mer - Folkbildningsförbundet

Folkbildningsförbundets
verksamhetsberättelse
med årsredovisning 2011
Verksamhetsberättelse 2011
innehåll
Förord
Intern demokrati och samordning
Förbundsmöte
Förbundets ledning
Dialog med länsbildningsförbunden
Folkbildningspolitisk kommunikation
Folkbildingens vägval och vilja
Folkbildningens idé och framtid
Typiskt svenskt - fler talespersoner
för mångfald
Attityder till studieförbunden 2011
Digidel 2013
Dialoger och överenskommelser
Fortsatta samarbeten för breddkultur
Nya myndigheter för kulturanalys
och musik
Nyhetsbrev till folkbildningsfamiljen
Uppvaktade aktörer och samverkan
Remisser och uttalanden
Folkbildningens vägval och vilja
Internationell samverkan
A World Worth Living In
Kom loss och tyck till
Kontakt med EU-kommissionen
Folkbildning i Norden
Nordinfo
Medierapport
Sociala medier och webb
Etik och kvalitet
Förhandlingar och avtal
Datasamverkan Gustav
Förbundets organisation
Ekonomi och årsredovisning
5
6
6
6
7
8
8
8
9
10
10
11
11
12
12
13
14
14
16
16
17
18
18
18
19
19
20
22
23
25
30
3
4
förord
Studieförbunden med sina olikheter äger en verklig attraktionskraft för många
i Sverige. Under förra året deltog över 775 000 personer i studiecirklar över
hela landet och långt fler kom till de många och olika kulturprogrammen.
Människor söker sig till kunskap och får samtidigt möjlighet både till ny kunskap och bildning, dessutom gemenskap och personlig utveckling - i ett enda
sammanhang.
Folkbildningsförbundet samlar alla studieförbund för att arbeta tillsammans
kring frågor där det gemensamma blir större och starkare än om delarna verkar
var för sig. Detta gäller framför allt information och omvärldsbevakning,
arbete kring etik och kvalitet samt gemensamma avtal och förhandlingar. Det
gäller också samverkan kring en effektiv och funktionell administration av
folkbildningen, dess regelverk och ekonomi.
Under 2011 fick de internationella bildningsfrågorna ökat fokus genom konferensen ”A World Worth Living In”, som genomfördes i Malmö i juni. Över
700 deltagare från hela världen deltog i möten, seminarier, workshops, utställningar, kulturprogram och utflykter. Konferensen var en betydande manifestation av och för svensk och internationell folkbildning.
Under året har vi kunnat konstatera att det inte blir någon ny folkbildningsproposition under 2012, men att regeringen lämnat utrymme för diskussioner
kring de syften och verksamhetsområden som ligger till grund för statsbidraget till folkbildningen. Genom samarbetet kring dokumentet ”Vägval och vilja”
har Folkbildningsförbundet fastlagt att de fyra syften och de sju verksamhetsområden borde minskas till att endast omfatta de fyra syftena. De är tillräckligt tydliga och omfattande som styrning. Varje studieförbund ges därigenom
ökat utrymme att forma sin egen verksamhet för att samtidigt kunna leva upp
till statens krav på verksamheten.
En ny styrelse och verkställande ledning för Folkbildningsförbundet har tillträtt under året. Den nya styrelsen vill i större omfattning prioritera etik- och
kvalitetsfrågorna samt omvärldsbevakning. Arbetet med kommunikation och
insatser för gemensamma avtal och förhandlingar fortsätter.
Stefan Degerlund, tf generalsekreterare
FOLKBILDNINGSFÖRBUNDET STUDIEFÖRBUNDENS INTRESSEORGANISATION
5
Intern demokrati och
samordning
Förbundsmöte
Folkbildningsförbundets förbundsmöte genomfördes den 14 april 2011
på Restaurang Da Capo i Stockholm. Folkbildningsminister Nyamko
Sabuni gästade mötet. Ordförande Åkes Gustavsson höll tal om sin tid i
Folkbildningsförbundet. Generalsekreterare Maicen Ekman presenterade
de två senaste åren och redovisade resultaten från den färska attitydundersökningen.
Enligt förbundets stadgar väljs ordförande och vice ordförande av förbundsmötet. ABF och Studieförbundet Vuxenskolan valde, med mötets
samtycke, att inte utse ytterligare ledamöter eftersom deras nominerade
valdes till ordförande och vice ordförande. Därutöver består styrelsen av
en ledamot från varje medlem, vilken utses direkt av respektive studieförbund. Den nya styrelsen består av studieförbundens rektorer (eller
motsvarande med annan titel) från och med förbundsmötet 2011, vilket
innebär tio röstberättigade ledamöter.
Avgående ordförande Åke Gustavsson och generalsekreterare Maicen
Ekman, liksom övriga avgående ledamöter Leif R Carlsson, Anders
Castberger, Michael Ekdahl, Leif Kindblom, Monica Stolpe-Nordin
avtackades för mångåriga viktiga insatser för folkbildningen, av nyvalda
ordföranden Annika Nilsson.
På eftermiddagen leddes ett samtal om folkbildningens idé och framtid
av Helle Klein. Samtalet inleddes med en filmad intervju med Gösta
Vestlund från Folkbildningsförbundets film med Folkbildare 90+.
Medverkande i samtalet gjorde, förutom Gösta Vestlund, även Marlene
Karlsson och Eric Hale.
Förbundets ledning
Den nya styrelsen utvärderade organisationens verksamhet och prioriteringar, ett längre styrelsemöte ägnades åt detta i september.
En rekryteringsprocess för att finna en ny generalsekreterare inleddes.
Under den sjumånadersperioden var Stefan Degerlund tillförordnad
generalsekreterare. I november tillträdde Annelie Roswall Ljunggren som
ny generalsekreterare för Folkbildningsförbundet.
Förbundsstyrelsen höll under året sju sammanträden, inklusive det
konstituerande mötet. Styrelsens arbetsutskott hade sju protokollförda
sammanträden under året och därutöver ett antal telefonmöten.
6
Dialog med länsbildningsförbunden
Folkbildningsförbundet genomförde den årliga samverkanskonferensen
med länsbildningsförbunden 11-12 oktober 2011. Konferensen fokuserade på förändringar på Folkbildningsförbundet, diskussionsunderlaget
Vägval och vilja och projektet Folkbildningens idé, som Thor Rutgersson
och Anna-Pia Högberg ledde grupparbeten kring. Carl-Johan Östh presenterade etikdelegationens tankar kring etik och kvalitet, Leif Kindblom
berättade om STUKOM och dess resultat och Eva Önnesjö berättade
om RIO:s arbete. Amelie von Zweigbergk, Utbildningsdepartementet,
medverkade och kommenterade bland annat Riksrevisionens granskning
av fördelningen av statsbidraget.
Folkbildningsförbundet föredrog regionaliseringen inom kulturområdet. Kjell Wåglin ledde passet om länsbildningsförbundens arbete och
Folkbildningsförbundet avslutade med ett informationspass, om det nya
folkbildningsnätet, Digidel 2013, nya webben samt aktuella projekt.
7
Folkbildningspolitisk kommunikation
Folkbildningens vägval och vilja
Folkbildningens vägval & vilja publicerades av Folkbildningsrådet som ett
samtalsunderlag om folkbildningens framtida roll och uppgifter. Samtalsunderlaget togs fram inom Folkbildningsrådets beredningsgrupp för
uppföljning av Folkbildningens Framsyn.
Under 2011 har Vägval och vilja diskuterats i studieförbunden och på
folkhögskolor. Under arbetet framkom önskemål om en förlängd och
fördjupad process.
Folkbildningsförbundet sammanställde ett svar av studieförbundens
synpunkter på kapitel 13 i materialet och lämnade som remissvar till
Folkbildningsrådet i september. I november skickade förbundet vidare
studieförbundens egna svar, kapitel 1-12, i en handling till Folkbildningsrådet. Arbetet fortsätter under 2012.
Folkbildningens idé och framtid
Skriften Unga folkbildare om framtiden samt filmade intervjuer med Folkbildare 90+ var två konkreta resultat av Folkbildningsförbundets satsning
Folkbildningens idé och framtid under 2011. Unga och äldre folkbildare som
deltagit i materialen möttes också och diskuterade på ett lunchseminarium i februari och på förbundsmötet i april.
Under ett pass på konferensen A World Worth Living In inledde de filmade
intervjuerna en diskussion om folkbildningens idé och framtid. Materialet
spreds och diskuterades även på Samverkanskonferensen med länsbildningsförbunden och studieförbunden.
Projektet löpte över hela året och innehöll följande delar:
Lunchseminarier om folkbildningens idé
Seminarierna genomfördes mellan november 2010 och februari 2011.
En dokumentation av varje seminarium skrevs och finns att ladda ner på
Folkbildningsförbundets hemsida.
Unga folkbildare om framtiden
En skrift med intervjuer släpptes i februari 2011. På webben finns kapitel
ur boken att ladda ner.
Folkbildare 90+
En DVD med filmade intervjuer med tre personer över 90 (Gösta Vestlund, Ulla Poppius och Ralph Uddman) släpptes i april 2011.
Folkbildningskrönikor
Olika skribenter har fått ge sin syn på folkbildningens idé och framtid.
Webbplats
En del av Folkbildningsförbundets egen webb dedikerades till projektet,
8
där krönikorna finns att läsa och materialet att beställa.
Fokusgrupp och målgruppsarbete med Västra Götalands Bildningsförbund
Västra Götalands Bildningsförbund och Folkbildningsförbundet satte
samman en framtidsgrupp bestående av unga anställda på studieförbund
och folkhögskolor, för att delta i projektet. Målet var att lyfta fram ungdomar – både som deltagare i folkbildningen och som medarbetare och
ledare. I början av sommaren hade Framtidsgruppen en heldagsdiskussion
kring innehållet i Vägval och vilja. Kommentarer och förslag sammanställdes i en rapport.
Framtidsgruppen bestod av Moa Jonsson-Länne, ABF, Peter Ljungqvist,
Bilda, Suad Darir, Ibn Rushd, Disa Abdurahmanovic, NBV, Emmily
Bönfors, SV/Vi Unga, Fame Devici, Ljungskile folkhögskola, Daniel
Andersson, Göteborgs folkhögskola, Thor Rutgersson, Folkbildningsförbundet och Anna-Pia Högberg, Västra Götalands Bildningsförbund.
Typiskt svenskt – fler talespersoner för mångfald
Typiskt svenskt syftar till att engagera fler och synliggöra folkbildningens
värdegrund om alla människors lika värde. I början av 2011 ställde sig EUkommissionär Cecilia Malmström bakom uppropet som privatperson, och
uppmanade fler politiker att göra detsamma. I februari anslöt artister från
Melodifestivalen, genom att underteckna ett öppet brev i Aftonbladet.
Ett par av artisterna samt Folkbildningsförbundet intervjuades i medföljande artikel.
Inför valet 2010 genomförde Folkbildningsförbundet annonskampanjen
Så typiskt svenskt i Dagens samhälle. Kampanjen fick den högsta observationsnivån för annonser under de tre år Dagens samhälle genomfört
mätningar (75 procent). Annonserna nominerades till reklamtävlingen
Columbi ägg 2011.
Under våren skickades ett brev till samtliga kommuner med uppmaningen att ta ställning för mångfald via Typiskt svenskt. Vid årets slut hade
17 kommuner och 167 organisationer och företag undertecknat uppropet.
Typiskt svenskt hade också drygt 7 750 gillare på Facebook.
Folkbildningsförbundet beslöt i samråd med studieförbunden att satsa
på ett utbildningsprojekt där samtliga studieförbund på fem orter skulle
få mötas för att lyssna till inspirationsföreläsningar och diskutera hur
de bäst på lokal nivå kan möta främlingsfientliga krafter och åsikter.
Utbildningarna inleddes i Södertälje 2011 för att fortsätta våren 2012 i
Borlänge, Landskrona, Mölndal och Karlskrona. Utbildningen genomförs
i samarbete med tankesmedjan Fores och EXPO Utbildning. Projektet
finansieras med projektbidrag från Ungdomsstyrelsen.
9
Attityder till studieförbunden 2011
Ytterligare ett sätt att väcka diskussion om folkbildningen var rapporten
Attityder till studieförbunden 2011. Den redogjorde för politikers och
allmänhetens syn på studieförbunden och folkbildningen. I analysen finns
paralleller till utvecklingen av det offentliga stödet till folkbildningen.
Innehåll i rapporten:
• Tre undersökningar om inställningen till studieförbunden - frågorna har
gått till allmänheten, kommunpolitiker och riksdagspartierna
• Listor över kommuner i områden där nedskärningarna har varit särskilt
drastiska
• Analys av nuläget
• Tre diskussionsfrågor till de politiska partierna och studieförbunden
När det gäller resultatet var det tydligt att studieförbund och folkbildning uppskattas av allmänhet, politiker och partier. Rapporten visade
också på ett glapp mellan ord och handling lokalt. Trots politikernas
positiva inställning till studieförbunden och dess verksamhet, har kommunanslagen till studieförbunden halverats under en tjugoårsperiod.
Partierna på nationell nivå hanterar anslagsfrågan på olika sätt. Socialdemokraterna ansåg att kommunanslagen generellt borde höjas. Centerpartiet hade beslutat om en vägledning för sina förtroendevalda om fortsatt
starkt stöd. Moderaterna framhöll att studieförbundens framtida finansiering också bör handla om ökad uppdragsverksamhet inom utbildning,
kultur och arbetsmarknad.
Mätningarna i rapporten genomfördes inför förbundsstämman 2011 som
ett sätt att stämma av målen i Folkbildningsförbundets kommunikationsplattform. Det här var tredje tillfället som mätningarna genomfördes, första gången var inför förbundsstämman 2007.
Digidel 2013
Folkbildningsförbundet, Sveriges länsbibliotekarier, Talboks-&
Punktskriftsbiblioteket, Handisam, Nitus, Svensk biblioteksförening,
Hjälpmedelsinstitutet, Kungliga Biblioteket, .SE. samt studieförbunden
ABF, Bilda, Folkuniversitetet, Medborgarskolan, Sensus och Studieförbundet Vuxenskolan initierade ”Uppropet för digital delaktighet” i
december 2010.
Målet är att ytterligare minst 500 000 svenskar ska ha börjat använda
internet i slutet av 2013. Bakgrunden är att minst 1,5 miljoner vuxna
fortfarande inte använder internet i Sverige, ett land där fler och fler tjänster blir digitala.
10
I mars 2011 lanserades kampanjen Digidel 2013, som pågår t.o.m.
2013 och har ett eget kansli i .SE:s regi. Folkbildningsförbundet ingår i
kampanjledningen och arbetar med att inspirera studieförbund och länsbildningsförbund att starta och delta i de lokala kampanjerna, samt att
synliggöra studieförbundens verksamhet inom kampanjen. Det finns en
samordningsgrupp mellan länsbiblioteken, Folkbildningsrådet och Folkbildningsförbundet, som samordnar folkbildningsinsatserna för bibliotek,
studieförbund och folkhögskolor.
Dialoger och överenskommelser
Två av dialogerna mellan regeringen, Sveriges kommuner och landsting
(SKL) och idéburna organisationer har tidigare lett till överenskommelser
som Folkbildningsförbundet undertecknat.
Överenskommelse på det sociala området. Claes Becklin är Folkbildningsförbundets representant i samordningsgruppen för Överenskommelsen. Ett
möte hölls med Överenskommelsekansliet och studieförbunden för att
diskutera de lokala förhållandena. Studieförbundet Bilda tog fram ett
dialogmaterial för kansliet. Folkbildningsförbundet bidrog, liksom övriga
undertecknare, med medel för en undersökning inför en uppföljningskonferens i november. Civilsamhällets organisationer diskuterade nya egna
åtaganden inom ramen för Överenskommelsen.
Överenskommelse på integrationsområdet. Maicen Ekman deltog i processen
för Folkbildningsförbundets räkning. Överenskommelsen ledde bland
annat till åtgärder, som berör studieförbunden, som finns samlade i en
skrift som togs fram av Folkbildningsförbundet.
Dialog om de mänskliga rättigheterna. Under året hade integrationsminister
Erik Ullenhag en inledande hearing inför dialogen. I november skedde
det första dialogmötet på arbetsmarknadsdepartementets initiativ. Folkbildningsförbundet representerades av Christine Cars-Ingels på hearingen
och Marie Fredriksson på dialogmötet.
Kulturdialog. Ett antal lokala dialoger på Kulturdepartementets initiativ
hölls 2010. Inom ramen för Ideell kulturallians deltog Anna Morin Folkbildningsförbundet på ett nationellt dialogmöte med kulturministern
och diskuterade bl.a. principerna för en fortsatt dialog. Den idéburna sektorn var överens om att dialogen hittills skett på Kulturdepartementets
villkor, och att andra former önskas för fortsatt dialog. Det är inte heller
självklart att en framtida dialog ska ha i uppgift att leda till en överenskommelse på kulturens område.
Fortsatta samarbeten för breddkulturen
I mars hade Ideell kulturallians sitt första årsmöte. Folkbildningsförbun-
11
det och sju av studieförbunden är medlemmar och vill tillsammans med
övriga medlemmar påverka den nationella kulturpolitiken. Folkbildningsförbundet med Anna Morin som representant blev invald i Ideell
kulturallians styrelse. Under året har Ideell kulturallians varit under
uppbyggnad, arrangerat regionala träffar och tyckt till om de regionala
kulturplanerna som är en del av den statliga samverkansmodellen. Tillsammans med Bygdegårdarnas riksförbund organiserade Folkbildningsförbundet ett möte om Ideell kulturallians i Visby.
Andra sätt att lyfta fram folkbildningens roll för kulturen har varit deltagande på Trigger i samband Peace & Love-festivalen, frågor och kommentarer på seminarier i Almedalen samt möten med Kulturrådet.
Nya myndigheter för kulturanalys och musik
I november höll Ideell kulturallians ett frukostseminarium på Sensus
för alla medlemmar med Myndigheten för kulturanalys. Folkbildningsförbundet var medarrangör. Civilsamhället kontakter med
myndigheten är viktig, då en av dess huvuduppgifter är att utvärdera
samverkansmodellen.
Folkbildningsförbundet lämnade synpunkter till kulturdepartementet
om musikplattformen och Statens musikverk redan november 2010. Under 2011 diskuterades frågan i Musiknet och styrelsen beslöt att rekommendera representanter till den nya myndighetens råd.
Se under Remisser och uttalanden.
Nyhetsbrev till folkbildningsfamiljen:
Folkbildningsförbundet publicerar två interna nyhetsbrev:
• FBF-nytt kom ut fyra gånger under året och gick till den s.k. folkbildningsfamiljen: studieförbunden, länsbildningsförbunden, Folkbildningsrådet och prenumeranter.
• Aktualiteter skickades ut varje eller varannan vecka. I nyhetsbrevet
finns nyheter om och från studieförbunden. Det skickades till studieförbunden och länsbildningsförbunden.
12
Uppvaktade aktörer och
samverkan
Aktörer som Folkbildningsförbundet uppvaktade med fakta och argument och/eller samarbetade med, för att lyfta folkbildningens idé och
studieförbundens verksamhet:
Politiker och tjänstemän
Ledamöterna i Riksdagens kulturutskott
Utbildningsdepartementet
Kulturdepartementet
Svenska parlamentariker i EU-parlamentet
Sveriges EU-kommissionärer
Integrationsdepartementet
Statsrådsberedningen, Socialdepartementet och Finansdepartementet
Myndigheter och organisationer
Folkbildningsrådet
Kulturrådet
Stiftelsen för Internetinfrastruktur (.SE)
Ungdomsstyrelsen
Hjälpmedelsinstitutet
Allmänna arvsfonden
Handisam
Musiksverige
Länsbildningsförbunden
SKL
Stiftelsen Expo
Fores
Vetenskap och Allmänhet
Nya underskrifter för Typiskt svenskt 2011
Boxholms kommun
Centerkvinnorna
Civilförsvarsförbundet
Daggmaskens förskola
Dals-Ed kommun
Fotboll mot rasism/Ungdom mot rasism
Färnebo folkhögskola
Gagnefs kommun
Gnesta kommun
Göteborgs stad
Hagfors kommun
Heby kommun
Hultsfreds kommun
Hällefors kommun
Ideellt Utvecklingscentrum
Kontaktnätet
Kvinnor i Svenska kyrkan
Köpings kommun
Livek Lots i Väst
Lycksele kommun
Malungs folkhögskola
Malmö Ideella föreningars
Paraplyorganisation
Munkedals kommun
Norbergs kommun
Orsa kommun
Rays Office
Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering
Svalövs kommun
Svenska kyrkan - Skolkyrkan i
Göteborg
Söderhöjdens för- och grundskola
Tema Likabehandling
Tidaholms kommun
Torsås kommun
13
Remisser och uttalanden
Folkbildningens vägval och vilja
Folkbildningens vägval och vilja kapitel 13
Folkbildningsförbundet lämnade ett remissvar på ”Folkbildningens
vägval och vilja” till Folkbildningsrådet. Det tog upp kapitel 13, vilket
var den del som behandlar statens syfte med stödet till folkbildningen.
Folkbildningsförbundet fokuserade på vad som ska utgöra folkbildningens gemensamma uppdrag. Utifrån dessa ska folkbildningens organisationer, utifrån sina olika profiler, formulera hur man vill ta sig an uppgifterna.
Folkbildningsförbundet föreslog att folkbildningens värdegrund om allas
lika värde lyfts fram när en gemensam utgångspunkt för folkbildningens
roll i samhället formuleras. Man ansåg att principen om ”fritt och frivilligt” ska stärkas i den kommande folkbildningspolitiken och att de sju
verksamhetsområdena bör tas bort ur förordningen.
Folkbildningsförbundet föreslog att lägga till en inledning till syftena
för att tydliggöra folkbildningens samhällsroll och aktualitet. Förslag
på skrivning för en ny inledning: Folkbildningen har en unik förmåga att i
varje tid möta de utmaningar som både samhälle och individ ställs inför. Man
föreslog också en ny skrivning av det andra syftet: Bidra till att göra det
möjligt för varje människa att påverka sin livssituation och skapa engagemang
att delta i samhällsutvecklingen. Folkbildningsförbundet ansåg vidare att
kvalitetsmätningarna ska ta sin utgångspunkt i deltagarens uppfattning
om verksamheten.
Skydd av mänskliga rättigheter
Folkbildningsförbundet lämnade ett remissyttrande på betänkandet Ny
struktur för skydd av mänskliga rättigheter (SOU 2010:70). Folkbildningsförbundet skrev i sin remiss att man ställer sig bakom Folkbildningsrådets yttrande, men ville därutöver lämna ett antal kommentarer. I betänkandet konstateras att behovet av kunskap om mänskliga rättigheter har
ökat ytterligare sedan EU:s stadga om grundläggande rättigheter blivit
bindande i Sverige. Folkbildningsförbundet menade att studieförbundens
flerdimensionella roll är viktig i det sammanhanget. Att studieförbunden redan gör mycket på detta område, samt att man erbjuder en unik
infrastruktur för människor som söker kunskap om rättigheterna eller vill
föra fram erfarenheter av vilka problem, brister och möjligheter som finns
i skyddet av rättigheterna. Folkbildningsförbundet tog i yttrandet upp
erfarenheter från tidigare dialoger mellan regering och civilsamhälle.
Folkbildningsförbundet skrev att det inte räcker att ha rätten till att
medverka i den demokratiska processen, utan att folkbildningen kan
spela en central roll till att skapa lika möjligheter och förutsättningar för
att man ska kunna ta vara på sina rättigheter. Ett folkligt engagemang
och ett levande civilsamhälle bör vara förutsättningarna för att de
mänskliga rättighetsfrågorna ska vara prioriterade och aktuella.
14
Synpunkter om Statens musikverk
Den nya myndigheten Statens musikverk och dess Musikplattform öppnade sina dörrar den första maj. I kontakter med Kulturdepartementet
innan maj framkom att Folkbildningsförbundet gärna kommer med
förslag på personer från studieförbunden till Musikverkets konstnärliga
råd och insynsråd. Folkbildningsförbundet lämnade in tre namnförslag
på personer med bred kompetens inom rock och pop, men ingen blev
föreslagen av regeringen att ingå i råden.
15
Internationell samverkan
A World Worth Living In
I juni 2011 arrangerade den globala vuxenutbildnings- och folkbildningsorganisationen International Council for Adult Education (ICAE)
sin världskonferens i Sverige. Huvudarrangörer tillsammans med ICAE
var European Association for the Education of Adults (EAEA), Folkbildningsförbundet, Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisaiton (RIO) och
SKL med Folkbildningsrådet som värd.
Namnet på konferensen var A World Worth Living In: Adult Learning and
Education – a Key to Transformation. Syftet var att samla folkbildningsorganisationer och folkbildare från hela världen för att hävda rätten till
utbildning för alla och visa på nödvändigheten av folkbildning för att ge
människor möjlighet att skapa en bättre värld. Konferensen samlade 900
deltagare från hela världen och inramades av generalförsamlingarna EAEA
och ICAE.
Som en del i världskonferensen arrangerade Folkbildningsrådet sin nationella folkbildningskonferens med inriktning på sjunde verksamhetsområdet – folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa. Folkbildningsminister Nyamko Sabuni medverkade, andra paneldeltagare som fungerade
som affischnamn för konferensen och folkbildningen var riksdagsledamot
Gustav Fridolin, språkrör Miljöparitet och Hans Abrahamsson, docent i
freds- och utvecklingsforskning.
Världskonferensen hade fyra huvudteman som belystes genom inledande
föreläsningar och sedan fördjupades i parallella seminarier och workshops.
Konferensens fyra teman var:
• Adult Education as a right and a profession – Follow-up to MDGs, the EFA
goals, and the CONFINTEA agenda. Internationella åtaganden gällande
vuxnas lärande – uppföljning av den internationella FN-konferensen om
vuxenutbildning, FN:s utbildnings- och millenniemål m.m. Hur lyfter
vi fram vuxenutbildningens betydelse?
• Lifelong Learning for sustainability in a climate changing world. Hållbar
utveckling och klimatförändringar – vilken roll har vuxnas lärande?
• No right to decent work without decent learning. Ingen rätt till anständigt
arbete utan rätten att lära. Vilken betydelse har informellt, icke-formellt och formellt lärande för arbetslivets utveckling?
• Nordic folkeoplysning/folkbildning and worldwide challenges. Vad kan den
nordiska folkbildningstraditionen bidra med i mötet med de globala
utmaningarna?
Inför konferensen arbetade Folkbildningsförbundets kansli i grupper för
planering, samordning och pressarbete. En exempelsamling på sjunde
verksamhetsområdet togs fram och Folkbildningsförbundet projektan-
16
ställde en person som samordnade de lokala studieförbundens arrangemang i
Folkets Park under konferensen.
Studieförbunden deltog också i allt från paneler till avslutande konferensspaningar
och bidrog med volontärer under konferensen.
Folkbildningsförbundet arrangerade två seminarier: Folkbildningens idé och framtid
samt Why do the Nordic countries invest in folkbildning? Tillsammans med övriga medlemmar i Folkbildningen Norden presenterades ett material och ett scenframträdande
runt vad som är typiskt för nordisk folkbildning.
Konferensen uppmärksammades främst av lokal press och etermedia, samt på twitter och bloggar. Folkbildningsförbundet ingick i en pressgrupp och skickade två
pressmeddelanden inför respektive evenemang under konferensen.
• Världen möts i Malmö
• Debatt om bildning och public service
Konferensen antog ett gemensamt ställningstagande för ett solidariskt samhälle.
Folkbildningsrådet gjorde en utvärdering som visade att 92 procent av konferensdeltagarna tyckte att helhetsintrycket var mycket bra eller bra. På frågan om konferensen givit nya kontakter och nya perspektiv på det internationella arbetet svarade
66,5 procent ja, 17 procent nej och 16,5 procent vet ej. Drygt 95 procent tyckte att
de praktiska arrangemangen under konferensen fungerade mycket bra eller bra.
De svenska folkbildningsorganisationerna som arrangerade A World Worth Living In
kommer att fortsätta dialogen om former för internationellt arbete och samverkan.
Kom loss och tyck till
Med projektbidrag från Folkbildningsrådet tog projektet Kom Loss och Tyck Till ett
steg till. Grundsyftet var att öka föreningslivet engagemang för påverkansarbete på
lokal, regional och europeisk nivå. EU-handboken av Raymond Svensson och Jan
Olsson reviderades, uppdaterades och kompletterades med särskilt fokus på medborgarinitiativet.
Studiematerialet kan laddas ner på projektets hemsida www.komlossochtycktill.
se. Där finns också goda exempel från föreningar och studieförbund, som bedriver
påverkansarbete, aktuella länkar till EU-information och kontaktuppgifter till alla
studieförbund. På sidan finns även informationsbroschyrer som studieförbunden
kan dela ut till föreningar som vill engagera sig.
Ett femtontal föreningar från Haninge, inom ABF:s och Studieförbundet Vuxenskolans verksamhet, besökte under hösten 2011 Bryssel, inbjudna av EU-kommissionen. Med på resan var också en representant vardera från NBV och Folkuniversitetet. En mycket lyckad resa med ett program speciellt anpassat för gruppen
och dess behov.
17
Kontakt med EU-kommissionen
De senaste fyra åren har Folkbildningsförbundet träffat EU-kommissionen i Sveriges informationschef Pernilla Barralt cirka två gånger per år för
att utbyta information och planera samarbeten. Bland annat har kommissionen varit till stort stöd när det gäller projektet Kom Loss och Tyck
Till. Folkbildningsförbundet ingår även i kommissionens infonätverk,
tillsammans med bl.a. Europadirekt-kontoren.
Efter ett möte i december med det studieförbundsgemensamma Internationella nätverket och Cecilia Malmströms assistent Erik Windmar i
Bryssel fortsatte kontakten och ledde bl.a. till att Malmström skrev under
uppropet Typiskt svenskt.
Folkbildning Norden
Mötet våren 2011 i Finland handlade bland annat om att planera inför
den internationella konferensen i Malmö i juni. Folkbildningsförbundet
inspirerade de övriga med att använda sig av konceptet Typiskt svenskt
och skriva en text på temat Typisk Nordiskt. Texten togs fram, tillsammans med en flyer med ”typiskt nordiska” påståenden, som växellästes vid
introduktionen av nordisk folkbildning på ICAE-konferensen.
Nordinfo
Nordinfogruppen har genomfört två möten under året. Med i nätverket är
representanter från Folkbildningsförbundet, Vofo - Voksenopplaeringsforbundet, Dfs - Dansk Folkeoplysnings samråd, Folkehøgskolene (Norge),
VSY Samverkande bildningsorganisationer (Finland) och Finlands
Folkhögskolförening.
Gruppen har under året bl.a. arbetat med och hållit webinarer. Första
temat var: How to make social media social? Planering av 2012 års webinarer
pågår.
18
Medierapport
Med en minskad personalstyrka och ambitionsnivå var Folkbildningsförbundet inte lika synligt i media under året som föregående år. En
debattartikel med Digidel 2013 publicerades, samt annonser om Typiskt
svenskt nischade mot kommuner i Dagens Samhälle.
Under året bytte Folkbildningsförbundet verktyg för nyhetsbevakning
från FindAgent till Meltwater. Folkbildningsförbundet har ett avtal med
My Newsdesk, som möjliggjort för studieförbunden att få egna avtal till
rabatterat pris. I slutet av året ingicks ett liknande avtal med Meltwater,
så att studieförbunden får sociala medier-rapporter direkt från Meltwater,
om intresse finns.
Sjutton pressmeddelanden skickades och lades ut på Folkbildningsförbundets pressidor under året.
Sociala medier och webb
I slutet av 2010 beslutades att Folkbildningsförbundets webb ska läggas
över i ett publiceringssystem så att fler redaktörer kan arbeta med webben
utan att ha specifika webbkunskaper. Syftet är också att skapa en interaktiv och serviceinriktad hemsida, som blir en angelägenhet för alla studieförbund. Under våren 2011 analyserades olika publiceringssystem och en
kravspecifikation formulerades. Flera webbyråer kontaktades och valet föll
på byrån Syre i Östersund, som under hösten 2011 byggt webbplatsen. I
anslutning till byggnadsfasen har företaget Funka, som arbetar med tillgänglighetsaspekter, varit inkopplat och lämnat synpunkter på form och
innehåll. Den nya webbplatsen har byggts i Wordpress och planeras vara
färdig mars/april 2012. Parallellt har en ny Typiskt svenskt-webbplats
byggts, även den i Wordpress. Wordpress är ett interaktivt program, med
möjligheten att kommentera inlägg och artiklar.
I slutet av 2011 utvecklade Folkbildningsförbundet sitt arbete med
sociala medier. Folkbildningsförbundet har dels öppnat en Facebooksida,
ett Twitterkonto och en Youtubekanal, dels utvecklat mediebevakningen
till att även omfatta sociala medier. Facebooksidan hade ca 100 personer
som gillare i slutet av året och Twitterprofilen ca 20 följare. När den nya
webbsidan kommer på plats kommer den att vara kopplad till övriga sociala medier, så att det syns vad som händer på alla ställen samtidigt. Vårt
mediebevakningsverktyg, Meltwater, kommer att kopplas till webben för
att synliggöra och framhäva vad som händer i studieförbunden runtom i
landet.
19
Etik och kvalitet
Efter förbundsmötet formaliserades arbetet i etik- och kvalitetsfrågor.
Både etikdelegatationen och kvalitetsgruppen består nu av en representant från varje studieförbund.
Etikdelegationen
Delegationen har under året bland annat behandlat tolkning av anställda
i medlemsorganisationernas verksamhet, samt den stora frågan om den så
kallade ”40-veckorsregeln”. En fråga som resulterade i förbundsstyrelsens
beslut i december om förlängning av tidigare regel även 2012.
Delegationens tidigare ordförande Leif Kindblom avgick ur förbundets
styrelse och delegationen. Till ny ordförande valdes Carl-Johan Öst, som
fortsatte att förvalta styrelsens uppdrag att arbeta vidare med tidigare
inriktning.
Etikdelegationen har under våren och hösten på olika sätt varit aktivt
engagerade i de nya statsbidragskriterier fr.o.m. 2012 som Folkbildningsrådet fastställde i början av december 2011.
Uppföljning Etiken i musiken
I maj skickade Folkbildningsförbundet ut en uppföljning till deltagarna
på de fem konferenserna Etiken i musiken 2. Konferenserna hölls hösten
2010 i Umeå, Östersund, Örebro, Stockholm och Halmstad. Uppföljningen innehöll en rapport från Etikdelegationen om vad som hänt med
regelverket sedan förslagen inkommit från konferenserna. Förslagen
gällde höjd kvalitet och idéer för fler målgrupper i musikverksamheten –
de två sistnämnda inkom som sammanställningar från gruppdiskussionerna på Etiken i musiken.
Kvalitetsgruppen
Den nya kvalitetsgruppen, med ledamöter från alla de tio studieförbunden, har haft två möten under året. I mars arrangerade den tidigare gruppen en konferens tillsammans med SKL kring resultaten av STUKOM.
Tanken var att ordna regionala konferenser under året. I stället presenterades och diskuterades frågan på samverkanskonferensen med länsbildningsförbunden i oktober 2011.
Tillsammans med Folkbildningsrådet diskuterade Kvalitetsgruppen den
enkätundersökning om kvaliteten i verksamheten, som Folkbildningsrådet genomför under 2012. Man diskuterade även ”steg G” i cirkelledarutbildningarna, ett internmått som innebär att alla cirkelledare ska ha
utbildats i nio timmar.
Läge för dialog
Vad tillför studieförbunden lokalsamhället? Och hur ser relationen ut
mellan studieförbunden och kommunerna? Dessa frågor stod i centrum
för arbetet med STUKOM - en studie om relationen mellan studieför-
20
bund och kommuner som bygger på enkäter och intervjuer med studieförbundsföreträdare, tjänstemän och politiker i femton kommuner i
Västerbotten, Västra Götaland och Skåne. Slutrapporten blev klar våren
2011 och heter Läge för dialog – en studie om relationen mellan studieförbund och kommuner. Arbetet genomfördes av Folkbildningsförbundet. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, medverkade som
referens i arbetet.
21
Förhandlingar och avtal
Avtal för cirkelledare m.fl. ledare/lärare
Under våren tecknades nytt löne- och anställningsavtal för cirkelledare
m.fl. ledare/lärare för perioden 2010-09-01 - 2012-08-31.
För objektsanställda ledare/lärare med en anställning enligt avtalet om
minst 25 % av en heltidsanställning reglerades lönen endast en gång
under avtalsperioden, den 1 januari 2011.
För tillsvidareanställda ledare/lärare och visstidsanställda med en sammanhängande anställningstid om minst tre månader eller mer (dock
ej objektsanställda) utgick ett engångsbelopp om 2 000: - vid heltidsanställning därefter genomfördes lönerevision den 1 april 2011. Den 1
oktober 2011 skedde en individuell lönerevision för ledare/lärare, med en
anställning om minst 44 % av en heltidsanställning, beräknad på 1,3 %
av summan av månadslöner den 30 september 2011.
Avtal med STIM
Nytt avtal med STIM tecknades före sommaren. Avtalet ger som tidigare
studieförbunden rätt att, mot redovisning i efterhand, offentligt framföra
upphovsrättsskyddad musik.
En nyhet i avtalet är att varje studieförbund för sig centralt beslutar om
hur rapporteringen inom avtalets tidsgränser ska göras.
Avtal med SAMI
Efter ett långt avtalslöst tillstånd tecknades före sommaren nytt avtal
med SAMI om rätten för studieförbund att i all sin verksamhet använda
inspelad musik. Villkoren framgår av avtalet och ingen rapportering sker
till SAMI, den årliga avgiften baseras på viss dansverksamhet som typiskt
sett är det område där avtalet är tillämpligt.
Överenskommelse med Konsumentverket
Folkbildningsförbundets överenskommelse med Konsumentverket om
ångerrätt vid anmälan till studiecirkel har sagts upp av verket på grund
av sedan tidigare ändrad lagstiftning.
Licensavtal för dataprogram
De avtal förbundet tecknat för rabatterade inköp av licenser för dataprogram vid användning i studieförbunden gäller fortsatt under året.
22
Datasamverkan Gustav
Under 2011 har Gustav planenligt levererats i mars 2011. Först i slutet på
oktober hade alla förbund installerat denna version. Under året har man
tecknat avtal med Studiefrämjandet, som kommer att ansluta sig till
Gustav från och med 1 januari 2012. I samband med detta har Gustavgruppen ägnat en hel del tid åt anpassningar och omprogrammeringar.
En del nya funktioner har tillkommit och en del gamla har gjorts om.
Större delen av den nya funktionaliteten då cirkelledarna ska kunna fylla i
deltagarnärvaro direkt på nätet är klart och ute för test på några studieförbund. För att bredda kompetensen, framförallt på webbprogrammeringsdelen har det inrättats en tvåårig tjänst.
Ett försök till samarbete kring e-listan med Folkuniversitetet har ändå
resulterat i att var och en gör sin egen lösning, dock inte på grund av ovilja
till samarbete utan på grund av tekniska svårigheter. Möten med Gustavansvariga och med Datadelegationen har hållits 4-5 gånger under året och
olika arbetsgrupper har jobbat med specifikationer.
23
24
Förbundets organisation
Förbundsstyrelse
Fram till förbundsmötet april 2011
Åke Gustavsson, förbundsordförande
Monica Stolpe-Nordin, vice förbundsordförande,
nominerad av Studieförbundet Vuxenskolan
Annika Nilsson, Arbetarnas Bildningsförbund
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitet
Mattias Falk, Ibn Rushd
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Leif R Carlsson, Medborgarskolan
Anders Castberger, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Michael Ekdahl, Sensus studieförbund
Leif Kindblom, Studiefrämjandet
Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda
Anders Gradin, Studieförbundet Vuxenskolan
Adjungerade
Christine Cars-Ingels, personalrepresentant
Helén Wolter, länsbildningsförbunden
Kjell Wåglin, länsbildningsförbunden
Föredragande
Maicen Ekman, Folkbildningsförbundet,
generalsekreterare
Sekreterare
Annelie Pavlica, Folkbildningsförbundet,
förbundskoordinator
Efter förbundsmötet april 2011
Annika Nilsson, förbundsordförande
Anders Gradin, vice förbundsordförande (t.o.m. september 2011)
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitet
Mattias Falk, Ibn Rushd
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Carl-Johan Östh, Medborgarskolan
Åke Marcusson, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund
Tjia Torpe, Studiefrämjandet
Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda
Anders Gradin, Studieförbundet Vuxenskolan (t.o.m.
september 2011)
Kristina Båth Sågänger, Studieförbundet Vuxenskolan (fr.o.m. september 2011)
Adjungerade
Christine Cars-Ingels, personalrepresentant (t.o.m.
augusti 2011)
Anna Morin, personalrepresentant (fr.o.m. september
2011)
Kjell Magnusson, länsbildningsförbunden
Kjell Wåglin, länsbildningsförbunden
Föredragande
Stefan Degerlund, Folkbildningsförbundet,
tf. generalsekreterare
Sekreterare
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet
Förbundsstyrelsens arbetsutskott
Åke Gustavsson, ordförande (t.o.m. april 2011)
Annika Nilsson, ordförande (fr.o.m. april 2011)
Monica Stolpe-Nordin, Studieförbundet
Vuxenskolan (t.o.m. april 2011)
Anders Gradin, Studieförbundet vuxenskolan (april
2011-september 2011)
Carl-Johan Östh, Medborgarskolan
Leif Kindblom, Studiefrämjandet (t.o.m. april 2011)
Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda
Föredragande
Maicen Ekman, Folkbildningsförbundet (t.o.m. april
2011)
Stefan Degerlund, Folkbildningsförbundet (fr.o.m.
april 2011)
Sekreterare
Annelie Pavlica, Folkbildningsförbundet (t.o.m.
april 2011)
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet (fr.o.m.
april 2011)
Personal på Folkbildningsförbundets kansli
Maicen Ekman, generalsekreterare (t.o.m. april
2011)
Stefan Degerlund, tf. generalsekreterare (april 2011november 2011)
Annelie Roswall Ljunggren, generalsekreterare
(fr.o.m. november 2011)
Annelie Pavlica, förbundskoordinator (t.o.m. maj
2011)
Anita Karlsson, ekonomi, 30 % av heltid
Ewa Jenninger, administrativ sekreterare
Christine Cars-Ingels, kommunikationsansvarig
(t.o.m. augusti 2011)
Anna Morin, informatör, kommunikationsansvarig
(fr.o.m. sepember 2011)
Marie Fredriksson, kommunikatör (fr.o.m. oktober
2011)
25
Lill Perby, informatör och webbansvarig
Karl-Arne Eriksson, avtals- och förhandlingsansvarig
(fr.o m. april 2011)
Kajsa Wiktorin, projektedare
Thor Rutgersson, projektledare (t.o.m. oktober
2011)
Etik- och kvalitetsansvarig, vakant
Gustavgruppen
Jonas Boman, programmerare
Per Falk, programmerare
Inka Grundström, systemutvecklare
Christian Kilstrand, programmerare (fr.o.m. november 2011)
Olof Nilsson, programmerare
Maria Olsson, datachef
Datadelegationen
Per Gustafsson, Studieförbundet Vuxenskolan,
ordförande (t.o.m. maj 2011)
Magnus Nordholm, Sensus studieförbund, vice ordförande (t.o.m. maj 2011), ordförande (fr.o.m. juni
2011)
Öivind Henriksson, Arbetarnas Bildningsförbund,
vice ordförande (fr.o.m. juni 2011)
Jan Lundén, Medborgarskolan
Lennart Lundin, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Kenneth Lundmark, Kulturens bildningsverksamhet
Lena Nilsson, Studieförbundet Bilda
Dzenana Vitkovic, Ibn Rushd
Maria Olsson, Folkbildningsförbundet, föredragande
Annelie Pavlica, Folkbildningsförbundet, adjungerad
(t.o.m. maj 2011)
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet,
adjungerad (fr.o.m. september 2011)
Katarina Kjerfve, Studiefrämjandet, adjungerad
Förhandlingsdelegationen
Ordinarie ledamöter
Ann-Mari Lindgren, Folkuniversitetet, ordförande
Suppleant: vakant
Monika Ohlson, Arbetarnas Bildningsförbund, vice
ordförande
Suppleant: vakant
26
Majna Ciber, Ibn Rushd
Suppleant: vakant
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Suppleant: vakant
Ingela Ek, Studieförbundet Vuxenskolan
Suppleant: vakant
Lars Jonsson, Studiefrämjandet
Suppleant: Tjia Torpe
Björn Olsson, Studieförbundet Bilda
Suppleant: vakant
Ewa Sjögren Söderlund, Medborgarskolan
Suppleant: Peter Munkhammar
Johan Welander, Sensus studieförbund
Suppleant: Charina Hallberg
Christina Åkerblom, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet
Suppleant: Lennart Lundin
Adjungerade:
Håkan Grass, Folkbildningsförbundet, sekreterare
(t.o.m. april 2011)
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet,
sekreterare (fr.o.m. april 2011)
Förhandlingsgrupp
Ann-Mari Lindgren, Folkuniversitetet, ordförande
Monika Ohlsson, Arbetarnas Bildningsförbund
Ingela Ek, Studieförbundet Vuxenskolan
Håkan Grass, Folkbildningsförbundet, sekreterare
(t.o.m. april 2011)
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet,
sekreterare (fr.o.m. april 2011)
Etikdelegationen
Leif Kindblom, Studiefrämjandet, ordförande och
sekreterare (t.o.m. april 2011) Carl-Johan Östh,
Medborgarskolan, ordförande (fr.o.m. april 2011)
Ewa Lantz, Arbetarnas Bildningsförbund
Ann-Mari Lindgren, Folkuniversitetet
Mattias Falk, Ibn Rushd
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Birgit Jansson, Medborgarskolan (t.o.m. februari
2011)
Pernilla Lagergren, medborgarskolan (fr.o.m. mars
2011)
Ann Borres Back, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Kay Rönn, Sensus studieförbund
Rolf Josefsson, Studiefrämjandet
Torvald Åkesson, Studieförbundet Bilda
Anders Lorentzon, Studieförbundet
Vuxenskolan (t.o.m. april 2011)
Eva Ekengren, Studieförbundet Vuxenskolan (fr.o.m.
april 2011)
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet,
sekreterare (fr.o.m. april 2011)
Kvalitetsgruppen
Fram till april 2011
Leif Kindblom, Studiefrämjandet, ordförande och
sekreterare
Ewa Lantz, Arbetarnas Bildningsförbund
Ewa Sjögren Söderlund, Medborgarskolan
Kjell-Åke Waldner, Sensus studieförbund
Kent Bengtsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Efter april 2011
Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund,
ordförande
Ewa Lantz, Arbetarnas Bildningsförbund
Lotta Gullers-Henry, Folkuniversitetet
Mattias Falk, Ibn Rushd
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Ewa Sjögren Söderlund, Medborgarskolan (t.o.m.
augusti 2011)
Peter Hansson, Medborgarskolan (fr.o.m. september
2011)
Ann Borres Back, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Kjell-Åke Waldner, Sensus studieförbund
Katarina Kjerfve, Studiefrämjandet
Torvald Åkesson, Studieförbundet Bilda
Kent Bengtsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Karl-Arne Eriksson, Folkbildningsförbundet,
sekreterare
Infonet
Stefan Svensson, Arbetarnas Bildningsförbund
Gabriella Eriksson, Folkuniversitetet
Omar Mustafa, Ibn Rushd
Vakant, Kulturens Bildningsverksamhet
Ulla Frisk, Medborgarskolan
Peter Axelsson, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Cecilia Edin, Sensus studieförbund
Katarina Kjerfve, Studiefrämjandet
Louise Lind, Studieförbundet Bilda
Per Gustafsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Marie Fredriksson, Folkbildningsförbundet
Internationella nätverket
Kristin Spolander, Arbetarnas Bildningsförbund
Lotta Gullers-Henry, Folkuniversitetet
Mattias Falk, Ibn Rushd
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Margareta Fernberg, Medborgarskolan
Vakant, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Emma Fagerstrand, Sensus studieförbund
Lars Häger, Studiefrämjandet
Maria Rödholm, Studieförbundet Bilda
Anders Öhberg/Lennart Falegård, Studieförbundet
Vuxenskolan
Marie Fredriksson, Folkbildningsförbundet
Kulturnätverket
Marianne Högmark, Arbetarnas Bildningsförbund
Peter Gustavsson, Arbetarnas Bildningsförbund
Karina Kämpe, Folkuniversitetet
Omar Mustafa, Ibn Rushd
Kenneth Lundmark, Kulturens Bildningsverksamhet
Margareta Fernberg, Medborgarskolan
Gunilla Gunnarsson, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet
Ulla Lingesjö, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet
Kerstin Selén, Sensus studieförbund
Agneta Fleischer, Studiefrämjandet
Lars Haraldsson, Studiefrämjandet
Mats Bjerde, Studieförbundet Bilda
Eva Hennevelt, Studieförbundet Vuxenskolan
Britt-Marie Jobacker, Studieförbundet Vuxenskolan
Marie Fredriksson, Folkbildningsförbundet
Musiknätverket
Marianne Högmark, Arbetarnas Bildningsförbund
Bo Nikolausson, Folkuniversitetet
Mattias Rosdahl, Medborgarskolan
Gary Landström, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet
Rafael Martinez, Sensus studieförbund
Burt von Bolton, Studiefrämjandet
Mats Bjerde, Studieförbundet Bilda
Bertil Laneby, Studieförbundet Vuxenskolan
Lina Brustad, Studieförbundet Vuxenskolan
Marie Fredriksson, Folkbildningsförbundet
27
Gustavansvariga
Gunnel Karlén, Arbetarnas Bildningsförbund
Dzenana Vitkovic, Ibn Rushd
Micke Bäck, Kulturens Bildningsverksamhet
Helen Andersson, Medborgarskolan
Lennart Lundin, Nykterhetsrörelsens
Bildningsverksamhet
Anette Ericsson, Sensus studieförbund
Inge Morberg, Studiefrämjandet
Irene Tynnemark, Studieförbundet Bilda
Kenneth Kajander, Studieförbundet Vuxenskolan
Skånes bildningsförbund
Rolf Tufvesson, ordförande
Britt Jägfeldt, konsulent (t.o.m. april 2011)
Hallands bildningsförbund
Ingvar Karlsson, ordförande
Björn Lind, konsulent
Västra Götalands bildningsförbund
Bosse Ljungkvist, ordförande
Anna-Pia Högberg, konsulent
Marita Graad-Jansson, konsulent
Nätverken som de var representerade 31/12 2011
Folkbildarna i Värmland
Bosse Dalmo, ordförande
Länsbildningsförbund
Stockholms läns Bildningsförbund
Peter Sikström, ordförande
Britt Lindmark, konsulent
Örebro läns bildningsförbund
Lars Berge Kleber, ordförande
Tryggvi Adalsteinsson, konsulent
Jane Karlsson, konsulent
Uppsala läns Bildningsförbund
Åke Göransson, ordförande
Inger Eriksson, konsulent
Västmanlands läns bildningsförbund
Tomas Aronsson, ordförande
Mia Chentinell, konsulent
Länsbildningsförbundet Sörmland
Henrik Elmberg, ordförande
Maria Forss, konsulent
Dalarnas bildningsförbund
Karin Örjes, ordförande
Östergötlands bildningsförbund
Göran Lundström, ordförande
Anneli Dahlqvist, konsulent
Jönköpings läns bildningsförbund
Kjell Magnusson, ordförande
Frank Isaksson, konsulent
Kronobergs läns bildningsförbund
Ingemar Almkvist, ordförande
Peter Johansson, konsulent
Gävleborgs läns bildningsförbund
Karin Örjes, sammankallande
Bildningsförbundet Mittnorrland
Klas Löfgren, ordförande
Kjell Wåglin, konsulent
Västerbottens läns bildningsförbund
Lennart Ljung, ordförande
Ann-Marie Lindgren, konsulent
Norrbottens bildningsförbund
Christian Lindgren, ordförande
Kalmar läns bildningsförbund
Sven-Åke Johansson, ordförande
Gotlands bildningsförbund
Tommy Sundberg, ordförande
Blekinge läns bildningsförbund
Gert Carlsson, ordförande
Peter Johansson, konsulent
28
Medlemskap
Folkbildningsförbundet är medlem i
- Folkbildningsrådet
- Vetenskap och Allmänhet
- Sektor3
- Civos
- EAEA
- Föreningeb för Folkbildningsforskning
- ICAE
- Ideell Kulturallians (IKA)
Representation
Folkbildningsrådet:
Folkbildningsrådets styrelse
Av Folkbildningsförbundet utsedda
styrelseledamöter:
Leif Kindblom
Thomas Strand
Anna-Britta Åkerlind
Ann-Britt Åsebol
Kerstin Enlund, adjungerad
Styrgruppen för folkbildningsnätet
Per Gustafsson, Studieförbundet Vuxenskolan
Jan Lundeen, Medborgarskolan
Johan Sandholm, Folkuniversitetet
Styrgruppen för ICAE världskonferens 2011
Christine Cars Ingels, Folkbildningsförbundet
Monica Stolpe-Nordin, Studieförbundet
Vuxenskolan
Anders Castberger, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Modell för prövning av etik- och gränsdragningsfrågor
Annika Nilsson, Arbetarnas bildningsförbund
Carl-Johan Östh, Medborgarskolan
Expertgrupp för nationell utvärdering
Tjia Torpe, Studiefrämjandet
Beredningsgrupp för uppföljning av Folkbildningens framsyn
Mattias Falk, Ibn Rushd
Ann-Katrin Persson, Sensus studieförbund
Kerstin Enlund, Studieförbundet Bilda
Beredningsgrupp för Flexibelt lärande
Jan Lundeen, Medborgarskolan
Ulla Laurin, Studiefrämjandet
Magnus Nordholm, Sensus studieförbund
Beredningsgrupp Riktlinjer för prövning av
nya mottagare av statsbidrag samt utfasning av
statsbidrag
Anders Castberger, Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Lena Nilsson, Studieförbundet Bilda
Lena Nilsson, Studieförbundet Bilda
Anders Gradin, Studieförbundet Vuxenskolan
Beredningsgrupp för att utreda relevanta
valideringsfrågor
Mikael Cronwall, Folkuniversitetet
Per Forsell, Medborgarskolan
Civilsamhället:
Civos styrelse
Mats Bernerstedt, ordförande
Stefan Degerlund, Folkbildningsförbundet
SCB:s referensgrupp för statistik om det civila
samhället
Michael Lund, Folkbildningsförbundet
Katja Ekvall-Magnusson, Folkbildningsförbundet
Dialoger och överenskommelser mellan
regeringen, idéburna organisationer och
Sveriges Kommuner och Landsting
Överenskommelsen inom sociala området
Överenskommelsen inom integrationsområdet
Idéburna organisationernas samordningsgrupp, Claes Becklin
Vetenskap och Allmänhet
Styrelsen
Michel Wlodarczyk, Folkuniversitetet
Valberedningen
Jan-Sture Karlsson, Folkuniversitetet
Nordisk/Baltiska samråden
Övrigt:
Rådet för folkbildningsfrågor Linköpings
universitet
Lars Haraldsson, Studiefrämjandet
Peter Wärner, Arbetarnas Bildningsförbund
Helen Wolter, Sörmlands länsbildningsförbund
Universitetet i Uppsala
Nämnden för Carl Cederblads fond
Inger Eriksson, Uppsala läns bildningsförbund
Lars Häger, Studiefrämjandet
Folkhälsoinstitutets råd för strategiska frågor
Beredningsgrupp Nyckel för fördelning av
folkbildningsanslaget – avslutad 2011
Annika Nilsson, Arbetarnas Bildningsförbund
Mats Bernerstedt, Sensus Studieförbund
29
Ekonomi och årsredovisning
30
Förvaltningsberättelse
Allmänt om verksamheten
Folkbildningsförbundet är en intresseorganisation som ska stärka folkbildningens idé och
studieförbundens ställning i samhället. Förbundet arbetar med etik och kvalitetsfrågor
liksom med folkbildningspolitisk kommunikation och omvärldsbevakning.
Folkbildningsförbundet är studieförbundens förhandlingspart och ingår gemensamma avtal.
Förbundets styrelse utser representanter i Folkbildningsrådets styrelse och beredningsgrupper.
Förbundets verksamhet finansieras huvudsakligen genom ett avlyft från
studieförbundens statsbidrag som för 2011 utgjordes av 7 900 000 kr samt ett särskilt
avlyft på 1 500 00 kr till arbete med kvalitet och etik.
Väsentliga händelser under året
Förbundsmötet i april
Förbundsmötet 2011 valde ordförande och vice ordförande. Därutöver består styrelsen av
representanter från övriga åtta studieförbund, inalles tio röstberättigande ledamöter.
Vid förbundsmötet avgick generalsekreterare Maicen Ekman. Stefan Degerlund fungerade som
t.f generalsekreterare fram till den 7/11 när Annelie Roswall Ljunggren tillträdde.
Folkbildningens vägval och vilja
Ett samtalsunderlag kring folkbildningens framtida roll och uppgifter presenterades av
Folkbildningsrådet. Studieförbunden har i omgångar lämnat synpunkter som folkbildningsförbundet
samlat in och sammanställt till Folkbildningsrådet.
Som en del i processen initierade förbundet ett projekt, "Folkbildningens idé och framtid".
Läge för dialog - en studie om relationen mellan studieförbund och kommuner
Slutrapporten från STUKOM-projektet som Folkbildningsförbundet, tre länsbildningsförbund och
SKL genomförde i femton kommuner. En konferens för spridning av rapporten anordnades
under våren.
Digidel 2013
Synliggöra folkbildningens roll för ökad digital delaktighet i samverkan med folkhögskolor och
bibliotek inom kampanjen Digidel 2013.
A World Worth Living In
ICAE hade sin världskonferens i Malmö. Kansliet medverkade i planering, pressarbete,
samordning av de lokala studieförbundens arrangemang i Folket Park samt i seminarier under den
nationella folkbildningskonferens som Folkbildningsrådet anordnar på platsen.
Förhandlingsverksamhet
Nya avtal med STIM och SAMI tecknades liksom nytt kollektivavtal för cirkelledare m.fl.
med Lärarnas samverkansråd, Handelsanställdas förbund och Teaterförbundet.
Gustav
Ny version installerad. Avtal med Studiefrämjandet tecknat. Utveckling av digitala deltagarlistor.
Förbundsstyrelsen föreslår förbundsmötet besluta
att
godkänna årsredovisningen
attå
rets resultat -1 574 891 kr balanseras i ny räkning.
31
2.
32
3.
33
4.
34
5.
35
6.
36
Revisionsberättelse
Till förbundsmötet i Folkbildningsförbundet, org.nr 802005-7157
Rapport om årsredovisningen
Vi har reviderat årsredovisningen för Folkbildningsförbundet för
år 2011.
Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar samt stadgar
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat
styrelsens förvaltning för Folkbildningsförbundet för år 2011.
Styrelsens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning Styrelsens ansvar
som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen.
interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorernas ansvar
Revisorernas ansvar
Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår
revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i
Sverige. Det innebär att vi planerat och utfört revisionen för att med
rimlig säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller
väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan information i årsredovisningen.
Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom
att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen,
vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen
som är relevanta för hur föreningen upprättar årsredovisningen för
att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som
är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i
syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i föreningens interna
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och
av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en
utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om förvaltningen
på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi utöver vår
revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon
styrelseledamot har företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och
ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Uttalande
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Stockholm den 9 mars 2012
Cecilia Palm
Uttalanden
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden
rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31
december 2011 och av dess finansiella resultat för året enligt
årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med
årsredovisningens övriga delar.
Mats Blomgren
Auktoriserad revisor
Anders Manheden
Folkbildningsförbundet är studieförbundens intresseorganisation och ska
stärka folkbildningens idé och studieförbundens ställning i samhället.
Våra medlemsorganisationer 2011:
ABF Arbetarnas Bildningsförbund
Folkuniversitetet
Ibn Rushd
Kulturens Bildningsverksamhet
Medborgarskolan
NBV Nykterhetsrörelsens Bildningsverksamhet
Sensus studieförbund
Studiefrämjandet
Studieförbundet Bilda
SV Studieförbundet Vuxenskolan
Wallingatan 38, 111 24 Stockholm
Telefon 08-402 01 50 Fax 08-402 01 59
[email protected] www.studieforbunden.se