Projekt Campus Näckrosen Park for Humanities and Arts

Projekt Campus Näckrosen
Park for Humanities and Arts
Vad?
Göteborgs universitet samlar sina
Humanistiska och Konst­närliga fakulteter till­
sammans med Göteborgs universitetsbibliotek,
Humanistiska biblioteket till området.
Var?
Området från Korsvägen via uni­
versi­tets­området med Humanisten, Göteborgs
universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket,
­­f d Hovrätten förbi Artisten och ned mot Göta­
platsen och Kungsports­avenyn.
Vem?
Göteborgs universitet i samarbete med
staden, regionen, fastighets­ägarna, institu­tionerna
och organisationerna kring Götaplatsen och Kors­
vägen.
När?
2020 ska området vara en betydande
hörnsten i Göteborgs ­universitet och stå som en
symbol för kultur- och kunskapsstaden ­Göteborg.
Projekt Campus Näckrosen är ett strategiskt och viktigt projekt för Göteborgs
universitet. Det är en tydlig satsning på humaniora och konst. Det är samtidigt ett
konkret exempel på universitetets framtida utveckling. Genom att samla verk­
samheterna för den Humanistiska fakulteten, den Konstnärliga fakulteten och
Uni­versitetsbiblioteket vill vi på universitetet skapa en unik, öppen och gränsöver­
skridande mötesplats.
När det nya universitetsområdet utvecklas och binds samman med Korsvägen å
ena sidan och Götaplatsen å den andra, får Göteborg ett kulturstråk som förbinds
med dagens evenemangsstråk. Projekt Campus Näckrosen är således inte bara en
del av arbetet med att utveckla universitetet. Det handlar lika mycket om stads­
utveckling. Morgondagens Campus Näckrosen blir en central mötesplats som vi
planerar tillsammans med staden.
Pam Fredman, rektor Göteborgs universitet Jubileumsutställningen 1923
Franz Sedivy, publicerad i Hemmets Journal 1923, Göteborgs stadsmuseum
Jubileumsutställningen 1923 förvandlade området kring Näckrosdammen och dess nyanlagda parkrum
till ett eldorado av upplevelser som lockade 4 miljoner besökare. Här fanns en rad olika utställningar och
ett ”Storslaget Nöjesfält” enligt en samtida affisch.
En process som förändrar
Projekt Campus Näckrosen är namnet på den process som arbetar för att samla de
Humanistiska och Konstnärliga fakulteternas verksamheter tillsammans med Göte­
borgs universitetsbibliotek, Humanistiska biblioteket i området kring Näckros­
dammen. Tillsammans med staden och andra samarbetspartners vill universitetet
här skapa en öppen och välkomnande plats. Projektet innefattar hållbar utveckling
och dess sociala, ekonomiska och ekologiska perspektiv. Med Västlänken utvecklas
komm­unikationerna i området när en av station Korsvägens uppgångar planeras här.
Projektet organiseras i ett internt och ett externt spår. Det interna arbetet inom
Göteborgs universitet leds av en Styrgrupp som innefattar universitetsledning,
dekanerna­vid Konstnärliga och Humanistiska fakulteterna och överbibliotekarien.
Projektets­arbete med övriga aktörer från staden och regionen leds av gruppen Stadsutveckling Campus Näckrosen med ledningsrepresentanter från bland andra stadens
förvaltningar, fastighetsägare, Göteborg & Co och Business Region Göteborg. Rektor
Pam Fredman är ordförande i båda grupperna, som har en gemensam målbild för
arbetet:
Campus Näckrosen ska år 2020 vara en betydande hörnsten i Göteborgs universitet
och stå som en symbol för kultur- och kunskapsstaden Göteborg.
Bilden av morgondagens
universitetsområde växer fram
STADSTEATERN
GÖTAPLATSEN
KONSTMUSEET
KONSTHALLEN
GOTHIA TOWERS
SVENSKA MÄSSAN
KORSVÄGEN
GÖTEBORGS
UNIVERSITET
GÖTEBORGS
UNIVERSITET
GÖTEBORGS
UNIVERSITET
NÄRINGSLIV,
ORGANISATIONER
& SERVICE
SAMLA HUMANISTISKA,
KONSTNÄRLIGA
FAKULTETEN &
HUMANISTISKA
BIBLIOTEKET
UTVECKLA
PARKEN
UTVECKLA STRÅK
TILL, FRÅN & GENOM
OMRÅDET
GÖTEBORGS
UNIVERSITET
MÖJLIG BYGGYTA
UTVECKLING AV STRÅK
för Göteborgs universitet, inobi
PLANERAD OM- & TILLBYGGNAD
Projektets bärande idéer
Tillsammans med stadens förvaltningar, fastighetsägarna och i dialog med
organisationerna och institutionerna kring Korsvägen och Götaplatsen samt
Västra Götalandsregionen arbetar Projekt Campus Näckrosen för att:
• Göteborgs universitet samlar sina Humanistiska och Konstnärliga fakul­
teter tillsammans med Göteborgs universitetsbibliotek, Humanistiska
biblioteket till området
• Universitetsverksamheterna flätas fysiskt samman med varandra, och
med kringliggande organisationer och kultur- och kunskapsinstitutioner
• Organisationer och företag som kan bidra till och ha nytta av utveck­
lingen bjuds in till att befinna sig, och verka som en aktiv part på campus
• Campus Näckrosen vävs samman med Korsvägen och Götaplatsen så att
området öppnas mot staden. Den verksamhet som bedrivs inom Campus
Näckrosen synliggörs och lyfts fram
• Nya samarbetsformer och arbetssätt bejakas, när Campus Näckrosen skapar
mötesplatser för kreativitet och samverkan i formell och informell form
• De stora parkrummen och kvaliteter som finns vid och runt Näckrosdammen­
idag tas till vara och vidareutvecklas
• Ett nytt kulturstråk etableras som från Campus Näckrosen via Götaplatsen
sträcker sig hela vägen till Göteborgsoperan. Campus Näckrosen blir däri­
genom en sammanbindande länk mellan det nyskapande kulturstråket och
evenemangsstråket från Ullevi till Liseberg. ur projektets vision
Projekt Campus Näckrosen samverkar
Projektet arbetar tillsammans med:
Akademiska Hus
Business Region Göteborg
Göteborg & Co
Göteborg stad:
Fastighetskontoret, Kulturförvaltningen, Parkoch Naturförvaltningen, Stadsbyggnadskontoret,
Trafikkontoret
Higab
Projektet är i dialog med:
Läs mer om Projekt Campus Näckrosen på:
Got Event
Göteborgs Konsthall
Göteborgs konstmuseum
Göteborgs Stadsteater
Göteborgs Symfoniker AB
Liseberg AB
Stadsbiblioteket Göteborg
Svenska mässan
Universeum
Världskulturmuseet
Västra Götalandsregionen
Västsvenska Handelskammaren
www.campusnackrosen.gu.se
Skicka gärna dina synpunkter till:
[email protected]
Reg.nr: 3750M
Reg.nr: S-000256
Göteborgs universitet oktober 2013.
”Projekt Campus Näckrosen är syntesen av det
förflutna­och framtiden. När Konstnärliga fakulteten
flyttar sin verksamhet till området där Humanistiska
fakulteten samlats intill Universitetsbiblioteket, får
universitetet en plats där kunskap och fantasi blir
verklighet.”
Björn Sandmark, chef för Kulturförvaltningen, Göteborg stad, medlem i projektets
Styrgrupp och gruppen Stadsutveckling Campus Näckrosen.