Instruktioner - Fläkt Woods AB

Spiskåpa CPTJ
Teknisk anvisning för montering, drift och skötsel
December 2013
Spiskåpa CPTJ
TEKNISK ANVISNING
Innehåll
Montering (för installatör & servicepersonal)
Montering under köksskåp.............................................................................. 3
Drift & skötsel (för brukaren)
Rengöring ........................................................................................................... 4
Membranpanelen - skötsel............................................................................... 5
Injustering, igångkörning (för installatör & servicepersonal)
Injustering, forceringsflöde.............................................................................. 5
VARNING! Apparaten kan användas av barn från 8 år och uppåt och personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga
eller som har brist på erfarenhet och kunskap om de har fått handledning
eller information om hur man använder apparaten på ett säkert sätt och
förstår de risker som kan förekomma. Barn skall inte leka med apparaten.
Rengöring och underhåll skall inte utföras av barn utan handledning.
Observera! Montering, injustering och igångkörning som
beskrivs i denna anvisning måste utföras av installatör eller servicepersonal.
Fläkt Woods
9410 SE 2013.12
2
Rätt till ändringar förbehålles.
Spiskåpa CPTJ
TEKNISK ANVISNING
Montering
1
2
1
2
1
2
Om strömförande sladd blir skadad, ska den ersättas av tillverkaren, dess återförsäljare eller kvalificerad person som kan utföra detta utan att utsättas för fara.
Fläkt Woods
9410 SE 2013.12
3
Rätt till ändringar förbehålles.
Spiskåpa CPTJ
TEKNISK ANVISNING
Drift & Skötsel
Rengöring
Membranpanel - skötsel
1
Belysning
Forceringstid
x1 = 15 min
15 30 60
1 2
x2 = 30 min
x3 = 60 min
3
Indikering för
rengöring filter
15 30 60
Använd inte repande svamp eller duk vid rengöring av
fronten på spiskåpan.
2
15 30 60
1 2 3
Genom att trycka på knapparna på membranpanelen
(place­rad på spiskåpans framsida) väljs belysning med
dimmerfunktion samt forceringstiden 15, 30 eller 60 minuter. Panelen indikerar också när rengöring av kåpans
fettfilter bör göras. Efter rengöring ska denna funktion
återställas (RESET).
15 30 60
4
En lampa på panelen indikerar när rengöring av kåpans
fettfilter bör göras.
3
Fettfiltren rengörs genom att borsta och spola med varmt
vatten eller diska dem i diskmaskinen.
1
5
15 30 60
2
3
3
Fettfiltren tas ur spiskåpan genom att först trycka inåt,
sedan fälla ner och till sist dra utåt.
Fläkt Woods
9410 SE 2013.12
RESET
5 sek
Efter rengöring återställs funktionen för rengöring av
fettfilter. genom att trycka in knappen RESET i cirka
5 sekunder.
4
Rätt till ändringar förbehålles.
Spiskåpa CPTJ
TEKNISK ANVISNING
Injustering
Forceringsventilation
Spjällblad utan grundflöde (tätt spjällblad)
OBS! Sprintläge 11 är max.
200
b=7
8
9
11
150
Mättryck ∆p, Pa
100
50
40
30
20
10
20
30
Luftflöde q, l/s
40
50
80
b
∆p
Fläkt Woods
9410 SE 2013.12
5
Rätt till ändringar förbehålles.
Fläkt Woods AB, 551 84 Jönköping
FWG_Housing_CPT Installation and maintenance_SE_2013.12_9410w
tel 036-19 30 00
fax 036-19 36 20
www.flaktwoods.se