Reklamation och klagomål

Reklamation och klagomål
Reklamation
Med reklamation avses till exempel att en kund är missnöjd med den information som
lämnats eller hur en fondaffär handlagts. En reklamation bör kunna åtgärdas vid första
kontakten med Life Funds EMEA AB (”Fondbolaget”). Vänligen kontakta oss på
telefon 08-21 96 48 så kan vi förhoppningsvis reda ut ärendet omgående.
Klagomål
Med klagomål avses att en kund är missnöjd med en finansiell tjänst eller produkt och
där kunden anser att Fondbolaget inte tillmötesgått ett krav eller en begäran om
rättelse i fråga om tjänsten/produkten. Generella missnöjesyttringar anses i detta
sammanhang inte utgöra klagomål.
Ett klagomål ska alltid ske skriftligen. Klagomålet kan skickas till:
Life Funds EMEA AB
Attn: Klagomålsansvarig
Box 3526
103 69 STOCKHOLM
Alternativt: [email protected]
Handläggningstider
En reklamation bör kunna åtgärdas omedelbart. Om detta inte är möjligt gäller
samma tider och rutiner som för klagomål. Ett klagomål ska besvaras inom 14 dagar,
om ärendet kräver längre utredning/handläggning underrättar vi dig och lämnar
besked om när åtgärd/svar kan erhållas.
Om du därefter inte är nöjd har du möjlighet att kontakta Konsumenternas Bankoch Finansbyrå, konsumentvägledaren i din hemkommun, Allmänna
Reklamationsnämnden (ARN) eller allmän domstol.
Utförligare information lämnas av Fondbolaget vid förfrågan.
Life Funds EMEA AB
Box 3526
SE-103 69 Stockholm
www.lifefunds.com
[email protected]
T +46 0(8) 21 96 48
F +46 0(8) 21 96 08
Org.Nr. 556762-8986