Flyktingar UNHCR 13.pdf - FN

Flyktingar – UNHCR UNHCR – United Nations High Commissioner for Refugees När vi talar om UNHCR menar vi oftast FN:s flyktingorgan. Egentligen syftar High
Commissioner på den person som är chef för detta organ men i dagligt tag är det organisationen
UNHCR som avses. Denna organisation arbetar med att lösa situationen för världens flyktingar
både på kort och på längre sikt.
Vem är flykting? Vem bör räknas som flykting? Det finns olika definitioner på vem som ska betraktas som flykting. I Genevekonventionen om
flyktingars status från 1951 definieras en flykting som en person "som flytt sitt land i välgrundad
fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk
uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av
tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet"1. Denna definition innefattar
inte personer som flyr inom en stat, så kallade internflyktingar. Olika länder har också olika
inställningar till vilka skäl som bör vara kriterier för flyktingar.
Hur bör vi lösa världens flyktingproblem? Vem bör ta ansvar för de flyktingar som finns i världen idag? •
•
•
•
•
•
FN?
NGO:s?
De länder och de regimer som orsakat flyktingssituationerna?
Grannländerna tar i dag ett stort ansvar, är det rimligt?
Är det världens rikaste länder som borde agera?
Ngn annan?
Olika länder har olika inställningar i denna fråga. I många av världens länder har på senare år
högerextrema partier rönt stora framgångar. Vilka möjligheter har då dessa länders regimer att
agera? Tänk i termer av sambandet mellan utrikes och inrikespolitik. Finns det starka
främlingsfientliga eller nationalistiska grupper i landet kanske det inte är möjligt för regeringen att
driva en flyktingvänlig politik.
Länkar www.unhcr.se
www.unhcr.org
UNHCR:s statistikdatabas
http://popstats.unhcr.org/
Sökning på artiklar med ordet flykting på ui.se, ger tillgång till olika infallsvinklar kring många av
världens flyktingsituationer.
http://www.ui.se/search.aspx?q=flykting
Rädda barnen
http://www.raddabarnen.se/flykting/
Globalis
http://www.globalis.se/Statistik/Flyktingar-efter-ankomstland
1
http://www.unhcr.se/se/om-oss/1951-aars-flyktingkonvention.html