Förfrågningsunderlag

2012-03-21
Förfrågningsunderlag
Upphandling avseende rekryteringstjänster
1
Dnr
1201-0039-53
Inledning
Presentation av Arbetsgivarverket
Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och arbetsgivarorganisation med statliga
myndigheter och andra organisationer med statlig anknytning som medlemmar.
Arbetsgivarverkets uppgift är huvudsakligen att ansvara för centrala förhandlingar med
de fackliga organisationerna samt att utveckla och samordna den statliga arbetsgivarpolitiken. Arbetsgivarverket har cirka 65 anställda.
Mer information finns på Arbetsgivarverkets hemsida www.arbetsgivarverket.se.
Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.
Upphandlingens syfte
Arbetsgivarverket avser att teckna ramavtal med en leverantör avseende rekryteringstjänster. Avtalsperioden skall vara två (2) år med möjlighet till förlängning med ytterligare två avtalsperioder om vardera ett (1) år.
Uppdragets omfattning
På Arbetsgivarverket arbetar specialister med bakgrund som jurist, socionom, personalvetare, statistiker, statsvetare, ekonom, informatör samt chefer och administrativ personal. Arbetsgivarverket avser att använda rekryteringstjänsterna för samtliga yrkeskategorier.
Uppdraget kan komma att omfatta hela eller delar av rekryteringsprocessen. Vissa rekryteringar kommer Arbetsgivarverket att hantera på egen hand. Behovet av konsultstöd
varierar mellan olika år. Under 2010 anlitade Arbetsgivarverket konsultstöd avseende
hela eller delar av rekryteringsprocessen i samband med tillsättning av två befattningar
och under 2011 i samband med tillsättning av 10 befattningar. Antal rekryteringar för
avtalsperioden där behov och stöd kan bli aktuellt kan för närvarande inte anges. Arbetsgivarverket kan heller inte lämna några bindande utfästelser om avrop av viss volym.
Upphandlingsform
Detta är en förenklad upphandling enligt 15 kap. lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Anbud kan komma att antas utan föregående förhandling.
Administrativa bestämmelser m.m.
Upphandlande enhet
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 Stockholm
2
Kontaktpersoner
Torbjörn Eklund
Verksjurist, Staben
Tel. 08-700 13 51
[email protected]
Åsa Kälvegård
HR-specialist, Staben
Tel: 08-700 13 56
[email protected]
Inlämnande av anbud
Anbud skall lämnas i skriftligt original och dessutom i form av en elektronisk kopia på
CD eller USB-minne. Försändelsen bör inte ha någon företagsbeteckning. Anbudet
skall vara väl förslutet i ett kuvert eller liknande märkt med ”Anbud rekryteringstjänster
Dnr 1201-0039-53”. Anbud via e-post eller fax accepteras inte.
Anbudet skall lämnas till Arbetsgivarverket:
Arbetsgivarverket
Box 3267
103 65 Stockholm
Besöksadress:
Kungsgatan 12-14, plan 8
Observera att Arbetsgivarverkets öppettider är 08.00-16.00 (lunchstängt kl. 11.3012.30) vardagar och att det inte är möjligt att lämna anbud direkt på Arbetsgivarverkets
gatuadress på andra tider.
Formella krav på anbud
Anbudet skall
 vara undertecknat av behörig företrädare och innehålla företagsnamn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, kontaktperson
under anbudstiden inklusive kontaktuppgifter, samt adress till företagets hemsida om sådan finns.
 vara skrivet på svenska.
 lämnas i ett original och två kopior.
 vara Arbetsgivarverket tillhanda senast den 23 april 2012. Anbudsgivare svarar
för att anbud är inkommet i rätt tid. Anbud som inkommer för sent beaktas inte.
 vara bindande t.o.m. den 31 augusti 2012. Bekräftelse att anbudet gäller t.o.m.
detta datum sker genom undertecknande av ”Bilaga 1 – Sanningsförsäkran och
accept av kommersiella villkor”.
 innehålla uppgift om behörig avtalstecknare.
3
Prissättning
Pris skall anges i svenska kronor, SEK, exkl. moms. Samtliga med uppdraget förenade
kostnader skall ingå i priset. Anbudsgivaren skall ange priser i de kommersiella villkoren (bilaga 2).
Ersättning för rese- och andra omkostnader i samband med uppdrag utgår endast efter
särskild överenskommelse i varje enskilt fall.
Förfrågningsunderlaget
Förfrågningsunderlaget består av detta dokument inklusive följande bilagor:
1. Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1)
2. Kommersiella villkor (bilaga 2)
3. CV-mall (bilaga 3)
4. Referensblankett (bilaga 4)
Frågor m.m. under anbudstiden
Svar på frågor som kan ha betydelse för alla anbudsgivare med anledning av upphandlingen, som inte är av allmän karaktär, publiceras på Arbetsgivarverkets webbplats
www.arbetsgivarverket.se/upphandling. Eventuella tillägg eller ändringar av förfrågningsunderlaget publiceras på samma webbplats. Anbudsgivaren ansvarar för att hålla
sig uppdaterad. Sista tillfälle för Arbetsgivarverket att publicera svar, tillägg eller ändringar är den 17 april 2012. Frågor skall därför ha inkommit till Arbetsgivarverket senast den 16 april 2012. Frågor ställs till någon av Arbetsgivarverkets kontaktpersoner,
se ovan.
Disposition av anbudet m.m.
För att säkerställa likabehandling och underlätta utvärdering av anbud ombedes anbudsgivaren att följa dispositionen i detta förfrågningsunderlag samt att använda de bifogade
bilagorna. Samtliga ställda krav skall besvaras/kommenteras. Om ställt krav inte besvarats/kommenterats äger Arbetsgivarverket rätt att tolka detta som att kravet inte är uppfyllt.
Sekretess
Uppgifter i ett upphandlingsärende omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) till dess att upphandlingen offentliggjorts, beslut fattats eller upphandlingen på annat sätt avslutats. Detta innebär att uppgifter inte får lämnas till annan
än den som behöver informationen för att kunna fullgöra uppdrag med anledning av
upphandlingen. Efter upphandlingens offentliggörande är i normalfallet samtliga handlingar i upphandlingen offentliga handlingar. Arbetsgivarverket är en myndighet vars
verksamhet bedrivs i offentlig regi. Verksamheten omfattas därmed av den svenska offentlighetsprincipen. Den som lämnar anbud i denna upphandling måste vara införstådd
med att denna aspekt ingår som en förutsättning. Möjligheten för anbudsgivare att med
stöd av sekretesslagen erhålla sekretess för uppgifter i handlingar som ingår i ett anbud
är allmänt sett mycket begränsade.
Om anbudsgivaren anser att anbudsuppgifter bör sekretessbeläggas med hänsyn till
kommersiella hänsyn ska det anges en specificering av vilka uppgifter som avses, samt
skälet härtill och den skada som skulle kunna åsamkas om uppgifterna blir offentliga.
4
Krav på leverantören
Registreringsskyldigheter, betalning av skatter och avgifter m.m.
Anbudsgivaren skall kunna dokumentera att denne uppfyller kraven enligt 15 kap. 13 §
LOU avseende sina registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter.
Leverantören skall vara:



registrerad i officiellt bolagsregister, handelsregister eller liknande register,
registrerad för redovisning och inbetalning av mervärdesskatt, innehållen preliminär A-skatt och arbetsgivaravgifter, om registreringsskyldighet föreligger,
fri från skulder för svenska skatter och socialförsäkringsavgifter.
Enligt ovan nämnda bestämmelse kan en leverantör uteslutas från deltagande i upphandlingen om denne:




är i konkurs eller likvidation, är under tvångsförvaltning eller är föremål för ackord eller tills vidare har inställt sina betalningar eller är underkastad näringsförbud,
är föremål för ansökan om konkurs, tvångslikvidation, tvångsförvaltning, ackord
eller annat liknande förfarande,
är dömd för brott avseende yrkesutövningen enligt laga kraftvunnen dom,
inte har fullgjort sina åligganden avseende socialförsäkringsavgifter eller skatter.
Som bevis för att ovan ställda krav uppfylls bör anbudsgivaren bifoga följande handlingar:


Skatteverkets blankett ”Begäran om upplysningar vid offentlig upphandling”
SKV 4820 ifylld och undertecknad av Skatteverket. Blanketten kan hämtas från
Skatteverkets hemsida, www.skatteverket.se. Uppgifterna i blanketten får inte
vara äldre än tre månader.
Kopia av företagets registreringsbevis, utfärdat av behörig myndighet, (för
svenska företag utfärdas bevis av Bolagsverket)
Vidare skall anbudsgivaren bifoga
 Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1) undertecknad
av företagets firmatecknare.
Observera att för utländska anbudsgivare ställs motsvarande krav och sådan anbudsgivare skall till sitt anbud bifoga intyg från myndigheter i det egna landet enligt följande:



Intyg om registrering i yrkes- och handelsregister i det land där leverantören är
etablerad
Intyg från behörig myndighet i det land där leverantören är etablerad som visar
att leverantören där betalat föreskrivna sociala avgifter
5

Intyg från behörig myndighet i det land där leverantören är etablerad som visar
att leverantören där betalat föreskrivna skatter och avgifter
Ekonomisk ställning
Anbudsgivarens riskklassificering enligt affärs- och kreditupplysningsföretaget UC AB
eller annat likvärdigt företag skall vara minst 3, eller motsvarande, enligt värden redovisade vid utgången av senaste registrerade och avslutade räkenskapsåret.1
I det fall lägre riskklassificering redovisas kan anbudsgivaren ändå anses uppfylla detta
krav om anbudsgivaren lämnat en sådan förklaring att det kan anses klarlagt att anbudsgivaren innehar ekonomisk stabilitet. Sådan förklaring skall bifogas anbudet.
Som bevis för att ovan ställda krav uppfyllts skall anbudsgivaren bifoga:

kopia av utdrag från kreditvärderingsföretag som visar anbudsgivarens riskklass.
Uppgifterna får inte vara äldre än tre månader. OBS! Datering skall framgå.
I de fall en anbudsgivares ekonomiska ställning garanteras av moderbolag eller annan
garant, skall intyg om detta bifogas anbudet och vara undertecknad av behörig firmatecknare. Efterfrågad kreditbedömning samt kraven på juridisk ställning skall i dessa
fall på motsvarande vis garanteras av denne (moderbolaget eller annan garant).
Anbudsgivaren skall ha bedrivit verksamhet inom området ”rekryteringstjänster” i
minst två avslutade räkenskapsår. Som bevis för att detta krav uppfylls skall anbudsgivaren bifoga:

årsredovisningar avseende de två senaste avslutade räkenskapsåren, där detta
framgår.
Kommersiella villkor
Genom underskrift av sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1)
accepterar anbudsgivaren de kommersiella villkoren för upphandlingen.
Ansvarsförsäkring
Anbudsgivaren skall inneha ansvarsförsäkring för sin verksamhet under hela avtalstiden. Anbudet skall innehålla:

kopia av giltig ansvarsförsäkring, med uppgift om försäkringsbolag och försäkringsnummer
Ansvarig för uppdragets genomförande
Anbudsgivaren skall i anbudet lämna en kort beskrivning av företagets verksamhet,
affärsidé och antalet anställda. Det skall framgå hur det säkerställs att anbudsgivaren
har resurser, kompetens och erfarenhet att utföra uppdraget.
1 Svenska företag och enskilda näringsverksamheter får av UC en riskklass från 1 till 5, där 1 anger högsta och 5
lägsta risk för obestånd (prognos för tolv månader).
6
Huvudkonsulter
Anbudsgivaren skall offerera två huvudkonsulter för uppdraget. För respektive offererad huvudkonsult skall gälla följande minimikrav:



minst tre års praktisk erfarenhet av att genomföra annonserad rekrytering (i likhet med vad som beskrivs på s. 8 p. 1)
erfarenhet av att genomföra rekrytering av administrativ personal, chefer och
specialister
redovisning av två referenskunder för vardera huvudkonsult avseende tidigare
genomförda rekryteringsuppdrag
Som bevis för punkt 1-2 i stycket ovan skall anbudsgivaren bifoga CV för respektive
huvudkonsult av vilka det tydligt skall framgå att kraven är uppfyllda. För att underlätta
utvärderingen ombeds anbudsgivaren använda CV-mallen (se bilaga 3).
Minst en av de offererade huvudkonsulterna skall dessutom ha:


minst tre års praktisk erfarenhet av att genomföra rekryteringsuppdrag med sökning (i likhet med vad som beskrivs på s.8 p.2).
erfarenhet av att söka kandidater via egna kanaler (kandidatregister, nätverk eller
liknande).
Att kraven i punkterna i stycket ovan är uppfyllda skall tydligt framgå av bifogad CV.
Det är en fördel om huvudkonsulterna har utfört uppdrag angående rekrytering för statlig myndighets räkning. Det bör i CV:et anges om huvudkonsulterna har längre erfarenhet än tre år samt om huvudkonsulterna har utfört uppdrag angående rekrytering för
statlig myndighets räkning. För utvärdering av dessa kriterier se ”Huvudkonsultens erfarenhet av liknande uppdrag” s. 11.
Som bevis för tidigare genomförda rekryteringsuppdrag (annonserad rekrytering) skall
anbudsgivaren ange två referenskunder, varav minst ett från chefsrekrytering, för respektive huvudkonsult. OBS! Endast två referenskunder per konsult. Följande skall
framgå:



uppdragets omfattning och karaktär
tidsperiod
beställare samt kontaktperson (namn, telefonnummer och e-postadress)
Anbudsgivarens referensuppdrag kommer även att utvärderas enligt de frågor som
framgår under ”Konsulternas kompetens” s. 11. Till grund för utvärderingen ligger de
svar som lämnats av referenskunderna.
OBS! Anbudsgivaren skall tillse att referenterna (två för varje offererad konsult), fyller
i och undertecknar referensblanketten (bilaga 4) i sin helhet samt skickar in den till Arbetsgivarverket. Anbudsgivaren skall därtill ansvara för att referensblanketterna in-
7
kommit till Arbetsgivarverket senast sista anbudsdag. Referenser skall sändas in av referenten och inte bifogas anbudet. (Max två referensenkäter per offererad konsult).
Anbudsgivaren skall även tillhandahålla ersättare i händelse av frånvaro. Förlust av
enskild person får inte medföra att anbudsgivarens möjligheter att tillhandahålla avtalad
kompetens eller resurser påverkas. Samtliga skall-krav som gäller för ordinarie konsult
skall även gälla för ersättaren. Anbudet skall innehålla:


en bekräftelse på att ställda krav uppfylls
en beskrivning över hur detta krav tillgodoses
Krav på tjänsten
Uppdragets omfattning och innehåll
Anbudsgivaren skall lämna uppgifter om pris avseende annonserad rekrytering, rekryteringsuppdrag med sökning, annonserad rekrytering kombinerat med sökning, tester och
personbedömningar samt rekryteringsadministration i bilaga 2 - “Kommersiella villkor
– förslag till avtal“, sid. 2.
I allt ansökningsförfarande skall leverantören säkerställa att ansökan kan skickas till
leverantören via e-post. Krav på att sökande skall registrera sig/uppgifter om sig själv
hos leverantören får ej förekomma. Vidare skall det i allt ansökningsförfarande och i
alla kontakter som leverantören har med sökande etc tydligt framgå att den görs för Arbetsgivarverkets räkning, dvs Arbetsgivarverkets namn och logotype skall tydligt framgå.
1. Annonserad rekrytering
Annonserad rekrytering för Arbetsgivarverkets räkning innehåller följande delar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
Ta fram kravprofil, i samarbete med representant från Arbetsgivarverket
Annonsutformning och annonsering2
Ta emot och bekräfta ansökningar
Vidarebefordran av samtliga ansökningar till Arbetsgivarverket
Göra urval
Genomföra intervjuer
Genomföra tester, personbedömningar och djupintervju
Referenstagning (minst 2 referenser per slutkandidat)
Kandidatpresentation
Administration av ansökningshandlingar
2. Rekryteringsuppdrag med sökning
Rekryteringsuppdrag med sökning för Arbetsgivarverkets räkning innehåller följande
delar:
2 Mediakostnader kommer att betalas av Arbetsgivarverket.
8
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
Ta fram kravprofil, i samarbete med representant från arbetsgivarverket
Sökning och eventuell annonsutformning/annonsering3
Vidarebefordran av samtliga ansökningar till Arbetsgivarverket
Göra urval
Genomföra intervjuer
Genomföra tester, personbedömningar och djupintervju
Referenstagning (minst 2 referenser per slutkandidat)
Kandidatpresentation
Administration av ansökningshandlingar
Med sökning menas ett uppdrag som innebär att leverantören systematiskt skall söka
igenom marknaden för att på ett professionellt sätt kunna hitta personer med kompetens
i olika branscher, företag och organisationer, som kan söka utlysta befattningar hos Arbetsgivarverket.
3. Kombination av Annonserad rekrytering och Rekryteringsuppdrag med sökning (1
och 2 ovan)
Samma delar som Annonserad rekrytering samt sökning efter kandidater som komplement till ansökningar.
4. Tester och personbedömningar
Ett uppdrag som innebär att leverantören skall testa kandidater med valda test utifrån
Arbetsgivarverkets aktuella behov. Anbudsgivaren skall kunna genomföra arbetspsykologiska tester, t.ex. personlighetstester, begåvningstester, färdighetstest eller kapacitetstest. De tester som används i rekryteringsprocessen skall ha en vetenskaplig grund
(godkända av Stiftelsen för tilämpad psykologi, STP, eller motsvarande certifiering).
Kandidaterna skall få en muntlig återkoppling av testresultatet vid en djupintervju. Leverantören skall redovisa sin bedömning till Arbetsgivarverket.
Anbudet skall innehålla:


bekräftelse att dessa krav är uppfyllda sker genom undertecknande av Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1)
redovisning av vilka arbetspsykologiska tester som kan komma att användas i
samband med rekrytering till Arbetsgivarverket
5 Rekryteringsadministration
Ett uppdrag som innebär att leverantören, i anslutning till annonsering, skall arbeta med
rekryteringsadministration. Med detta avses muntlig och skriftlig återkoppling till sökande. Uppdraget innefattar att gå igenom och bedöma samtliga ansökningshandlingar
som dels värderas gentemot kravprofilen, dels sinsemellan. En lista på mellan 10 och 15
kandidater som bedöms som kvalificerade skall presenteras för Arbetsgivarverket.
Regler som styr Arbetsgivarverkets verksamhet
Arbetsgivarverket är en statlig myndighet och omfattas därmed av reglerna om offent3 Mediakostnader kommer att betalas av Arbetsgivarverket.
9
lighet och sekretess. Bestämmelserna om sekretess och förbud att röja eller utnyttja sekretessbelagd uppgift i det allmännas verksamhet regleras genom offentlighets-och sekretesslagen (2009:400, OSL). Enligt 2 kap. 1 § OSL gäller även lagen för person som på
uppdrag av myndigheten deltar eller har deltagit i myndighetens verksamhet.
Rekrytering hos Arbetsgivarverket skall ske med beaktande av bestämmelserna i regeringsformen, lagen om offentlig anställning och anställningsförordningen
För Arbetsgivarverket gäller vidare gällande regler om hantering av allmänna handlingar. Leverantören skall vid utförande av uppdrag hantera ansökningshandlingarna enligt
nedan:





Inkomna ansökningshandlingar skall datummärkas och hållas ordnade hos leverantören under rekryteringsprocessen.
Leverantören skall upprätta en lista som innehåller namn på sökande samt ankomstdatum för ansökan. Listan skall skickas till Arbetsgivarverket efter slutfört
rekryteringsuppdrag.
En kopia på de brev, till exempel bekräftelse på mottagen ansökan och besked
om att platsen är tillsatt av annan sökande, som leverantören skickat till sökande
skall överlämnas till Arbetsgivarverket när rekryteringsuppdraget är slutfört.
Samtliga ansökningshandlingar skall överlämnas till Arbetsgivarverket så snart
ansökningstiden gått ut. Även under pågående rekryteringsprocess skall leverantören överlämna handlingar i ärendet om så efterfrågas av Arbetsgivarverket.
Vid förfrågan om utlämnande av handlingar skall leverantören vidarebefordra
sådan fråga till Arbetsgivarverket, som i sin tur tar ställning till utlämnande av
handlingarna.
Accept av ovanstående krav sker genom underskift av Sanningsförsäkran och accept av
kommersiella villkor (bilaga 1).
Garanti
Om leverantören inte presenterar någon kandidat som Arbetsgivarverket finner lämplig
att anställa skall leverantören presentera nya kandidater utan extra kostnad.
Accept av ovanstående krav sker genom underskift av Sanningsförsäkran och accept av
kommersiella villkor (bilaga 1).
Avrop
Arbetsgivarverket skall kunna avropa rekryteringstjänster under hela avtalstiden till
angivna priser. Verket förbehåller sig rätten att vid varje tillfälle bestämma vilka delar
av rekryteringsprocessen som leverantören skall medverka i samt omfattningen av insatserna.
Arbetsgivarverket förbehåller sig rätten att i enskilda fall vid behov kunna anlita annan
leverantör för en specifik rekrytering, det vill säga leverantören har inte exklusiv ensamrätt till uppdrag.
10
Avropsförfarandet innebär att innan ett uppdrag påbörjas skall ansvarig befattningshavare hos Arbetsgivarverket och leverantören bl.a. komma överens om uppdragets syfte,
omfattning, tidplan inklusive leveransdatum, person/er som skall utföra uppdraget och
samarbete/återrapportering.
Inställelsetid
Tiden som löper från det att uppdraget mottagits av leverantören till dess att arbetet påbörjas skall inte överstiga fem arbetsdagar. Accept av detta krav sker genom underskift
av Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1).
Utvärderingskriterier
Vid prövning av anbud kommer Arbetsgivarverket att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet utifrån nedanstående utvärderingskriterier.
Samtliga skall-krav i förfrågningsunderlaget måste vara uppfyllda för att ett anbud skall
kunna antas.
Utvärderingskriterier
Viktning

100 p

A Kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag
B Pris
60 p
Kompetens och erfarenhet av liknande uppdrag
Vid utvärdering av detta kriterium kommer hänsyn tas till konsulternas kompetens och
erfarenhet av liknande uppdrag. Högsta poäng för detta utvärderingskriterium är 100.
Poängen för de två delområdena summeras. Summan av de två konsulternas totalpoäng
delas med två för konsulternas erfarenhet av liknande uppdrag och med fyra för konsulternas kompetens.
Konsulternas erfarenhet av liknande uppdrag
Arbetsgivarverket kommer att bedöma konsulternas erfarenhet utifrån de CV:n som
bifogats anbudet. Högsta poäng för denna del är 60. Poäng tilldelas enligt skalan nedan.
Flerårig erfarenhet av annonserad rekrytering
 3-6 års erfarenhet ger 30 poäng
 7 eller fler års erfarenhet ger 40 poäng
Erfarenhet av uppdrag angående rekrytering för statlig myndighets räkning
 Erfarenhet ger 20 poäng
Konsulternas kompetens
Arbetsgivarverket kommer att bedöma konsulternas kompetens genom referenstagning
utifrån nedanstående frågor. Högsta poäng för denna del är 40. OBS! Använd bifogad
referensmall (bilaga 4) se instruktioner ovan s. 7-8.
Omdöme: Undermålig: 1, Mindre bra: 2, Bra: 3, Mycket bra: 4, Utmärkt: 5
1. Hur väl har konsulten kunnat anpassa uppdraget till verksamhetens specifika behov?
11
2. Hur upplevde du konsultens lyhördhet och förmåga till anpassning till eventuella
förändringar i uppdraget (flexibilitet)?
3. Hur väl har konsulten levererat i tid och med kvalitet enligt förväntan/överenskommelse?
4. Rekryteringsresultat – hur väl har konsulten levererat ”rätt” kandidater enligt
kravspecifikationen?
5. Hur upplevde du leverantörens bemötande gentemot uppdragsgivaren och personer inblandade i uppdraget?
6. Hur upplevde du konsultens tillgänglighet?
7. Hur nöjd är du sammantaget med konsultens insats?
8. Hur sannolikt är det att du kommer att anlita konsulten igen?
Pris
Pris kommer att utvärderas utifrån anbudsgivarnas angivna priser, som framgår av bilaga 2 ”Kommersiella villkor – förslag till avtal”. Poäng kommer att tilldelas inom respektive område. Högsta poäng för detta utvärderingskriterium är 60.
1. Annonserad rekrytering 30 p
2. Rekryteringsuppdrag med sökning 5 p
3. Kombination av Annonserad rekrytering och Rekryteringsuppdrag med sökning
5p
4. Tester och personbedömningar per kandidat – för att få jämförbara priser skall
pris för begåvningstest, personlighetstest och djupintervju anges 10 p
5. Rekryteringsadministration per sökande 10 p
Det anbud som erbjudit det lägsta priset för annonserad rekrytering kommer att erhålla
30 poäng. Det anbud som erbjudit det lägsta priset för rekryteringsuppdrag med sökning
kommer att erhålla 5 poäng. Det anbud som erbjudit det lägsta priset för kombination av
annonserad rekrytering och rekryteringsuppdrag med sökning kommer att erhålla
5 poäng. Det anbud som erbjudit det lägsta priset inom ett eller flera av områdena 4-5
kommer att erhålla 10 poäng för resp. område. De övriga anbuden erhåller en lägre poäng relaterat till den procentuella differensen till lägsta pris.
Summan av poängen för ovanstående utvärderingskriterier utgör grunden för jämförelse
av inkomna anbud.
Upplysningar om tilldelningsbeslut
Arbetsgivarverket kommer att skicka upplysningar om tilldelningsbeslutet till anbudsgivarna så snart tilldelningsbeslut har fattats.
Bilagor
Sanningsförsäkran och accept av kommersiella villkor (bilaga 1)
Kommersiella villkor (bilaga 2)
CV-mall (bilaga 3)
Referensblankett (bilaga 4)
12