Sammanhållet, myndighetsövergripande, digitaliserat, bygglov

Sammanhållet,
myndighetsövergripande,
digitaliserat,
bygglov
Daniel Antonsson
2013-05-30
Daniel Antonsson
Sammanhållet,
myndighetsövergripande,
digitaliserat,
bygglov




SKL vill ta en aktiv roll för att företräda kommunerna
Det finns potentiella effektivitetsvinster för samhället
Helhetssyn ur samhällsperspektiv saknas
Politiskt tryck kring, bland annat, ökat
bostadsbyggande
Sammanhållet,
myndighetsövergripande,
digitaliserat,
bygglov
 Flera myndigheter involverade
-
Kommunerna
Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Boverket
 Kundperspektiv – ett ärende!
Sammanhållet,
myndighetsövergripande,
digitaliserat,
bygglov




Krav på digitalt material saknas
Krav på digitalt överlämnanden saknas
Systemleverantörer driver inte utvecklingen
IT-barometern 2011 visar att allt material produceras
digitalt, merparten i 3D
Sammanhållen,
myndighetsövergripande,
digitaliserad,
bygglov
 Arbete pågår
-
Mittbygge.se
RIGES (Västernorrland)
SPF-projektet
Många kommuner arbetar med LEAN
Styrgrupp:
eDelegationens delegationsutskott 4
•
•
•
•
Per Mosseby, ordf, chef Center för eSamhället SKL
Bengt Kjellsson GD, Lantmäteriet
Sten-Olov Altin, Länsråd, Länsstyrelsen Västernorrland
Martin Storm, chef för Husbyggnadsdivisionen, Boverket
E-delegationen vill med delegationsutskott 4 skapa en bättre digital
samverkan mellan stat, kommun och landsting. Bygglovet är en viktig
del av samhällsbygget och involverar många myndigheter i sin resa från idé
till beslut och genomförande.
Projektet är uppdelat i tre delprojekt
Mål delprojekt 1:
Process, begrepp/information och nyttor
 En processmodell för en helt sammanhållen digitaliserad
bygglovsprocess med önskat läge, informationsmodeller och
användningsfall finns beskrivna.
 En kortfattat vägledning om de formella kraven på digital
hantering enligt PBL
Arbetsgrupp:
Projektledare
Daniel Antonsson
Center för eSamhället, SKL
Boverket
Martina Marekovic
Jurist
Båstads kommun
Karlstad kommun
Torbjörn Ziegler,
Stadsarkitekt
Kommunförbundet Stockholms län
Lantmäteriet
Yvonne Fredriksson
Bygglovhandläggare/samordnare Vallentuna kommun
Lars Hägg
Verksamhetsarkitekt
Länsstyrelsen
RIGES-projektet Västernorrland
SKL
Daniel Ström
Chefsjurist, Länsstyrelsen Gävleborg
Petronella Enström,
GIS-samordnare Sundsvalls kommun
Skövde kommun
Inger Carlsson,
Administrativ chef, Plan, Bygg o Lantmäteriförvaltningen
Stockholm Stad
Birgitta Stenbäck
IT-chef Stadsbyggnadskontoret, Stockholm stad
SPF-projektet
Maria Rydberg
Programchef, Boverket
Per-Anders Fastén,
Stadsbyggnadsingenjör
Jörgen Sandström,
IT-strateg
Identifierade utvecklingsområden:
 eID
- Privatperson
- Företag
 eArkiv
- Vad är ett arkiv?
 Information
Användningsfall – Vad får jag göra
på min tomt?
Att få tillgång till information om bestämmelser och
restriktioner på en fastighet.