EPS CEMENT EC350M

PRODUKTDATABLAD
Version 201106.001-007
1 (2)
EPS CEMENT EC350M
Beskrivning av produkt
EPSCement EC350M är en isolerande
lättviktsuppfyllnad som används som
utjämning och uppfyllnad på de flesta typer
av underlag innan avjämning med Bostik
golvprodukter
EPSCementen levereras som en färdig
torrblandning av EPS-kulor och cement i rätt
proportioner färdigt att blandas med vatten.
EPSCement EC350M är avsedd att appliceras
med spackelpump och kan läggas i
obegränsad tjocklek.
Användningsområden
EPSCement EC350M är pumpbar med de
vanligt förekommande spackelpumpar, kan
blandas i såväl satsblandare som
genomströmningsblandare och är
självutjämnande.
EPSCement kan läggas med eller utan
vidhäftning till underlaget.
Typiska användningsområden är som
uppfyllning vid stamrenovering,
uppfyllning/förstyvning av träbjälklag,
vindsbjälklag som isolerande skikt i källare etc
Arbetsbeskrivning
Förberedelser: Se till att underlag, material
och blandningsvatten har en temperatur om
minst +10°C. För bästa arbetsresultat ska
temperaturen i lokalen ligga mellan +10 till
+25°C.
Förbehandling: Underlaget ska vara rent och
fritt från damm, cementhud, fett eller andra
föroreningar som kan hindra vidhäftning samt
ha en ytstyrka på min 0,5 MPa. Det är viktigt
att underlaget inte suger upp vatten från
EPSCementen. Vid läggning med vidhäftning
mot underlaget ska underlaget förbehandlas
med Primer 6000 spädd 1: 3 med vatten.
Primern ska borstas in i ytan.
Vid läggning i flytande konstruktion ska
plastfolie läggas ut på hela golvytan och vikas
upp mot väggar, pelare och andra
anslutningspunkter. Se till att folien sluter väl
an mot underlaget, rör och
anslutningspunkter så att inga luftfickor bildas.
Väg av golvytan och markera för
EPSCementens färdiga höjd med tex
nivåpinnar.
Tjocklek: EPSCementen tillsammans med
avjämningsmassa/golvbruk/finsats skall läggas i
en minsta sammanlagd tjocklek om 50 mm
varav minst 20 mm EPSCement.
Vid läggning på mark rekommenderas 150
mm som minsta tjockleken för att god
värmeisolering ska uppnås.
Någon övre gräns för hur tjockt produkten
kan läggas finns inte och tjockleken kan tillåtas
variera för att ta upp ojämnheter och
nivåskillnader i underlaget.
Blandning: EPSCement EC350M kan blandas i
såväl satsblandare, genomströmningsblandare
som i vanligt förekommande spackelpumpar
och pumpas med vanligt förekommande
spackel- och brukspumpar. Produkten kan
även blandas för hand med blandarvisp i
tunna.
Blanda hel 50 liters säck vid ett och samma
tillfälle
Blanda med 5,0 - 7,2 liter vatten per säck
(VCT 0,32 - 0,45)
Produkten är pumpbar vid vattenhalt 5,8 - 7,2
liter vatten per säck. Produkten är
lättflytande, lokalt självutjämnande vid 6,2 7,2 liter vatten per säck. Bearbeta och jämna
av ytan till rätt höjd med bredspackel, sloda
eller motsvarande stålverktyg.
Den ideala vattenmängden är 6,4 liter per
säck. Då fås en sammanhängande fast
geléartad konsistens som måste bearbetas till
planhet över hela golvytan.
Vid blandning för hand uppnås en jordfuktig
konsistens vid vattenhalt 5,0 - 5,7 liter vatten
per säck.
Vid för höga vattenhalter i blandningen
riskeras separationer och okontrollerad
svällning av massan. Vid avvikande VCT
och/eller rumsklimat gentemot ovan angivet
kan materialet svälla upp till ca 9 % av
tjockleken den närmaste tiden efter
läggningen.
Vid pumpning, på grund av kompressionen av
EPS-kulorna, kan en volymökning (<10%) ske
efter utläggningen. Volymökningen avstannar
normalt inom 8 timmar.
Uttorkning: EPSCementen är gångbar efter ca
12 timmar om uttorkningsklimatet är ca 20
grader, 50 % relativ luftfuktighet och ett visst
luftombyte.
EPSCementen har självuttorkande
egenskaper och har efter ca 10 dagar en
relativ fuktighet som ligger under 90 %. Efter
4-5 veckor är RF under 85 %.
Materialet kan beläggas med
avjämningsmassa/golvbruk/slipsats efter 12
timmar eller så snart gjutningen är gångbar.
OBS! Det är viktigt att det gjutna materialet
inte ligger öppet för länge. Lägg på
avjämningsmassa, golvbruk, slipsats eller en
diffusionsspärr inom 3 dygn efter gjutning.
Efterbehandling: EPSCementen ska beläggas
med minimum 20 mm Bostik
avjämningsmassa alternativt med 30 mm
Bostik Handspackel Grov vilka ska armeras
med ett svetsat stålnät. EPSCementen är inte
avsedd att beläggas med Bostik
Avjämningsmassa Industri.
Miljö och hälsa
Produkten innehåller cement och är
irriterande. För ytterligare information se
säkerhetsdatabladet.
Teknisk data
Bindemedel
Fyllmedel
Brukstid
Vattenmängd
Cement
EPS-kulor (expanderad polystyren)
ca 1 timme
5,0 - 7,2 liter/ 50 liters säck, idealt: 6,4 liter/50 liters
säck
PRODUKTDATABLAD
Version 201106.001-007
2 (2)
Åtgång
Gångbar efter
Beläggningsbar efter
Densitet
Densitet
Tryckhållfasthet (28 dygn)
Böjdraghållfasthet (28 dygn)
Värmekonduktivitet
Ånggenomgångsmotstånd
Brandklass
Uttorkning
20 liter/m² och 20 mm skikttjocklek
ca 12 timmar
ca 12 timmar dock senast inom 3 dygn
350 kg/m³ (torr blandning i säck)
450 kg/m³ (torr efter gjutning och härdning)
3,4 MPa
0,5 MPa
0,08 W/m K (lambda vid 10ºC i torrt tillstånd)
Zp: 2,5 x 10 9 m² s Pa/kg, Zv: 1,9 x 10 4 s/m
A2-s1, d0
Efter ca 10 dygns självuttorkning < 90%, efter drygt 1
månads självuttorkning < 85%