BauderPIR - Takochtillbehor.se

BauderPIR
Värmeisoleringselement för låglutande tak
Polyuretan
Det bättre värmeisoleringsmaterialet
Polyuretan – ett material som man idag knappast kan tänka
sig vara utan. Polyuretan är för det mesta osynlig, men ändå
allestädes närvarande: i skosulor, madrasser, rattar, medicintekniska produkter och framför allt även i värmeisolering.
Beroende på sammansättningen och basprodukternas blandningsförhållande kan spektrumet av egenskaper hos de polyuretaner som bildas justeras exakt – hård, mjuk, enhetlig eller
kompakt. Resultatet är skräddarsydda och ekonomiskt fördelaktiga lösningar för nästintill vartenda användningsområde.
Särskilt vid isolering av byggnader ger polyuretan alla fördelar
som energieffektivt byggande ska ha. Det skräddarsydda isoleringsmaterialet har nämligen en ytterst låg värmeledningsförmåga. Isoleringsförmågan är mycket hög redan vid små
materialtjocklekar. Goda mekaniska egenskaper och utmärkt
samverkan med andra material möjliggör ett brett tillämpningsområde.
Förutom den mycket låga värmeledningsförmågan hör också
den utomordentliga beständigheten och den långa livslängden till de viktigaste argumenten som talar för värmeisoleringsmaterial av styv uretancellplast. De uppfyller sin funktion
så länge som byggnaden existerar. Användningsfasen för styv
uretancellplast är 50 år och mer.
Med värmeisolering av styv uretancellplast bevarar man resurser och sparar energi. Miljöskadliga utsläpp minskas betydligt.
BauderPIR värmeisolering för låglutande tak - översikt.......... 9
Isoleringselement - stort format - BauderPIR FA................... 10
Isoleringselement- mindre format - BauderPIR M/MF .......... 12
PIR isolering med fall - BauderPIR T .................................... 14
Kompakttak - BauderPIR KOMPAKT ..................................... 16
Isolering för terrasser/balkonger - BauderPIR FA TE ............ 18
Monteringsanvisningar ...................................................... 20
Tjocklekar och U-värden i jämförelse .................................. 26
2
3
Värmeisolering med BauderPIR
Egenskaper som övertygar
Bauder är en av de största tillverkarna av styv uretancellplast, ett isoleringsmaterial med överlägsna egenskaper. I en tid då det ställs allt högre krav på värmeisoleringen i syfte att skydda miljön och spara energi, har denna produkt, som Bauder tillverkar under märkesnamnet
BauderPIR, blivit ett oumbärligt byggmaterial.
BauderPIR
BauderPIR är en vidareutvecklad
styv uretancellplast med ökat PIRindex vilket ger förbättrade egenskaper.
Hög isoleringseffekt ger hög
energibesparing
BauderPIR är det isoleringsmaterial
som har den lägsta värmeledningsförmågan. Det uppfyller kraven i
den tyska förordningen om energibesparing redan vid små isoleringstjocklekar.
150 mm
Värmeledningsförmåga W/(m · K)
130 mm
110 mm
90 mm
70 mm
BauderPIR M/MF
≥ 80 mm
Expanderad
polystyren
Mineralfibrer
Cellglas
50 mm
BauderPIR FA
BauderPIR FA TE
≥ 80 mm
30 mm
0,023
0,027
0,040
0,045
10 mm
I diagrammet visas de olika isoleringsmaterialen. För att uppnå samma U-värde (i detta exempel 0,30 W/m2K),
krävs olika tjocklekar av isoleringsmaterialet.
BauderPIR: liten isoleringstjocklek – hög isoleringseffekt
Stabilitet och tryckhållfasthet
BauderPIR är ett lämpligt byggmaterial för alla användningsområden och
klarar allt från vanlig gångtrafik på låglutande tak till extrema påfrestningar.
Temperaturbeständighet
Isoleringsmaterial av BauderPIR utmärker sig genom hög värmebeständighet och god dimensionsstabilitet. De isoleringsmaterial av BauderPIR som
används inom byggbranschen kan, beroende på rådensitet och ytskikt,
användas varaktigt inom alla temperaturområden som är vanliga vid byggen. Kortvariga temperaturbelastningar på upp till 250°C klarar isoleringsmaterial av BauderPIR utan skador. BauderPIR är beständig mot het asfalt
och kan tätas med asfalttätskikt på låglutande tak.
Kemisk och biologisk beständighet
Isoleringsskivor av BauderPIR är beständiga mot de flesta kemiska ämnen
som förekommer i praktiska tillämpningar inom bygg- och anläggningsverksamhet. BauderPIR förmultnar inte, är resistent mot mögel och röta, ger inte
ifrån sig lukter och är i fysiologiskt avseende riskfri för de tekniska byggtillämpningar som kommer ifråga.
4
Framtidsinriktad värmeisolering med styv uretancellplast
är rätt investering:
Optimal och långlivad isolering
utan svagheter, underhåll och
reparationer
Ökning av byggnadens värde
och boendekomfort
Hög energibesparing och
påtagligt lägre värmekostnader
Kostnadseffektiv och rationell
montering av PUR/PIRisoleringsskivorna
BauderPIR smälter inte
under tätskikten
Volymen av styv uretancellplast består bara till en liten del av fast material. Vid en i byggsammanhang vanlig rådensitet på ca 30 kg/m³ utgör andelen av styvt syntetmaterial endast
omkring tre procent av volymen. Denna bildar ett nätverk av cellbryggor och cellväggar, för
att stå emot de mekaniska påfrestningarna.
BauderPIR är också godkänd för
industritak med stora ytor
Reaktion vid brandpåverkan hos styv isocyanuratcellplast (PIR) i lätta ståltak
Vid projektering av tak ur ett brandskyddsperspektiv måste takuppbyggnaden betraktas som ett system. Möjligheterna att utifrån brandegenskaperna
hos de enskilda funktionsskikten dra slutsatser om hela takets reaktion
vid brandpåverkan är mycket begränsade. Vid brandförsök visar PIRisoleringsmaterial särskilt gynnsamma brandegenskaper. I många länder,
t.ex. i USA, används idag främst isoleringsmaterial av styv isocyanuratcellplast för tak med stora ytor. Även i Tyskland vinner dessa högpresterande
isoleringsmaterial alltmer terräng på grund av att de har hög värmebeständighet, inte kan smälta, ger utmärkt värmeisolering och kan monteras rationellt. I händelse av brand behåller styv isocyanuratcellplast sin isoleringseffekt längre, droppar inte och skyddar andra skikt av byggnadsdelar mot
brandpåverkan. Takytor över 2 500 m² ska enligt industristandard utformas
på ett sådant sätt att branden hindras från att spridas över taket. Detta
anses uppfyllt hos tak som tillverkats enligt DIN 18 234. På de byggprodukter som används på ett industritak, ställs således särskilda krav.
BauderPIR tillhör värmeledningsnivå 023
.
BauderPIR kan monteras i
tunnare tjocklekar, infästnings
don kan vara kortare, och det
går lättare att bevara
anslutningshöjder
BauderPIR väger bara ca
30 kg/m³ och är således lättare
att bära och lägga ut
BauderPIR har en tryckhållfasthet på mellan 120 och 150 kPa
Med takkonstruktioner som är isolerade med BauderPIR går det att uppfylla
alla dessa krav på ett enkelt och ekonomiskt fördelaktigt sätt.
5
Värmeisolering med BauderPIR
I täten när det gäller miljö
Byggnader står för mer än fyrtio procent av EU:s totala energiförbrukning. Energitillgångarna är
dock inte obegränsade. Målen måste vara att öka energieffektiviteten, dvs. att spara energi och
använda energin på ett optimalt sätt, samt att konsekvent minska utsläppen av växthusgaser.
Genom att förbättra energi-effektiviteten hos byggnader, och inte minst hos de isoleringsmaterial som används, kan dessa mål uppnås.
Livscykelanalys för BauderPIR
Förutom goda byggnadsfysikaliska egenskaper spelar
ekologiska kriterier en allt större roll vid valet av isoleringsmaterial. För att göra en livscykelanalys är det
viktigt att man använder omfattande uppgifter om
energi- och råvaruanvändning, resurser som används
vid bearbetningen samt information om utsläpp till luft,
vatten och mark (avfall), för att bedöma ett värmeisoleringsmaterials hela livscykel.
Vid bedömningen spelar materialens långa användningsfas och en tillräckligt lång livslängd en avgörande
roll, eftersom dessa avsevärt förbättrar den totala miljöbalansen
.
kg CO2
Koldioxidavtryck 1 m²
BauderPIR FA, 100 mm inom loppet av 50 år
7.000
6.350 kg CO2
6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
-1000
6
34 kg CO2
CO2 -Koldioxidutsläpp
CO2 -Koldioxidbesparing
Diagrammet här bredvid visar koldioxidavtrycket av en
yta som är isolerad med 100 mm BauderPIR FA jämfört
med ett oisolerat betongskikt. För en kvadratmeter
BauderPIR FA används ca 35 kg koldioxid från det att
råmaterialet utvinns till det att produkten används på
byggarbetsplatsen. Inom loppet av femtio år sparar
samma kvadratmeter in ungefär 6,35 ton koldioxid
(källa: livscykelanalys från industriförbundet för styv
uretancellplast samt egna beräkningar).
BauderPIR sparar i två avseenden. Med en hållbar
isolering av BauderPIR sparar man upp till 30 procent
värmekostnader under minst 50 år. När BauderPIR har
fullgjort sin funktion som isolering sparar den en andra
gång, nämligen ny energi (olja eller gas) i avfallsförbränningsanläggningar. Det gagnar miljön och slutligen alla:
människor, växter och djur.
Det största flertalet av bostäder och industribyggnader hör till kategorin
„byggnader med normala inomhustemperaturer“. I förordningen om energibesparing föreskrivs för denna kategori maximivärden för värmeförlust
för hela byggnaden. Dessa maximivärden resulterar i en rekommenderad
värmegenomgångskoefficient för tak vid nybyggnad på U = 0,16 W/m²K.
Dessutom har det fastställts maximivärden för värmegenomgångskoefficienten vid renovering av gamla byggnader. Här har lagstiftaren tydligt skärpt
kraven för låglutande tak: U = 0,20 W/m²K.
I tabellerna nedan visas med vilken isoleringstjocklek det rekommenderade resp. föreskrivna U-värdet uppnås. I beräkningen tas det alltid hänsyn
till hela takuppbyggnaden (skiktens ordningsföljd inifrån och utåt: 16 cm
betongskikt, ångspärr, värmeisolering, tätskikt).
Bestämmelserna i förordningen om energibesparing gäller
när låglutande tak i uppvärmda utrymmen byts ut, monteras för första gången eller
renoveras på ett sådant sätt
att:
t aktäckningen resp. utvändiga
be-klädnader eller paneler byts
ut eller nymonteras,
i nvändiga beklädnader eller
paneler sätts upp eller repareras,
Värmeisolering av låglutande tak (U≤0,16)
Värmeledningsnivå
Isoleringsmaterial
Tjocklek (mm)
023
BauderPIR FA
140
026
BauderPIR M
160
035
Expanderad polystyren/Mifa
220
040
Expanderad polystyren/Mifa
260
045
Cellglas/träfibrer
300
Värmeisolering av låglutande tak (U≤0,20)
Värmeledningsnivå
Isoleringsmaterial
Tjocklek (mm)
023
BauderPIR FA
120
026
BauderPIR M
140
035
Expanderad polystyren/Mifa
180
040
Expanderad polystyren/Mifa
200
045
Cellglas/träfibrer
220
isoleringsskikt monteras.
För lutande tak gäller särskilda
bestämmelser. Kontakta din konsult
hos Bauder eller Bauders avdelning
för tillämpningsteknik för mer information om detta.
Maximivärden för värmegenomgångskoefficienten för tak på
nybyggnader och gamla
byggnader
Nybyggnader
Gamla byggnader
Rekommendation
enligt § 3 första stycket i tyska förordningen om energibesparing/bilaga 1 tabell 1
Bestämmelser
enligt bilaga 3 fjärde
stycket/bilaga 3
tabell 1
U ≤ 0,16 W/m²K
U ≤ 0,20 W/m²K
7
Värmeisolering med BauderPIR
Alla system i översikt
För att alltid uppnå den optimala
lösningen för olika byggnader av
låglutande tak behövs olika isoleringsskivor. På industritak är stora
och lätta skivor mest lämpliga
medan på mindre takytor vilka tätas
med en asfalt tätskikt är oftast andra
mått nödvändiga.
BauderPIR FA
BauderPIR M/MF
stora låglutande industritak,
snabb utläggning
stora och små ytor,
praktiskt format
polyiso-hårdskumsskivor med
aluminium på båda sidor
polyiso-hårdskumsskivor med
mineralfleece på båda sidor
planskivor med fals
planskivor utan fals (M)
planskivor med fals (MF)
2400 x 1200 mm
(inbyggnadsmått: 2385 x 1185 mm)
1200 x 600 mm
(inbyggnadsmått: 1185 x 585 mm)
60 bis 200 mm
ohne Falz (M): 20 bis 100 mm
mit Falz (MF): 40 bis 200 mm
Klass E enligt DIN EN 13501-1
B2 enligt DIN 4102-1
Klass E enligt DIN EN 13501-1
B2 enligt DIN 4102-1
≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)
0,024 (<80 mm)
0,023 (≥80 mm)
0,029 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
Värmeledningsförmåga (EU)
DIN EN 13165
0,022
0,028 (<80 mm)
0,026 (80 mm – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)
PIR-Index
>250
>250
DAA dh; DEO dh
DAA dh; DEO dh
Användningsområden
Beskrivning
Utförande
Skivstorlek
Standard tjocklekar
Brandegenskaper
Tryckhållfasthet
Värmeledningsförmåga (l)
Dimensioneringsvärde (W/mk)
DIN 4108-4
Användningstyp
8
BauderPIR T
BauderPIR KOMPAKT
BauderPIR FA TE
isolering med lutning för låglutande
tak
säkert mot läckage under tätningen
med eller utan lutning
terrassisoleringsskiva,
praktiskt format
polyiso-hårdskumsskivor
utan täckskikt
polyiso-hårdskumsskivor
utan täckskikt
polyiso-hårdskumsskivor
med aluminium på båda sidor
lutningsskiva (finns även som plan
skiva)
utan täckskikt
lutningsskiva (finns även som plan
skiva)
utan täckskikt
plan skiva
(fals från 80-160mm på förfrågan)
1200 x 800 mm
ovansida med lutning
600 x 600 mm
ovansida med lutning
1200 x 600 mm
från 20 mm/30 mm, till 400 mm
(andra tjocklekar och specialmått på
förfrågan)
från 20 mm/30 mm, till 400 mm
(andra tjocklekar och specialmått på
förfrågan)
20 till 100 mm
Klass E enligt DIN EN 13501-1
B2 enligt DIN 4102-1
Klass E enligt DIN EN 13501-1
B2 enligt DIN 4102-1
Klass E enligt DIN EN 13501-1
B2 enligt DIN 4102-1
≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)
≥150 kPa (≥0,15 N/mm²)
≥120 kPa (≥0,12 N/mm²)
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 mm – <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
0,024 (<80 mm)
0,023 (≥80 mm)
0,027 (<80 mm)
0,026 (80 mm – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)
0,027 (<80 mm)
0,026 (80 mm – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)
0,022
>250
>250
>250
DAA dh; DEO dh
DAA ds
DAA dh; DEO dh
DAA dh
9
BauderPIR FA
Det „slanka“ värmeisoleringselementet
BauderPIR FA är speciellt konstruerad för användning på lätta industritak. På grund av de goda
värmeisoleringsegenskaperna kan isoleringens tjocklek minskas. I kombination med den låga
rådensiteten möjliggör detta stora och lätta isoleringsskivor.
Med en skiva lägger man en yta på nästan tre kvadratmeter och då väger skivan bara ca nio kilogram
(100 mm tjock). Trots detta är BauderPIR FA mycket
tryckhållfast. Med BauderPIR FA blir det inga „gångvägar“, vilket kan förekomma efter tätningsarbeten på
andra isoleringsmaterial. Skador på tätskikten orsakade
av stela infästningsdon och mjuka underlag är uteslutna med BauderPIR FA.
Värmeledningsnivå WLS 023
Omlöpande fals
Lågreflekterande yta
Enkel och snabb bearbetning
Låg rådensitet
10
Hög tryckhållfasthet, alltså inga „gångvägar“
som vid mjuka isoleringsmaterial
Värmeledningsnivå (WLS) 023
Isoleringselementet BauderPIR FA har den lägsta värmeledningsförmågan. Värmegenomgångskoefficienten
(U-värdet) för en 12 cm tjock skiva uppgår till bara 0,20
W/m²K. För att uppnå samma U-värde som för en vanlig
isolering i värmeledningsgrupp 040, kan BauderPIR
FA vara ca 80 mm tunnare. Det gör att det går lättare
att åstadkomma alla an-slutningshöjder, och man kan
dessutom välja kortare infästningselement. Det sparar
tid och pengar. Det är inte nödvändigt att montera flera
värmeisoleringsskikt
Stort format (2400 x 1200 mm), liten arbetsinsats
Tid är pengar och därför är det avgörande hur många
kvadratmeter värmeisolering som kan läggas ut i en
arbetsgång. För att möjliggöra en så kostnadseffektiv
hantering som möjligt, har Bauder dimensionerat elementen BauderPIR FA så att förhållandet mellan skivans
storlek och vikt är optimal.
BauderPIR FA – Teknisk data
Omlöpande fals, tillförlitlig sammanfogning
För att det ska vara smidigt att foga ihop de enskilda
isoleringsskivorna vid utläggningen, har BauderPIR
FA-skivorna försetts med en omlöpande fals för snabbt
och säkert arbete.
Lågreflekterande aluminiumyta
En speciallackering absorberar upp till 80 procent av
det solljus som annars skulle reflekteras.
Enkel och snabb bearbetning
Liksom för alla BauderPIR isoleringsmaterial gäller
även för BauderPIR FA att skivorna kan skäras till exakt
efter mått med enkla verktyg (kniv eller såg), och att de
med lätthet kan borras, skruvas, spikas och limmas.
BauderPIR FA kan läggas löst med pålagd last. Skivorna
kan också limmas mot eller fästas mekaniskt på underlaget. För att få en plan yta ska fem infästningselement
användas för varje skiva. Infästningen sker i hörnen och
i skivans mitt.
Beskrivning
Polyiso-hårdskum-skivor
Användningsområde
Värmeisolering under tätskikt
Täckskikt
Aluminium
Längd (mm)
DIN EN 822
2400
Bredd (mm)
DIN EN 822
1200
Tjocklek (mm)
DIN EN 823
60/80/100/120
40/160/180/200
Tryckhållfasthet
DIN EN 826
≥120 kPa
(≥0,12 N/mm²)
Reaktion vid brandpåverkan
DIN EN 13501-1
DIN 4102-1
Klass E
B2
Värmeledningsförmåga (l)
Dimensioneringsvärde
(W/mk)
DIN 4108-4
0,024 (<80 mm)
0,023 (≥80 mm)
Värmeledningsnivå
(WLS) (D)
–
024 (<80 mm)
023 (≥80 mm)
Värmeledningsförmåga
(EU)
DIN EN 13165
0,022
Vattenabsorption (Vol%)
DIN EN 12087
max. 3
PIR Index
–
> 250
enligt DIN EN 13165
Särskilt lämplig för den nedan beskrivna uppbyggnaden med kallsjälvklistrande takduk av typ BauderTEC
KSA DUO
För att förhindra att den öppna lågan orsakar skador på
aluminiumbeläggningen eller eventuellt gör att denna
lossnar när man använder svetsmetoden, appliceras
den kallsjälvklistrande takduken BauderTEC KSA DUO
som första tätskikt. Då brinner inget, skivorna skadas
inte och värmeisoleringsskiktet är genomgående likformigt. Dessutom är det ett rent arbete. Som tätovanskikt
rekommenderas att svetsa Bauder polymerasfaltmatta
BauderKARAT över hela ytan.
Kostnadseffektiv lösning för lätta industritak
Bauder THERMOPLAN T är ett syntetiskt tätskikt
av högsta kvalitet baserat på flexibla polyolefiner.
Produkten möjliggör särskilt snabb och effektiv tätning
av lätta industritak.
Exempel på systemuppbyggnad: BauderPIR FA med syntetiskt
tätskikt
11
BauderPIR M/MF
Det lätthanterliga värmeisoleringselementet
BauderPIR M/MF:s lätthanterliga format underlättar
utläggningen särskilt på mindre takytor.
Värmeledningsnivå
WLS 026 / WLS 027 / WLS 029
Omlöpande fals möjlig
Enkel och snabb bearbetning
Låg rådensitet
Hög tryckhållfasthet, alltså inga „gångvägar“
som vid mjuka isoleringsmaterial.
12
Snabb bearbetning
BauderPIR M lämpar sig särskilt bra för bearbetning
med snabbsvetsbara tätskiktsmattor. Genom beläggningen av mineralfiberduk tål isoleringsskivornas yta
att kortvarigt utsättas för den öppna lågan. BauderPIR
M kan klistras mot underlaget genom att till exempel klistras in i asfaltremsorna på de snabbsvetsbara tätskiktsmattorna BauderTHERM DS1 DUO eller
BauderTHERM DS2.
BauderPIR M/MF – Teknisk data
Beskrivning
Polyiso-hårdskum-skivor
Användningsområden
Värmeisolering under tätskikt
Täckskikt
Mineralfleece
Längd (mm)
DIN EN 822
1200
Bredd (mm)
DIN EN 822
600
Tjocklek (mm)
utan fals (M)
DIN EN 823
20, 30, 40, 50, 60,
80, 100
Tjocklek (mm)
med fals (MF)
DIN EN 823
40, 50, 60, 80, 100,
120, 140, 160, 180,
200
Tryckhållfasthet
DIN EN 826
≥120 kPa
(≥0,12 N/mm²)
Reaktion vid brandpåverkan
DIN EN 13501-1
DIN 4102-1
Klass E
B2
Värmeledningsförmåga (l)
Dimensioneringsvärde
(W/mk)
DIN 4108-4
0,029 (<80 mm)
0,027 (80 - <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
Värmeledningsnivå
(WLS) (D)
–
029 (<80 mm)
027 (80 – <120 mm)
026 (≥120 mm)
Värmeledningsförmåga
(EU)
DIN EN 13165
0,028 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)
Vattenabsorption (Vol%)
DIN EN 12087
max. 3
PIR Index
–
> 250
enligt DIN EN 13165
Bauder PIR M / MF
På grund av beläggningen av mineralfiberduk hör
isoleringsskivor med en tjocklek på upp till 80 mm till
värmeledningsnivå 029. Hos tjockare skivor är värmeledningsförmågan 0,027 W/(m • K) och när de är tjockare än 120 mm bara 0,026 W/(m • K).
Från en tjocklek på 40 mm kan isoleringsskivorna tillverkas med en fals. Skivor som är tjockare än 120 mm
förses standardmässigt med fals.
Exempel på systemuppbyggnad: BauderPIR M med 2-lags asfalttätskikt och takvegetation
13
BauderPIR T
Planera taklutningen med värmeisoleringen
Alla typer av tak, oavsett om det handlar om en konstruktion av armerad betong eller ett lätt
tak av trapetsplåt, bågnar på grund av egentyngden och brukslasten. Takbrunnar placeras ofta i
närheten av stöden och befinner sig således för det mesta på höjdpunkter. I de bågnande ytorna
blir vattnet stående och bildar pölar. Tätningen belastas dels av temperaturgränserna längs vattenpölarna och dels av smutsavlagringar som ofta finns vid sådana bottenpunkter.
Fördelarna hos BauderPIR T
isoleringsskivor med lutning:
(skivans tjocklek
i mm) 164
.
148
132
Lutning och värmeisolering i en
arbetsgång.
Hög tryckhållfasthet.
Utmärkta monteringsegenskaper.
132
brunn
148
164
180
196
212
14
Höjdpunkt
Höjdpunkt
brunn
148
132
116
100
100
116
132
148
100
132
116
116
132
Låg skiktuppbyggnad.
Höjdpunkt
116
Förplanerad lutning utan tunga
konstruktioner.
Exempel på ett lutningsschema:
BauderPIR T – Teknisk data
Säker vattenavrinning med lutande isolering
Genom att montera den lutande isoleringen BauderPIR T
bildas ett sluttande plan mot bottenpunkterna. Där bör
en takbrunn vara placerad.
Den intelligenta lutningslösningen
BauderPIR T är en förplanerad lutning utan dyra, tunga
konstruktioner, där lutningen och värmeisoleringen
kan monteras i en arbetsgång. Med denna metod kan
nästan varje lutning skapas. BauderPIR garanterar en
optimal
värmeisolering med låg skiktuppbyggnad och hög
tryckhållfasthet, samt utmärkta monteringsegenskaper
Ytterst hög isoleringseffekt säkerställer
energibesparing
Enligt DIN 4108 är värmeledningsförmågans beräkningsvärde för BauderPIR T R = 0,026 till 0,030 W/
(m•K). Med denna höga isoleringseffekt uppfyller den
lutande isoleringen BauderPIR T redan vid den lägsta
punkten av ett takfall och med en tjocklek på bara 3
cm kraven på det lägsta värmemotståndet enligt DIN
41088.
Beskrivning
Polyiso-hårdskum-skivor
Användningsområden
Värmeisolering under tätskikt
Täckskikt
utan
Längd (mm)
DIN EN 822
1200
Bredd (mm)
DIN EN 822
800
Tjocklek (mm)
utan fall
DIN EN 823
30 - 400 mm
Tjocklek (mm)
med fall
DIN EN 823
ab 20 mm / 30 mm
Tryckhållfasthet
DIN EN 826
≥120 kPa
(≥0,12 N/mm²)
Reaktion vid brandpåverkan
DIN EN 13501-1
DIN 4102-1
Klass E
B2
Värmeledningsförmåga (l)
Dimensioneringsvärde
(W/mk)
DIN 4108-4
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 - <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
Värmeledningsnivå
(WLS) (D)
–
028 (<80 mm)
027 (80 – <120 mm)
026 (≥120 mm)
Värmeledningsförmåga
(EU)
DIN EN 13165
0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)
Vattenabsorption (Vol%)
DIN EN 12087
max. 3
PIR Index
–
> 250
enligt DIN EN 13165
* Standardlutning 2%
BauderPIR T lutande isolering klarar alla
temperaturbelastningar
Med permanenta belastningar på professionella användningsområden inom kyl- och värmeteknik bevisar
styv uretancellplast sedan årtionden sin utmärkta tålighet. Just på låglutande tak, där det ständigt råder växlande temperaturer, är detta av väsentlig betydelse för
byggnadens säkerhet och långlivade ekonomiska funktion. BauderPIR T lutande isolering är beständig mot het
asfalt upp till +250°C och tål således utan vidare alla
bearbetningstekniker för låglutande tak.
Hög tryckhållfasthet för alla användningsområden
BauderPIR T är en lämplig isolering för alla användningsområden och klarar allt från vanlig gångtrafik på
låglutande tak till extrema påfrestningar. Den lutande isoleringen BauderPIR T har standardmässigt en
tryckhållfasthet på 0,12 N/mm² (120 KPa). En högre
tryckhållfasthet har den lutande isoleringen BauderPIR
KOMPAKT.
Exempel på systemuppbyggnad: BauderPIR T lutande isolering med
2-lags asfalt tätskikt
15
BauderPIR KOMPAKT
Särskild isoleringsskiva för Bauder PIR kompakttak
Bauder PIR kompakttak är ett system för låglutande tak, där tätskikten och värmeisoleringsmaterialet är kompakt ihopklistrade med varandra och med underlaget. Systemets fördelar är helt
uppenbara:
Inget vatten läcker in under tätningen
Skador begränsas lokalt
Går bra att kontrollera
Alla skikt är kompakt ihopklistrade
Ingen mekanisk infästning
Extremt bra skydd mot läckage
Extremt bra skydd mot vindsug
Utmärkta monteringsegenskaper
Inget vatten läcker in under tätningen
Problemet hos många konventionella tätningssystem består i att
vatten kan rinna in under tätningen. Bauder PIR kompakttak är
helt ingjutet i het asfalt och på så sätt sammanfogat med underkonstruktionen. Därmed är det uteslutet att vatten kan läcka in
under tätningen vid eventuell skada.
Högsta skydd
Effekterna av mekaniska skador begränsas lokalt. I händelse av
skada förhindrar den direkta bindningen mellan tätningen och
underkonstruktionen att skadan sträcker sig över en större yta.
Skadade ställen kan lokaliseras exakt.
Alla skikt är kompakt ihopklistrade med varandra. Såväl ångspärren som värmeisoleringsskiktet och det första tätskiktet arbetas in
med het asfalt och bildar på det sättet ett kompakt och homogent
tätningspaket.
16
BauderPIR KOMPAKT – Teknisk data
Beskrivning
Utmärkt isolering
Isoleringsmaterialet polyuretan imponerar med mycket
bra värmeisoleringsegenskaper vid liten tjocklek.
Enkel och snabb bearbetning
De lätthanterliga isoleringsskivorna går lätt att skära
och således snabbt att bearbeta. Dessutom dammar de
nästan inte alls vid bearbetningen.
Isolering med lutning
BauderPIR KOMPAKT isoleringsskivor finns också att få
som isoleringsskivor med lutning. Standardlutning är
två procent.
Polyiso-hårdskum-skivor
enligt DIN EN 13165
Användningsområden
Värmeisolering under tätskikt
för montering i hetasfalt
Täckskikt
utan
Längd (mm)
DIN EN 822
600
Bredd (mm)
DIN EN 822
600
Tjocklek (mm)
utan fall
DIN EN 823
30 - 400 mm
Tjocklek (mm)
med fall
DIN EN 823
ab 20 mm / 30 mm
Tryckhållfasthet
DIN EN 826
≥150 kPa
(≥0,15 N/mm²)
Reaktion vid brandpåverkan
DIN EN 13501-1
DIN 4102-1
Klass E
B2
Värmeledningsförmåga (l)
Dimensioneringsvärde
(W/mk)
DIN 4108-4
0,028 (<80 mm)
0,027 (80 - <120 mm)
0,026 (≥120 mm)
Värmeledningsnivå
(WLS) (D)
–
028 (<80 mm)
027 (80 – <120 mm)
026 (≥120 mm)
Värmeledningsförmåga
(EU)
DIN EN 13165
0,027 (<80 mm)
0,026 (80 – <120 mm)
0,025 (≥120 mm)
Vattenabsorption (Vol%)
DIN EN 12087
max. 3
PIR Index
–
> 250
* Standardgefälle 2%
Skydd mot vindsug
Testad upp till 100 meters byggnadshöjd.
Brandskydd
Provningar som har genomförts vid forskningscentrumet
för brandskydd i Karlsruhe enligt provningsförfarande
3 i ENV DIN V 1187, har visat att tak med BauderPIR M
resp. cellglas T4 vid brand uppifrån reagerar oproblematiskt även vid ökad brandbelastning. Egenskapen
„brännbart“ hos det använda isoleringsmaterialet
BauderPIR har ingen negativ effekt.
Hög tålighet
På grund av den särskilda sammansättningen är
BauderPIR KOMPAKT ytterst dimensionsstabil och
extremt tålig.
PIR-index > 250, tryckhållfasthet = 150 kPa.
Liten tyngd – lätthanterlig storlek
BauderPIR KOMPAKT isoleringsskivor är lätta, och med
en storlek på 600 x 600 mm särskilt lätthanterliga. Det
märks också vid kalkyleringen.
Exempel på systemuppbyggnad: Bauder PIR kompakttak med lutning
17
BauderPIR FA TE
Värmeisoleringselement för
terrasser och balkonger
Vill man skydda de boningsrum som ligger under terrassen mot energiförluster, är en optimal isolering inte bara absolut nödvändig utan även föreskriven i lag. I det sammanhanget uppnår BauderPIR de bästa isoleringsvärdena som finns. Inga värmebryggor och inget svinn.
Med förordningen om energibesparing har de lagliga
kraven på värmeisolering skärpts ännu mer. Det gör det
ännu viktigare att välja rätt isoleringsmaterial och montera det med hantverksmässig omsorg, eftersom senare
reparationer är dyra och kräver mycket arbete.
Boendekomfort uppnår man inte bara med rätt värmeisolering – även stegljudsdämpningen utgör en väsentlig
del vid projekteringen av en terrass. Bauder erbjuder talrika system som är testade enligt DIN EN ISO 140-8 och
ger ett säkert skydd för boningsrummen under terrassen
mot energiför-luster och buller från stegljud.
Isoleringsmaterial med hög isoleringseffekt uppnår det
nödvändiga isoleringsvärdet redan vid liten tjocklek.
Vid renovering, när terrassuppbyggnaden bara får ha en
begränsad höjd, är detta av särskild vikt.
De fuktbeständiga BauderPIR isoleringsskivorna har i
årtionden bevisat sitt värde i praktiken.
BauderPIR isoleringsskivor har den lägsta värmeledningsförmågan av alla kända isoleringsmaterial samtidigt som de har den minsta tjockleken. Det minskar
skiktuppbyggnaden betydligt.
Tryckhållfastheten hos BauderPIR är 0,12 N/mm².
Skivorna är dimensionsstabila och står emot stora
påfrestningar. Optimerat format för terrasser
1200 mm x 600 mm.
Går mycket bra att bearbeta
Med kniv eller sågsvans går det lekande lätt att skära
till BauderPIR isoleringsskivor på plats exakt efter mått.
Det påtryckta rutmönstret tjänar som hjälp vid tillskärningen.
Exempel på systemuppbyggnad: BauderPIR FA TE
18
BauderPIR FA TE – Teknisk data
Beskrivning
Polyiso-hårdskum-skivor
Användningsområden
Terrasser
Täckskikt
Aluminium
Längd (mm)
DIN EN 822
1200
Bredd (mm)
DIN EN 822
600
DIN EN 823
20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 100
Tryckhållfasthet
DIN EN 826
≥120 kPa
(≥0,12 N/mm²)
Reaktion vid brandpåverkan
DIN EN 13501-1
DIN 4102-1
Klass E
B2
Värmeledningsförmåga (l)
Dimensioneringsvärde
(W/mk)
DIN 4108-4
0,024 (<80 mm)
0,023 (≥80 mm)
Värmeledningsnivå
(WLS) (D)
–
024 (<80 mm)
023 (≥80 mm)
Värmeledningsförmåga
(EU)
DIN EN 13165
0,022
Vattenabsorption (Vol%)
DIN EN 12087
max. 3
PIR Index
–
> 250
Tjocklek (mm)
enligt DIN EN 13165
När det inte är möjligt att använda
BauderPIR FA TE på grund av den skiktuppbyggnad som krävs, utgör de extremt
tunna specialutformade isoleringsskivorna
BauderVIP TE ett intressant alternativ:
BauderVIP TE är en innovativ lösning för värmeisolering av terrasser med särskilt låg skiktuppbyggnad.
Tack vare den högisolerande, mycket platta vakuumisoleringskärnan (lambda 0,007) är det möjligt att
bevara anslutningshöjder som inte går att bevara
med konventionella isoleringsmaterial.
Ytterligare information hittar du i vår broschyr „SYSTEM
FÖR TERRASSER, kompletta lösningar för terrasstak och
balkong“ och på våra webbsidor..
19
Monteringsanvisning
BauderPIR FA / M / MF
1. Mekanisk infästning
BauderPIR takisoleringsskivor kan fästas in mekaniskt.
För att uppnå hållfastheten mot vindsug, måste man
använda infästningselement som är godkända för det
aktuella underlaget. Oberoende av detta ska det användas fem element för stora skivor (2400 x 1200 mm) för
att få en plan yta vid infästningen. Fastsättningen sker i
hörnen och i skivans mitt. För små skivor räcker det med
två infästningsdon per skiva.
Vid objektspecifika egenheter kan den nödvändiga
klistermängden öka. För klistring får uteslutande
Bauders klister för industritak användas. Vid planerad
användning av ett annat klister och objektspecifika
egenheter, vänligen informera dig hos Bauders avdelning för tillämpningsteknik.
Såvida inget annat anges i en beräkning av vindsuget, är
avståndet mellan klistersträngarna vid strängklistring
maximalt 20 cm och avståndet från skivans kant maximalt 10 cm. Vid profilplåttak måste BauderPIR takisoleringsskivorna klistras mot överramen. Ytterligare
mekanisk infästning kan eventuellt behövas i kant- och
hörnområden. Antalet infästningselement framgår av
standarden DIN EN 1991-1-4. Utläggning i två skikt är
möjlig.
Infästningsdon för skivor:
stora skivor
(1200 x 2400 mm)
små skivor
600 x 1200 mm
2. Kallklistring
BauderPIR takisoleringsskivor kan klistras med Bauders
klister för industritak. Vid det här monteringssättet
måste det åstadkommas en fast bindning genom att
stryka på Bauders klister för industritak i monteringstillstånd i jämna strängar mellan varje BauderPIR
takisoleringsskiva och underlaget. Förbrukningen är
t.ex. 200 g/m². Beroende på vindsuget kan det också gå
åt mer.
20
3. Inklistring i BauderTHERM DS1 DUO eller
BauderTHERM DS2
Om ångspärren BauderTHERM DS1 DUO eller
BauderTHERM DS2 har monterats på ett fackmässigt
sätt, kan asfaltremsorna på ovansidan aktiveras med
brännaren och BauderPIR klistras in. Därefter är det inte
längre möjligt att rikta eller förskjuta isoleringsskivorna.
För att säkerställa en klisteryta på minst 40 procent,
rekommenderas det här monteringssättet endast för
tillräckligt plana underlag. Vid för tjocka T-skarvöverlapp
ska dessa hettas upp och jämnas ut under högt tryck,
eller så ska isoleringsmaterialet skäras bort vid dessa
ställen.
Vid tre graders taklutning ska isoleringsmaterialet som
klistrats in i THERM-remsor dessutom säkras mot nedglidning
4. Varmklistring (endast BauderPIR M/MF)
BauderPIR takisoleringsskivor är beständiga mot het
asfalt upp till +250°C och kan därför klistras mot underlaget med het flytande asfaltmassa över hela ytan. För
delvis klistring med het flytande asfaltmassa måste
minst 50 procent – jämnt fördelat – av varje BauderPIR
takisoleringsskiva i monteringstillstånd vara fastklistrad
mot underlaget.
Klistring med het asfalt (BauderPIR M / MF):
Rätt:
klistring i slingrande linjer
Fel:
punktuell klistring
Metoden med att hälla klistret i slingrande linjer har
visat sig fungera väl. Den punktuella klistringen är
däremot fel och kan leda till skador.
Förbrukningen av klistermassa av het asfalt är beroende
av underlaget och uppgår till minst 1,5 kg/m² vid delvis
klistring. Bearbetningstemperaturen ligger vid 180°C.
BauderPIR takisoleringsskivor läggs i ett skikt och fogas
ihop tätt intill varandra. Om BauderPIR M/MF-skivor med
en tjocklek av mindre än 80 mm klistras in i het asfalt,
kan de deformeras på grund av värmebelastningen. En
utläggning i två skikt är inte möjlig, eftersom det kan
antas leda till värmeuppdämning. Skivor med fals på
alla sidor förhindrar värmebryggor lika tillförlitligt.
5. Montering på träpanel
På träpanelen ska ett skiljeskikt (asfaltduk) spikas över
hela ytan i enlighet med riktlinjerna om låglutande tak
resp. standarden DIN EN 1991-1-4. På detta svetsas en
ångspärr med finkornig beläggning på ytan.
Klistringen av BauderPIR takisoleringsskivorna kan ske
genom applicering av Bauders klister för industritak i
jämna strängar enligt beskrivningen i punkt 2.
6. Lös utläggning
BauderPIR FA/M/MF kan endast läggas ut löst om takets
tätskikt och den nödvändiga lasten över ytan läggs på
omedelbart, och om det finns tillräckliga fastsättningsmöjligheter vid takets kanter. Vid byggen brukar det gå
en viss tid mellan utläggningen av tätskikten och påläggningen av lasten, och därför rekommenderas generellt
att klistra skivorna. Om flera skikt av isoleringsmaterial
monteras, ska dessa klistras ihop med varandra med
Bauders klister för industritak eller fästas mekaniskt på
underlaget.
Allmänna anvisningar
Vid tätskikt av högpolymermaterial måste det ses till
att den utlagda värmeisoleringen bildar en jämn yta!
BauderPIR är inte beständig mot alla lösningsmedel.
Därför måste en direkt inverkan undvikas. Även en indirekt inverkan kan eventuellt ha en negativ effekt på isoleringsmaterialets struktur.
Förvara BauderPIR takisoleringsskivor torrt, och skydda
dem mot fukt och direkt solljus vid transport och montering!
Vid objektspecifika egenheter, vänligen informera dig
hos Bauders avdelning för tillämpningsteknik.
21
Monteringsanvisning
BauderPIR T med lutning
BauderPIR T isoleringsskivor med lutning (1200 x 800
mm) kan principiellt byggas in i alla taksystemuppbyggnader som inte är ventilerade. Skiktuppbyggnaden
anpassas till de byggnadsfysikaliska och tekniska kraven i projekteringen.
Montering med ränndalsskivor
Skivornas mått är 800 x 800 mm. På ytan finns antingen
en nedsänkt eller en upphöjd linje. Vid användning av
dessa specialskivor kan nedsänkta och upphöjda linjer
tillverkas utan extra bearbetningskostnad och utan spill.
Rekommenderad skiktuppbyggnad för ett låglutande
tak som inte är ventilerat
Vidhäftningsgrund: Burkolit V
Ångspärr: BauderFLEX DNA
Värmeisoleringsskikt: BauderPIR T
Första tätskikt och skikt för utjämning av ångtryck:
BauderTHERM UL 50
5 Tätningens ovanskikt: BauderKARAT
1
2
3
4
Klistring av isoleringsskivorna
Klistringen av BauderPIR T isoleringsskivor med lutning
sker vanligtvis med Bauders klister för industritak som
appliceras i strängar. Förbrukningen är till exempel 200
gr/m², men beroende på vindlasten kan det också gå åt
mer (följ DIN EN 1991-1-4). Alternativt kan klistringen
ske med het asfalt som appliceras i strängar. För att på
ett säkert sätt förhindra att isoleringsskivorna deformeras på grund av den heta asfalt, måste BauderPIR
T-skivorna vara minst 100 mm tjocka. Det går också att
fästa skivorna mekaniskt på underlaget med två lämpliga infästningsdon för isoleringsmaterial per skiva.
BauderPIR T lämpar sig inte för lös utläggning.
En utläggning av flera skikt av isoleringsskivor i het
asfalt är inte möjlig, eftersom det kan antas leda till
värmeuppdämning. För denna tillämpning ska Bauders
klister för industritak användas.
Skivans format: 1200 x 800 mm, lutning: 2,0 %
22
Montering med gering
Här skärs isoleringsskivorna till på byggarbetsplatsen
och placeras intill varandra på ett sådant sätt att det bildas jämna nedsänkta eller upphöjda linjer. Med den här
lösningen måste man räkna med ett visst spill.
Montering med sammanfogning
Nästan inget spill – särskilt ekonomiskt. I ränndalen i
skarven mellan skivorna bildas små fördjupningar som
fylls med het asfalt. Vid framställningen av den upphöjda linjen bildas små upphöjningar som lätt kan skäras
bort med en stor
sågsvans.
Bauders linjära avvattningssystem
Med Bauders linjära avvattningssystem går det att
skapa en tvärlutning mellan takbrunnarna på ett mycket
kostnadseffektivt sätt och utan att öka pålagda laster.
Märkning
Isoleringsmaterialets tjocklek anges på lutningsskivornas frontsida. En pil markerar skivans ovansida. Om
takytan är uppdelad i flera delytor, så finns de olika
ordernumren på etiketten och monteringsschemat.
Skivor med nedsänkta och upphöjda linjer är märkta
som sådana, och en pil pekar mot höjdpunkten.
Förvara BauderPIR isoleringsskivor med lutning torrt,
och skydda dem mot fukt vid transport och montering.
Regnvatten som annars skulle ligga kvar i ränndalarna,
avleds istället till takbrunnarna.
Leverans
BauderPIR T isoleringsskivor med lutning klassificeras, märks och levereras i krympfilmförpackning. Den
beräknade mängden (antalet skivor) ger inte alltid hela
paket. I sådana fall förpackas de återstående skivorna i
samlingspaket.
23
Monteringsanvisning
BauderPIR KOMPAKT
I Bauder PIR kompakttak klistras tätskikten och
värmeisoleringsmaterialet ihop kompakt sinsemellan
och mot underlaget.
Underlag
Underlagets jämnhet måste minst motsvara standarden
DIN 18202 (måttoleranser inom byggnation ovan jord).
Ojämnheter upp till ca 5 mm kan jämnas ut med het
asfalt. Vid underlag med för stora ojämnheter bildas
håligheter. Mot underlag med sprickor (eventuellt vid
lutande betonggolv) kan ångspärren inte klistras på ett
läckagesäkert sätt.
Montering av isoleringsskivor
Under hela monteringen får det inte regna, och underlaget måste vara torrt. Isoleringsskivor som har blivit
fuktiga får inte byggas in. Fukt leder till blåsbildning i
tätningen.
Förberedande arbeten
Takdukens temperatur, yttertemperaturen och underlagets temperatur måste vara över +5 °C. Rengör betongskiktet genom att sopa det med en hård kvast. Påför en
asfaltbaserad mellanstrykning (Bauder Burkolit V) på
det torra betongskiktet. Förbrukningen är ca 0,3 kg/m².
Ångspärr
Klistra ångspärren BauderKOMPAKT DSK i het asfalt över
hela ytan. Beroende på underlaget är förbrukningen ca
2,5 kg/m².
På betongunderlag i kombination med en asfaltängd på
minst 2,5 kg/m² behöver ångspärren BauderKOMPAKT
DSK inte monteras med överlapp. På så sätt undviks
ytterligare ojämnheter under isoleringsskivorna.
Viktiga instruktioner:
Förvara BauderPIR isoleringsskivor torrt, och skydda
dem mot fukt vid transport och montering! Förvara
inte isoleringsskivorna i vattenpölar. Om de inte förvaras under tak, ska isoleringsskivorna täckas över
med folie. Inbyggnad av fukt leder till blåsbildning i
tätningen.
BauderPIR är inte beständig mot alla lösningsmedel.
All direkt eller indirekt inverkan måste undvikas permanent.
24
Häll het asfalt med 180°C på den utlagda ångspärren.
Förbrukningen är minst 4 kg/m². Beroende på underlaget kan det också gå åt betydligt mer.
Doppa två sidoytor på BauderPIR KOMPAKT isoleringsskivan i den uthällda klistermassan av asfalt.
Montera BauderPIR KOMPAKT isoleringsskivorna med
förskjutna skarvar som pressas ihop, korsskarvar ska
undvikas. Skjut ihop skivorna diagonalt, så att skarvarna är helt fyllda med het asfalt. Vid isoleringsmaterial
med större tjocklekar måste het asfalt hällas i skarvarna uppifrån, så att de fylls helt. Isoleringsskivorna
ska säkras mot förskjutning (t.ex. med spikbrädor) tills
asfalt har kallnat tillräckligt mycket.
Skivor som är tunnare än 60 mm kan deformeras på
grund av den heta asfalten. Vid skivor som är tjockare
än 160 mm är det i praktiken knappast möjligt att hölja
in varje enskild skiva runt om med het asfalt.
Dra av het asfalt som tränger ut ur skarvarna med nästa
BauderPIR KOMPAKT isoleringsskiva, och fördela det
jämnt. Strö ut finkornigt material över överflödig klistermassa. En montering av flera skikt av BauderPIR
KOMPAKT isoleringsskivor är inte möjlig, eftersom det
kan antas leda till värmeuppdämning.
Grova ojämnheter i PIR-skivornas yta ska jämnas ut efter
monteringen. Det kan t.ex. ske genom att fylla ut fördjupningar med het asfalt eller gnida bort upphöjningar
på isoleringsskivorna. I arbetsprocessen bör isoleringen
för gesims och vägg bearbetas efter takisoleringen.
Eventuellt måste man strö finkornigt material över asfaltmassor som tränger ut, för att undvika vidhäftning.
Det första tätskiktet ska läggas ut steg för steg.
Isoleringsmaterialet får inte utsättas för regn. Fukt på
asfaltdukens yta ska torkas vid utläggningen med hjälp
av t.ex. en brännare. I lodräta anslutningsområden
(t.ex. gesims) kan alternativt även t.ex. BauderFLEX K5E
svetsas in som första skikt, istället för BauderKOMPAKT
ULK.
Tätovanskikt
BauderKARAT monteras som andra skikt i taktätningen
enligt gällande riktlinjer. Helsvetsa tätovanskiktet med
överlapp i skarvområden till det första skiktet i taktätningen.
Skivor med upphöjda och nedsänkta linjer har ett mått
på 600 x 600 mm. På ytan finns antingen en nedsänkt
eller en upphöjd linje.
Första tätskikt
BauderKOMPAKT ULK monteras som första skikt i taktätningen enligt gällande riktlinjer. Tätskiktet helklistras
med het asfalt och ett överlapp på 8–10 cm i skarvområden på BauderPIR KOMPAKT isoleringsplattorna.
Förbrukningen av asfalt är minst 3 kg/m². Använd en
tung upprullningskärna. Rulla ut tätskiktet så långsamt
att det bildas en asfaltvulst framför rullen. Under det första skiktet får ingen luft inneslutas.
Ytterligare systemuppbyggnader som är möjliga
Takplantering med Bauders system för gröna tak
(BauderSMARAGD som ovanskikt som är ogenomträngligt för rötter) eller grusfyllning (kornstorlek 16/32, fyllningshöjd minst 50 mm).
Märkning BauderPIR KOMPAKT
Isoleringsskivor med lutning
Isoleringsmaterialets tjocklek anges på lutningsskivornas frontsida. Pilen markerar skivans ovansida.
Om takytan är uppdelad i flera delytor, så finns de
olika ordernumren på etiketten och monteringsschemat. Skivor med nedsänkta och upphöjda linjer är
märkta som sådana, och pilen pekar mot höjdpunkten.
25
Isoleringstjocklekar och U-värden i jämförelse
Värmeisolering utan råtak
BauderPIR
Isolering
tjocklek
(i mm)
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
FA, FA TE
SF, PLUS
Lambda
0,023
Lambda
0,024
mineralfiber
EPS, XPS
M/MF, T, KOMPAKT
SDS, AZS
Lambda
0,0261)
Lambda
0,0271)
Lambda
0,0281)
Lambda
0,0291)
0,023 W/m·K
0,024 W/m·K
0,026 W/m·K
0,027 W/m·K
0,028 W/m·K
0,029 W/m·K
(tjocklek ≥ 80
(tjocklek < 80
(tjocklek ≥ 120
(tjocklek ≥ 80
(tjocklek ≥ 80
(tjocklek < 80
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
mm)
0,991
0,692
0,532
0,432
0,364
0,314
0,276
0,247
0,223
0,203
0,187
0,173
0,161
0,150
0,141
0,133
0,126
0,119
0,113
0,108
0,103
0,099
0,095
0,091
0,087
0,084
0,081
0,078
0,076
0,073
0,071
0,069
0,067
0,065
0,063
0,062
0,060
0,058
0,057
1,027
0,719
0,554
0,450
0,379
0,327
0,288
0,257
0,232
0,212
0,195
0,180
0,167
0,156
0,147
0,138
0,131
0,124
0,118
0,112
0,107
0,103
0,099
0,095
0,091
0,088
0,085
0,082
0,079
0,077
0,074
0,072
0,070
0,068
0,066
0,064
0,063
0,061
0,060
1,100
0,773
0,596
0,485
0,409
0,353
0,311
0,278
0,251
0,229
0,210
0,195
0,181
0,169
0,159
0,150
0,142
0,134
0,128
0,122
0,116
0,111
0,107
0,103
0,099
0,095
0,092
0,089
0,086
0,083
0,080
0,078
0,076
0,074
0,071
0,070
0,068
0,066
0,064
1,135
0,799
0,617
0,502
0,423
0,366
0,322
0,288
0,260
0,237
0,218
0,202
0,188
0,176
0,165
0,155
0,147
0,139
0,132
0,126
0,121
0,115
0,111
0,106
0,102
0,099
0,095
0,092
0,089
0,086
0,083
0,081
0,079
0,076
0,074
0,072
0,070
0,069
0,067
1,171
0,825
0,638
0,519
0,438
0,379
0,334
0,298
0,269
0,246
0,226
0,209
0,195
0,182
0,171
0,161
0,152
0,144
0,137
0,131
0,125
0,120
0,115
0,110
0,106
0,102
0,099
0,095
0,092
0,089
0,086
0,084
0,081
0,079
0,077
0,075
0,073
0,071
0,069
1,205
0,851
0,658
0,536
0,453
0,392
0,345
0,308
0,279
0,254
0,234
0,216
0,201
0,188
0,177
0,167
0,158
0,149
0,142
0,135
0,129
0,124
0,119
0,114
0,110
0,106
0,102
0,099
0,095
0,092
0,089
0,087
0,084
0,082
0,080
0,078
0,076
0,074
0,072
WLG 035
WLG 040
WLG 045
WLG 050
0,035 W/m·K
0,040 W/m·K
0,045 W/m·K
0,050 W/m·K
1,406
1,003
0,780
0,638
0,539
0,467
0,412
0,369
0,334
0,305
0,280
0,259
0,242
0,226
0,212
0,200
0,189
0,180
0,171
0,163
0,156
0,149
0,143
0,137
0,132
0,127
0,123
0,119
0,115
0,111
0,108
0,105
0,101
0,099
0,096
0,093
0,091
0,089
0,086
1,563
1,124
0,877
0,719
0,610
0,529
0,467
0,418
0,379
0,346
0,318
0,295
0,275
0,257
0,242
0,228
0,216
0,204
0,195
0,186
0,177
0,170
0,163
0,156
0,151
0,145
0,140
0,135
0,131
0,127
0,123
0,119
0,116
0,112
0,109
0,106
0,104
0,101
0,099
1,711
1,240
0,972
0,799
0,679
0,590
0,521
0,467
0,423
0,387
0,356
0,330
0,308
0,288
0,271
0,255
0,242
0,229
0,218
0,208
0,199
0,190
0,183
0,176
0,169
0,163
0,157
0,152
0,147
0,142
0,138
0,134
0,130
0,126
0,123
0,120
0,116
0,114
0,111
1,852
1,351
1,064
0,877
0,746
0,649
0,575
0,515
0,467
0,427
0,394
0,365
0,340
0,318
0,299
0,282
0,267
0,254
0,242
0,230
0,220
0,211
0,202
0,195
0,187
0,181
0,174
0,168
0,163
0,158
0,153
0,148
0,144
0,140
0,136
0,133
0,129
0,126
0,123
Värmeöverföringskoefficient (W/m²·K) i relation till värmeledningsförmågan och materialtjocklek, utan råtak.
Värmeöverföringsmotstånd på 0,10 m²K/ W + 0,04 m²K / W (dvs. värmeflöde uppåt) har beaktats.
26
skumglas
träfiber
1) Värdena gäller endast för 1-skikts monterade isoleringsskivor eller i flerskikts monterade isoleringsskivor med samma lambda värde.
27
Paul Bauder GmbH & Co. KG
Tak och Tillbehör Maki
Werk Stuttgart
Korntaler Landstraße 63
D-70499 Stuttgart
Telefon 0711 8807-0
Telefax 0711 8807-300
[email protected]
Edvin Widéns Väg 13
28831 Vinslöv
Telefon +46 (0) 44 81140
Mobil +46 (73) 2522003
[email protected]
www.bauder.de
www.takochtillbehor.se
Alle Angaben dieses Prospektes beruhen
auf dem derzeitigen Stand der Technik.
Änderungen behalten wir uns vor. Informieren Sie sich ggf. über den im Zeit­punkt
Ihrer Bestellung maßgeblichen technischen
Kenntnisstand.
Gedruckt auf Papier aus verantwortungsvoll
bewirtschafteten Wäldern und kontrollierter
Herkunft.
4000BR/0813 DE