utmaning!
• …att få in en vacuumtoalett i stadshuset
Nämndpolitikerna var med på tåget pga
viljan att få god ekologisk status i
vattendragen (ett kommunalt miljömål)
samt fortsatt möjlighet att kunna acceptera
nybyggnation i alla delar av kommunen
Nämndens ordf informerade
kommunalrådet
• …att sluta kretsloppet hela vägen och använda
avloppsfraktionen som gödningsmedel
• Hygieniseringsanläggning? Biogas?
• Lite pengar finns i EU-projektet Hav möter Land, men ev
LOVA på gång tillsammans med Teknik
• Framtiden?
Samtliga 6 handläggare skrev under
tjänsteskrivelse med förslag till ny strategi
Tack för oss!
Mer information på
www.kungsbacka.se
3