Sverige och förintelsen

Sverige
och
förintelsen
Märta Johansson
Linnea Westerlund
Vilma Nilsson
Tobias Nilsson
Matilda Bergström
HIP1 vårterminen 2013
Det bortglömda judehatet
Mer eller mindre utpräglad antisemitism har förekommit i
Sverige sedan medeltiden (trots att det inte fanns några
bofasta judar i landet förrän på 1600-talet).
TEXT: Märta Johansson
Under medeltiden var antisemitism och
judehat ett utbrett fenomen i Europa. Bland
annat tvingades judarna ofta att bo i särskilda ghetton i städerna, på initiativ av katolska
kyrkan. De heliga judiska skrifterna brändes
på offentliga bokbål runtom på kontinenten
och judarna fick rykte om sig att vara giriga
ockrare som bara väntade på att få suga ut
hantverkarna.
De antisemitistiska attityderna spred
sig även till Sverige, där man till exempel
målade karikatyrer av judar på kyrkväggarna. Kyrkan anklagade även judarna för att ha
mördat Jesus och spred negativ propaganda
om dem. Många människor i Sverige hade
en väldigt negativ bild av judar och såg dem
som ett ont och hatiskt folk, trots att nästan
ingen i Sverige någonsin hade träffat en jude.
Judar började komma till Sverige på 1600talet, trots att det var strängt förbjudet för
människor med andra trosåskådningar än
den lutheranska att uppehålla sig i riket. Judarna var därför tvungna att leva gömda och
många av dem var så kallade landsstrykare,
som drev runt på landsbygden och försökte
hitta arbete. De judiska landsstrykarna hade
väldigt dåligt rykte och utgavs vara tjuvar
och lurendrejare, vilket naturligtvis
försvårade deras liv väldigt mycket. Judar
kunde dock erhålla legal status om de lät
döpa sig, vilket ett fåtal judiska familjer
gjorde, varpå de fritt kunde bosätta sig i
Sverige. Allmänheten var dock mycket skeptisk även mot dessa döpta judar.
År 1775 blev det tillåtet för judar att
bosätta sig och utöva sin tro på vissa platser i
Sverige. Några hundra judar flyttade hit och
tjugo år efter förbudet mot judar hävts grundades den första synagogan, under ledning
av Aron Isaac, den första juden som fått vis-
Aron Isaac, den förste juden som fick vistas legalt i Sverige utan att avsäga sig sin tro.
tas legalt i Sverige utan att avsäga sig sin tro.
I början av 1800-talet hade judarna
etablerat sig hyfsat väl i Sverige, och krav på
att få medborgerliga rättigheter började ställas.
Fram tills 1870, då judarna slutligen gavs
samma rättigheter som andra svenskar, förbättrades deras situation gradvis och de fick
efter hand rätt att bosätta sig vart de ville,
gå i svenska skolor och så småningom även
gifta sig med kristna.
Samtidigt stärktes antisemitismen i Sverige. Judarna ansågs allmänt vara lurendrejare
och på dem kunde man skylla allt från höjda
matpriser till bostadsbrist, vilket det även
gjordes, främst i Västsverige med Göteborg i
spetsen.
Det är viktigt att förstå att nazismen inte
var en tanke som plötsligt blommade upp i
Europa. Antisemitismen hade frodats i över
tusen år innan Adolf Hitler ens kommit till
världen. Judehatet var redan djupt förankrat i de flesta europeiska samhällen, främst
i Tyskland och Östeuropa men även i länder som Frankrike och Storbritannien. Det
nazisterna gjorde var egentligen bara att ta
”En del tyckte att Sverige
skulle följa Tysklands
exempel och under kriget
kunde man se skyltar
med texten ”judar äga
ej tillträde” utanför
butiker.”
förföljelserna ett steg längre och gå från sporadiska pogromer till systematisk utrotning.
Inte heller var andra världskriget ett krig
som startades för att stoppa nazismen. I t ex
Frankrike var många människor antisemiter;
däremot var de gamla fiender till Tyskland
och ville hindra tysk expansion, inte tysk
antisemitism.
De mest omfattande pogromerna innan
förintelsen ägde rum i Östeuropa under
slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Många judar flydde, en del av dem från
Sverige. De östeuropeiska judarnas kultur
skilde sig från de västeuropeiska på en del
sätt, och framför allt var de betydligt fattigare. De svenska judarna hjälpte de nyinflyttade att bygga upp nya liv i Sverige, vilket
fick en del svenskar att ifrågasätta judarnas
lojalitet. Var de verkligen riktiga svenskar,
om de var beredda att hjälpa utländska judar
så mycket? De östeuropeiska judarna hade
ganska dåligt rykte och judarna började få
sämre villkor i Sverige, helt i enighet med
de antidemokratiska vindarna som blåste
över Europa. Sverige har alltid stått väldigt
nära Tyskland, både geografiskt, kulturellt,
språkligt och politiskt sett. Tyska var det
första främmande språket i den svenska
skolan innan andra världskriget och en stor
del av Sveriges litteratur var tysk. Tyskland,
i varje fall den protestantiska delen, var även
en nära bundsförvant till Sverige; En stor del
av det svenska kungahuset härstammade
därifrån och i krig var Sverige oftast mer
eller mindre uttalat på tyskarnas sida.
Många svenskar var väldigt tyskvänliga, i
varje fall innan kriget började vända till de
allierades fördel. Judehatet var ingen främmande tanke för svenskarna och många
höll med Hitler om att judarna bara ställde
till problem. En del tyckte att Sverige skulle
följa Tysklands exempel och under kriget
kunde man se skyltar med texten ”judar äga
ej tillträde” utanför butiker. Sverige började
inte heller ta emot judiska flyktingar i någon
större skara förrän efter krigsslutet, även om
vi formellt sett var neutrala och därför hade
kunnat ta emot fler även under kriget.
Efter andra världskriget gjorde Tyskland upp med sitt antisemitiska arv. Sverige
frisade sig från det. De nazistiska organisationerna tystades ned och glömdes bort,
svenskarna mer eller mindre klippte av sina
kulturella band till Tyskland i ett försök att
intala världen att Sverige aldrig hade haft
något med förintelsen att göra.
Det är dags att Sverige erkänner sin skuld i
förintelsen.
KÄLLOR:
Glück, David, 1997: Sveriges judar
Koblik, Steven, 1987: Om vi teg skulle stenarna ropa
Svensk rasbiologi
Sverige har varit ett mycket framstående land inom vad som då
var seriös forskning men numera låter som något påhittat.
Vårt specialämne var “Fysisk antropologi”, där vi var
spetsforskare i att mäta skallar.
TEXT: Linnea Westerlund
Här i Sverige mätte vi ett tusentals skallar
och utifrån de så kunde vi säga vem som var
”Det vi höll på med i Sverige
smartast, dummast och så vidare.
är jämförbart med det
Vi tillhörde den så kallade “germanska
rasen”. Vilket vi och även andra forskare hade nazisterna gjorde, sanningen
kommit fram till var den bästa rasen. För att
är det att det var bara
“bevisa” detta så mätte vi bland annat
längden på huvudet, näsan och allt annat som
nazisterna som steriliserade
finns på huvudet. Dock kan man inte riskmer människor än vi i
era att bevisa motsatsen så för att säkerställa
resultatet så vinklade man det. De flesta av
Sverige.”
“vår” ras hade långskalliga huvuden och det
fanns även kortskalliga huvuden. Då var det
klart att vi vinklade så att de långskalliga var mer människor än vi i Sverige.
Under andra världskriget så förändrades
smartast.
inte så mycket, vilket man skulle kunna tro.
Det är till och med så att vi fortsatte efter
kriget slutat.
Man kan fråga sig varför ingen reagerade
på det vi gjorde, när det var en sådan stor
skandal med Tyskland. Sverige skickade ner
hjälp men fortfarande tänkte ingen på det vi
själva gjorde.
Rasbiologiska institutets plansch om “Sveriges raser”,
Efteråt försvarar sig Sverige med att de
som visades på Stockholmsutställningen 1930
bara ville eliminera oönskade egenskaper medan nazisterna ville eliminera en hel ras.
Man kan ju fråga sig varför Sverige hade
denna lite egendomliga specialitén. Det var
på grund av samerna. Man ansåg att samerna
var det äldsta folkslaget i Skandinavien och
genom att mäta skallar kunde man bevisa det.
Men äldst är inte alltid visast, man ansåg
även att de tillhörde ett av det mer primitiva
folkslagen som man kommit fram till hade
stannat på en lägre utvecklingsnivå. Samerna
var ju kortskalliga.
Det vi höll på med i Sverige är jämförbart
med det nazisterna gjorde, sanningen är det
att det var bara nazisterna som steriliserade
KÄLLOR:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Statens_institut_för_rasbiologi
http://www.samer.se/1028?template=print_faktablad
Koncentrationsläger även i
Sverige
Många vet om att det fanns koncentrationsläger i Tyskland under
andra världskriget, men något som många inte vet om är att det fanns
koncentrationsläger i Sverige också under andra världskriget.
TEXT: Vilma Nilsson
En sak man måste ha klart för sig är att koncentrationsläger i Sverige var inte alls som
koncentrations läger i Tyskland.
Dom läger vi hade i Sverige hade vi för
‘’opålitliga utlänningar’’.
Dom två första läger kom upp år 1940, det
var Långmora och Smedsbo. Långmora såg
ut på visat att det var ett staket som omrin-
Långmora, ett svenskt koncentrationsläger
gade området, en huvudbyggnad i mitten och
baracker växte upp runt omkring. Smedsbo
byggdes upp enligt samma principers som
Långmora.
Inom sin tid hade Utlänningskommissionen och Socialstyrelsen 14 interneringsläger
runt om i Sverige.
I lägren fick man frukost, lunch och middag och man hade arbetsuppgifter under
dagen men fick inte lämna sin arbetsplats
förutom vid toalettbesök och korta cigarrett
pauser. När arbetaren var slut fick internatens
sitt eftermiddagskaffe och sen kunde man
sysselsätta sig någorlunda fritt i lägren.
I vissa av lägren fanns det så man kunde
köpa tobak, hårvatten och rakvatten.
Man vet inte hur många internater som
satt i lägren här i Sverige, men vi får aldrig
glömma att det har funnits.
Ingvar Henningsson från Hörby var bara
en pojke när andra världskriget bröt ut och
nådde Sverige, han berättar om det som det
Dom läger vi hade i Sverige var:
Långmora 1940-1945
Smedsbo 1940-1945
Rengsjö 1942-1945
Ingels 1942-1945
Vägershult (1942)-1945
Hälsingmo 1943-1948
Florsberg 1943-1948
Ede 1943-1948
Säter 1943-1946
Kusfors 1944-1945
Sörbyn 1944-1945
Tjörnarp 1945-1946
Sunnerstaholm 1945-1946
Axmar 1945
var igår.
“Jag minns när jag och min syster Inga
cyklade ut till våran mormor och morfar som
hade bondgård där nu fulltofta naturcentrum
ligger, i skogen där fanns militärer. Jag minns
att en gång fastnade min fot i mitt cykelhjul
och att militären där i skogen fick sy min fot
efter det hade hänt.”
Han tittar mig djupt i mina ögon ler lite
och fortsätter.
“Jag minns att jag brukade hämta tomma
spritflaskor av dom och lämna nya till dom,
haha! Det var otroligt många, dom var
nästan alltid lite på lyset! Ett antal gånger
flög det flygplan över oss, men inte så ofta.
Man märkte av att det var något som hände
utanför men inte här i Sverige. På ett sätt var
kriget här men ändå inte, vi ville inte veta
eller se vad som hände, så vi beslöt oss för att
blunda och se vad vi ville se. Jag var bara en
pojke och därför såg jag inte vad jag borde ha
sett. Om jag hade varit äldre hade jag försökt
hjälpa till på något sätt.”
Han tar min hand och säger “Man vill inte
se död, man vill hindra död.” Efter det går
han ut ur rummet sätter jag på en stol i köket
och vill inte prata mer.
KÄLLOR:
Berglund, Tobias och Sennertag, Niclas, 2008:
Svenska koncentrationsläger – i tredje rikets
skugga
Intervju med Ingvar Henningsson
Ett monument till minne av interneringslägret i Vägershult
Vad visste Sverige om förintelsen
Att judarna deporterades österut för att utnyttjas som arbetskraft var
känt i omvärlden från åtminstone 1941.
TEXT: Tobias Nilsson
Den första som berättade om massavrättningar var en kvinnlig läkare, som var en SSpatient. Hon fick ett nervsammanbrott när
hon fick kännedom om massmordet. Det var
ytterst få som trodde att detta var sant.
Under hösten 1942 fick svensken Arvid
Fredborg, som var tidningskorrespondent och
bosatt i Berlin, ett fotografi av Theodor Wanner som han uppmanades lämna till Gustaf V.
Fotografiet föreställde en massavrättning.
Detta nådde inte Sverige så snabbt, men kom
till slut till kungen. Hösten 1942 började tidningar skriva om folkmordet, men det dröjde
innan utländska journalister tolkade det som
ett systematiskt massmord.
År 1943 var Fredborg tvungen att lämna
En av de bästa källorna om Sverige och förintelsen
Rubriker i Göteborgs handels- och sjöfartstidning 1938
Tyskland på grund av sina artiklar. Kort
därefter skrev han en bok, ”Bakom stålvallen”. Boken innehöll inte så mycket om det judiska folkmordet, men den innehöll uppgifter
om hur judar deporterades till läger i Polen
och sedan försvann.
Sveriges regering visste även att folkmord
på judar ägde rum i Nazityskland, men de
ville hålla det hemligt för civilbefolkningen,
för att hindra oroligheter i landet. De ville
även undvika oroligheter mellan Tyskland
och Sverige. Därför lagrade man alla artiklar
och försökte hindra pressen att publicera
bilder på händelserna.
1997 kom boken “Sverige och förintelsen”
ut. Den var skriven av Ingvar Svanberg och
Mattias Tydèn. De två männen hade fått se
artiklar ifrån 1938-1945 om judeförföljelserna.
Allt detta skrev de om i boken, som idag är en
av de bästa källorna om
judeförföljelsen.
KÄLLOR:
http://sv.wikipedia.org/wiki/
F%C3%B6rintelsen#Nyheten_n.C3.A5r_omv.
C3.A4rlden
www.Loffe.Net-Sverige och förintelsen.
www.pressen om holocaust
Svanberg, Ingvar och Tydén Mattias, 1997:
Sverige och Förintelsen
Sveriges inhumana
flyktingpolitik
Sverige var neutralt under andra världskriget,
vilket gör att vi ofta ses som en del av den ”goda” sidan.
TEXT: Matilda Bergström
Fram tills relativt nyligen var den allmänna
uppfattningen att Sveriges agerande under
andra världskriget var det rätta, och att de
beslut som togs var nödvändiga för att hålla
oss utanför kriget. Det finns nästan ingen som
inte känner till Raoul Wallenberg och hans
fantastiska insatser, men förtjänar resten av
Sverige verkligen den hjältegloria han gett
oss? På senare år har det dykt upp väldigt
mycket forskning som tyder på att inte heller
det neutrala Sverige är utan skuld till Förintelsen. Idag rasar debatten om Sveriges flyktingmottagande, och sett ur ett historiskt perspektiv är Sverige inte ett land som utmärker
sig för en human migrationspolitik.
När kriget bröt ut 1939 var Sveriges flyktingpolitik redan restriktiv. Det var Sveriges
intressen, och inte flyende människors rätt till
asyl, som stod i centrum i flyktinglagstiftningen. Till exempel var det, i alla fall i början av
kriget, lättare för kvinnor än män att få uppehållstillstånd, eftersom de inte ansågs vara ett
lika stort hot på arbetsmarknaden. De flesta
av Europas länder hade under en lång period
snarare varit utvandringsländer än invandringsländer, och det huvudsakliga målet för
emigranterna var USA. I Europa fanns länge
en uppfattning om att så länge USA var öppet för alla, spelade det ingen roll att de europeiska länderna stängde sina gränser utåt.
1917 införde Sverige pass- och viseringskrav
för medborgare från alla länder utom de
nordiska. Under mellankrigstiden togs kravet
bort för medborgare från västeuropeiska länder, medan det fanns kvar för människor från
Östeuropa. En del menar att detta berodde
på att de östeuropeiska länderna hade en stor
judisk befolkning, som man inte ville släppa
in i Sverige.
”När kriget bröt ut 1939 var
Sveriges flyktingpolitik redan
restriktiv. Det var Sveriges
intressen, och inte flyende
människors rätt till asyl,
som stod i centrum i
flyktinglagstiftningen.”
Vid krigsutbrottet skärpte den svenska
regeringen inresereglerna ytterligare, och
visumtvånget återinfördes för alla länder
utom de nordiska. Det blev lättare att avvisa
de många flyktingar som sökte sig hit. De
enda som släpptes in i Sverige var så kallade
transitflyktingar, som bara ämnade vistas här
en kort period innan de flyttade någon annanstans. De som framförallt drabbades av de
skärpta reglerna var flyende judar från Tyskland och Centraleuropa. Även Schweiz, som
är det enda övriga europeiska landet som var
neutralt, blev en återvändsgränd för flyktingar. Krigförande länder som Storbritannien
och så småningom även USA var till en början
inte intresserade av att hjälpa judar i områden
under tysk kontroll, utan fokuserade enbart
på själva kriget.
I länder som till exempel Polen var det
många som sökte sig till de svenska ambassaderna för att anhålla om tillstånd att resa till
Sverige, men då man från svensk sida gjorde
vad man kunde för att hålla flyktingar ute
barrikaderade man ambassaden i Warszawa
och lät den vaktas av militär. Redan 1939
skrev den svenske diplomaten Sven Grafström i sin dagbok om den fruktansvärda terror Warszawas judar utsattes för. Svenskarna
var alltså inte omedvetna om hur läget var,
men man ansåg inte att Sverige hade något
ansvar för att hjälpa de utsatta. När Warszawa
bombades evakuerades ambassadens svenska
personal, men de polacker som var anställda
där lämnades kvar. Inställningen att människor som utomlands arbetar för svenska
myndigheter har olika rätt till svenskt skydd
beroende på om de är svenskar eller inte finns
kvar än idag. De afghaner som arbetat som
tolkar åt svenska soldater har inte fått asyl i
Sverige, även om just arbetet med svenskarna
har gjort att de riskerar att dödas om de stannar i Afghanistan.
Under andra världskriget gällde migrationslagstiftningen från 1937, där det bland
annat slogs fast att politiska flyktingar inte
kunde avvisas. Detta innebar dock inte att
man inte kunde avvisa judar, eftersom judar
inte räknades som politiska flyktingar. I dokumenten hette det i stället att judiska flyktingar
flytt på grunda av ”vantrevnad”.
Runt 1942 minskade andelen avvisningar
bland de judar som sökte uppehållstillstånd i
Sverige, men detta innebar inte nödvändigtvis att antalet människor som fick komma hit
blev större. Många av de som fick tillstånd att
komma till Sverige var sådana som inte hade
några praktiska möjligheter att ta sig hit. Det
kunde till exempel handla om människor vars
anhöriga hade sökt uppehållstillstånd i deras ställe, men som när tillståndet beviljades
redan hade hamnat i koncentrationsläger
eller i vissa fall till och med redan var döda.
Bland de människor som faktiskt hade haft
möjlighet att komma till Sverige var antalet
uppehållstillstånd fortfarande lågt, vilket
tyder på att förändringen i politiken snarare
var ett sätt att göra sig av med ett dåligt rykte
än att faktiskt hjälpa människor.
När Danmark och Norge ockuperades
av Tyskland förändrades Sveriges tidigare
så öppna inställning till våra nordiska grannar. Invånare i de övriga nordiska länderna
hade tidigare sluppit kravet på pass och
visum för att komma in i Sverige, men när de
ockuperades och mängden flyktingar ökade
skärptes reglerna även gentemot till exempel
Danmark och Norge. Detta kom dock åter
att förändras 1942, då förföljelsen av judar
intensifierades i Norge. Svenska utrikesdepartementet organiserade räddningsaktioner
för norska judar. Tyvärr påbörjades detta
alltför sent, och många av Norges judar hade
redan deporterats och dödats. Året därpå,
1943, inleddes en hårdare förföljelse av judar
även i Danmark. I det här fallet började UD
förbereda räddningsaktioner redan i förväg,
till exempel förkunnade man i ett radiomeddelande att alla danska judar som tog sig till
Sverige var välkomna här. Officiellt var det
den svenska regeringen som stod bakom
detta, men i själva verket informerades regeringsledamöterna inte om det hela förrän dagen därpå. Delar av regeringen, till exempel
högerledare Gösta Bagge, var missnöjda med
detta, men radiomeddelandet var redan sänt.
Totalt tror man att närmare 8000 danska flyktingar kom till Sverige. En stor del av dessa
tog sig över Öresund med små fiskefartyg,
och att svenska fiskare var villiga att delta var
avgörande.
”Mycket forskning tyder
på att den svenska
flyktingpolitiken till stor
del var utformad med
syftet att i största möjliga
mån stänga de judiska
flyktingarna ute.”
Sverige styrdes under andra världskriget
av en samlingsregering, där alla politiska partier utom kommunisterna ingick. Åsikterna
var splittrade när det gällde flyktingpolitik,
och motståndarna till en generösare sådan
fanns framförallt åt höger. Ett argument som
användes mot att ge en större mängd judar
asyl var att en växande judisk befolkning
skulle kunna leda till mer antisemitism.
Mycket forskning tyder på att den svenska
flyktingpolitiken till stor del var utformad
med syftet att i största möjliga mån stänga de
judiska flyktingarna ute. Judiska flyktingar
markerades i de svenska myndigheternas
dokument, där man även angav om flyktingar
var arier eller icke-arier. Judars möjlighet att
få tillstånd att vistas i Sverige var betydligt
mindre än icke-judars. Allra svårast var det
för östeuropeiska judar, då dessa drabbades
i landet även om alla dessa krav inte uppfylldes, men å den andra fanns inga garantier för
att man fick uppehållstillstånd även om alla
kriterierna uppnåddes.
Bland de som ansökte om uppehållstillstånd först efter att de faktiskt rest till Sverige var det en ovanligt stor andel som fick
tillståndet beviljat. Detta beror dock snarare
på att få vågade ta risken att fly om de inte
kände sig relativt säkra på att få tillstånd, än
på öppenhet från Sveriges sida.
Sveriges agerande under andra världskriget
är ingenting vi kan vara stolta över. Mycket
tyder på att syftet med flyktinlagstiftningens
utformning var att hålla flyktingar i allmänhet, och judiska flyktingar i synnerhet, ute ur
landet. Det finns ingenting som tyder på att
detta var en följd av tyska påtryckningar. Vår
enda hjälte, Raoul Wallenberg, var egentligen
inte ens vår. Initiativet till hans räddningsinsatser kom inte från svenska myndigheter,
utan från den amerikanska organisationen
War Refugee Board. Motståndet mot att hjälpa människor på flykt visar att antisemitism
fanns även här, och att inte heller vi, i det neutrala Sverige, är fria från skuld till Förintelsen.
KÄLLOR:
Raoul Wallenberg - en verklig hjälte, men inte speciellt
representativ för Sverige
av både antisemitism och den utbredda rasismen mot östeuropéer.
För att en flykting skulle få stanna i Sverige fanns vissa krav, som bara en ytterst liten
andel av de sökande uppnådde. Man skulle
ha släktingar i Sverige, ens ekonomiska uppehälle under vistelsen i landet skulle vara garanterat, man skulle inte ha släktingar i hemlandet som kunde tänkas följa efter och man
skulle vara över 65 år gammal. Å ena sidan
hände det att flyktingar fick tillstånd att vistas
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/afghanska-isaf-tolkar-soker-asyl_7383208.svd, 201204-05
Åmark, Klas, 2011: Att bo granne med
ondskan – Sveriges förhållande till nazismen,
Nazityskland och Förintelsen
Geverts Kvist, Karin, 2008: Ett främmande
element i nationen – svensk flyktingpolitik
och de svenska flyktingarna 1938-1944
Carlberg, Ingrid, 2012: Det står ett rum här
och väntar på dig – berättelsen om Raoul
Wallenberg