Nationell konferens för socialtjänsten 2014

inspiration
senaste inom forskning, framgångsrika utvecklingsprojekt och inspirerande föreläsare!
➠ För att du ska få ut det mesta av konferensen väljer du dag två det spår som passar dig bäst!
➠ Chef- & ledarskap – Individ- & familjeomsorg – Missbruk & beroende
– Ekonomiskt bistånd
➠ Du får även möjlighet att prata, diskutera och mingla med kollegor
från hela Sverige!
Datum och plats: 18–19 november, Stockholm
föreläsare
Karin Kullberg,
socionom, fil. dr.
i socialt arbete,
Socialhögskolan, Lund
universitet
Jörgen Fransson, HRdirektör, Helsingborgs
stad
Anna Norlén, leg.
psykolog, leg.
psykoterapeut, verksamhetschef och rektor
på Ericastiftelsen
Nils Allan Danielsson,
socionom, utredare för
rättssäkerhetsfrågor,
enheten för ekonomiskt
bistånd
Sven Andréasson,
professor i socialmedicin vid Karolinska
Institutet, överläkare på
Beroendecentrum
•
utveckling
•
➠ Ta del av de senaste nyheterna och viktigaste förändringarna för socialtjänsten!
➠ Under två kunskapstäta dagar har du en unik möjlighet att få lyssna på det kunskap
Nationell konferens för
socialtjänsten 2014
Välkommen till den Nationella konferensen för socialtjänsten!
Den 18 & 19 november välkomnar vi chefer inom socialtjänsten och socialsekreterare till en innehållsrik, spännande och kunskapstät tvådagarskonferens i centrala Stockholm.
Då det inom socialtjänsten löpande sker viktiga förändringar så som, nya politiska förutsättningar,
lagändringar och nya riktlinjer så är det svårt att hinna uppdatera sig. Vi har därför under två dagar
samlat den mest väsentliga informationen till dig för att du ska kunna vara trygg med att veta att du
har kännedom om de senaste och viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga
arbete.
Den 18 november inleder vi med en gemensam dag där du får uppdatera dig med nyheter som
relaterar till och påverkar socialtjänstens framtid. Vi kommer att tala om hur dagens omvärldsklimat påverkar socialtjänstens ekonomiska förutsättningar, hur arbetssituationen för socialsekreterare
kan förbättras och vilken kompetensutveckling som behövs för att möta framtida utmaningar! Du
kommer också att få fördjupa dig inom ett alltid lika aktuellt ämne, konflikthantering och samtalsmetodik vilket kommer ge dig ökad förståelse och skicklighet i att bemöta och lösa konflikter och
svåra samtal.
För att du ska få en kunskapsinriktad konferens anpassad till just din expertis så har du möjlighet
att välja inriktning som passar just dig. Den 19 november väljer du mellan fyra olika spår;
➠ Chef- & ledarskap kommer att fokusera på chefskapet och ledarskapet i sig. Inledningsvis påtalar
vi vikten av att attrahera kompetent och skicklig personal. Du kommer att få fördjupad kunskap i
hur du skapar ett hållbart ledarskap i offentlig sektor genom att arbeta med strukturella och organisatoriska förutsättningar. Vi kommer även behandla det personliga ledarskapet och ge dig inspiration och insikt i hur ditt ledarskap påverkar dig och dina medarbetare.
➠ Individ- & familjeomsorg kommer att behandla våldet inom hemmets ramar, dels kommer du
att får höra det senaste inom mäns våld mot kvinnor samt även hur barn påverkas av att exponeras
för våld. Vidare kommer du att fördjupa dig om hur livssituationen ser ut för unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning. Avslutningsvis kommer du att få mer kunskap kring självskadebeteende hos ungdomar. Vilka orsaker grundar sig problematiken i? Och vilka behandlingar fungerar?
➠ Missbruk & beroende kommer att börja dagen med att rapportera om de nya nationella riktlinjerna från socialstyrelsen för missbruks- och beroendevården. Vidare kommer du att få fördjupa dig
inom Cannabis. Hur påverkar det brukarna? Vilka nya varianter finns det? Samt mycket mer. Du
kommer också att få kunskap om det omfattande problemet med läkemedelsmissbruk, hur utvecklingen ser ut kring det samt nya beteendemönster hos barn och ungdomar i relation till missbruk
och droger.
➠ Ekonomiskt bistånd kommer att presentera de viktigaste nyheterna och förändringarna inom
försörjningsstöd samt avgörande nya domar och prejudikat. Du får tillfälle att öva och utveckla din
kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd och fördjupa dig inom ansökningar från EUmedborgare. Du kommer även få ta del av den senaste forskningen för hur man kan arbeta med arbetslösa för att öka sysselsättningen samt ta del av ett framgångsrikt pilotprojekt kring nollplacerade.
Vårt mål med konferensen är att du ska lämna oss med nya aktuella kunskaper, de viktigaste nyheterna och förändringarna som påverkar ditt dagliga arbete. Vi vill också att du ska ha fått inspiration
och fått se nya möjligheter till hur du kan utveckla och förbättra ditt arbete eller din verksamhet.
Försäkra dig om en plats redan i dag!
Gå in på vår hemsida www.kompetensteamet.se eller ring in din anmälan
på telefonnummer 08-410 281 50.
Varmt välkommen till den Nationella konferensen för socialtjänsten!
Vänliga hälsningar
Isabelle Gennow
Utbildningsansvarig
Kompetensteamet
Dag 1, 18 november, Gemensam dag
08.30 Registrering med kaffe och smörgås
09.00 Moderator Cecilia Teir inleder dagarna
Cecilia Teir, socionom, socialsekreterare på mottagningsgruppen i Bromma stadsdelsförvaltning. Cecilia är en av
utvecklarna av Sveriges första bedömningsinstrument för nybesök inom försörjningsstöd, Instrument X.
09.05 Vilken kompetensutveckling behöver socialsekreterare för att möta
framtidens yrkesutövande?
• Hur ska vi rikta vidareutbildning mot personalen för att utveckla och effektivisera verksamheten?
• Hur kan du som arbetsgivare få personalen att stanna i socialtjänsten?
• Legitimation för socialsekreterare? Att tänka på om det drivs igenom!
Karin Kullberg är socionom och fil. dr. i socialt arbete. Hon har arbetat i socialtjänsten i 15 år och därefter under
många år som lärare vid Socialhögskolan, Lund universitet. Hennes forskning behandlar socionomers yrkes-karriärer, det sociala arbetets organisering och kunskap och kompetens i socialt arbete.
09.50 Kaffepaus
10.20 Resursfördelningar, prioriteringar, effektivitet och legitimitet – vad är en bra verksamhet?
Hur ser de ekonomiska förutsättningarna ut för framtiden inom kommuner? Ta del av resultaten från ett nytt forskningsprogram!
•
•
•
•
Hur hanterar kommuner förändring av ekonomiska förutsättningar?
Hur agerar ledning i svåra(budgetåtstramande) tider?
Vilka faktorer/styrkor är avgörande för att lyckas med förändring i kommun?
Vilka är de stora utmaningarna?
Rolf Solli, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Borås och gästprofessor vid Förvaltningshögskolan, Göteborgs universitet. Rolfs forskning fokuserar på styrning och ledarskap inom offentlig förvaltning. Han har bl.a.
tidigare varit föreståndare Gothenburg Research Institute vid Handelshögskolan i Göteborg.
11.05 Bensträckare
11.15 Socialsekreteraren en tystad profession? Ta del av ny forskning kring
socialsekreterarens arbetssituation!
•
•
•
Hur mår Sveriges socialsekreterare – ny forskning kring bristande uppdragsdialog
och dess konsekvenser
En mångfasetterad arbetsroll – handlingsutrymme, stress och budgetkrav
Varför lämnar socialsekreterare sitt yrke?
Marika Melin, fil. dr, forskare vid Psykologiska institutionen, avdelningen för arbets- och organisationspsykologi vid Stockholms universitet. Marika har de senaste åren forskat kring det moderna arbetslivets villkor
inom både privat och offentlig sektor.
12.00 Lunch
13.00 Lär dig bemöta och hantera konflikter och svåra samtal!
Effektiva tekniker för samtalsmetodik
•
•
•
•
Lär dig hantera svåra situationer – få konkreta verktyg för samtalsmetodik
Skapa rätt förutsättningar för mötet – så lägger du grunden till förtroende
Lär dig att få fram viktig information genom att bemöta och lyssna på rätt sätt
Hantera möten med starka känslor – metoder och verktyg
Agera rätt i konfliktlösning med konstruktivt bemötande
• Vid hotfulla/ trängda situationer – så planerar du för att alltid vara säker
• Lär dig hitta lösningar på ett positivt sätt – så får du individen att tänka framåt
Alexander Tilly, leg. psykolog, fil. kand. i filosofi. Alexander arbetar med att utveckla ledare, team och organisationer inom privata och kommunala sektorn. Hans spetskompetens ligger inom hotfulla och våldsamma konflikter.
Under eftermiddagen görs avbrott för kaffepaus
17.00 Moderator sammanfattar dagen
17.05 Dagen avslutas
19.00 Välkommen att delta i en gemensam middag med underhållning på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm. (Anmälan sker separat.)
Få möjlighet att utbyta erfarenheter med kollegor under trevliga former. Du får en fullspäckad afton med god mat
och underhållning för 800 kr exkl. moms.
Dag 2, 19 november, Chef- & ledarskap
09.00 Så attraherar och behåller du den skickligaste personalen! Lär dig bli en
attraktiv arbetsgivare
• Hur kan man arbeta för att bli en attraktiv arbetsgivare • Vad eftersöker medarbetare och ledare och vad kan du erbjuda dem – att vara trovärdig?
• Säkra och trygga verksamhetens kompetens genom intressanta koncept och ett attraktivt
arbetsgivarebjudande!
Jörgen Fransson, HR-direktör, Helsingborgs stad. Jörgen har haft olika roller i HBG stad och sedan 2008 är han
verksam som HR-direktör. Helsingborgs stad utsågs 2014 till årets Employer branding-kommun av företaget
Universum. Jörgen blev personligen utnämnd 2013 till Årets personaldirektör i offentligt sektor av 600 Minutes
Offentlig HR.
10.00 Kaffepaus
10.20 Leda i socialtjänsten – så skapar du ett hållbart ledarskap i offentlig sektor
•
•
•
•
Hur tar du hand om och underhåller din organisation?
Strukturella förutsättningar för att en organisation ska kunna verka strategisk!
Hur ser ditt utrymme ut för ledandet – verka som chef!
Olika organisationer ger olika förutsättningar för chefens hälsa
Hans Lindgren, socionom, universitetsadjunkt vid Göteborgs universitet, har arbetat med ledarskapsutveckling i
20 år med fokus på dels socialtjänsten. Hans är forskare inom CHEFiOS, ett Forsknings- och Utvecklingsprojekt som handlar om förutsättningar för chefskap i offentlig sektor.
12.00 Lunch
13.00 Rollen som chef – hur hanterar du motstridiga förväntningar, utsatthet och ensamhet?
•
•
•
•
Hur kan man ta sin auktoritet, utan att bli auktoritär?
Var finner du som chef stöd i din verksamhet?
Syfte, mål och mening; Ett skydd mot utmattning?
Hur löser man etiska dilemman i chefsrollen?
Christer Sandahl, professor i samhälls- och beteendevetenskap, Karolinska Institutet. Christer har arbetat som
ledarskapskonsult i över två decennier och fokuserar främst idag på forskning inom ledarskap i offentlig sektor.
14.00 Kaffepaus
14.20 Nya rekommendationer för arbetsmiljön – ta del av Göteborgs stadsledningskontors
rapport om hur arbetsmiljön och arbetssituationen ska förbättras för socialsekreterare!
•
•
•
Ta del av rekommendationerna som ska minska arbetsbelastningen och förbättra arbetsmiljön i
socialtjänsten – 7 nya rekommendationer
Är rekommendationerna realistiska? Så arbetar du praktiskt med dem!
Hur kommer resultatet att se ut och när kan rekommendationerna implementeras? Är verkligen arbetsbelastningen för hög? Mät arbetsbelastningen inom socialtjänsten
genom verktyget – Arbetstyngdsmätning
• Vad är och hur fungerar Arbetstyngdsmätning?
• Fungerar det i praktiken? Reflektioner från pilotkommuner där verktyget testats!
• Hur kan verktyget utvecklas för att anpassas till andra enheter än barn och ungdom
Lena Säljö, sektorschef, Göteborgs Stad. Lena har drygt 40 års erfarenhet som socialarbetare. Innan hon blev
sektorschef har hon arbetat som IFO chef, skolkurator och socialsekreterare. Marie-Louise Hron, enhetschef,
Göteborgs Stad. Marie-Louise har arbetat som enhetschef på Barn och Unga sedan 2002.
16.50 Dagen avslutas
Dag 2, 19 november, Individ- & familjeomsorg
09.00 Barn som upplever våld
•
•
•
Hur påverkas barns utveckling på olika sätt av att exponeras för våld och hur kan vi upptäcka de barn som lever med våld?
Vad vet vi genom forskning och erfarenhet om verksamt stöd och behandling till drabbade barn?
Lär dig bemöta och prata med barn om våld
Anna Norlén, leg. psykolog, leg. psykoterapeut, verksamhetschef och rektor på Ericastiftelsen. Anna har tidigare
varit chef på BUP Traumaenhet, verksamhetschef på Rädda Barnens mottagning och har många års erfarenhet
av arbeta med trauma- och krisbehandling av barn som drabbats av olika former våld och övergrepp.
10.00 Kaffepaus
10.20 Unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning – hur ser livssituationen ut för denna grupp och hur ska de stöttas på bästa sätt?
•
•
•
•
•
•
Teoretiska perspektiv på personer med intellektuella funktionshinder (utvecklingsstörning)
Kategorin unga vuxna med mindre/lindrig utvecklingsstörning ökar – hur ser deras situation ut och vilket stöd behöver de?
Daglig verksamhet och arbetsliv
Identitet
I relation till yrkesverksamma/bemötande och etik
I relation till välfärdssamhället/funktionshinderomsorgen Lennart Sauer, lektor och filosofie doktor i socialt arbete, studierektor vid institutionen för socialt arbete och
verksam vid centrum för handikappvetenskap vid Umeå universitet. Lennart bedriver forskning om funktionshinder, främst om personer med utvecklingsstörning.
12.00 Lunch
13.00 Mäns våld mot kvinnor – forskning och utveckling – så ser framtiden ut
•
•
•
•
Vad innebär våld i nära relationer – hur definieras det och hur ser det ut i praktiken?
Nyheter, utveckling och framtiden – nya former av våld, minskar eller ökar våldet?
Att upptäcka och ställa frågor om våld – tecken och symptom på misshandel
Hur kan vi bäst hjälpa utsatta kvinnor?
Mona Eliasson, professor emerita i psykologi, Högskolan i Gävle. Mona har forskat och skrivit om våld i nära
relationer. Idag arbetar hon mest med frågor kring manliga våldsutövare. Mona har tidigare varit chef för Centrum för kvinnoforskning vid Uppsala universitet.​
14.00 Kaffepaus
14.20 Ungdomar och självskadebeteende – hur ska du veta när det är allvarligt
och inte tonårshumör?
•
•
•
•
Självskadebeteende – lär dig olika skadebeteenden hos ungdomar
Aktuellt inom behandlingsmetoder – vilka behandlingar fungerar?
Bakgrundsfakta och orsaker till självskadebeteende
Självskadebeteende och diagnostik – psykisk sjukdom eller social problematik?
Thérèse Eriksson, fil. kand. i psykologi. Thérèse är författare till två böcker om självskadebeteende: ”Möt mig
som jag är” och ”Slutstation rättspsyk”. Hon arbetar opinionsbildande med frågor om självskadebeteende och
har även varit delaktig i det nationella självskadeprojektet.
16.00 Dagen avslutas
Dag 2, 19 november, Ekonomiskt bistånd
09.00 Fiktiva fall med ekonomiskt bistånd – utveckla och fördjupa din kunskap med svåra fall i ekonomiskt bistånd
•
•
•
•
Vad innebär att göra en individuell behovsbedömning ur ett rättsligt perspektiv?
Vilka är de senaste nyheterna och förändringarna inom försörjningsstöd? Uppdatera dig om
de viktigaste förändringarna!
Utveckla din kunskap inom handläggning av ekonomiskt bistånd – nya domar och prejudikat
Genomgång av fiktiva fall – ”hemläxa” mejlas innan konferensen att förbereda/läsa hemma.
Pia Kjellbom, socionom, doktorand vid Institutionen för socialt arbete, Stockholms universitet. Pia undervisar
sedan 2001 på Socialhögskolan och arbetar på en avhandling rörande lagtillämpning inom socialtjänsten vid
risk för påtvingad avflyttning från bostad (bland annat vräkningar).
10.40 Kaffepaus
11.00 Socialtjänstens arbete med arbetslösa – vägar ur systemet och in på arbetsmarknaden?
Vad säger forskningen!
• Vad gör kommunerna idag?
• Åtgärder inriktade att öka sysselsättningen – vilka finns och vad fungerar?
• Hur ser samarbetet/ samverkan ut med andra aktörer och socialförvaltningen
– egna och gemensamma ansvarsområden?
• Deltagarnas syn på Jobbtorg Stockholm – vad kan man lära för sin egen kommun?
Katarina Thorén, fil. dr, arbetar som universitetslektor vid Institutionen för socialt arbete på Stockholms
universitet. Katarinas forskning handlar främst om arbetsmarknadspolitik och kommunala arbetsmarknadsåtgärder samt hur dessa åtgärder implementeras inom den kommunala socialtjänsten.
12.00 Lunch
13.00 Pilotprojekt kring nollplacerade – att vara ”sjuk och osynlig”
– ett framgångsrikt koncept redo att implementeras
•
•
•
•
Hur kan vi skapa enhetliga riktlinjer och enhetligt förhållningssätt när det gäller samverkan kring personer utan sjukpenninggrundande inkomst som saknar arbetsförmåga på grund av sjukdom?
Ta del av Halmstad och Laholms framgångsrika pilotprojekt
Hur kan vi skapa förutsättningar för en effektiv samverkan mellan berörda aktörer inom
rehabiliteringsområdet så att arbetet på individnivå ska fungera smidigt och enhetligt?
Hur har implementeringen gått till och vad har vidareutvecklats?
Lär dig om den nya målgruppen som synliggjorts under projektet – dold grupp som nu
kan få bättre och rätt hjälp
Pia Ryberg, samverkansansvarig på Försäkringskassan i Halmstad. Sara Mendelson, samordnare och projektledare, enheten för ekonomiskt bistånd Halmstads kommun. Pia och Sara har varit med från start i pilotprojektet
kring Nollplacerade i Halmstads- och Laholms kommuner. Övriga fyra kommuner i Halland är nu
i uppstart av samarbete kring målgruppen utifrån kunskap och erfarenheter från pilotprojektet.
14.00 Kaffepaus
14.20 Öka rättssäkerheten vid hantering av ansökningar från EU-medborgare
• Hur påverkas våra utredningsmöjligheter av förändringarna i utlänningslagen, 1 maj 2014?
• Fyra olika kategorier och deras familjemedlemmar har uppehållsrätt. Vad kan vi klart utläsa
av utlänningslagen?
• Har Högsta förvaltningsdomstolen tagit ställning i några frågor?
• Stämmer kammarrättsåsikten att de som har uppehållsrätt även har rätt till bistånd?
Och vice versa: ingen uppehållsrätt betyder inget bistånd?
• Vad räknas som anställning? Vilka tidsaspekter gäller när det gäller om sökande som har en “verklig möjlighet att få en anställning”? Har ett vuxet barn uppehållsrätt som familjemedlem om föräldrarna försörjt det trots att det kunde klara sig själv? Några domar från EU-domstol och
Migrationsöverdomstolen ger oss vägledning.
Nils Allan Danielsson, socionom, utredare för rättssäkerhetsfrågor på enheten för ekonomiskt bistånd vid Karlstads kommun. Nils Allan har varit verksam inom ekonomiskt bistånd i mer än 20 år och arbetar i dag med att
stötta samt utbilda handläggare.
16.00 Dagen avslutas
Dag 2, 19 november, Missbruk & beroende
09.00 Ta del av de nya nationella riktlinjerna från socialstyrelsen för
missbruks- och beroendevården!
•
•
•
•
Uppdatera dig med de största och viktigaste förändringarna inom missbruk- och beroendevård
Hur påverkar de nya riktlinjerna ditt praktiska arbete – viktigt att tänka på!
Gamla och nya bedömningsinstrument – vilka är aktuella?
Var ska åtgärdshandlingarna läggas för framtiden?
Sven Andréasson, professor i socialmedicin vid Karolinska Institutet, överläkare på Beroendecentrum. Sven är
expert i alkohol- och narkotikafrågor på Folkhälsomyndigheten.
10.00 Kaffepaus
10.20 Cannabis – en populär drog med förrädiska konsekvenser – senaste forskningen!
•
•
•
•
•
•
Hur påverkar Cannabis kroppen kort- och långsiktigt?
Hur ser möjligheterna ut för tillfrisknande och återhämtning – går det att bli helt återställd?
Behandlingsstudier avseende cannabismissbruk
Hur ser drogen ut i dag – nya varianter så som SPICE
Hur ska vi hantera vågen av legalisering av Cannabis?
Hur kan man föra en diskussion kring Cannabis – 8 myter om Cannabis
Pelle Olsson, sjuksköterska, författare och frilansjournalist. Pelle har undervisat och föreläst om narkotika i
många år samt rest världen över och skrivit reportage om narkotikasituationen i mer än 20 länder.
12.00 Lunch
13.00 Hur ser utvecklingen ut inom missbruk/droger hos barn och ungdom?
•
•
•
•
•
•
Ta del av senaste utvecklingen och nyheterna inom droger hos barn och ungdom
Nya beteendemönster – vilka droger är vanligast för unga? Och vilka ökar i omfattning?
Vilka ungdomar är det som tidigt kommer i kontakt med droger?
Hur påverkar droger unga?
Var finns drogerna? Har tillgängligheten ökat?
Tecken och signaler – hur vet du om en individ använder droger?
Juan Figueroa Sepulveda, barn och ungdomspsykiater, medicinskt ansvarig överläkare, Maria Ungdom på
Beroendecentrum, Stockholm.
14.40 Kaffepaus
15.00 Hur omfattande är problemet med tablettmissbruk/läkemedelsmissbruk?
•
•
•
•
™
Hur ser problematiken ut kring tablettmissbrukare? Hur kommer man in i ett
beroende & vad händer sen?
Hur skiljer sig drogmissbruk från tablettmissbruk?
Metoder för att minska och förhindra problemet
Vilka rekommendationer finns det för avvänjning
Tobias Eriksson, chefsöverläkare, beroende och neuropsykiatri på Beroendemedicinska mottagningen vid
Akademiska sjukhuset Uppsala.
™
16.00 Dagen avslutas
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
™
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
Är ett utbildnings-™ och konferensföretag som arbetar med
konferenser och utbildningar inom såväl offentlig sektor
som inom näringslivet.
KUNSKAP • UTVECKLING • INSPIRATION
™
Kompetensteamets mål är att arrangera högkvalitativa konferenser och
utbildningar specialutformade för våra deltagare.
Mottagare:
MWS
Avsändare/returadress:
Kompetensteamet Stockholm AB
Box 3096
103 61 Stockholm
PRAKTISK INFORMATION
Nationella konferensen för socialtjänsten 2014
➠ Datum: 18 & 19 november
➠ Pris: Konferens 4 980 kr. Kvällsaktivitet: 800 kr. Middag med underhållning på Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm, kl. 19.00.
I priserna ingår lunch, förfriskningar och dokumentationsmaterial. Moms tillkommer.
➠ Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Stockholm.
➠Hotell: Quality Hotel Globe.
➠ Bekräftelse: Anmälningsbekräftelse och faktura sänds efter mottagen anmälan.
Avbokningsregler & förbehåll: Om du får förhinder och inte kan delta kan du alltid överlåta din plats
till en kollega. För fullständiga avbokningsregler, se www.kompetensteamet.se. Vi reserverar oss för
förändringar i programmet samt möjlighet att ställa in planerad konferens vid extraordinära händelser.
ANMÄLAN
www.kompetensteamet.se
➠
[email protected]
➠
08-410 281 50
➠
Vill du vara utställare?
Ta chansen att visa upp dina produkter och profilera ditt företag. Missa inte detta unika tillfälle att
etablera nya kontakter, stärka er ställning på marknaden och kanske kompetensutveckla er själva
genom att även medverka på konferensen.
Antal utställarplatser är begränsat så boka din yta redan i dag!
För ytterligare priser kontakta oss på: [email protected] eller 073-346 98 65.
© Kompetensteamet Stockholm AB | www.kompetensteamet.se | Konferensnummer: 1166
Layout och produktion: Dreamforce, www.dreamforce.se
B-Post • Port Payé Sverige